2010/231/SZBP2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

Publikováno: Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 17-21 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. dubna 2010 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 26. dubna 2010 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2010/231/SZBP

ze dne 26. dubna 2010,

o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada přijala dne 10. prosince 2002 společný postoj 2002/960/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku (1) v návaznosti na rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 733 (1992), č. 1356 (2001) a č. 1425 (2002) týkající se zbrojního embarga vůči Somálsku.

(2)

Rada přijala dne 16. února 2009 společný postoj 2009/138/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP (2), jímž se provádí rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1844 (2008), kterou se zavádí dodatečná omezující opatření vůči osobám, které se snaží překazit nebo zablokovat mírový politický proces, či osobám, které hrozí prozatímním federálním orgánům Somálska nebo misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) silou nebo podnikají kroky, které narušují stabilitu v Somálsku nebo regionu.

(3)

Rada přijala dne 1. března 2010 rozhodnutí Rady 2010/126/SZBP, kterým se mění společný postoj 2009/138/SZBP (3) a provádí rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1907 (2009), v níž se vyzývají všechny státy, aby prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu s právními předpisy a mezinárodním právem kontrolovaly na svém území, včetně přístavů a letišť, veškeré náklady pocházející ze Somálska nebo směřující do něj, jestliže dotčený stát má k dispozici informace, na jejichž základě je možné se domnívat, že náklad těchto plavidel obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle všeobecného a úplného zbrojního embarga uvaleného na Somálsko podle odstavce 5 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 733 (1992), rozpracované a pozměněné následnými rezolucemi.

(4)

Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) přijala dne 19. března 2010 rezoluci 1916 (2010), kterou se mimo jiné prodlužuje mandát monitorovací skupiny uvedené v bodě 3 rezoluce Rady bezpečnosti 1558 (2004) a v níž je uvedeno rozhodnutí zmírnit některá omezení a povinnosti v rámci režimu sankcí, aby mezinárodní, regionální a subregionální organizace mohly poskytovat dodávky a technickou pomoc a byly zajištěny včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci ze strany OSN.

(5)

Dne 12. dubna 2010 přijal Výbor pro sankce zřízený na základě bodu 11 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 751 (1992) o Somálsku (dále jen „Výbor pro sankce“) seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(6)

V zájmu přehlednosti by opatření uložená společným postojem 2009/138/SZBP ve znění rozhodnutí Rady 2010/126/SZBP a výjimky stanovené v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1916 (2010) měla být sloučena do jediného právního nástroje.

(7)

Společný postoj 2009/138/SZBP by proto měl být zrušen.

(8)

Toto rozhodnutí respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie (4), a především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na vlastnictví a právo na ochranu osobních údajů. Toto rozhodnutí by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy a zásadami.

(9)

Toto rozhodnutí rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty OSN a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti.

(10)

Součástí postupu v případě změny přílohy tohoto rozhodnutí by mělo být to, že určeným osobám či subjektům budou sděleny důvody zařazení na seznam předané Výborem pro sankce, aby tyto osoby či subjekty měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada by měla své rozhodnutí přezkoumat s ohledem na tyto připomínky a dotčenou osobu či subjekt o této skutečnosti informovat.

(11)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazují se přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všeho druhu, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů do Somálska státními příslušníky členských států či z území členských států, ať pocházejí z jejich území či nikoli.

2.   Zakazuje se přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskou činností, do Somálska, zejména včetně technického výcviku a pomoci, které souvisejí s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného v odstavci 1, státními příslušníky členských států nebo z území členských států.

3.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na:

a)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a na přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, finanční nebo jiné pomoci a výcviku, které souvisejí s vojenskými činnostmi a jsou určeny výlučně pro využití v rámci mise AMISOM nebo k její podpoře, jak je stanoveno v odstavci 4 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1744 (2007), nebo k výhradnímu použití státy a regionálními organizacemi, které uplatňují opatření v souladu s odstavcem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1851 (2008) a odstavcem 10 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1846 (2008);

b)

dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu všech druhů a na přímé nebo nepřímé poskytování technického poradenství, jejichž výlučným cílem je napomoci budování institucí bezpečnostního sektoru, v souladu s politickým procesem stanoveným v odstavcích 1, 2 a 3 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1744 (2007), za předpokladu, že Výbor pro sankce do pěti pracovních dnů od obdržení příslušného oznámení nevydal zamítavé rozhodnutí;

c)

dodávky, prodej nebo převod nesmrtícího vojenského vybavení určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné využití nebo materiálu určeného pro programy Unie nebo členských států pro budování institucí, mimo jiné v oblasti bezpečnosti, prováděné v rámci mírového procesu usmíření, které předem schválí Výbor pro sankce, ani na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb vyvezených dočasně do Somálska personálem Organizace spojených národů, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 2

Omezující opatření stanovená v článku 3, čl. 5 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 a 2 se použijí vůči osobám a subjektům, které Výbor pro sankce označí za:

osoby či subjekty zapojené do činností, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Somálska či poskytující podporu pro tyto činnosti, a to včetně činností, jež ohrožují dohodu z Džibuti ze dne 18. srpna 2008 nebo politický proces, nebo za osoby či subjekty, které hrozí prozatímním federálním orgánům nebo misi AMISOM silou;

osoby či subjekty, které porušily zbrojní embargo a související opatření podle článku 1;

osoby či subjekty, které brání dodávkám humanitární pomoci do Somálska nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v Somálsku.

Příslušné osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze.

Článek 3

Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit přímým i nepřímým dodávkám, prodeji nebo převodu zbraní a vojenského vybavení a přímému nebo nepřímému poskytování technické pomoci či výcviku, finanční a jiné pomoci včetně investic, zprostředkování nebo jiných finančních služeb, které souvisejí s vojenskými činnostmi nebo s dodávkami, prodejem, převodem, výrobou, údržbou nebo používáním zbraní a vojenského vybavení, osobám nebo subjektům uvedeným v článku 2.

Článek 4

1.   Členské státy kontrolují prostřednictvím svých vnitrostátních orgánů a v souladu se svými právními předpisy a s mezinárodním právem na svém území, včetně přístavů a letišť, každý náklad pocházející ze Somálska a směřující do něj, jestliže mají k dispozici informace, na jejichž základě je možné se domnívat, že náklad obsahuje věci, jejichž dodávka, prodej, převod či vývoz jsou zakázány podle článku 3.

2.   Na letadla a plavidla přepravující náklad do Somálska nebo z něj se vztahuje povinnost poskytnout dodatečné informace před příjezdem a před odjezdem o veškerém zboží, které je přiváženo do členského státu nebo je z něj vyváženo.

3.   Pokud členské státy objeví věci, jejichž dodávka, prodej, převoz či vývoz jsou zakázány podle článku 3, zajistí je a odstraní (zničením či znehodnocením).

Článek 5

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření s cílem zabránit tomu, aby na jejich území vstupovaly nebo přes ně projížděly osoby uvedené v článku 2.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 se nepoužije, pokud Výbor pro sankce:

a)

stanoví v jednotlivých případech, že takový vstup nebo průjezd je odůvodněn humanitární potřebou, včetně náboženské povinnosti;

b)

stanoví v jednotlivých případech, že by výjimka jinak podpořila cíle, kterými jsou mír a národní usmíření v Somálsku a stabilita v regionu.

4.   Pokud členský stát povolí podle odstavce 3 osobám určeným Výborem pro sankce vstup na své území nebo průjezd přes ně, je toto povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 6

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje přímo či nepřímo vlastněné nebo ovládané osobami či subjekty uvedenými v článku 2 nebo držené subjekty přímo či nepřímo vlastněnými nebo ovládanými těmito osobami či subjekty nebo jakýmikoliv osobami či subjekty, které jednají jejich jménem nebo na jejich příkaz, jak určí Výbor pro sankce. Dotčené osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze.

2.   Osobám ani subjektům uvedeným v odstavci 1 nebo v jejich prospěch nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje.

3.   Členské státy mohou udělit výjimky týkající se opatření uvedených v odstavcích 1 a 2 v případě finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které jsou:

a)

nezbytné k úhradě základních výdajů, včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů spojených s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na služby v souladu s vnitrostátním právem, na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, po oznámení dotyčného členského státu Výboru pro sankce a po jeho schválení;

e)

předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva nebo rozhodnutí, v kterémžto případě mohou být finanční prostředky a hospodářské zdroje použity k uhrazení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo k výkonu takových rozhodnutí, pokud bylo zástavní právo zřízeno nebo rozhodnutí vydáno předtím, než Výbor pro sankce určil dotyčnou osobu či subjekt, a pokud nejsou ve prospěch některé z osob či některého ze subjektů uvedených v článku 2, a to po oznámení podaném dotyčným členským státem Výboru pro sankce.

4.   Výjimky uvedené v odst. 3 písm. a), b) a c) mohou být uděleny poté, co dotyčný členský stát oznámí Výboru pro sankce svůj záměr případně povolit přístup k těmto finančním prostředkům a hospodářským zdrojům, a pokud do tří pracovních dnů od tohoto oznámení neobdrží od Výboru pro sankce zamítavé rozhodnutí.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od něhož se na tyto účty vztahují omezující opatření,

za předpokladu, že se na tyto úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje odstavec 1.

6.   Odstavce 1 a 2 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasné dodávky naléhavě nutné humanitární pomoci v Somálsku ze strany OSN, jejích specializovaných agentur nebo programů, humanitárních organizací se statusem pozorovatele v rámci Valného shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, nebo jejich partnerů zabývajících se prováděním.

Článek 7

Rada vypracuje seznam uvedený v příloze a provádí jeho změny na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo Výboru pro sankce.

Článek 8

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí osobu nebo subjekt na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, Rada zařadí tuto osobu nebo subjekt do přílohy. Rada sdělí své rozhodnutí a odůvodnění dotyčné osobě či subjektu, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové hmotné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a dotčenou osobu nebo subjekt o této skutečnosti informuje.

Článek 9

Příloha zahrnuje případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných osob nebo subjektů. Pokud jde o osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha rovněž zahrnuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

Článek 10

Toto rozhodnutí bude přezkoumáno, pozměněno nebo případně zrušeno v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady bezpečnosti.

Článek 11

Společný postoj 2009/138/SZBP se zrušuje.

Článek 12

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 26. dubna 2010.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 334, 11.12.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 46, 17.2.2009, s. 73.

(3)  Úř. věst. L 51, 2.3.2010, s. 18.

(4)  Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

SEZNAM OSOB A SUBJEKTŮ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

I.   Osoby

1)

Yasin Ali Baynah (také znám jako a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Datum narození: kolem roku 1966. Státní příslušnost: Somálsko. Alternativní státní příslušnost: Švédsko. Místo: Rinkeby, Stockholm, Švédsko; Mogadišo, Somálsko.

2)

Hassan Dahir Aweys (také znám jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Datum narození: 1935. Občanství: Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko; Eritrea.

3)

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (také znám jako a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Datum narození: kolem roku 1944. Místo narození: oblast Ogaden, Etiopie. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Somálsko.

4)

Ahmed Abdi aw-Mohamed (také znám jako a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Datum narození: 10. července 1977. Místo narození: Hargeysa, Somálsko. Státní příslušnost: Somálsko.

5)

Fuad Mohamed Khalaf (také znám jako a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Mogadišo, Somálsko. Alternativní místo: Somálsko.

6)

Bashir Mohamed Mahamoud (také znám jako a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Datum narození: přibližně v letech 1979–1982. Alternativní datum narození: 1982. Státní příslušnost: Somálsko. Místo: Mogadišo, Somálsko.

7)

Mohamed Sa’id (také znám jako a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Datum narození: kolem roku 1966. Místo narození: Galgala, Somálsko. Místo: Galgala, Somálsko. Alternativní místo: Badhan, Somálsko.

8)

Fares Mohammed Mana’a (také znám jako a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Datum narození: 8. února 1965. Místo narození: Saada, Jemen. Cestovní pas č.: 00514146; místo vydání: Sanaá, Jemen. Průkaz totožnosti č.: 1417576; místo vydání: Al-Amana, Jemen; datum vydání: 7. ledna 1996.

II.   Subjekty

AL-SHABAAB (také znám jako a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Místo: Somálsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU