32010D00692010/69/: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2010 , kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu Solidarita a řízení migračních toků s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem (oznámeno pod číslem K(2010) 694)

Publikováno: Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 30-31 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. února 2010 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. února 2010 Nabývá účinnosti: 9. února 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 8. února 2010,

kterým se mění rozhodnutí 2008/456/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem na řídicí a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto fondem

(oznámeno pod číslem K(2010) 694)

(Pouze anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

(2010/69/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května 2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (1), a zejména na článek 25 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí č. 574/2007/ES bylo provedeno rozhodnutím Komise 2008/456/ES (2).

(2)

S ohledem na zásadu řádného finančního řízení je vhodné stanovit strop pro kumulativní součet předběžných plateb, které mají být poukázány na roční programy.

(3)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko neúčastnilo přijímání rozhodnutí č. 574/2007/ES, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Avšak vzhledem k tomu, že rozhodnutí č. 574/2007/ES navazuje na schengenské aquis podle hlavy V části třetí Smlouvy o fungování Evropské unie, oznámilo Dánsko v souladu s článkem 4 uvedeného protokolu dopisem ze dne 19. června 2007 provedení tohoto rozhodnutí ve svém vnitrostátním právu. Ve smyslu mezinárodního práva je proto toto rozhodnutí pro Dánsko závazné.

(4)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (3). Rozhodnutí proto není pro Spojené království závazné ani použitelné.

(5)

Toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (4). Rozhodnutí proto není pro Irsko závazné ani použitelné.

(6)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (6).

(7)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (8).

(8)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí rozhodnutí č. 574/2007/ES ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu podepsaného mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodech A a B rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008 o podpisu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie (9) a o prozatímním uplatňování určitých ustanovení tohoto protokolu.

(9)

Rozhodnutí 2008/456/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2008/456/ES se mění takto:

1)

Název článku 24 se nahrazuje tímto:

„Zprávy o pokroku a závěrečné zprávy o provádění ročních programů a žádosti o platbu“.

2)

V článku 24 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   S odvoláním na čl. 41 odst. 3 a 4 základního aktu nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb poukázaných členskému státu 90 % celkové částky přidělené tomuto členskému státu rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program.

Pokud členský stát učinil na vnitrostátní úrovni závazky ve výši menší, než je celková částka přidělená rozhodnutím o financování, kterým se schvaluje roční program, nepřesáhne kumulativní součet předběžných plateb 90 % výše částky, v jaké byly členským státem závazky učiněny.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Řecké republice, Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Kyperské republice, Lotyšské republice, Litevské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarské republice, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Slovenské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 8. února 2010.

Za Komisi

Jacques BARROT

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 144, 6.6.2007, s. 22.

(2)  Úř. věst. L 167, 27.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(4)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(5)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(6)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(7)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(8)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 83, 26.3.2008, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU