(EU) č. 1291/2009Nařízení Komise (EU) č. 1291/2009 ze dne 18. prosince 2009 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

Publikováno: Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 14-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. prosince 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1198/2014 Pozbývá platnosti: 14. listopadu 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1291/2009

ze dne 18. prosince 2009

o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady č. 1217/2009 ze dne 18. prosince 2009 ze dne 5. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství (1), a zejména na čl. 5 odst. 4, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 2,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise (EHS) č. 1859/82 ze dne 12. červenec 1982 o výběru vykazujících podniků pro stanovení příjmu zemědělských podniků (2) byl stanoven práh ekonomické velikosti a počet vykazujících podniků pro provádění nařízení (ES) č. 1217/2009.

(2)

Nařízením Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (3) byla zavedena nová koncepce „ekonomické velikosti“, která se nyní vyjadřuje v eurech, a byla změněna některá další kritéria klasifikace.

(3)

V důsledku změny provedené nařízením Rady (ES) č. 1791/2006 (4) je třeba brát v úvahu i oblasti Bulharska a Rumunska. Pro větší přesnost je třeba provést některé další úpravy nařízení (EHS) č. 1859/82. Proto by v zájmu jasnosti mělo být nařízení (EHS) č. 1859/82 zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(4)

Vykazující podniky je nutno v každé oblasti vybírat jednotně a v tomto smyslu je třeba přijmout prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1217/2009.

(5)

Podniky zkoumané v souvislosti se zemědělskou účetní datovou sítí spadají do oblasti provádění strukturálních zjišťování a agrocenzů ve Společenství a ve členských státech.

(6)

S ohledem na údaje, které jsou dostupné pro účely sestavení plánu výběru zemědělských podniků (plán výběru) pro každé účetní období, a s ohledem na rozdílné zemědělské podmínky jednotlivých členských států je nezbytné přijmout prahy ekonomické velikosti, které se budou lišit v členských státech a v některých případech také v jednotlivých oblastech.

(7)

Zkušenost ukazuje, že činnost datové sítě je snazší, pokud je možné, aby se počet vykazujících podniků vybraných za každou oblast lišil až o 20 % v obou směrech, za předpokladu, že to nebude znamenat snížení celkového počtu vykazujících zemědělských podniků za členský stát.

(8)

Vzhledem k tomu, že finanční spravování takového opatření je složité, nařízení Komise (EHS) č. 1915/83 ze dne 13. července 1983 týkající se prováděcích pravidel k vedení účetnictví pro stanovení příjmů zemědělských podniků stanoví omezení celkového počtu řádně vyplněných zemědělských výkazů v jednotlivých členských státech, které lze financovat z finančních prostředků Společenství (5). Z důvodu přehlednosti a soudržnosti by se to mělo odrazit v tomto nařízení. Mělo by být možné udržet určitou pružnost v počtu vykazujících podniků za oblast, pokud nedojde ke změně celkového počtu vykazujících podniků v dotčeném členském státě.

(9)

Plán výběru musí obsahovat minimální počet údajů, které umožňují vyhodnotit jeho relevanci ve vztahu k cílům zemědělské účetní datové sítě.

(10)

Pro účely plánu výběru by měla být oblast zjišťování stratifikována podle oblastí uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 1217/2009 a podle typu výrobního zaměření a ekonomické velikosti vymezené v nařízení (ES) č. 1242/2008.

(11)

Plán výběru je nutno vypracovat před začátkem příslušného účetního období tak, aby byl schválen ještě před jeho použitím pro výběr vykazujících podniků. Pro účetní období 2010 potřebují členské státy delší dobu na vypracování plánu výběru, neboť některé referenční zdroje nejsou k dispozici v dostatečném předstihu. Proto je vhodné stanovit odlišnou lhůtu na oznámení plánu výběru pro toto účetní období.

(12)

Vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1242/2008 se použije od účetního období 2010, mělo by se toto nařízení použít od téhož účetního období.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„zemědělským podnikem“ zemědělský hospodářský subjekt v kontextu zemědělských statistických zjišťování a agrocenzů Společenství;

b)

„klasifikačním systémem“ klasifikační systém pro zemědělské podniky ve Společenství, zřízeném nařízením (ES) č. 1242/2008.

Článek 2

Práh ekonomické velikosti

Pro účetní období 2010 (12 po sobě jdoucích měsíců začínajících mezi 1. lednem 2010 a 1. červencem 2010) a pro další účetní období platí tyto prahy ekonomické velikosti v EVJ, uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 1217/2009:

:

Belgie

:

25 000 EUR

:

Bulharsko

:

2 000 EUR

:

Česká republika

:

8 000 EUR

:

Dánsko

:

15 000 EUR

:

Německo

:

25 000 EUR

:

Estonsko

:

4 000 EUR

:

Irsko

:

4 000 EUR

:

Řecko

:

4 000 EUR

:

Španělsko

:

4 000 EUR

:

Francie

:

25 000 EUR

:

Itálie

:

4 000 EUR

:

Kypr

:

4 000 EUR

:

Lotyšsko

:

4 000 EUR

:

Litva

:

4 000 EUR

:

Lucembursko

:

25 000 EUR

:

Maďarsko

:

4 000 EUR

:

Malta

:

4 000 EUR

:

Nizozemsko

:

25 000 EUR

:

Rakousko

:

8 000 EUR

:

Polsko

:

4 000 EUR

:

Portugalsko

:

4 000 EUR

:

Rumunsko

:

2 000 EUR

:

Slovinsko

:

4 000 EUR

:

Slovensko

:

15 000 EUR

:

Finsko

:

8 000 EUR

:

Švédsko

:

15 000 EUR

:

Spojené království (s výjimkou Severního Irska)

:

25 000 EUR

:

Spojené království (pouze Severní Irsko)

:

15 000 EUR.

Článek 3

Počet vykazujících podniků

Počet vykazujících podniků za členský stát a za oblast je stanoven v příloze I.

Počet vykazujících podniků vybraných v každé oblasti může být až o 20 % vyšší nebo nižší, než je počet uvedený v příloze, pokud nedojde ke změně v celkovém počtu vykazujících podniků v dotčeném členském státě.

Článek 4

Plán výběru

Plán výběru vykazujících podniků musí zajišťovat reprezentativnost vykazujících podniků jako celku.

Tento plán zahrnuje:

a)

skutečnosti, na nichž je založen, a to:

podrobnosti o statistických referenčních zdrojích,

postupy stratifikace pole zjišťování v souladu s rozdělením uvedeným v příloze nařízení (ES) č. 1217/2009, typy výrobního zaměření a ekonomická velikost vymezená v klasifikačním systému,

postupy pro určení kvóty výběru zvolené pro každou vrstvu pole zjišťování,

postupy pro výběr vykazujících podniků;

b)

členění podniků v oblasti zjišťování podle typu výrobního zaměření a ekonomické velikosti vymezené v klasifikačním systému (odpovídající alespoň hlavním typům); a

c)

počet vykazujících podniků vybíraných za každou přijatou oblast zjišťování.

Článek 5

Oznámení

Každý rok členské státy oznámí Komisi plán výběru uvedený v článku 4, a to nejpozději dva měsíce před začátkem příslušného účetního období.

Na účetní období 2010 však musí být plán výběru oznámen nejpozději jeden měsíc před začátkem účetního období.

Oznámení musí být provedeno elektronicky prostřednictvím informačních systémů, které pro odpovědné orgány zpřístupnila Komise nebo členské státy.

Forma a obsah oznamovaných informací musí být v souladu se vzory, které jsou k dispozici členským státům prostřednictvím informačních systémů. Tyto vzory a metody, které je třeba použít, musí být upraveny a aktualizovány poté, co Výbor Společenství pro zemědělskou účetní datovou síť obdrží informace.

Za vkládání a aktualizaci údajů týkajících se oznámení v informačních systémech jsou odpovědné příslušné orgány členského státu v souladu s přístupovými právy udělovanými dotčenými orgány.

Článek 6

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1859/82 se zrušuje od 30. června 2010.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od účetního období 2010.

Toto nařízení je závazné v celém svém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27.

(2)  Úř. věst. L 205, 13.7.1982, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 190, 14.7.1983, s. 25.


PŘÍLOHA

Referenční číslo

Název oblasti

Počet vykazujících podniků za účetní období

 

BELGIE

 

341

Vlaanderen

720

342

Bruxelles-Brussel

343

Wallonie

480

Belgie celkem

1 200

 

BULHARSKO

 

831

Северозападен, (Severozapaden)

346

832

Северен централен, (Severen tsentralen)

358

833

Североизточен, (Severoiztochen)

373

834

Югозападен, (Yugozapaden)

335

835

Южен централен, (Yuzhen tsentralen)

394

836

Югоизточен, (Yugoiztochen)

396

Bulharsko celkem

2 202

745

ČESKÁ REPUBLIKA

1 417

370

DÁNSKO

2 150

 

NĚMECKO

 

010

Schleswig-Holstein

565

020

Hamburg

97

030

Niedersachsen

1 307

040

Bremen

050

Nordrhein-Westfalen

1 010

060

Hessen

558

070

Rheinland-Pfalz

887

080

Baden-Württemberg

1 190

090

Bayern

1 678

100

Saarland

90

110

Berlin

112

Brandenburg

284

113

Mecklenburg-Vorpommern

268

114

Sachsen

313

115

Sachsen-Anhalt

270

116

Thüringen

283

Německo celkem

8 800

755

ESTONSKO

658

380

IRSKO

1 300

 

ŘECKO

 

450

Makedonnía — Thraki

2 000

460

Ipeiros — Peloponnisos — Nísoi Ioníoy

1 350

470

Thessalía

700

480

Sterea Ellas — Nísoi Aigaíoy — Kríti

1 450

Řecko celkem

5 500

 

ŠPANĚLSKO

 

500

Galicia

450

505

Asturias

190

510

Cantabria

150

515

País Vasco

352

520

Navarra

316

525

La Rioja

244

530

Aragón

676

535

Cataluña

664

540

Illes Balears

180

545

Castilla y León

950

550

Madrid

190

555

Castilla-La Mancha

900

560

Comunidad Valenciana

638

565

Murcia

348

570

Extremadura

718

575

Andalucía

1 504

580

Canarias

230

Španělsko celkem

8 700

 

FRANCIE

 

121

Île-de-France

210

131

Champagne-Ardenne

380

132

Picardie

270

133

Haute-Normandie

170

134

Centre

410

135

Basse-Normandie

240

136

Bourgogne

360

141

Nord-Pas-de-Calais

290

151

Lorraine

240

152

Alsace

200

153

Franche-Comté

220

162

Pays de la Loire

460

163

Bretagne

480

164

Poitou-Charentes

370

182

Aquitaine

550

183

Midi-Pyrénées

490

184

Limousin

230

192

Rhône-Alpes

480

193

Auvergne

380

201

Languedoc-Roussillon

430

203

Provence-Alpes-Côte d'Azur

440

204

Corse

170

Francie celkem

7 470

 

ITÁLIE

 

221

Valle d'Aosta

159

222

Piemonte

598

230

Lombardia

657

241

Trentino

279

242

Alto Adige

262

243

Veneto

741

244

Friuli-Venezia Giulia

549

250

Liguria

559

260

Emilia-Romagna

857

270

Toscana

635

281

Marche

493

282

Umbria

512

291

Lazio

550

292

Abruzzo

444

301

Molise

359

302

Campania

597

303

Calabria

479

311

Puglia

748

312

Basilicata

430

320

Sicilia

672

330

Sardegna

557

Itálie celkem

11 137

740

KYPR

500

770

LOTYŠSKO

1 000

775

LITVA

1 000

350

LUCEMBURSKO

450

 

MAĎARSKO

 

760

Közép-Magyarország

166

761

Közép-Dunántúl

187

762

Nyugat-Dunántúl

228

763

Dél-Dunántúl

260

764

Észak- Magyarország

209

765

Észak-Alföld

380

766

Dél-Alföld

470

Maďarsko celkem

1 900

780

MALTA

536

360

NIZOZEMSKO

1 500

660

RAKOUSKO

2 000

 

POLSKO

 

785

Pomorze a Mazury

1 860

790

Wielkopolska a Śląsk

4 350

795

Mazowsze a Podlasie

4 490

800

Małopolska a Pogórze

1 400

Polsko celkem

12 100

 

PORTUGALSKO

 

615

Norte e Centro

1 233

630

Ribatejo-Oeste

351

640

Alentejo e Algarve

399

650

Açores e Madeira

317

Portugalsko celkem

2 300

 

RUMUNSKO

 

840

Nord-Est

852

841

Sud-Est

1 074

842

Sud-Muntenia

1 008

843

Sud-Vest-Oltenia

611

844

Vest

703

845

Nord-Vest

825

846

Centru

834

847

București-Ilfov

93

Rumunsko celkem

6 000

820

SLOVINSKO

908

810

SLOVENSKO

523

 

FINSKO

 

670

Etelä-Suomi

461

680

Sisä-Suomi

251

690

Pohjanmaa

221

700

Pohjois-Suomi

167

Finsko celkem

1 100

 

ŠVÉDSKO

 

710

Nížiny jižního a středního Švédska

637

720

Lesní a smíšené zemědělské a lesní oblasti jižního a středního Švédska

258

730

Oblasti severního Švédska

130

Švédsko celkem

1 025

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

 

411

England — North Region

420

412

England — East Region

650

413

England — West Region

430

421

Wales

300

431

Scotland

380

441

Northern Ireland

320

Spojené království celkem

2 500


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU