(EU) č. 1284/2009Nařízení Rady (EU) č. 1284/2009 ze dne 22. prosince 2009 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice

Publikováno: Úř. věst. L 346, 23.12.2009, s. 26-38 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. prosince 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 23. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1284/2009

ze dne 22. prosince 2009

o zavedení některých zvláštních omezujících opatření vůči Guinejské republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 1 a 2 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj Rady 2009/788/SZBP ze dne 27. října 2009 o omezujících opatřeních vůči Guinejské republice (1) ve znění rozhodnutí Rady 2009/1003/SZBP ze dne 22. prosince 2009,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společný postoj 2009/788/SZBP stanoví některá omezující opatření namířená proti členům Národní rady pro demokracii a rozvoj a osobám s nimi spojeným, odpovědným za násilné represe ze dne 28. září 2009 nebo za patovou politickou situaci v zemi.

(2)

Tato opatření zahrnují zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů fyzických či právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v příloze společného postoje a zákaz poskytování technické a finanční pomoci a dalších služeb souvisejících s vojenským vybavením všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice nebo pro použití v Guinejské republice. Opatření zahrnují také zákaz prodeje, dodávek, převodu nebo vývozu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, do Guinejské republiky.

(3)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto – především za účelem zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech – jsou k jejich provádění, pokud jde o Unii, nezbytné právní předpisy na úrovni Unie.

(4)

Veškeré zpracování osobních údajů fyzických osob podle tohoto nařízení by mělo být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(5)

K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a)

„vybavením, které může být použito k vnitřní represi,“ se rozumí zboží uvedené v příloze I;

b)

„technickou pomocí“ se rozumí jakákoli technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušení, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít například formu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

c)

„zprostředkovatelskými službami“ se rozumí činnosti osob, subjektů a partnerů, kteří jednají jako zprostředkovatelé tím, že nakupují nebo prodávají zboží a technologie nebo zařizují jejich převod nebo sjednávají či zařizují operace, které zahrnují převod zboží nebo technologií;

d)

„finančními prostředky“ se rozumí finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních ústavů a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, náložné listy a dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

e)

„zmrazením finančních prostředků“ se rozumí zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

f)

„hospodářskými zdroji“ se rozumí aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

g)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ se rozumí zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

h)

„územím Unie“ se rozumí území, na něž vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených.

Článek 2

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet vybavení, které může být použito k vnitřní represi, fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice nebo pro použití v Guinejské republice, bez ohledu na to, zda pochází z Unie, či nikoli;

b)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením podle písmene a) fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice nebo pro použití v Guinejské republice;

c)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související s vybavením podle písmene a) fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice nebo pro použití v Guinejské republice;

d)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a), b) nebo c).

Článek 3

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu Evropské unie (4), nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním zboží uvedeného na tomto seznamu všem fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice anebo pro použití v Guinejské republice;

b)

přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi, které jsou uvedeny na Společném vojenském seznamu Evropské unie, zejména včetně zejména dotací, půjček a pojištění vývozních úvěrů, pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro jakékoli poskytování související technické pomoci fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům v Guinejské republice nebo pro použití v Guinejské republice;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) a b).

Článek 4

1.   Odchylně od článků 2 a 3 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách podle přílohy III povolit:

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení, které může být použito k vnitřním represím, určeného výhradně pro humanitární nebo ochranné účely nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů a Evropskou unií nebo pro operace Evropské unie a OSN pro řešení krizí;

b)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb souvisejících s vybavením nebo programy a operacemi uvedenými v písmeni a);

c)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb souvisejících s nesmrtonosným vojenským vybavením určeným výhradně pro humanitární nebo ochranné účely, pro programy budování institucí prováděné OSN a Evropskou unií nebo pro operace Evropské unie a OSN pro řešení krizí;

d)

poskytnutí financování, finanční pomoci, technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb souvisejících s nebojovými vozidly vyrobenými za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavenými, která jsou určena výhradně k ochraně zaměstnanců Evropské unie a jejích členských států v Guinejské republice.

2.   Pro činnosti, které již byly uskutečněny, se povolení nevydávají.

Článek 5

Články 2 a 3 se nevztahují na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Guinejské republiky zaměstnanci OSN, zaměstnanci Evropské unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 6

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze II nebo které jsou jimi vlastněny, drženy nebo ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze II nebo poskytnuty v jejich prospěch.

3.   Příloha II obsahuje seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů, které byly v souladu s článkem 3a společného postoje 2009/788/SZBP určeny Radou jako jednotliví členové Národní rady pro demokracii a rozvoj nebo jako fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány s nimi spojené.

4.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 7

Ze zákazů stanovených v čl. 3 písm. b) a čl. 6 odst. 2 nevyplývá pro fyzické a právnické osoby, subjekty nebo orgány, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, žádná odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný rozumný důvod předpokládat, že by svým jednáním tyto zákazy porušovaly.

Článek 8

1.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách podle přílohy III povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dané finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze II a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát oznámí alespoň dva týdny před udělením povolení všem ostatním členským státům a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být zvláštní povolení uděleno.

2.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 9

1.   Odchylně od článku 6 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách podle přílohy III povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 6 zařazeny do přílohy II, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní, správní nebo arbitrážní rozhodnutí;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze II; a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 10

1.   Ustanovení čl. 6 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, že tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 6 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty, pokud jde o:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů; nebo

b)

platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 3 zařazeny do přílohy II,

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy, platby nebo finanční nástroje zmrazeny podle čl. 6 odst. 1.

Článek 11

Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení nebo jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

Článek 12

1.   Aniž jsou dotčena platná pravidla týkající se ohlašování, důvěrnosti a služebního tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty nebo orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušným orgánům uvedeným na internetových stránkách podle přílohy III v členském státě, v němž mají bydliště nebo sídlo, všechny informace, které by podpořily dodržování tohoto nařízení, jako jsou účty a částky zmrazené v souladu s článkem 6, a předají tyto informace Komisi, buď přímo, nebo prostřednictvím příslušného orgánu uvedeného na internetových stránkách podle přílohy III; a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré dodatečné informace přímo obdržené Komisí se zpřístupňují dotčenému členskému státu.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 13

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování předpisů, obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 14

Příloha II obsahuje dostupné informace o fyzických osobách uvedených na seznamu, které umožní dotčené osoby dostatečně identifikovat.

Tyto informace mohou zahrnovat:

a)

příjmení a jména včetně případných přezdívek a titulů;

b)

datum a místo narození;

c)

státní příslušnost;

d)

číslo pasu a číslo průkazu totožnosti,

e)

daňové číslo a číslo sociálního pojištění;

f)

pohlaví;

g)

adresu nebo jiné informace ohledně místa pobytu;

h)

funkci nebo povolání;

i)

datum určení pro zařazení na seznam.

Příloha II může také obsahovat výše uvedené identifikační údaje týkající se rodinných příslušníků osob zařazených na seznam, pokud jsou tyto údaje v konkrétním případě nezbytné výhradně za účelem ověření totožnosti dotčené fyzické osoby uvedené na seznamu.

Příloha II obsahuje také důvody pro zařazení na seznam, například povolání.

Článek 15

1.   Komise je oprávněna:

a)

měnit přílohu II na základě rozhodnutí přijatých s ohledem na přílohu společného postoje 2009/788/SZBP; a

b)

měnit přílohu III na základě informací sdělených členskými státy.

2.   Komise uvede individuální a konkrétní důvody pro rozhodnutí přijatá podle odst. 1 písm. a) a umožní dotyčné osobě, subjektu nebo orgánu, aby se k této záležitosti vyjádřily.

3.   Komise zpracovává osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení a v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Článek 16

1.   Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi uvedená pravidla neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny pozdější změny.

Článek 17

1.   Členské státy určí příslušné orgány podle tohoto nařízení a uvedou je na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze III, nebo na ně na těchto stránkách učiní odkaz.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí všechny následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze III.

Článek 18

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jeho vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci členského státu;

c)

pro fyzické osoby, které jsou státními příslušníky členského státu, ať se nacházejí na území Unie, nebo mimo ně;

d)

pro všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány založené nebo zřízené podle práva některého členského státu;

e)

pro všechny právnické osoby, subjekty nebo orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 19

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2009.

Za Radu

předseda

A. CARLGREN


(1)  Úř. věst. L 281, 28.10.2009, s. 7.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. C 65, 19.3.2009, s. 1.


PŘÍLOHA I

SEZNAM VYBAVENÍ, KTERÉ MŮŽE BÝT POUŽITO K VNITŘNÍ REPRESI PODLE ČL. 1 PÍSM. A) A ČL. 2 PÍSM. A)

1.

Tyto palné zbraně, střelivo a jejich příslušenství:

1.1.

palné zbraně, které nepodléhají kontrole podle bodů ML 1 a ML 2 Společného vojenského seznamu EU;

1.2.

střelivo speciálně určené pro střelné zbraně uvedené v bodu 1.1. a pro ně speciálně určené součásti;

1.3.

zbraňová mířidla, která nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

2.

Bomby a granáty, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

3.

Tato vozidla:

3.1.

vozidla vybavená vodním dělem, speciálně určená nebo upravená pro účely potlačení nepokojů;

3.2.

vozidla speciálně určená nebo upravená, aby elektřinou rozháněla útočící demonstranty;

3.3.

vozidla zvlášť určená nebo upravená k odstraňování barikád, včetně neprůstřelného stavebního zařízení;

3.4.

vozidla speciálně určená pro převoz nebo přemístění vězněných nebo zadržených osob;

3.5.

vozidla speciálně určená k rozmísťování mobilních překážek;

3.6.

součásti pro vozidla uvedená v bodech 3.1 až 3.5 speciálně určená pro účely potlačení nepokojů.

Poznámka 1

:

Tato položka nezahrnuje vozidla speciálně určená pro hasičské účely.

Poznámka 2

:

Pro účely položky 3.5 pojem „vozidla“ zahrnuje přívěsy.

4.

Tyto výbušné látky a související vybavení:

4.1.

vybavení a zařízení speciálně určené pro vyvolání explozí elektrickými nebo neelektrickými prostředky, včetně odpalovacích zařízení, rozbušek, roznětek a zápalnic, a součásti pro ně speciálně určené; s výjimkou vybavení, zařízení nebo součástí speciálně určených pro konkrétní komerční využití, které zahrnují uvedení v pohyb nebo provoz explozivními prostředky jiného vybavení nebo zařízení, jejichž funkcí nevznikají exploze (např. nafukovače airbagů v automobilech, elektrické přepěťové pojistky spouštěčů hasicích přístrojů);

4.2.

nálože s lineárním ničivým působením, které nejsou kontrolovány Společným vojenským seznamem EU;

4.3.

tyto jiné výbušniny a jejich příslušenství, které nejsou kontrolovány Společným vojenským seznamem EU:

a)

amatol;

b)

nitrocelulóza (s obsahem dusíku vyšším než 12,5 %);

c)

nitroglykol;

d)

pentaerythritol-tetranitrát (PETN);

e)

pikrylchlorid;

f)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

5.

Toto ochranné vybavení, které nepodléhá kontrole podle bodu ML 13 Společného vojenského seznamu EU:

5.1.

neprůstřelné vesty poskytující ochranu proti střelbě nebo bodnutí;

5.2.

neprůstřelné přilby nebo přilby s ochranou proti šrapnelům, policejní přílby, ochranné štíty a neprůstřelné štíty.

Poznámka: Tato položka nezahrnuje:

vybavení speciálně určené pro sportovní činnosti;

vybavení speciálně určené pro zajištění požadavků bezpečnosti práce.

6.

Simulátory, které nepodléhají kontrole podle bodu ML 14 Společného vojenského seznamu EU, pro výcvik používání střelných zbraní a pro ně speciálně určené programové vybavení.

7.

Zařízení pro noční vidění a termovizi a elektronkové zesilovače obrazu, které nepodléhají kontrole podle Společného vojenského seznamu EU.

8.

Žiletkový ostnatý drát.

9.

Vojenské nože, bojové nože a bajonety s ostřím delším než 10 cm.

10.

Výrobní zařízení speciálně určené pro položky uvedené v tomto seznamu.

11.

Zvláštní technologie pro vývoj, výrobu nebo používání položek uvedených v tomto seznamu.


PŘÍLOHA II

OSOBY A SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 6

 

Jméno (a případná jiná jména)

Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu/číslo průkazu totožnosti…)

Odůvodnění

1.

kpt. Moussa Dadis CAMARA

dat. nar.: 1.1.1964 nebo 29.12.1968 číslo

pasu: R0001318

předseda Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

2.

genmjr. Mamadouba (také znám jako Mamadou) Toto CAMARA

dat. nar.: 1.1.1946 číslo

pasu: R00009392

ministr pro bezpečnost a civilní ochranu

3.

gen. Sékouba KONATÉ

dat. nar.: 1.1.1964 číslo

pasu: R0003405/R0002505

ministr národní obrany

4.

plk. Mathurin BANGOURA

dat. nar.: 15.11.1962

číslo

ministr telekomunikací a nových informačních technologií

5.

pplk. Aboubacar Sidiki (také znám jako Idi Amin) CAMARA

dat. nar.: 22.10.1979 číslo

pasu: R0017873

ministr – stálý tajemník Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD), (propuštěn z armády 26.1.2009)

6.

mjr. Oumar BALDÉ

dat. nar.: 26.12.1964 číslo

pasu: R0003076

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

7.

mjr. Mamadi (také znám jako Mamady) MARA

dat. nar.: 1.1.1954 číslo

pasu: R0001343

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

8.

mjr. Almamy CAMARA

dat. nar.: 17.10.1975 číslo

pasu: R0023013

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

9.

pplk. Mamadou Bhoye DIALLO

dat. nar.: 1.1.1956 číslo

pasu: R0001855

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

10.

kpt. Koulako BÉAVOGUI

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

11.

policejní pplk. Kandia (také znám jako Kandja) MARA

číslo pasu: R0178636

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ředitel bezpečnostních složek regionu Labé

12.

plk. Sékou MARA

dat. nar.: 1957

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

zástupce ředitele státní policie

13.

Morciré CAMARA

dat. nar.: 1.1.1949 číslo

pasu: R0003216

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

14.

Alpha Yaya DIALLO

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

generální ředitel celní správy

15.

plk. Mamadou Korka DIALLO

dat. nar.: 19.2.1962

ministr obchodu, průmyslu a malých a středních podniků

16.

mjr. Kelitigui FARO

dat. nar.: 3.8.1972 číslo

pasu: R0003410

ministr – generální tajemník Úřadu prezidenta republiky

17.

plk. Fodeba TOURÉ

dat. nar.: 7.6.1961

Pass: R0003417/R0002132

guvernér správní oblasti Kindia (bývalý ministr mládeže, odvolán z funkce ministra dne 7.5.2009)

18.

mjr. Cheick Sékou (také znám jako Ahmed) Tidiane CAMARA

dat. nar.: 12.5.1966

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

19.

plk. Sékou (také znám jako Sékouba) SAKO

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

20.

por. Jean-Claude řečený COPLAN PIVI

dat. nar.: 1.1.1960

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr odpovědný za bezpečnost prezidenta

21.

kpt. Saa Alphonse TOURÉ

dat. nar.: 3.6.1970

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

22.

plk. Moussa KEITA

dat. nar.: 1.1.1966

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr – stálý tajemník Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD) odpovědný za vztahy se státními orgány

23.

pplk. Aïdor (také znám jako Aëdor) BAH

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

24.

mjr. Bamou LAMA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

25.

Mohamed Lamine KABA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

26.

kpt. Daman (také znám jako Dama) CONDÉ

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

27.

mjr. Aboubacar Amadou DOUMBOUYA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

28.

mjr. Moussa Tiégboro CAMARA

dat. nar.: 1.1.1968 číslo

pasu: 7190

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr Úřadu prezidenta odpovědný za zvláštní služby pro boj proti drogám a organizované trestné činnosti

29.

kpt. Issa CAMARA

dat. nar.: 1954

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

guvernér správní oblasti Mamou

30.

plk. dr. Abdoulaye Chérif DIABY

dat. nar.: 26.2.1957 číslo

pasu: 13683

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

ministr zdravotnictví a veřejné hygieny

31.

Mamady CONDÉ

dat. nar.: 28.11.1952 číslo

pasu: R0003212

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

32.

ppor. Cheikh Ahmed TOURÉ

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

33.

pplk. Aboubacar Biro CONDÉ

dat. nar.: 15.10.1962 číslo

pasu: 2443/R0004700

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

34.

Bouna KEITA

 

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

35.

Idrissa CHERIF

dat. nar.: 13.11.1967 číslo

pasu: R0105758

ministr odpovědný za komunikaci při Úřadu prezidenta a ministra obrany

36.

Mamoudou (také znám jako Mamadou) CONDÉ

dat. nar.: 9.12.1960 číslo

pasu: R0020803

státní tajemník, pověřenec pro strategické otázky a udržitelný rozvoj

37.

por. Aboubacar Chérif (také znám jako Toumba) DIAKITÉ

 

pobočník prezidenta

38.

Ibrahima Khalil DIAWARA

dat. nar.: 1.1.1976 číslo

pasu: R0000968

zvláštní poradce Aboubacara Chérifa„Toumby“ Diakitého

39.

ppor. Marcel KOIVOGUI

 

pobočník Aboubacara Chérifa„Toumby“ Diakitého

40.

Papa Koly KOUROUMA

dat. nar.: 3.11.1962 číslo

pasu: R11914/R001534

ministr životního prostředí a udržitelného rozvoje

41.

mjr. Nouhou THIAM

dat. nar.: 1960 číslo

pasu: 5180

generální inspektor ozbrojených sil

mluvčí Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

42.

policejní kapitán Théodore (také znám jako Siba) KOUROUMA

dat. nar.: 13.5.1971 číslo

pasu: služební pas R0001204

atašé kabinetu při Úřadu prezidenta

43.

Kabinet (také znám jako Kabiné) KOMARA

dat. nar.: 8.3.1950 číslo

pasu: R0001747

předseda vlády

44.

kpt. Mamadou SANDÉ

dat. nar.: 12.12.1969 číslo

pasu: R0003465

ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za hospodářství a finance

45.

Alhassane (také znám jako Al-Hassane) Siba ONIPOGUI

dat. nar.: 31.12.1961 číslo

pasu: 5938/R00003488

ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za státní kontrolu

46.

Joseph KANDUNO

 

ministr odpovědný za audity, transparentnost a řádnou správu věcí veřejných

47.

Fodéba (také znám jako Isto) KÉIRA

dat. nar.: 4.6.1961 číslo

pasu: R0001767

ministr mládeže, sportu a podpory zaměstnávání mladých

48.

plk. Siba LOHALAMOU

dat. nar.: 1.8.1962 číslo

pasu: R0001376

ministr spravedlnosti

49.

Dr. Frédéric KOLIÉ

dat. nar.: 1.1.1960 číslo

pasu: R0001714

ministr územní správy a politických záležitostí

50.

Alexandre Cécé LOUA

dat. nar.: 1.1.1956 číslo

pasu: R0001757 /

číslo diplomatického pasu: R 0000027

ministr zahraničních věcí a guinejských občanů žijících v zahraničí

51.

Mamoudou (také znám jako Mahmoud) THIAM

dat. nar.: 4.10.1968 číslo

pasu: R0001758

ministr dolů a energetiky

52.

Boubacar BARRY

dat. nar.: 28.5.1964 číslo

pasu: R0003408

státní ministr při Úřadu prezidenta odpovědný za výstavbu, územní plánování a veřejné stavby

53.

Demba FADIGA

dat. nar.: 1.1.1952 číslo

pasu: povolení k pobytu č.: FR365845/365857

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD), mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

odpovědný za vztahy mezi Národní radou pro demokracii a rozvoj (CNDD) a vládou

54.

Mohamed DIOP

dat. nar.: 1.1.1963 číslo

pasu: R0001798

člen Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

guvernér správní oblasti Conakry

55.

četař Mohamed (také znám jako Tigre) CAMARA

 

příslušník bezpečnostních sil přiřazený k prezidentské gardě (Koundara)

56.

Habib HANN

dat. nar.: 15.12.1950 číslo

pasu: 341442

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

57.

Ousmane KABA

 

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

58.

Alfred MATHOS

 

výbor pro audit a dozor nad strategickými resorty státu

59.

kpt. Mandiou DIOUBATÉ

dat. nar.: 1.1.1960 číslo

pasu: R0003622

ředitel tiskové kanceláře Úřadu prezidenta

mluvčí Národní rady pro demokracii a rozvoj (CNDD)

60.

Cheik Sydia DIABATÉ

dat. nar.: 23.4.1968 číslo

pasu: R0004490

příslušník ozbrojených sil

ředitel zpravodajských služeb a vyšetřování při ministerstvu obrany

61.

Ibrahima Ahmed BARRY

dat. nar.: 11.11.1961 číslo

pasu: R0048243

generální ředitel guinejského rozhlasu a televize

62.

Alhassane BARRY

dat. nar.: 15.11.1962 číslo

pasu: R0003484

guvernér centrální banky

63.

Roda Namatala FAWAZ

dat. nar.: 6.7.1947 číslo

pasu: R0001977

obchodník při Národní radě pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

64.

Dioulde DIALLO

 

obchodník napojený na Národní radu pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

65.

Kerfalla CAMARA

 

generální ředitel společnosti Guicopres

obchodník napojený na Národní radu pro demokracii a rozvoj (CNDD), který finančně podpořil CNDD

66.

Moustapha ZABATT

dat.nar.: 6.2.1965

lékař a osobní poradce prezidenta

67.

Aly MANET

 

hnutí „Dadis musí zůstat“ (Dadis Doit Rester)

68.

Louis M’bemba SOUMAH

 

ministr práce, správní reformy a veřejné služby

69.

Cheik Fantamady CONDÉ

 

ministr pro informace a kulturu

70.

Boureima CONDÉ

 

ministr zemědělství a chovu

71.

Mariame SYLLA

 

ministryně pro decentralizaci a místní rozvoj


PŘÍLOHA III

Internetové stránky s informacemi o příslušných orgánech uvedených v článcích 4, 8, 9, čl. 10 odst. 1, článcích 12 a 17 a adresa Evropské komise pro účely oznámení:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ŘECKO

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ŠPANĚLSKO

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/felelos_illetekes_hatosagok.htm

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

www.minbuza.nl/nl/Onderwerpen/Internationale_rechtsorde/Internationale_Sancties/Bevoegde_instanties_algemeen

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.mne.gov.pt/mne/pt/AutMedidasRestritivas.htm

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresa pro účely oznámení Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Peace Building

CHAR 12/108

B-1049 Brussels

Belgium

Tel.: (+32-2) 296 61 33 / 295 55 85

Fax: (+32-2) 299 08 73


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU