(EU) č. 1241/2009Nařízení Komise (EU) č. 1241/2009 ze dne 16. prosince 2009 o pokračování a aktualizaci oblasti působnosti předchozí kontroly nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 332, 17.12.2009, s. 54-59 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. prosince 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 17. prosince 2009
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1241/2009

ze dne 16. prosince 2009

o pokračování a aktualizaci oblasti působnosti předchozí kontroly nad dovozem některých výrobků ze železa a oceli pocházejících z některých třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

po konzultacích s poradním výborem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 76/2002 (3) Komise zavedla předchozí kontrolu Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli pocházejících ze třetích zemí.

(2)

Statistiky zahraničního obchodu Unie nejsou k dispozici ve lhůtách stanovených nařízením Komise (ES) č. 1917/2000 (4).

(3)

I když se situace od zavedení kontroly v roce 2002 změnila, vývoj na světovém trhu s ocelí stále vyžaduje spolehlivý a rychlý informační systém týkající se dovozu do Unie v budoucnu.

(4)

Zjišťovaly se tendence dovozu výrobků, které v současné době podléhají kontrole, a rovněž plochých výrobků z nerezové oceli a velkých svařovaných trubek, které v současné době systému kontroly nepodléhají. Ukázalo se jako nezbytné posoudit tendence pro tyto dodatečné výrobky, vzhledem k tomu, že se jedná o výrobky s největší přidanou hodnotou na trhu.

(5)

V posledních letech dovoz uvedených výrobků z oceli do EU značně vzrostl – mezi lety 2005–2008 o 40 % v absolutních hodnotách. Ačkoli dovoz začal od konce roku 2008 klesat, pouze tím opisoval pokles poptávky a ve vztahu ke spotřebě zůstal dovoz i nadále významný.

(6)

Celosvětové kapacity výroby oceli mezi lety 2006–2008 narůstaly a očekává se, že do roku 2010 nadále porostou. V různých oblastech, zejména v Číně, Indii, Brazílii a na Středním východě, se v dalších dvou letech očekává nárůst kapacity v řádu dvoumístného čísla. Čína, nejdůležitější země, pokud jde o zvyšování kapacity, v současné době představuje přibližně 40 % celosvětové kapacity výroby surové oceli, přibližně trojnásobek toho, kolik se jí v EU ročně spotřebuje.

(7)

Vzhledem k tomu, že EU je z hlediska velikosti a ceny pro ocel důležitým trhem, zejména s ohledem na silnou měnu, je pravděpodobné, že jakmile se trh zotaví a poptávka na trhu Unie se zvýší, veškeré zbylé kapacity v oblasti oceli budou přesměrovány do EU. Ve srovnání s tím byl v poslední době přístup na trhy třetích zemí v různé míře omezen, protože země v několika zeměpisných oblastech (např. v obou Amerikách, Asii, na Středním východě) zavedly opatření na ochranu nebo podporu svého ocelářského průmyslu. Tato opatření měla různé formy, včetně zvyšování cel, požadavků na osvědčení, požadavků na nákup v místě, a týkala se trhů s významným podílem na celosvětové spotřebě.

(8)

Výroba surové oceli a plochých výrobků z nerezové oceli v EU dosáhla nejvyšší úrovně v letech 2007 a 2006, potom v roce 2008 začala klesat. V první třetině roku 2009 došlo ke 43,2% snížení ve srovnání s první třetinou roku 2008, oproti 22,4% snížení světové produkce oceli ve stejném období. Krize měla dopad na všechny státy, které jsou největšími producenty oceli v EU, a v reakci na ni výrobci snížili počet výrobních dnů, čímž zvýšili nevyužívané kapacity.

(9)

Všichni výrobci významně snížili zaměstnanost. V červnu bylo přibližně 40 % pracovní síly v ocelářství v EU postiženo ekonomickou krizí v podobě trvalého nebo dočasného propouštění a zkrácené pracovní doby.

(10)

Na základě současných tendencí dovozu ocelových výrobků, stávající zranitelné situace průmyslu EU, pokračující slabé poptávky na trhu EU a pravděpodobnosti, že stávající a budoucí převis kapacity bude přesměrován do EU, pokud se obnoví poptávka, lze usuzovat, že existuje hrozba újmy pro výrobce v Unii na základě článku 11 nařízení (ES) č. 260/2009.

(11)

V zájmu Unie musí proto dovozy určitých výrobků z oceli i nadále podléhat předchozí kontrole, aby bylo možné získat podrobné statistické údaje umožňující rychlou analýzu tendencí dovozu. Aby bylo možné řešit zranitelnost evropského trhu s ocelí vůči náhlým změnám na světových trzích s ocelí, jsou nezbytné rychlé informace předvídající situaci na trhu. To je důležité zvláště ve stávající situaci krize, která je charakterizována nejistotou, zda poptávka strukturálně opět vzroste a zda z toho bude mít průmysl EU skutečně prospěch.

(12)

Vzhledem k vývoji na trhu s plochými výrobky z nerezové oceli a velkými svařovanými trubkami a k situaci dotčených průmyslových odvětví a vzhledem k tomu, že podobné systémy kontroly dovozu oceli tyto výrobky zahrnují, je vhodné, aby do oblasti působnosti tohoto systému byly zahrnuty rovněž výrobky uvedené na seznamu v příloze I.

(13)

Vzhledem k výše zmíněnému vývoji a s ohledem na to, že ostatní hlavní producenti oceli, jako je Kanada a Spojené státy americké, se v poslední době rozhodli rozšířit své podobné systémy pro kontrolu dovozu oceli (byly prodlouženy do 31. srpna 2011, respektive 21. března 2013), je vhodné, aby tento systém pokračoval do 31. prosince 2012.

(14)

Aby se minimalizovala zbytečná omezení a nedošlo k přílišnému narušení činností společností, které působí blízko hranic, zůstává hmotnost dovozu vyloučeného z oblasti působnosti tohoto nařízení 2 500 kilogramů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 76/2002 se mění takto:

1)

Oblast působnosti předchozí kontroly se rozšiřuje na výrobky uvedené na seznamu v příloze I.

2)

V článku 6 se datum „31. prosince 2009“ nahrazuje datem „31. prosince 2012“.

3)

Seznam příslušných vnitrostátních orgánů se nahrazuje seznamem v příloze II.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 229, 9.9.2000, s. 14.


PŘÍLOHA I

Seznam výrobků, které se přidávají na seznam „List of products subject to prior surveillance“

 

7219 11 00

 

7219 12 10

 

7219 12 90

 

7219 13 10

 

7219 13 90

 

7219 14 10

 

7219 14 90

 

7219 21 10

 

7219 21 90

 

7219 22 10

 

7219 22 90

 

7219 23 00

 

7219 24 00

 

7219 31 00

 

7219 32 10

 

7219 32 90

 

7219 33 10

 

7219 33 90

 

7219 34 10

 

7219 34 90

 

7219 35 10

 

7219 35 90

 

7219 90 20

 

7219 90 80

 

7220 11 00

 

7220 12 00

 

7220 20 21

 

7220 20 29

 

7220 20 41

 

7220 20 49

 

7220 20 81

 

7220 20 89

 

7220 90 20

 

7220 90 80

 

7228 50 20

 

Celá položka KN 7305


PŘÍLOHA II

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l’économie, des PME, des classes moyennes et de l’énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

1000 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 25486469

Fax +32 22775063

Federale Overheidsdienst Economie, Kmo, Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 25486469

Fax +32 22775063

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма Дирекция дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ 8

1052 София

Тел. +359 29407008 / +359 29407673 /+359 29407800

Факс +359 29815041 /+359 29804710 / +359 29883654

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel. +420 224907111

Fax +420 224212133

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

2100 København Ø

Tlf. +45 35466030

Fax +45 35466029

Fax +45 35466001

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

65760 Eschborn 1

DEUTSCHLAND

Tel. +49 61969080

Fax +49 6196908800

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Tel. +372 6256400

Faks +372 6313660

 

FRANCE

Ministère de l’économie, de l’Industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12 rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. +33 153449026

Fax +33 153449172

 

ITALIA

Ministero delle Attività produttive

Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

Viale America 341

00144 Roma RM

ITALIA

Tel. +39 0659647517 / +39 0659932471 / +39 0659932245 / +39 0659932260

Fax +39 0659932235 / +39 0659932636

 

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/KYPROS

Τηλ. +357 22867100

Φαξ +357 22375120

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

Dublin 2

IRELAND

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

105 63 Αθήνα

ΕΛΛΑΣ

Τηλ. +30 2103286021/22

Φαξ +30 2103286094

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

28046 Madrid

ESPAÑA

Tel. +34 913493817 / +34 9134937488

Fax +34 913493831

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga, LV-1519

Tel. +371 670132 99/00 / +371 67013248

Fakss +371 67280882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel. +370 52628750 / +370 52619488

Faks. +370 52623974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieu

Office des licences

BP 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. +352 4782371

Fax +352 466138

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Margit krt. 85.

1024

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 13367303

Fax +36 13367302

E-mail: [email protected]

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta

CMR 02

Tel. +356 21237112

Fax +356 25690299

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

9700 RD Groningen

NEDERLAND

Tel. +31 505232600

Fax +31 505232210

 

ROMÂNIA

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16, sector 1

010036 București

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: [email protected]

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

SLOVENIJA

Tel. +386 42974470

Faks +386 42974472

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Tel. +421 248542021 / +421 248547119

Fax +421 248543116

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

1011 Wien

Tel. +43 171100-0

Fax +43 171100/83 86

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA

Tel. +48 226935553

Fax +48 226934021

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +35 1218814263

Fax +35 1218813990

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

P. +358 96141

F. +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358 204922852

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

SE-113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

 

UNITED KINGDOM

Department for Business, Innovation and Skills Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

TS23 2NF

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1642364333 / +44 1642364334

Fax +44 1642364269

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU