(ES) č. 1217/2009Nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

Publikováno: Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 27-38 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. listopadu 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2010
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1217/2009

ze dne 30. listopadu 2009

o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském společenství

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 37 odst. 2 třetí pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady č. 79/65/EHS ze dne 15. června 1965 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropském hospodářském společenství (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V zájmu rozvoje společné zemědělské politiky je nutné, aby byly k dispozici objektivní a účelné informace o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků patřících do kategorií, které vyžadují zvláštní pozornost na úrovni Společenství.

(3)

Účetnictví zemědělských podniků tvoří základní zdroj důležitých údajů pro stanovení příjmů a zkoumání hospodářské činnosti zemědělských podniků.

(4)

Údaje by měly být získávány od pečlivě a účelně vybraných zemědělských podniků v souladu se společnými pravidly a měly by se opírat o ověřitelné skutečnosti. Měly by odrážet technické, hospodářské a sociální podmínky zjišťovaných zemědělských podniků, pocházet z jednotlivých podniků, být k dispozici co nejrychleji, zakládat se na jednotných definicích, být předkládány v jednotné podobě a být vždy a ve všech ohledech použitelné Komisí.

(5)

Těchto cílů lze dosáhnout jen prostřednictvím zemědělské účetní datové sítě Společenství (dále jen „datová síť“) založené na zemědělských účetních střediscích jednotlivých členských států a na základě důvěry zúčastněných stran a jejich dobrovolné účasti.

(6)

Za účelem dosažení dostatečně stejnorodých účetních výsledků na úrovni Společenství je nutné, aby byly vykazující podniky zařazeny do různých oddělení a tříd podniků na základě stratifikace zjišťování podle klasifikačního systému Společenství pro zemědělské podniky, zřízeného nařízením Komise (ES) č. 1242/2008 ze dne 8. prosince 2008 o založení klasifikačního systému pro zemědělské podniky ve Společenství (4).

(7)

Členění datové sítě by mělo být co nejvíce totožné s členěním používaným pro dodávání jiných regionálních údajů, které jsou podstatné pro určování směrů společné zemědělské politiky.

(8)

Pro účely průběžné správy by měla být Komise zmocněna k tomu, aby mohla na žádost členského státu měnit seznam oblastí členských států.

(9)

Zjišťování datové sítě by se mělo vztahovat na všechny zemědělské podniky určité ekonomické velikosti, bez ohledu na případnou jinou hospodářskou činnost provozovatele podniku. Oblast zjišťování je třeba pravidelně přezkoumávat s ohledem na nové údaje ze zjišťování o struktuře zemědělských podniků.

(10)

Vykazující podniky by se měly vybírat v souladu s pravidly stanovenými v rámci plánu výběru, jehož cílem je obdržet reprezentativní účetní výběrový soubor z oblasti zjišťování.

(11)

S ohledem na získané zkušenosti se doporučuje, aby se hlavní rozhodnutí ohledně výběru vykazujících podniků, zejména stanovení plánu výběru, přijímala na úrovni členských států. Je tedy třeba, aby byl orgán pověřený tímto úkolem určen na této úrovni. Ty členské státy, které mají více oblastí, by však měly mít možnost zachovat regionální výbory.

(12)

Kontaktní orgán členských států by měl hrát klíčovou roli ve správě datové sítě.

(13)

Při výběru zemědělských podniků a při analýze a hodnocení získaných údajů je nutné používat údaje pocházející z jiných zdrojů.

(14)

Zemědělcům by se měla poskytnout ujištění, že žádné údaje z jejich účetnictví ani žádné jiné individuální údaje získané na základě tohoto nařízení nebudou použity pro daňové účely ani pro jiné účely, než jsou uvedeny v tomto nařízení, ani nebudou šířeny osobami zapojenými nyní nebo v minulosti do zemědělské účetní datové sítě Společenství.

(15)

Pro získání jistoty o objektivitě a důležitosti sbíraných údajů měla by být Komise s to získat všechny nezbytné podrobnosti týkající se způsobu, kterým orgány pověřené výběrem zemědělských podniků a účetních středisek zapojených do zemědělské účetní datové sítě Společenství plní své povinnosti, a v případě nutnosti vysílat odborníky, aby spolupracovali s vnitrostátními příslušnými orgány na místě.

(16)

Datová síť je užitečným nástrojem, který umožňuje Společenství rozvíjet společnou zemědělskou politiku, a tím slouží členským státům i Společenství. Náklady na počítačové systémy, na nichž je datová siť založena, a na studie a vývojové činnosti v rámci jiných aspektů sítě by proto mělo být možné financovat z prostředků Společenství.

(17)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ZALOŽENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ÚČETNÍ DATOVÉ SÍTĚ SPOLEČENSTVÍ

Článek 1

1.   K plnění potřeb společné zemědělské politiky je založena zemědělská účetní datová síť Společenství (dále jen „datová síť“).

2.   Účelem datové sítě je sběr účetních údajů potřebných zejména:

a)

pro roční stanovení příjmů zemědělských podniků náležících do oblasti zjišťování stanovené v článku 5 a

b)

pro analýzu hospodářské činnosti zemědělských podniků.

3.   Údaje získané podle tohoto nařízení slouží především jako podklad pro zprávy předkládané Komisí o situaci v zemědělství a na zemědělských trzích, jakož i o příjmech zemědělských podniků ve Společenství. Zprávy se předkládají jednou za rok Evropskému parlamentu a Radě, zejména za účelem ročního stanovení cen zemědělské produkce.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„vedoucím zemědělského podniku“ fyzická osoba odpovědná za každodenní řízení zemědělského podniku;

b)

„třídou podniku“ skupina zemědělských podniků, které patří do stejné třídy, pokud jde o typ výrobního zaměření a ekonomickou velikost, definované v klasifikačním systému pro zemědělské podniky ve Společenství zřízeném nařízením (ES) č. 1242/2008;

c)

„vykazujícím podnikem“ každý zemědělský podnik vypracovávající podnikové výkazy pro datovou síť;

d)

„oblastí“ území členského státu nebo jeho část vymezená s ohledem na výběr vykazujících podniků; seznam těchto oblastí je obsažen v příloze I;

e)

„účetními údaji“ technické, finanční nebo hospodářské údaje o zemědělském podniku pocházející z účetnictví obsahujícího položky vykazované systematicky a pravidelně během celého účetního období.

Článek 3

Na žádost členského státu týkající se jeho vlastních oblastí se seznam oblastí změní postupem podle čl. 18 odst. 2.

KAPITOLA II

STANOVENÍ PŘÍJMU ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 4

Tato kapitola se vztahuje na sběr účetních údajů za účelem každoročního stanovení příjmu zemědělských podniků.

Článek 5

1.   Oblast zjišťování uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. a) zahrnuje zemědělské podniky, jejichž ekonomická velikost je nejméně rovna prahu vyjádřenému v eurech odpovídajícímu dolním prahům tříd ekonomické velikosti, jak jsou definovány v klasifikačním systému Společenství.

2.   Aby byl zemědělský podnik zařazen mezi vykazující podniky, musí splňovat tyto podmínky:

a)

musí mít ekonomickou velikost nejméně rovnou prahu stanovenému podle odstavce 1;

b)

zemědělec, který jej provozuje, musí být ochoten a schopen vést zemědělské účetnictví a poskytovat Komisi účetní údaje za svůj podnik;

c)

musí být spolu s ostatními podniky a na úrovni jednotlivých oblastí typický pro danou oblast zjišťování.

3.   Počet vykazujících podniků v rámci Společenství je nejvýše 105 000.

4.   Prováděcí pravidla k tomuto článku, která určí zejména práh ekonomické velikosti a počet vykazujících podniků na oblast, se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 6

1.   Každý členský stát zřídí celostátní výbor pro datovou síť (dále jen „celostátní výbor“).

2.   Celostátní výbor odpovídá za výběr vykazujících podniků. Pro tento účel jeho povinnosti zahrnují zejména schvalování:

a)

plánu výběru vykazujících podniků, stanovícího zejména členění vykazujících podniků v jednotlivých třídách podniků a pravidla pro výběr těchto podniků;

b)

zprávy o provádění plánu výběru vykazujících podniků.

3.   Členský stát jmenuje předsedu celostátního výboru z řad členů výboru.

Rozhodnutí celostátního výboru se přijímají jednomyslně. Není-li možné dosáhnout jednomyslnosti, přijme rozhodnutí orgán určený členským státem.

4.   Členský stát s více oblastmi může zřídit pro každou svou oblast regionální výbor pro datovou síť (dále jen „regionální výbor“).

Regionální výbor odpovídá zejména za spolupráci s kontaktním orgánem uvedeným v článku 7 při výběru vykazujících podniků.

5.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 7

1.   Každý členský stát určí kontaktní orgán, jehož povinností je:

a)

informovat celostátní výbor, regionální výbory a účetní střediska o prováděcích pravidlech, která se jich týkají, a zajistit jejich řádné používání;

b)

sestavovat a posílat celostátnímu výboru ke schválení a poté Komisi:

i)

plán výběru vykazujících podniků, navržený na základě nejaktuálnějších statistických údajů vykazovaných podle klasifikačního systému Společenství pro zemědělské podniky;

ii)

zprávu o provádění plánu výběru vykazujících podniků;

c)

sestavovat:

i)

seznamy vykazujících podniků;

ii)

seznamy účetních středisek, která jsou ochotna a schopna vyhotovovat podnikové výkazy podle smluvních podmínek uvedených v článcích 10 a 15;

d)

shromažďovat podnikové výkazy zaslané kontaktnímu orgánu účetními středisky a prověřovat prostřednictvím společného kontrolního programu, zda byly správně vyplněny;

e)

posílat řádně vyplněné zemědělské podnikové výkazy Komisi ihned po jejich prověření;

f)

předávat celostátnímu výboru, regionálním výborům a účetním střediskům žádosti o informace uvedené v článku 17 a zasílat příslušné odpovědi Komisi.

2.   Prováděcí pravidla k tomuto článku se přijímají postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 8

1.   Každý vykazující podnik vyhotovuje svůj individuální anonymní podnikový výkaz.

2.   Účetní údaje uvedené ve podnikovém výkazu musí umožňovat:

zařadit vykazující podnik podle významných ukazatelů jeho produkčních faktorů,

posoudit příjmy vykazujícího podniku z jejich různých hledisek,

ověřit správnost uváděných informací pomocí kontroly na místě.

3.   Druh účetních údajů uváděných v podnikovém výkazu, forma předkládání údajů a definice a pokyny týkající se těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

Článek 9

Vedoucí zemědělského podniku, jehož podnik je vybrán jako vykazující podnik, si ze seznamu vypracovaného pro tento účel kontaktním orgánem zvolí účetní středisko ochotné vyhotovovat výkaz za jeho podnik na základě smluvních podmínek uvedených v článku 10.

Článek 10

1.   Na základě zmocnění členským státem uzavřou příslušný orgán určený tímto členským státem a účetní střediska vybraná podle článku 9 každý rok smlouvu. Touto smlouvou se účetní střediska zavazují vyhotovovat za paušální poplatek podnikové výkazy podle článku 8.

2.   Podmínky smlouvy uvedené v odstavci 1, které musí být jednotné ve všech členských státech, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

3.   Plní-li úkoly účetního střediska správní orgán, jsou mu jeho povinnosti oznamovány běžnou úřední cestou.

KAPITOLA III

SBĚR ÚČETNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY ANALÝZY HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ

Článek 11

Tato kapitola se vztahuje na sběr účetních údajů pro účely analýzy hospodářské činnosti zemědělských podniků.

Článek 12

Postupem podle čl. 18 odst. 2 se stanoví:

předměty analýz uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b);

prováděcí pravidla týkající se výběru a počtu vykazujících podniků, stanovená podle cílů každé analýzy.

Článek 13

1.   Každý vykazující podnik vybraný postupem v souladu s pravidly přijatými podle čl. 12 druhé odrážky vyplní speciální podnikový výkaz, který je individuální a anonymní. Tento výkaz obsahuje účetní údaje požadované v čl. 8 odst. 2 a všechny další účetní položky a individuální údaje, které mohou jednotlivé analýzy vyžadovat.

2.   Druh účetních údajů uváděných v tomto speciálním podnikovém výkazu, forma jejich předkládání, definice a pokyny týkající se těchto údajů se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

3.   Účetní střediska vybraná postupem podle článku 14 vypracovávají speciální podnikové výkazy.

Článek 14

Vedoucí zemědělského podniku, jehož podnik je vybrán podle pravidel přijatých podle čl. 12 druhé odrážky, si ze seznamu vypracovaného pro tento účel kontaktním orgánem zvolí účetní středisko ochotné vyhotovovat speciální podnikový výkaz za jeho podnik na základě smluvních podmínek uvedených v článku 15.

Článek 15

1.   Na základě zmocnění členským státem uzavřou příslušný orgán určený tímto členským státem a účetní středisko vybrané podle článku 14 každý rok smlouvu. Touto smlouvou se účetní středisko zavazuje vyhotovovat za paušální poplatek speciální podnikové výkazy podle článku 13.

2.   Podmínky smlouvy uvedené v odstavci 1, které musí být jednotné ve všech členských státech, se stanoví postupem podle čl. 18 odst. 2.

Doplňující podmínky, které mohou být členským státem do smlouvy zahrnuty, se stanoví stejným postupem.

3.   Plní-li úkoly účetního střediska správní orgán, jsou mu jeho povinnosti oznamovány běžnou úřední cestou.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

1.   Individuální účetní údaje nebo jiné podrobné informace získaných při používání tohoto nařízení nesmějí být použity pro daňové účely a nesmějí být sdělovány ani používány pro jiné účely, než jsou uvedeny v článku 1.

2.   Každý, kdo vykonává nebo vykonával činnost v rámci datové sítě, je povinen nesdělovat individuální účetní údaje nebo jiné podrobné informace, které se dozvěděl při výkonu svých povinností nebo jinak náhodně v souvislosti s výkonem svých povinností.

3.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k ukládání sankcí za porušení odstavce 2.

Článek 17

1.   Celostátní výbor, regionální výbory, kontaktní orgán a účetní střediska poskytují v rámci své působnosti Komisi na její dotaz všechny informace, které souvisejí s plněním jejich povinností při používání tohoto nařízení.

Tyto dotazy určené celostátnímu výboru, regionálním výborům nebo účetním střediskům a odpovědi na ně se předávají písemně prostřednictvím kontaktního orgánu.

2.   Jsou-li dodané informace nedostačující nebo nejsou-li sděleny včas, může Komise ve spolupráci s kontaktním orgánem vyslat odborníky, aby zjednali nápravu na místě.

Článek 18

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro zemědělskou účetní datovou síť Společenství (dále jen „výbor Společenství“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor Společenství je konzultován za účelem:

a)

prověření, zda byl výběr vykazujících podniků proveden v souladu s článkem 5;

b)

analýzy a hodnocení vážených ročních výsledků poskytovaných datovými sítěmi, zejména s ohledem na údaje pocházející z jiných zdrojů, mimo jiné z účetnictví zemědělských podniků, ze statistiky obecně a z účetnictví členských států.

4.   Výbor Společenství se může zabývat jakoukoli jinou otázkou, kterou mu předloží jeho předseda buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Výbor přezkoumá každý rok v říjnu vývoj v oblasti příjmů zemědělských podniků ve Společenství a zohlední zejména aktualizované výsledky datové sítě.

Výbor je pravidelně informován o provozu datové sítě.

5.   Zasedání výboru Společenství svolává předseda.

Sekretariát výboru Společenství zajišťuje Komise.

Článek 19

1.   Rozpočtové prostředky uvedené v souhrnném rozpočtu Evropské unie, oddíle Komise, kryjí:

a)

náklady na účetní datovou síť související s platbou paušálních poplatků účetním střediskům za výkon úkolů uvedených v článcích 10 a 15;

b)

všechny náklady na počítačové systémy používané Komisí pro příjem, ověřování, zpracování a analýzu účetních údajů dodávaných členskými státy.

Náklady uvedené v písmenu b) zahrnují popřípadě náklady na šíření výsledků dotyčných činností a náklady na studie ostatních aspektů datové sítě a na jejich rozvoj.

2.   Náklady na zřízení a činnost celostátních výborů, regionálních výborů a kontaktních orgánů nejsou hrazeny z rozpočtu Společenství.

Článek 20

Nařízení č. 79/65/EHS se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 21

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65.

(3)  Viz příloha II.

(4)  Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.


PŘÍLOHA I

Seznam oblastí uvedených v čl. 2 písm. d)

Belgie

1.

Vlaanderen

2.

Bruxelles — Brussel

3.

Wallonie

Bulharsko

1.

Северозападен (Severozapaden)

2.

Северен централен (Severen tsentralen)

3.

Североизточен (Severoiztochen)

4.

Югозападен (Yugozapaden)

5.

Южен централен (Yuzhen tsentralen)

6.

Югоизточен (Yugoiztochen)

Do 31. prosince 2009 však může Bulharsko tvořit jednu oblast.

Česká republika

tvoří jednu oblast

Dánsko

tvoří jednu oblast

Německo

1.

Schleswig-Holstein

2.

Hamburg

3.

Niedersachsen

4.

Bremen

5.

Nordrhein-Westfalen

6.

Hessen

7.

Rheinland-Pfalz

8.

Baden-Württemberg

9.

Bayern

10.

Saarland

11.

Berlin

12.

Brandenburg

13.

Mecklenburg-Vorpommern

14.

Sachsen

15.

Sachsen-Anhalt

16.

Thüringen

Estonsko

tvoří jednu oblast

Irsko

tvoří jednu oblast

Řecko

1.

Μακεδονία — Θράκη

2.

Ήπειρος — Πελοπόννησος — Νήσοι Ιονίου

3.

Θεσσαλία

4.

Στερεά Ελλάς — Νήσοι Αιγαίου — Κρήτη

Španělsko

1.

Galicia

2.

Asturias

3.

Cantabria

4.

País Vasco

5.

Navarra

6.

La Rioja

7.

Aragón

8.

Cataluña

9.

Baleares

10.

Castilla-León

11.

Madrid

12.

Castilla-La Mancha

13.

Comunidad Valenciana

14.

Murcia

15.

Extremadura

16.

Andalucía

17.

Canarias

Francie

1.

Île de France

2.

Champagne-Ardenne

3.

Picardie

4.

Haute-Normandie

5.

Centre

6.

Basse-Normandie

7.

Bourgogne

8.

Nord-Pas de Calais

9.

Lorraine

10.

Alsace

11.

Franche-Comté

12.

Pays de la Loire

13.

Bretagne

14.

Poitou-Charentes

15.

Aquitaine

16.

Midi-Pyrénées

17.

Limousin

18.

Rhône-Alpes

19.

Auvergne

20.

Languedoc-Roussillon

21.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

22.

Corse

Itálie

1.

Piemonte

2.

Valle d'Aosta

3.

Lombardia

4.

Alto Adige

5.

Trentino

6.

Veneto

7.

Friuli-Venezia Giulia

8.

Liguria

9.

Emilia-Romagna

10.

Toscana

11.

Umbria

12.

Marche

13.

Lazio

14.

Abruzzi

15.

Molise

16.

Campania

17.

Puglia

18.

Basilicata

19.

Calabria

20.

Sicilia

21.

Sardegna

Kypr

tvoří jednu oblast

Lotyšsko

tvoří jednu oblast

Litva

tvoří jednu oblast

Lucembursko

tvoří jednu oblast

Maďarsko

1.

Közép-Magyarország

2.

Közép-Dunántúl

3.

Nyugat-Dunántúl

4.

Dél-Dunántúl

5.

Észak- Magyarország

6.

Észak-Alföld

7.

Dél-Alföld

Malta

tvoří jednu oblast

Nizozemsko

tvoří jednu oblast

Rakousko

tvoří jednu oblast

Polsko

1.

Pomorze a Mazury

2.

Wielkopolska a Śląsk

3.

Mazowsze a Podlasie

4.

Małopolska a Pogórze

Portugalsko

1.

Norte e Centro

2.

Ribatejo-Oeste

3.

Alentejo e Algarve

4.

Açores e Madeira

Rumunsko

1.

Nord-Est

2.

Sud-Est

3.

Sud-Muntenia

4.

Sud-Vest-Oltenia

5.

Vest

6.

Nord-Vest

7.

Centru

8.

București-Ilfov

Slovinsko

tvoří jednu oblast

Slovensko

tvoří jednu oblast

Finsko

1.

Etelä-Suomi

2.

Sisä-Suomi

3.

Pohjanmaa

4.

Pohjois-Suomi

Švédsko

1.

Nížiny jižního a středního Švédska

2.

Lesní a smíšené zemědělské a lesní oblasti jižního a středního Švédska

3.

Oblasti severního Švédska

Spojené království

1.

England — north region

2.

England — east region

3.

England — west region

4.

Wales

5.

Scotland

6.

Northern Ireland


PŘÍLOHA II

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady č. 79/65/EHS

(Úř. věst. 109, 23.6.1965, s. 1859/65)

 

Akt o přistoupení z roku 1972, bod II.A.4 přílohy I a bod II.D.1 přílohy II

(Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 59 a s. 125)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2835/72

(Úř. věst. L 298, 31.12.1972, s. 47)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2910/73

(Úř. věst. L 299, 27.10.1973, s. 1)

 

Akt o přistoupení z roku 1979, body II.A a II.G přílohy I

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 64 a s. 87)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2143/81

(Úř. věst. L 210, 30.7.1981, s. 1)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3644/85

(Úř. věst. L 348, 24.12.1985, s. 4)

 

Akt o přistoupení z roku 1985 bod XIV.(i) přílohy I

(Úř. věst. L 302, 1.11.1985, s. 235)

 

Nařízení Rady (EHS) č. 3768/85

(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8)

pouze bod 2 přílohy

Nařízení Rady (EHS) č. 3577/90

(Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 23)

pouze příloha XVI

Akt o přistoupení z roku 1994, bod V.A.I přílohy I

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 117)

 

Nařízení Rady (ES) č. 2801/95

(Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 3)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1256/97

(Úř. věst. L 174, 2.7.1997, s. 7)

 

Nařízení Rady (ES) č. 806/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1)

pouze bod 1 přílohy II

Akt o přistoupení z roku 2003, bod 6.A.I přílohy II

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 346)

 

Nařízení Rady (ES) č. 2059/2003

(Úř. věst. L 308, 25.11.2003, s. 1)

 

Nařízení Komise (ES) č. 660/2004

(Úř. věst. L 104, 8.4.2004, s. 97)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1791/2006

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 1)

pouze kapitola 5 oddíl A bod 1 přílohy

Nařízení Komise (ES) č. 1469/2007

(Úř. věst. L 329, 14.12.2007, s. 5)

 


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení č. 79/65/EHS

Toto nařízení

Články 1 a 2

Články 1 a 2

Článek 2a

Článek 3

Článek 3

Článek 4

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Článek 6

Čl. 6 odst. 1 návětí, písm. a), písm. b) úvodní slova a písm. c) úvodní slova

Čl. 7 odst. 1 návětí a písm. a), písm. b) úvodní slova a písm. c) úvodní slova

Čl. 6 odst. 1 písm. b) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod i)

Čl. 6 odst. 1 písm. b) druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. b) bod ii)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. c) bod i)

Čl. 6 odst. 1 písm. c) druhá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. c) bod ii)

Čl. 6 odst. 1 písm. e), f) a g)

Čl. 7 odst. 1 písm. e), f) a g)

Čl. 6 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Článek 7

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Čl. 19 odst. 1, 2 a 3

Čl. 18 odst. 1, 2 a 3

Čl. 20 odst. 1 a 2

Čl. 18 odst. 4 a 5

Čl. 21 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 6

Čl. 21 třetí pododstavec

Článek 22

Článek 19

Článek 23

Článek 20

Článek 21

Příloha

Příloha I

Příloha II

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU