(ES) č. 1215/2009Nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009 , kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Publikováno: Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. listopadu 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. ledna 2010 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/2423 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1215/2009

ze dne 30. listopadu 2009,

kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (1), bylo několikrát podstatně změněno (2). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 prohlásila, že dohodám o stabilizaci a přidružení uzavřeným se západobalkánskými zeměmi má předcházet asymetrická obchodní liberalizace.

(3)

Pokračující otevírání trhu Společenství dovozu ze západobalkánských zemí by mělo přispět k procesu politické a ekonomické stabilizace regionu, aniž by mělo pro Společenství nepříznivé důsledky.

(4)

Je proto vhodné dále prohloubit autonomní obchodní preference Společenství tím, že se zruší všechny zbývající celní stropy pro průmyslové výrobky a stanoví lepší podmínky přístupu na trh Společenství pro zemědělské produkty a pro produkty rybolovu, včetně zpracovaných produktů.

(5)

Tato opatření jsou navrhována jako součást procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií s cílem odpovědět na zvláštní situaci na západním Balkáně. Nepředjímají obchodní politiku Společenství vůči ostatním třetím zemím.

(6)

V souladu s procesem stabilizace a přidružení zavedeným Evropskou unií, který je založen na dříve přijatém regionálním přístupu a na závěrech Rady ze dne 29. dubna 1997, podléhá rozvoj dvoustranných vztahů mezi Evropskou unií a západobalkánskými zeměmi určitým podmínkám. Poskytnutí autonomních obchodních preferencí závisí na dodržování základních principů demokracie a lidských práv a na ochotě dotyčných zemí rozvíjet mezi sebou hospodářské vztahy. Poskytnutí prohloubených autonomních obchodních preferencí zemím účastnícím se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií by mělo být vázáno na jejich ochotu začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s příslušnými standardy GATT a WTO. Kromě toho nárok na využití autonomních obchodních preferencí závisí na účinné správní spolupráci zvýhodněných zemí se Společenstvím s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu.

(7)

Obchodní preference mohou být poskytovány zemím a územím, které mají celní správu.

(8)

Uvedené podmínky splňují Bosna a Hercegovina, Srbsko a Kosovo, jak je definováno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999), umístěné pod mandát mezinárodní civilní správy Mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) (dále jen „Kosovo“), a všem těmto zemím a územím by měly být poskytnuty podobné obchodní preference, aby se zabránilo jakékoli diskriminaci v regionu.

(9)

Obchodní opatření podle tohoto nařízení by měla zohlednit skutečnost, že Srbsko a Kosovo představují oddělená celní území.

(10)

Společenství uzavřelo se Srbskem dohodu o obchodu s textilními výrobky (3).

(11)

Na Albánii, Chorvatsko, Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii a Černou Horu by se měly nadále vztahovat úlevy podle tohoto nařízení. pouze pokud jsou výhodnější než úlevy poskytnuté smluvními režimy mezi Společenstvím a těmito zeměmi.

(12)

Pro účely postupů týkajících se osvědčení o původu a správní spolupráce by se měla použít odpovídající ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (4).

(13)

V zájmu racionalizace a zjednodušení je vhodné udělit Komisi pravomoc činit v tomto nařízení nezbytné technické úpravy a změny po konzultaci s Výborem pro celní kodex, aniž jsou dotčeny zvláštní postupy stanovené v tomto nařízení.

(14)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(15)

Dovozní režimy stanovené tímto nařízením by měly být obnoveny v souladu s podmínkami stanovenými Radou a s ohledem na zkušenosti s uplatňováním těchto režimů na základě tohoto nařízení. Je vhodné omezit dobu trvání těchto režimů do 31. prosince 2010,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Preferenční zacházení

1.   S výhradou zvláštních pravidel stanovených v článku 3 smějí být produkty pocházející z Bosny a Hercegoviny nebo z celního území Srbska nebo Kosova jiné než produkty čísel 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury dováženy do Společenství bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny a celního území Srbska nebo Kosova se vztahují úlevy stanovené v článku 3.

3.   Na produkty pocházející z Albánie, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Černé Hory se vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno, a veškerá opatření stanovená v tomto nařízení, která jsou výhodnější než obchodní úlevy udělené v rámci dvoustranných dohod mezi Společenstvím a uvedenými zeměmi.

Článek 2

Podmínky pro poskytnutí preferenčního zacházení

1.   Poskytnutí preferenčního zacházení zavedeného článkem 1 závisí na

a)

definici pojmu „původní produkty“ podle části I hlavě IV kapitole 2 oddílu 1 pododdílu 1 nařízení (EHS) č. 2454/93;

b)

závazku zemí a území podle článku 1 nezavádět nová cla nebo poplatky s rovnocenným účinkem ani nová množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem na dovoz produktů pocházejících ze Společenství, nezvyšovat úroveň platných cel nebo poplatků a nezavádět žádná jiná omezení od 30. září 2000; a

c)

zapojení zvýhodněných zemí do účinné správní spolupráce se Společenstvím s cílem předejít jakémukoli nebezpečí podvodu.

2.   Aniž jsou dotčeny podmínky upravené v odstavci 1, závisí poskytnutí preferenčního zacházení podle článku 1 na ochotě zvýhodněných zemí začít s účinnými hospodářskými reformami a regionální spoluprací s ostatními zeměmi, jichž se týká proces stabilizace a přidružení zavedený Evropskou unií, zejména zřizováním zón volného obchodu v souladu s článkem XXIV dohody GATT z roku 1994 a ostatními příslušnými předpisy WTO.

Není-li tato podmínka splněna, může Rada přijmout vhodná opatření kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

Článek 3

Zemědělské produkty – celní kvóty

1.   Pro některé produkty rybolovu a vína uvedené v příloze I a pocházející ze zemí a území uvedených v článku 1 se cla platná pro dovoz do Společenství pozastavují během období, ve výši, v mezích celních kvót Společenství a za podmínek, které jsou uvedeny pro každý produkt a každý původ ve zmíněné příloze.

2.   Cla platná pro dovoz produktů typu „baby beef“ do Společenství, uvedených v příloze II a pocházejících ze zemí a území uvedených v čl. 1 odst. 1, činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku, v mezích roční celní kvóty 11 475 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upraveného těla.

Objem roční celní kvóty 11 475 tun se rozděluje mezi zvýhodněné země a území takto:

a)

1 500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty typu „baby beef“ pocházející z Bosny a Hercegoviny;

b)

9 175 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty typu „baby beef“ pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

Celní úlevy se nevztahují na produkty typu „baby beef“, které jsou uvedeny v příloze II a jsou dováženy do Společenství z Albánie.

Ke každé žádosti o dovoz v rámci uvedených kvót je třeba přiložit osvědčení o pravosti vydané příslušnými orgány vyvážející země a potvrzující, že produkty pocházejí z dané země nebo území a že odpovídají definici uvedené v příloze II tohoto nařízení. Uvedené osvědčení vystavuje Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (6).

3.   Dovoz produktů odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury pocházejících z Bosny a Hercegoviny a celního území Srbska nebo Kosova podléhá těmto ročním celním kvótám s neomezeným osvobozením od cla:

a)

12 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z Bosny a Hercegoviny;

b)

180 000 tun (čisté hmotnosti) pro produkty odvětví cukru pocházející z celního území Srbska nebo Kosova.

4.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení, a zejména článek 10, může Komise vzhledem ke zvláštní citlivosti trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu přijmout vhodná opatření postupem podle čl. 8 odst. 2, pokud dovoz zemědělských produktů a produktů rybolovu vážně poškozuje trhy Společenství a jejich regulační mechanismy.

Článek 4

Zavedení celních kvót pro produkty typu „baby beef“ a produkty odvětví cukru

Podrobná pravidla pro zavedení celní kvóty pro produkty typu „baby beef“ stanoví Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Podrobná pravidla pro zavedení celních kvót pro produkty odvětví cukru čísel 1701 a 1702 kombinované nomenklatury stanoví Komise postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 5

Správa celních kvót

Komise spravuje celní kvóty uvedené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

Komunikace za tímto účelem mezi členskými státy a Komisí probíhá pokud možno elektronickou cestou.

Článek 6

Přístup k celním kvótám

Každý členský stát zajistí, aby měli dovozci rovný a nepřerušený přístup k celním kvótám tak dlouho, jak to umožňuje zůstatek dotyčného kvótového objemu.

Článek 7

Udělení pravomocí

Komise přijímá postupem podle čl. 8 odst. 2 opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení jiná než opatření uvedená v článku 4, zejména

a)

změny a technické úpravy nezbytně vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace TARIC;

b)

změny nezbytně vyplývající z uzavření dalších dohod mezi Společenstvím a zeměmi a územími uvedenými v článku 1.

Článek 8

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený článkem 247a nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (7), (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

Článek 9

Spolupráce

Členské státy a Komise úzce spolupracují k zajištění toho, aby toto nařízení, a zejména čl. 10 odst. 1, bylo dodržováno.

Článek 10

Dočasné pozastavení

1.   Pokud Komise usoudí, že existují dostatečné důkazy o podvodu nebo o neposkytnutí správní spolupráce potřebné k ověření dokladu o původu nebo že vývoz do Společenství vzrostl výrazně nad běžnou úroveň produkčních a vývozních kapacit nebo že země nebo území uvedené v článku 1 nedodržuje čl. 2 odst. 1, může přijmout opatření k úplnému nebo částečnému pozastavení úpravy stanovené tímto nařízením na dobu tří měsíců s výhradou, že předem

a)

uvědomí výbor;

b)

vyzve členské státy, aby přijaly nezbytná preventivní opatření na ochranu finančních zájmů Společenství nebo k zajištění dodržování čl. 2 odst. 1 zvýhodněnou zemí nebo územím;

c)

zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení prohlašující, že existuje důvodná pochybnost o používání preferenčního zacházení nebo o dodržování čl. 2 odst. 1 dotyčnou zvýhodněnou zemí nebo územím, která může mít dopad na její právo dále využívat výhody poskytované tímto nařízením.

2.   Členský stát může rozhodnutí Komise předložit Radě do deseti dnů. Rada může do 30 dnů přijmout kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.

3.   Na konci doby pozastavení rozhodne Komise buď zrušit po konzultaci s výborem dočasné opatření týkající se pozastavení, nebo prodloužit platnost opatření týkajícího se pozastavení v souladu s odstavcem 1.

Článek 11

Zrušení

Zrušuje se nařízení (ES) č. 2007/2000.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Článek 12

Vstup v platnost a použitelnost

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(2)  Viz příloha III.

(3)  Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 36.

(4)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.


PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem zboží.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem kvóty na rok (1)

Zvýhodněné země

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Onchorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

50 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

110 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

75 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

60 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Přípravky nebo konzervy z ančoviček

60 tun

Bosna a Hercegovina, celní území Srbska nebo Kosova

12,5 %

09.1515

ex 2204 21 79

ex 2204 21 80

ex 2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno

129 000 hl (2)

Albánie (3), Bosna a Hercegovina, Chorvatsko (4), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (5), Černá Hora (6), celní území Srbska nebo Kosova

Osvobozeno


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Objem této celkové celní kvóty se sníží, jestliže se zvýší objem jednotlivých celních kvót majících pořadová čísla 09.1588 pro některá vína pocházející z Chorvatska.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Chorvatska, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Chorvatskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1588 a 09.1589.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Černé Hory, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.


PŘÍLOHA II

Definice produktů typu „baby beef“ uvedených v čl. 3 odst. 2

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury považuje se popis zboží pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního zacházení současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.

Kód KN

Třídění TARIC

Popis zboží

 

 

Živý skot:

 

 

– Ostatní:

 

 

– – Domácí druhy:

 

 

– – – O hmotnosti vyšší než 300 kg:

 

 

– – – – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily):

ex 0102 90 51

 

– – – – – Jateční:

 

10

– Ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 320 kg a nejvýše 470 kg (1)

ex 0102 90 59

 

– – – – – Ostatní:

 

11

21

31

91

– Ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 320 kg a nejvýše 470 kg (1)

 

 

– – – – ostatní:

ex 0102 90 71

 

– – – – – Jateční:

 

10

– Býci a voli, ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 350 kg a nejvýše 500 kg (1)

ex 0102 90 79

 

– – – – – Ostatní:

 

21

91

– Býci a voli, ještě bez trvalých zubů, o hmotnosti nejméně 350 kg a nejvýše 500 kg (1)

 

 

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené:

ex 0201 10 00

 

– Jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl:

 

91

– Jatečně upravená těla o hmotnosti nejméně 180 kg a nejvýše 300 kg a půlky jatečně upravených těl o hmotnosti nejméně 90 kg a nejvýše 150 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména symfýzy stydkých kostí a obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

 

 

– Ostatní nevykostěné maso:

ex 0201 20 20

 

– – Kompenzované čtvrti:

 

91

– kompenzované čtvrti o hmotnosti nejméně 90 kg a nejvýše 150 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména symfýzy stydkých kostí a obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

ex 0201 20 30

 

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:

 

91

– Oddělené přední čtvrti o hmotnosti nejméně 45 kg a nejvýše 75 kg, s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)

ex 0201 20 50

 

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:

 

91

– Oddělené zadní čtvrti o hmotnosti nejméně 45 kg a nejvýše 75 kg – tato hmotnost je nejméně 38 kg a nejvýše 68 kg, pokud se jedná o pistolový řez – s nízkým stupněm zkostnatění chrupavek (zejména obratlových apofýz), jejichž maso má světle růžovou barvu a jejichž tuk z vysoce kvalitní tkáně má bílou až světle žlutou barvu (1)


(1)  Text této podpoložky podléhá podmínkám stanoveným v příslušných předpisech Společenství.


PŘÍLOHA III

Zrušené nařízení

a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000

(Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 2563/2000

(Úř. věst. L 295, 23.11.2000, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2487/2001

(Úř. věst. L 335, 19.12.2001, s. 9).

 

Nařízení Komise (ES) č. 607/2003

(Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 18).

pouze článek 1

Nařízení Rady (ES) č. 374/2005

(Úř. věst. L 59, 5.3.2005, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2005

(Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 6).

 

Nařízení Rady (ES) č. 1946/2005

(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 1).

 

Nařízení Rady (ES) č. 530/2007

(Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 1).

 

Nařízení Komise (ES) č. 407/2008

(Úř. věst. L 122, 8.5.2008, s. 7).

 


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 2007/2000

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 3

Čl. 1 odst. 2

Článek 2

Článek 2

Čl. 4 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec

Čl. 3 odst. 2 první pododstavec

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec, návětí

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec, návětí

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 4 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 3 odst. 2 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 3

Čl. 3 odst. 4

Čl. 4 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Článek 6

Článek 4

Článek 7

Článek 5

Článek 8

Článek 6

Článek 9

Článek 7

Článek 10

Článek 8

Článek 11

Článek 9

Článek 12

Článek 10

Článek 13

Článek 14

Článek 15

Článek 16

Článek 11

Článek 17

Článek 12

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU