(ES) č. 1187/2009Nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009 , kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. listopadu 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1187/2009

ze dne 27. listopadu 2009,

kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

(přepracování)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 161 odst. 3, článek 170 a čl. 171 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví mimo jiné obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví mléka a mléčných výrobků, aby se zejména umožnil dohled nad omezeními pro náhrady z hlediska hodnoty a množství. Prováděcí pravidla k uvedeným obecným pravidlům byla stanovena v nařízení Komise (ES) č. 1282/2006 ze dne 17. srpna 2006, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 1282/2006 bylo několikrát podstatně změněno (3). Vzhledem k novým změnám by uvedené nařízení mělo být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracováno.

(3)

Podle dohody o zemědělství (4) uzavřené v rámci Uruguayského kola obchodních jednání GATT, která byla schválena rozhodnutím Rady 94/800/ES (5) (dále jen „dohoda o zemědělství“), je poskytování vývozních náhrad pro zemědělské produkty včetně mléčných výrobků omezeno z hlediska množství a hodnoty na každé období dvanácti měsíců počínaje 1. červencem 1995. Aby se zajistilo, že tato omezení budou dodržována, mělo by se sledovat vydávání vývozních licencí a měly by být přijaty postupy pro přidělování množství, která lze vyvézt s náhradou.

(4)

Aby mohla být poskytnuta náhrada, měly by produkty odpovídat příslušným požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (6) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (7), zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

(5)

Za účelem zajištění účinné kontroly omezení nebude vyplácena žádná náhrada pro množství, která přesahují množství uvedené v licenci.

(6)

Měla by se stanovit doba platnosti vývozních licencí.

(7)

S cílem zajistit přesnou kontrolu vyvážených produktů a minimalizovat riziko spekulace by měla být omezena možnost změnit produkt, pro nějž byla licence vydána.

(8)

Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 ze dne 7. července 2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty (8), stanoví pravidla pro používání vývozních licencí obsahující stanovení náhrady předem platná také pro vývoz produktů spadajících pod dvanáctimístný číselný kód produktu jiný, než je kód uvedený v licenci v kolonce 16. Toto ustanovení lze v určitém odvětví použít pouze tehdy, pokud byly definovány kategorie produktů uvedené v článku 13 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (9), a skupiny produktů uvedené v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci druhé odrážce nařízení (ES) č. 612/2009.

(9)

Pro odvětví mléka a mléčných výrobků jsou kategorie produktů již definovány s odkazem na kategorie stanovené v dohodě o zemědělství. V zájmu náležitého řízení daného režimu je třeba tyto kategorie nadále používat. S ohledem na zjednodušení a úplnost by skupiny produktů uvedené v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci druhé odrážce nařízení (ES) č. 612/2009 měly být nahrazeny a založeny na kódech kombinované nomenklatury. Je-li skutečně vyvážený produkt odlišný od produktu uvedeného v kolonce 16 licence, měla by se použít obecná ustanovení článku 4 nařízení (ES) č. 612/2009. Aby nedošlo k diskriminaci hospodářských subjektů, které vyvážejí v rámci stávajícího režimu, a hospodářských subjektů, které vyvážejí v rámci tohoto nařízení, lze uvedené ustanovení použít se zpětnou platností na žádost držitele licence.

(10)

Aby se hospodářským subjektům umožnila účast v nabídkových řízeních vyhlašovaných třetími zeměmi, aniž by to ovlivnilo dodržování omezení týkajících se objemu, měl být zaveden režim prozatímních licencí, na jehož základě budou vybraní účastníci nabídkového řízení oprávněni získat definitivní licenci. V zájmu správného používání uvedených licencí by se měla pro některé vývozní operace s náhradami definovat země určení jako povinné místo určení.

(11)

Pro zajištění účinného sledování vydávaných licencí, které závisí na oznamování informací členskými státy Komisi, je třeba stanovit určitou lhůtu před vydáním licencí. S cílem zajistit řádné fungování režimu a zejména spravedlivé přidělování množství disponibilních v rámci omezení stanovených dohodou o zemědělství je nezbytné přijmout různá opatření v oblasti řízení a zejména stanovit možnost pozastavit vydávání licencí a v případě potřeby použít přídělový koeficient pro požadovaná množství.

(12)

Vývoz produktů v souvislosti s akcemi potravinové pomoci by měl být vyloučen z některých ustanovení o vydávání vývozních licencí.

(13)

V případě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr, jejichž cena je určena cenou příslušných složek, je třeba určit metodu stanovení náhrady podle procentního podílu složek v těchto produktech obsažených. Pro usnadnění řízení náhrad pro tyto produkty a zejména opatření k zajištění souladu se závazky, které se týkají vývozu uskutečňovaného v souladu s dohodou o zemědělství, je však nezbytné stanovit maximální množství obsažené sacharosy, pro které může být poskytnuta náhrada. 43 % hmotnostních v celém produktu by mělo být považováno za reprezentativní pro obsah sacharosy v těchto produktech.

(14)

Ustanovení čl. 12 odst. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 612/2009 stanoví, že lze poskytovat náhrady pro složky pocházející ze Společenství obsažené v tavených sýrech, které se vyrábí v rámci režimu aktivního zušlechťovacího styku. Je třeba stanovit určitá zvláštní pravidla s cílem zajistit řádné fungování a účinnou kontrolu tohoto zvláštního opatření.

(15)

Dohoda uzavřená mezi Evropským společenstvím a Kanadou (10), schválená rozhodnutím Rady 95/591/ES (11), stanoví povinnost předložit vývozní licenci vydanou Evropským společenstvím v případě sýrů, na které se vztahují preferenční podmínky dovozu do Kanady. Je třeba stanovit zvláštní pravidla pro vydávání těchto licencí.

(16)

Společenství je oprávněno určit dovozce, kteří mohou dovážet sýry Společenství do Spojených států amerických v rámci doplňkové kvóty vyplývající z dohody o zemědělství. Aby Společenství mohlo maximalizovat hodnotu dané kvóty, je nezbytné stanovit postup pro určování dovozců na základě vývozních licencí přidělených pro dotyčné produkty.

(17)

Dohoda o hospodářském partnerství mezi státy Carifora na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (12), jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES (13), stanoví, že Společenství bude spravovat svůj podíl na celní kvótě v souladu s mechanismem vývozních licencí. Měl by se proto určit postup pro přidělování licencí. S cílem zajistit, aby produkty dovážené do Dominikánské republiky byly součástí kvóty a aby dovážené produkty odpovídaly produktům uvedeným ve vývozní licenci, by měli vývozci předložit při dovozu ověřenou kopii vývozního prohlášení, ve kterém musí být uvedeny určité údaje.

(18)

Pokud jde o uvedenou kvótu, stanoví článek 30 nařízení (ES) č. 1282/2006 kritéria způsobilosti vztahující se na podání žádostí o licence v rámci dvou částí kvóty. Žádosti v rámci části b) kvóty mohou být podány na stanovené množství, a to bez ohledu na obchodní výsledky. Počet žadatelů v rámci části a) kvóty se neustále zvyšuje a množství, na které mohou být podány žádosti, závisí na vývozních výsledcích v minulých letech. Vzhledem k převisu nabídky sušeného mléka na světovém trhu v minulých letech se množství pocházející ze Společenství dovezené Dominikánskou republikou snížilo, což vedlo k nízkým množstvím, na která lze podat žádosti v rámci části a). Bylo by proto vhodné umožnit způsobilým žadatelům v rámci části a) rozhodnout se pro část b). Žádosti v rámci obou částí kvóty by však měly být vyloučeny.

(19)

Aby bylo maximalizováno využití kvóty a vývozcům ulehčena administrativní zátěž, měla by se odchylka umožňující použití vývozní licence také na produkt s dvanáctimístným kódem jiným, než je kód uvedený v kolonce 16 licence, pokud je táž výše náhrady poskytnuta oběma produktům a pokud oba produkty spadají do stejné kategorie produktů nebo pokud oba produkty spadají do stejné skupiny produktů, vztahovat také na vývoz do Dominikánské republiky.

(20)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví:

a)

obecná pravidla pro licence a náhrady pro vývoz produktů uvedených v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007 ze Společenství;

b)

zvláštní pravidla pro vývoz produktů uvedených v písmeně a) ze Společenství do některých třetích zemí.

Článek 2

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se ustanovení nařízení (ES) č. 376/2008 a (ES) č. 612/2009.

KAPITOLA II

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 3

Aby mohla být poskytnuta náhrada pro produkty uvedené v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/1999, musí tyto produkty odpovídat příslušným požadavkům nařízení (ES) č. 852/2004 a nařízení (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a dodržení požadavků na identifikační označení, které jsou stanoveny v oddílu I přílohy II nařízení (ES) č. 853/2004.

Článek 4

1.   Částkou náhrady, která má být vyplacena, je částka platná ke dni podání žádosti o vývozní licenci, případně prozatímní licenci.

2.   Žádosti o licence se stanovením náhrady předem pro produkty podle části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007, které byly ve smyslu článku 16 nařízení (ES) č. 376/2008 podány ve středu a ve čtvrtek po uplynutí každé lhůty pro předložení nabídek podle čl. 4 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 619/2008 (14), jsou považovány za předložené v pracovní den po tomto čtvrtku.

3.   V kolonce 7 žádostí o licence a licencí je uvedena země určení a kód země nebo území určení podle klasifikace zemí nebo území pro statistiku zahraničního obchodu Společenství a statistiku obchodu mezi členskými státy stanovené nařízením Komise (ES) č. 1833/2006 (15).

Článek 5

1.   Kategoriemi produktů podle dohody o zemědělství uzavřené v rámci Uruguayského kola obchodních jednání GATT (dále jen „dohoda o zemědělství“) se rozumí kategorie uvedené v příloze I tohoto nařízení.

2.   Skupinami produktů podle druhé odrážky čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 612/2009 se rozumí skupiny uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 6

1.   V kolonce 16 žádostí o licence a licencí je uveden dvanáctimístný kód produktu nomenklatury pro náhrady, je-li požadována náhrada, nebo osmimístný kód produktu kombinované nomenklatury, není-li náhrada požadována. Licence jsou platné pouze pro produkt takto označený, kromě případů uvedených v odstavcích 2 a 3.

2.   Odchylně od odstavce 1 jsou vývozní licence rovněž platné pro vývoz produktu s dvanáctimístným kódem jiným, než je kód uvedený v kolonce 16 licence, pokud je táž výše náhrady poskytnuta pro oba produkty a pokud oba produkty spadají do stejné kategorie produktů uvedených v příloze I.

3.   Odchylně od odstavce 1 jsou vývozní licence rovněž platné pro vývoz produktu s dvanáctimístným kódem jiným, než je kód uvedený v kolonce 16 licence, pokud oba produkty spadají do stejné skupiny produktů uvedených v příloze II.

V takovém případě se náhrada vypočítá podle čl. 4 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 612/2009.

Článek 7

Vývozní licence jsou platné ode dne vydání, ve smyslu čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, do:

a)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0402 10;

b)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0405;

c)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro produkty kódu KN 0406;

d)

konce čtvrtého měsíce následujícího po měsíci vydání pro ostatní produkty uvedené v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007;

e)

data, k němuž musí být splněny závazky vyplývající z nabídkového řízení podle čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení, a nejpozději do konce osmého měsíce následujícího po měsíci vydání definitivní vývozní licence uvedené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 8

1.   V případě nabídkového řízení vyhlášeného veřejnoprávním subjektem ve třetí zemi podle čl. 47 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, kromě nabídkových řízení týkajících se produktů kódu KN 0406, mohou hospodářské subjekty zažádat o prozatímní vývozní licenci pro množství, které je předmětem jejich nabídky, pokud složí jistotu.

Částka jistoty pro prozatímní licence se rovná 75 % částky vypočítané podle článku 9 tohoto nařízení, minimálně však částce 5 EUR na 100 kg.

Hospodářské subjekty doloží veřejný nebo veřejnoprávní charakter subjektu, který vyhlašuje nabídkové řízení.

2.   Prozatímní licence se vydávají pátý pracovní den následující po dni podání žádosti, pokud nebyla přijata opatření uvedená v čl. 10 odst. 2.

3.   Odchylně od čl. 47 odst. 5 nařízení (ES) č. 376/2008 je lhůta pro předložení informací podle uvedeného odstavce 60 dní.

Před uplynutím této lhůty požádají hospodářské subjekty o definitivní vývozní licenci, která jim je vydána po předložení dokladu, že byla vybrána jejich nabídka.

Po předložení dokladu, že nabídka byla zamítnuta nebo že přidělené množství je menší než množství uvedené v prozatímní licenci, se uvolní dle potřeby celá jistota nebo její část.

4.   Žádosti o licence uvedené v odstavcích 2 a 3 se podávají v souladu s článkem 12 nařízení (ES) č. 376/2008.

5.   Ustanovení této kapitoly se použijí na definitivní vývozní licence, s výjimkou článku 10.

6.   Země určení uvedená v čl. 4 odst. 3 je povinným místem určení pro účely čl. 26 odst. 5 nařízení (ES) č. 612/2009 pro licence vydané podle tohoto článku.

Článek 9

Částka jistoty uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 se rovná následující procentní sazbě z částky náhrady stanovené pro každý kód produktu a platné v den podání žádosti o vývozní licenci:

a)

15 % pro produkty kódu KN 0405;

b)

15 % pro produkty kódu KN 0402 10;

c)

15 % pro produkty kódu KN 0406;

d)

15 % pro ostatní produkty uvedené v části XVI přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007.

Částka jistoty však nesmí být nižší než 5 EUR na 100 kg.

Částkou náhrady uvedenou v prvním pododstavci je částka vypočítaná pro celkové množství dotyčného produktu, kromě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr.

V případě mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr se částka náhrady uvedená v prvním pododstavci rovná celkovému množství celého dotyčného produktu vynásobenému sazbou náhrady použitelnou na kilogram mléčného výrobku.

Článek 10

1.   Vývozní licence se stanovením náhrady předem se vydávají pátý pracovní den následující po dni podání žádostí za předpokladu, že množství uvedená v žádostech o licence byla sdělena v souladu s čl. 9 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 562/2005 (16) a že nebyla přijata opatření uvedená v odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku.

2.   Jestliže by vydání vývozních licencí vedlo nebo mohlo vést k překročení dostupných rozpočtových částek nebo k vyčerpání maximálních množství, která mohou být vyvezena s náhradou během daného období dvanácti měsíců nebo v kratším období, které bude stanoveno podle článku 11 tohoto nařízení, s ohledem na čl. 169 nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo by neumožňovalo zajistit kontinuitu vývozů během zbývající části dotyčného období, může Komise bez zapojení výboru podle článku 195 odst. 1 uvedeného nařízení:

a)

použít pro požadovaná množství přídělový koeficient;

b)

zamítnout všechny nevyřízené žádosti, u kterých dosud nebyly vydány vývozní licence, nebo jejich část;

c)

pozastavit podávání žádostí o licence na dobu nejdéle pěti pracovních dní; pozastavení lze dále prodloužit postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Pokud je koeficient podle prvního pododstavce písm. a) nižší než 0,4, mohou žadatelé do tří pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí, kterým se koeficient stanoví, požádat o zrušení své žádosti o licenci a o uvolnění jistoty.

V případě uvedeném v prvním pododstavci písm. c) jsou žádosti o vývozní licence podané během období pozastavení nepřijatelné.

Opatření uvedená v prvním pododstavci mohou být prováděna nebo upravována podle kategorií produktů a podle místa určení nebo skupiny míst určení.

Pro účely prvního pododstavce se u dotyčného produktu přihlíží k sezonní povaze obchodu, situaci na trhu a zejména k vývoji cen na trhu a z toho vyplývajícím vývozním podmínkám.

3.   Opatření uvedená v odstavci 2 mohou být též přijata v případě, že jsou žádosti o vývozní licence podány pro množství, která převyšují nebo by mohla převýšit dostupné množství běžného odbytu do místa určení nebo skupiny míst určení, a v případě, že by vydáním požadovaných licencí mohlo dojít ke spekulacím, narušení hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty, narušení daných obchodů nebo trhu Společenství.

4.   Pokud jsou žádosti o licence zamítnuty nebo požadovaná množství snížena, je ihned uvolněna jistota pro veškerá množství, u kterých nebylo žádostem vyhověno.

Článek 11

Pokud je celkové množství uvedené v podaných žádostech o licence takové, že existuje riziko předčasného vyčerpání maximálních množství, která lze vyvézt s náhradou během příslušného období dvanácti měsíců, může se postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 rozhodnout o rozdělení těchto maximálních množství na období, která budou stanovena.

Článek 12

Pokud vyvezené množství překročí množství uvedené v licenci, nezakládá množství navíc nárok na náhradu.

Za tímto účelem obsahuje kolonka 22 licencí tato slova: „Platba náhrady omezená na množství uvedené v kolonkách 17 a 18“.

Článek 13

Článek 10 se nevztahuje na vydávání vývozních licencí pro dodávky potravinové pomoci podle čl. 10 odst. 4 dohody o zemědělství.

Článek 14

1.   U mléčných výrobků obsahujících přidaný cukr se náhrada rovná součtu těchto složek:

a)

složky představující množství mléčného výrobku;

b)

složky představující množství přidané sacharosy, maximálně do výše 43 % hmotnostních z celého produktu.

2.   Složka uvedená v odst. 1 písm. a) se vypočítá tak, že stanovená částka náhrady se vynásobí procentem obsahu mléčných výrobků v celém produktu.

3.   Složka uvedená v odst. 1 písm. b) se vypočítá tak, že obsah sacharosy v celém produktu, maximálně do výše 43 %, se vynásobí základní částkou náhrady platnou ke dni podání žádosti o licenci pro produkty uvedené v písm. c) části III přílohy I nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 15

1.   K žádostem o vývozní licence pro mléko a mléčné výrobky vyvážené jako produkty kódu KN 0406 30 v souladu s čl. 12 odst. 5 písm. c) nařízení (ES) č. 612/2009 je nutné přiložit kopii povolení umožňujícího využití příslušného celního režimu.

2.   Kolonka 20 žádostí o vývozní licence a vývozních licencí pro mléko a mléčné výrobky podle odstavce 1 obsahuje odkaz na tento článek.

3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření v rámci celního režimu uvedeného v odstavci 1 za účelem zjišťování a kontroly jakosti a množství produktů uvedených ve zmíněném odstavci, pro něž je požadována náhrada, jakož i za účelem používání ustanovení týkajících se nároku na náhradu.

KAPITOLA III

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

ODDÍL 1

Vývoz do Kanady

Článek 16

1.   Při vývozu sýrů do Kanady v rámci kvóty uvedené v dohodě uzavřené mezi Evropským společenstvím a Kanadou, schválené rozhodnutím 95/591/ES, se vyžaduje předložení vývozní licence.

2.   Žádosti o licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé:

a)

poskytnou písemné prohlášení, že veškeré suroviny uvedené v kapitole 4 kombinované nomenklatury použité k výrobě produktů uvedených v jejich žádosti byly vyrobeny výhradně ve Společenství;

b)

se písemně zaváží, že na žádost příslušných orgánů poskytnou jakékoli další podklady, které tyto orgány považují za nezbytné pro vydání licencí, a že souhlasí s tím, aby tyto orgány případně provedly kontrolu účetnictví a podmínek, za jakých se dotyčné produkty vyrábějí.

Článek 17

Žádosti o licence a licence uvádějí:

a)

v kolonce 7 slova „KANADA – CA“;

b)

v kolonce 15 označení zboží podle kombinované nomenklatury šestimístným číslem pro produkty kódů KN 0406 10, 0406 20, 0406 30 a 0406 40 a osmimístným číslem pro produkty kódu KN 0406 90. Kolonka 15 žádostí o licence a licencí nesmí obsahovat více než šest takto označených produktů;

c)

v kolonce 16 osmimístný kód KN a množství v kilogramech pro každý produkt uvedený v kolonce 15. Licence je platná pouze pro takto označené produkty a množství;

d)

v kolonkách 17 a 18 celkové množství produktů uvedených v kolonce 16;

e)

v kolonce 20 dle potřeby jeden z těchto údajů:

„Sýry pro přímý vývoz do Kanady. Článek 16 nařízení (ES) č. 1187/2009. Kvóta pro rok …“,

„Sýry pro přímý vývoz / vývoz přes New York do Kanady. Článek 16 nařízení (ES) č. 1187/2009. Kvóta pro rok …“.

Pokud je sýr do Kanady přepravován přes třetí země, musí být tyto země uvedeny místo odkazu na New York nebo společně s ním;

f)

v kolonce 22 slova „bez vývozní náhrady“.

Článek 18

1.   Licence se vydávají ihned po podání přípustných žádostí. Na žádost žadatelů se vydá ověřená kopie licence.

2.   Licence je platná ode dne vydání, ve smyslu čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, do následujícího 31. prosince.

Licence vydávané od 20. prosince do 31. prosince jsou však platné od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku. V tomto případě musí být daný následující rok uveden v kolonce 20 žádostí o licence a licencí podle čl. 17 písm. e) tohoto nařízení.

Článek 19

1.   Vývozní licence předložené příslušnému orgánu za účelem zápisu a potvrzení v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 376/2008 mohou být použity pouze pro jedno vývozní prohlášení. Po předložení vývozního prohlášení je licence vyčerpána.

2.   Držitelé vývozních licencí zajistí, aby ověřená kopie vývozní licence byla předložena příslušnému kanadskému orgánu při podání žádosti o dovozní licenci.

3.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 376/2008 nejsou licence převoditelné.

Článek 20

Ustanovení kapitoly II se nepoužijí.

ODDÍL 2

Vývoz do USA

Článek 21

Postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se může rozhodnout o vývozu produktů kódu KN 0406 do Spojených států amerických jako součásti těchto kvót:

a)

doplňkové kvóty vyplývající z dohody o zemědělství;

b)

celních kvót původně vyplývajících z Tokijského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými Rakousku, Finsku a Švédsku v seznamu XX Uruguayského kola;

c)

celních kvót původně vyplývajících z Uruguayského kola a poskytnutých Spojenými státy americkými České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v seznamu XX Uruguayského kola.

Článek 22

1.   Při vývozu sýrů do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v článku 21 je nezbytné předložit vývozní licenci v souladu s tímto oddílem.

V kolonce 16 žádostí o licence a licencí je uveden osmimístný kód produktů kombinované nomenklatury. Licence jsou však platné rovněž pro všechny ostatní kódy spadající pod kód KN 0406.

2.   Hospodářské subjekty mohou ve lhůtě, která bude stanovena v rozhodnutí podle článku 21, požádat o vývozní licenci pro vývoz produktů uvedených v daném článku během následujícího kalendářního roku, pokud složí jistotu podle článku 9.

3.   Žadatelé o vývozní licence na skupiny produktů a kvóty, které jsou v rozhodnutí podle článku 21 označeny jako 16-, 22-Tokio, 16-, 17-, 18-, 20- a 21-, 22-Uruguay, 25-Tokio a 25-Uruguay, musí doložit, že v průběhu alespoň jednoho roku ze tří předchozích let vyváželi do Spojených států amerických produkty dotyčné kvóty a že jejich označený dovozce je dceřinou společností žadatele.

Doklad o obchodu, na který odkazuje první pododstavec, se předkládá v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 (17).

4.   Žadatelé o vývozní licence v žádostech uvedou:

a)

označení skupiny produktů, na kterou se vztahuje kvóta Spojených států amerických v souladu s doplňkovými poznámkami 16 až 23 a 25 v kapitole 4 harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

b)

názvy produktů podle harmonizovaného celního sazebníku Spojených států amerických;

c)

jméno a adresu dovozce ve Spojených státech amerických určeného žadatelem.

5.   K žádostem o vývozní licence je nutné přiložit osvědčení od určeného dovozce dokládající skutečnost, že v souladu s platnými právními předpisy Spojených států amerických splňuje podmínky pro vydání licencí na dovoz produktů podle článku 21.

Článek 23

1.   Pokud požadovaná množství v žádostech o vývozní licence na skupinu produktů nebo kvótu uvedenou v článku 21 přesáhnou dostupné množství pro dotyčný rok, použije Komise k množstvím uvedeným v žádosti jednotný přídělový koeficient.

Množství získané použitím koeficientu se zaokrouhlí na nejbližší kilogram směrem dolů.

Jistota se zcela nebo zčásti uvolní v případě zamítnutých žádostí nebo v případě množství, která jsou vyšší než přidělená množství.

2.   Pokud by použití přídělového koeficientu vedlo k přidělení licencí na méně než 10 tun na žádost, přidělí dotčený členský stát příslušná dostupná množství pro každou kvótu losem. Členský stát přidělí losem licence v množství 10 tun na jednu licenci těm žadatelům, jimž by bylo přiděleno v důsledku použití přídělového koeficientu méně než 10 tun.

Při stanovení šarží budou před losováním rozdělena zbývající množství nižší než 10 tun rovnoměrně mezi šarže o 10 tunách.

Pokud by použitím přídělového koeficientu vzniklo množství menší než 10 tun, bude toto množství považováno za jednu šarži.

U žádostí, jimž losováním nebyly přiděleny žádné prozatímní licence, budou neprodleně uvolněny jistoty.

3.   Pokud se v žádostech o licence požadují množství produktů, která nepřekračují kvóty pro dotyčný rok uvedené v článku 21, může Komise za použití přídělového koeficientu rozdělit zbývající množství mezi žadatele v poměru k požadovaným množstvím.

V takovém případě hospodářské subjekty do týdne od zveřejnění upraveného přídělového koeficientu uvědomí příslušný orgán o dodatečném množství, jehož jsou příjemci, a odpovídajícím způsobem se navýší složená jistota.

Článek 24

1.   Jména určených dovozců podle čl. 22 odst. 4 písm. c) Komise sdělí příslušným orgánům Spojených států amerických.

2.   V případě, že dovozní licence na dotyčná množství není udělena určenému dovozci za okolností, které nezpochybňují dobrou víru hospodářského subjektu předkládajícího osvědčení podle čl. 22 odst. 5, může členský stát povolit hospodářskému subjektu, aby určil jiného dovozce, pokud je tento dovozce uveden na seznamu sděleném příslušným orgánům Spojených států amerických v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o změně určeného dovozce a Komise oznámí tuto změnu příslušným orgánům Spojených států amerických.

Článek 25

Vývozní licence se vydávají do 15. prosince roku, který předchází kvótovému roku, na množství, pro něž jsou licence přiděleny.

Licence jsou platné od 1. ledna od 31. prosince kvótového roku.

V kolonce 20 žádosti o licenci a licence se uvedou tato slova:

„Určeno pro vývoz do Spojených států amerických: Kvóta pro … (rok) – kapitola III oddíl 2 nařízení (ES) č. 1187/2009.“

Licence vydané podle tohoto článku jsou platné pouze pro vývoz uvedený v článku 21.

Jistiny na vývozní licence se uvolní při předložení důkazu, na který odkazuje čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008, společně s přepravním dokladem, na který odkazuje čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 612/2009 a který jako místo určení uvádí Spojené státy americké.

Článek 26

Ustanovení kapitoly II se použijí s výjimkou článků 7 a 10.

ODDÍL 3

Vývoz do Dominikánské republiky

Článek 27

1.   Při vývozu sušeného mléka do Dominikánské republiky v rámci kvóty stanovené v dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy Carifora a Evropským společenstvím a jeho členskými státy je nutné v případě každé zásilky příslušným orgánům Dominikánské republiky předložit ověřenou kopii vývozní licence vydané v souladu s tímto oddílem, jakož i řádně potvrzenou kopii vývozního prohlášení.

2.   Vývozní licence se přednostně vydávají pro sušené mléko těchto kódů produktů nomenklatury pro náhrady:

0402 10 11 9000,

0402 10 19 9000,

0402 21 11 9900,

0402 21 19 9900,

0402 21 91 9200,

0402 21 99 9200.

Produkty musí být vyrobeny pouze ve Společenství. Na žádost příslušných orgánů předloží žadatel všechny dodatečné doklady, které tyto orgány považují za nezbytné pro vydání licence, a souhlasí případně s tím, aby tyto orgány provedly kontrolu účetnictví a výrobních podmínek dotyčných produktů.

Článek 28

1.   Kvóta uvedená v čl. 27 odst. 1 činí 22 400 tun na období dvanácti měsíců, které začíná 1. července. Kvóta se dělí na dvě části:

a)

první část ve výši 80 % neboli 17 920 tun je rozdělena mezi vývozce Společenství, kteří mohou doložit, že vyváželi produkty uvedené v čl. 27 odst. 2 do Dominikánské republiky v průběhu alespoň tří ze čtyř kalendářních roků před lhůtou pro podání žádostí;

b)

druhá část ve výši 20 % neboli 4 480 tun je vyhrazena pro žadatele, kteří nejsou uvedeni v písmenu a), kteří v okamžiku podání žádosti mohou prokázat, že po dobu minimálně dvanácti měsíců obchodovali se třetími zeměmi s mléčnými výrobky uvedenými v kapitole 4 kombinované nomenklatury, a kteří jsou v některém členském státě zapsáni jako plátci daně z přidané hodnoty.

Doklad o obchodu, na který odkazuje první pododstavec, se předkládá v souladu s čl. 5 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 1301/2006.

2.   Žádosti o vývozní licence se mohou u jednoho žadatele vztahovat maximálně na tato množství:

a)

pokud jde o část uvedenou v odst. 1 písm. a), množství ve výši 110 % celkového množství produktů uvedených v čl. 27 odst. 2 a vyvezených do Dominikánské republiky během jednoho ze tří kalendářních roků před lhůtou pro podání žádostí;

b)

pokud jde o část uvedenou v odst. 1 písm. b), celkové maximální množství ve výši 600 tun.

Vývozci způsobilí k podání žádosti na část a) se však mohou rozhodnout pro podání žádosti v rámci části b) místo části a).

Žádosti, které budou obsahovat vyšší množství než omezení stanovená písmenech a) a b), budou zamítnuty.

3.   Aby byla žádost o vývozní licenci přípustná, lze podat pro každý kód produktu nomenklatury pro náhrady pouze jednu takovou žádost a všechny žádosti musí být příslušnému orgánu jednoho členského státu podány ve stejnou dobu.

Žádosti o vývozní licence jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé při podání žádostí o vývozní licence:

a)

složí jistotu v souladu s článkem 9;

b)

u části uvedené v odst. 1 písm. a) uvedou množství produktů stanovených v čl. 27 odst. 2, které vyvezli do Dominikánské republiky v průběhu jednoho ze tří kalendářních roků před lhůtou uvedenou v odst. 1 písm. a), a jsou schopni to uspokojivě doložit příslušnému orgánu dotyčného členského státu. V tomto ohledu je za vývozce považován hospodářský subjekt, jehož jméno je uvedeno v příslušném vývozním prohlášení;

c)

u části uvedené v odst. 1 písm. b) jsou schopni uspokojivě doložit příslušnému orgánu dotyčného členského státu, že splňují stanovené podmínky.

Článek 29

Pro kvótu týkající se období od 1. července do 30. června následujícího roku se žádosti o licence podávají od 1. do 10. dubna každého roku.

Pro účely čl. 4 odst. 1 se všechny žádosti, které byly podány ve stanovené lhůtě, považují za žádosti podané první den lhůty pro podávání žádostí o licence.

Článek 30

Žádosti o licence a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 7 slova „Dominikánská republika – DO“;

b)

v kolonkách 17 a 18 množství, na něž se žádost o licenci nebo licence vztahuje;

c)

v kolonce 20 jednu z poznámek uvedených v příloze III.

Z licencí, které byly vydány podle tohoto oddílu, vyplývá povinnost vyvážet do Dominikánské republiky.

Článek 31

1.   Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí o licence sdělí členské státy Komisi podle vzoru uvedeného v příloze IV pro každou ze dvou částí kvóty, jakož i pro každý kód produktů nomenklatury pro náhrady, množství uvedená v žádostech o licence, nebo jí případně sdělí, že nebyly podány žádné žádosti.

Před vydáním licencí členské státy zejména ověří, zda údaje uvedené v čl. 27 odst. 2 a čl. 28 odst. 1 a 2 jsou správné.

Pokud se zjistí, že hospodářský subjekt, kterému byla vydána licence, uvedl nepřesné údaje, licence se zruší a jistota propadne.

2.   Komise rozhodne co možná nejrychleji, v jakém rozsahu lze udělit licence na požadovaná množství, a o svém rozhodnutí uvědomí členské státy.

Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence na jednu ze dvou částí kvóty, je vyšší než množství uvedené v čl. 28 odst. 1, stanoví Komise koeficient přidělení. Množství získané použitím koeficientu se zaokrouhlí na nejbližší kilogram směrem dolů.

Pokud použití koeficientu přidělení vede k tomu, že množství na jednoho žadatele je nižší než 20 tun, žadatelé mohou své žádosti o licenci stáhnout. V takovém případě o tom uvědomí příslušný orgán do tří pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí Komise. Jistota je okamžitě uvolněna. Příslušný orgán sdělí Komisi do osmi pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí Komise množství, která žadatelé stáhli a pro která byla uvolněna jistota.

Jestliže celkové množství, na které se vztahují žádosti o licence, je nižší než množství, které je pro příslušné období k dispozici, rozdělí Komise na základě objektivních kritérií zbývající množství, přičemž bere v úvahu zejména žádosti o licence pro všechny produkty kódů KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29.

Článek 32

1.   Licence se vydávají na žádost hospodářského subjektu nejdříve 1. června a nejpozději 15. února následujícího roku. Vydávají se pouze hospodářským subjektům, jejichž žádosti o licenci byly oznámeny v souladu s čl. 31 odst. 1.

Nejpozději do konce února sdělí členské státy Komisi podle vzoru formuláře uvedeného v příloze V pro obě části kvóty množství, pro která nebyly vydány žádné licence.

2.   Vývozní licence vydané v souladu s tímto oddílem jsou platné od skutečného dne vydání ve smyslu čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008 do 30. června kvótového roku, pro který byla žádost o licenci podána.

3.   Jistota se uvolní pouze v jednom z těchto případů:

a)

po předložení důkazu, na který odkazuje čl. 32 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008, společně s přepravním dokladem, na který odkazuje čl. 17 odst. 3 nařízení (ES) č. 612/2009 a který jako místo určení uvádí Dominikánskou republiku;

b)

pro požadovaná množství, pro něž nemohla být vydána licence.

Jistota týkající se množství, které nebylo vyvezeno, propadne.

4.   Odchylně od článku 8 nařízení (ES) č. 376/2008 nejsou licence převoditelné.

5.   Nejpozději do 31. srpna každý rok sdělí příslušný orgán členského státu Komisi podle vzoru formuláře uvedeného v příloze VI a za předchozí období dvanácti měsíců podle čl. 28 odst. 1 tato množství rozdělená podle kódů produktů nomenklatury pro vývozní náhrady:

přidělené množství,

množství, pro které byly vydány licence,

vyvezené množství.

Článek 33

1.   Ustanovení kapitoly II se použijí s výjimkou článků 7, 9 a 10.

2.   Sdělení členských států stanovená v tomto oddílu se podávají elektronicky podle pokynů Komise členským státům.

KAPITOLA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 34

1.   Nařízení (ES) č. 1282/2006 se zrušuje.

Nadále se však použije na vývozní licence, o něž bylo požádáno před 1. lednem 2010.

2.   Odkazy na nařízení (ES) č. 1282/2006 se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze VIII.

Článek 35

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se na vývozní licence, o něž bude požádáno ode dne 1. ledna 2010.

Na žádost zúčastněného hospodářského subjektu podanou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a před 1. květnem 2010 se na licence vydané od 30. ledna 2009 použije článek 6.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4.

(3)  Viz příloha VII.

(4)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.

(5)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(8)  Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(10)  Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 33.

(11)  Úř. věst. L 334, 30.12.1995, s. 25.

(12)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3.

(13)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 168, 28.6.2008, s. 20.

(15)  Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19.

(16)  Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 11.

(17)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.


PŘÍLOHA I

Kategorie produktů stanovené v čl. 5 odst. 1

Číslo

Popis zboží

Kód KN

I

Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka, mléčné pomazánky

0405 10

0405 20 90

0405 90

II

Sušené odstředěné mléko

0402 10

III

Sýry a tvaroh

0406

IV

Ostatní mléčné výrobky

0401

0402 21

0402 29

0402 91

0402 99

0403 10 11 až 0403 10 39

0403 90 11 až 0403 90 69

0404 90

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 39

2309 10 59

2309 10 70

2309 90 35

2309 90 39

2309 90 49

2309 90 59

2309 90 70


PŘÍLOHA II

Skupiny produktů stanovené v čl. 5 odst. 2

Skupina č.

Kód kombinované nomenklatury

1

0401 30

2

0402 21

0402 29

3

0402 91

0402 99

4

0403 90

5

0404 90

6

0405

7

0406 10

8

0406 20

9

0406 30

10

0406 40

11

0406 90


PŘÍLOHA III

Údaje uvedené v čl. 30 písm. c)

—   bulharsky: Глава III, раздел 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009:

тарифна квота за периода 1.7… г. — 30.6… г., за мляко на прах, съгласно допълнение II към приложение III към Споразумението за икономическо партньорство между държавите от КАРИФОРУМ, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, чието подписване и временно прилагане е одобрено с Решение 2008/805/ЕО на Съвета.]

—   španělsky: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1187/2009:

contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.…, con arreglo al apéndice 2 del anexo III del Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados del CARIFORUM, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, cuya firma y aplicación provisional han sido aprobadas mediante la Decisión 2008/805/CE del Consejo.

—   česky: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1187/2009:

celní kvóta na období od 1. 7. … do 30. 6. … pro sušené mléko podle dodatku 2 přílohy III Dohody o hospodářském partnerství mezi státy CARIFORA na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   dánsky: Kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1187/2009:

toldkontingent for 1.7…-30.6… for mælkepulver i overensstemmelse med bilag III, tillæg 2, til den økonomiske partnerskabsaftale mellem Cariforumlandene på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, hvis undertegnelse og midlertidige anvendelse blev godkendt ved Rådets afgørelse 2008/805/EF.

—   německy: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1187/2009:

Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß Anhang III Anlage 2 des Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den CARIFORUM-Staaten einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits, dessen Unterzeichnung und vorläufige Anwendung mit dem Beschluss 2008/805/EG des Rates genehmigt wurde.

—   estonsky: määruse (EÜ) nr 1187/2009 III peatüki 3. jagu:

ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu (mille allakirjutamine ja esialgne kohaldamine on heaks kiidetud nõukogu otsusega 2008/805/EÜ) III lisa 2. liites on sätestatud piimapulbri tariifikvoot ajavahemikuks 1.7…–30.6….

—   řecky: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1187/2009:

δασμολογική ποσόστωση 1.7…-30.6…, για το γάλα σε σκόνη σύμφωνα με το προσάρτημα 2 του παραρτήματος III της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών CARIFORUM, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, της οποίας η υπογραφή και η προσωρινή εφαρμογή εγκρίθηκε με την απόφαση 2008/805/EΚ του Συμβουλίου.

—   anglicky: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1187/2009:

tariff quota for 1.7…-30.6…, for milk powder according to Appendix 2 of Annex III to the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, the signature and provisional application of which has been approved by Council Decision 2008/805/EC.

—   francouzsky: Chapitre III, Section 3, du règlement (CE) no 1187/2009:

contingent tarifaire pour la période du 1.7… au 30.6…, pour le lait en poudre conformément à l'appendice 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, dont la signature et l'application provisoire ont été approuvées par la décision 2008/805/CE du Conseil.

—   italsky: capo III, sezione 3 del regolamento (CE) n. 1187/2009:

contingente tariffario per l'anno 1.7…-30.6…, per il latte in polvere ai sensi dell'appendice 2 dell'allegato III dell’accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, la cui firma e la cui applicazione provvisoria sono state approvate con decisione 2008/805/CE del Consiglio.

—   lotyšsky: Regulas (EK) Nr. 1187/2009 III nodaļas 3. iedaļā –

Tarifa kvota no 1. jūlija līdz 30. jūnijam piena pulverim saskaņā ar III pielikuma 2. papildinājumu Ekonomiskās partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm no vienas puses un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm no otras puses, kura parakstīšana un provizoriska piemērošana apstiprināta ar Padomes Lēmumu 2008/805/EK.

—   litevsky: Reglamento (EB) Nr. 1187/2009 III skyriaus 3 skirsnyje:

tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta CARIFORUM valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių Ekonominės partnerystės susitarimo, kurio pasirašymas ir laikinas taikymas patvirtinti Tarybos sprendimu 2008/805/EB, III priedo 2 priedėlyje.

—   maďarsky: Az 1187/2009/EK rendelet III. fejezetének 3. szakasza:

az egyrészről a CARIFORUM-államok másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti gazdasági partnerségi megállapodás – amelynek aláírását és ideiglenes alkalmazását a 2008/805/EK tanácsi határozat hagyta jóvá – III. mellékletének 2. függeléke szerinti tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

—   maltsky: Il-Kaptiolu III, it-Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1187/2009:

kwota tariffarja għal 1.7…-30.6…, għat-trab tal-ħalib skont l-Appendiċi 2 tal-Anness III għall-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika bejn l-Istati CARIFORUM, minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, li l-iffirmar u l-applikazzjoni provviżorja tiegħu kienu approvati bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/805/KE.

—   nizozemsky: hoofdstuk III, afdeling 3 van Verordening (EG) nr. 1187/2009:

tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… overeenkomstig aanhangsel 2 van bijlage III bij de economische partnerschapsovereenkomst tussen de CARIFORUM-staten, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, waarvan de ondertekening en de voorlopige toepassing zijn goedgekeurd bij Besluit 2008/805/EG van de Raad.

—   polsky: rozdział III sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1187/2009:

kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z dodatkiem 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, której podpisanie i tymczasowe stosowanie zostało zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE.

—   portugalsky: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1187/2009:

Contingente pautal de leite em pó do ano 1.7.…-30.6.…, ao abrigo do apêndice 2 do anexo III do Acordo de Parceria Económica entre os Estados do Cariforum, por um lado, e a Comunidade Europeia e os seus Estados-Membros, por outro, cuja assinatura e aplicação a título provisório foram aprovadas pela Decisão 2008/805/CE do Conselho.

—   rumunsky: capitolul III secțiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1187/2009:

contingent tarifar pentru anul 1.7…-30.6…, pentru lapte praf în conformitate cu apendicele 2 din anexa III la Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, ale cărui semnare și aplicare provizorie au fost aprobate prin Decizia 2008/805/CE a Consiliului.

—   slovensky: kapitola III oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1187/2009:

colná kvóta na obdobie od 1. júla … do 30. júna … na sušené mlieko podľa dodatku 2 k prílohe III k Dohode o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane, ktorej podpísanie a predbežné vykonávanie sa schválilo rozhodnutím Rady 2008/805/ES.

—   slovinsky: poglavje III, oddelek 3 Uredbe (ES) št. 1187/2009:

Tarifna kvota za obdobje 1.7…–30.6… za mleko v prahu v skladu z Dodatkom 2 k Prilogi III k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med državami CARIFORUMA na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, katerega podpis in začasno uporabo je Svet odobril s Sklepom 2008/805/ES.

—   finsky: asetuksen (EY) N:o 1187/2009 III luvun 3 jaksossa:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä CARIFORUM-valtioiden talouskumppanuussopimuksen, jonka allekirjoittaminen ja väliaikainen soveltaminen on hyväksytty neuvoston päätöksellä 2008/805/EY, liitteessä III olevan lisäyksen 2 mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7…–30.6… välisenä aikana.

—   švédsky: Kapitel III, avsnitt 3 i förordning (EG) nr 1187/2009:

tullkvot för 1.7…–30.6… för mjölkpulver enligt tillägg 2 till bilaga III till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Cariforum-staterna, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, vars undertecknande och provisoriska tillämpning godkändes genom rådets beslut 2008/805/EG.


PŘÍLOHA IV

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Informace požadované podle čl. 31 odst. 1

Členský stát:

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. a)

Jméno/adresa žadatele

Referenční údaje týkající se vývozu do Dominikánské republiky

Žádosti

(1)

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Vyvezená množství

(t)

Rok vývozu

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Maximální množství = 110 % ze (3)

(t)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

Celkem

 


Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. b)

Jméno/adresa žadatele

Kód produktu podle nomenklatury pro náhrady

Požadované množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


PŘÍLOHA V

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Informace požadované podle čl. 32 odst. 1

Členský stát:

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. a)

Jméno a adresa vývozce

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Přidělená množství, na která nebyly vydány licence

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. b)

Jméno a adresa vývozce

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Přidělená množství, na která nebyly vydány licence

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 


PŘÍLOHA VI

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Informace požadované podle čl. 32 odst. 5

Členský stát:

Údaje vztahující se na období od 1. července … do 30. června …

Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. a)

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Množství, na která byly přiděleny licence

(t)

Množství, na která byly vydány licence

(t)

Vyvezená množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 


Kvóta uvedená v čl. 28 odst. 1 písm. b)

Kód podle nomenklatury pro náhrady

Množství, na která byly přiděleny licence

(t)

Množství, na která byly vydány licence

(t)

Vyvezená množství

(t)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

 


PŘÍLOHA VII

Zrušené nařízení a jeho následné změny

nařízení Komise (ES) č. 1282/2006

(Úř. věst. L 234, 29.8.2006, s. 4)

 

nařízení Komise (ES) č. 1919/2006

(Úř. věst. L 380, 28.12.2006, s. 1)

pouze článek 7 a příloha IX

nařízení Komise (ES) č. 532/2007

(Úř. věst. L 125, 15.5.2007, s. 7)

pouze článek 1

nařízení Komise (ES) č. 240/2009

(Úř. věst. L 75, 21.3.2009, s. 3)

 

nařízení Komise (ES) č. 433/2009

(Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 5)

 

nařízení Komise (ES) č. 740/2009

(Úř. věst. L 290, 13.8.2009, s. 3)

 


PŘÍLOHA VIII

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 1282/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 2

Čl. 3 odst. 2

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 2

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 3

Čl. 4 odst. 4

Článek 6

Článek 5

Článek 7

Článek 6

Článek 8

Článek 7

Čl. 9 odst. 1 až 6

Čl. 8 odst. 1 až 6

Čl. 9 odst. 7

Čl. 10 odst. 1

Článek 9

Čl. 10 odst. 2

Článek 11

Článek 10

Článek 12

Článek 11

Čl. 13 odst. 1

Článek 12

Čl. 13 odst. 2

Článek 14

Článek 13

Článek 15

Článek 16

Článek 14

Článek 17

Článek 15

Článek 18

Článek 16

Článek 19

Článek 17

Článek 20

Článek 18

Čl. 21 odst. 1

Čl. 19 odst. 1

Čl. 21 odst. 2

Čl. 19 odst. 2

Čl. 21 odst. 3

Čl. 19 odst. 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 22 odst. 1

Článek 20

Čl. 22 odst. 2

Článek 23

Článek 21

Článek 24

Článek 22

Čl. 25 odst. 1 první pododstavec

Čl. 23 odst. 1 první pododstavec

Čl. 23 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 23 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 25 odst. 2

Čl. 23 odst. 2

Čl. 25 odst. 3

Čl. 23 odst. 3

Článek 26

Článek 24

Článek 27

Článek 25

Článek 28

Článek 26

Článek 29

Článek 27

Čl. 30 odst. 1

Čl. 28 odst. 1

Čl. 30 odst. 2 první pododstavec

Čl. 28 odst. 2 první pododstavec

Čl. 28 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 30 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 28 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 30 odst. 3

Čl. 28 odst. 3

Článek 31

Článek 29

Článek 32

Článek 30

Čl. 33 odst. 1

Čl. 31 odst. 1

Čl. 33 odst. 2 první pododstavec

Čl. 31 odst. 2 první pododstavec

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec první věta

Čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec první věta

Čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec druhá věta

Čl. 33 odst. 2 druhý pododstavec druhá až pátá věta

Čl. 31 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 33 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 31 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Článek 34

Článek 32

Čl. 35 odst. 1

Čl. 33 odst. 1

Čl. 35 odst. 2

Čl. 35 odst. 3

Čl. 33 odst. 2

Článek 36

Článek 37

Článek 34

Článek 35

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha III

Příloha V

Příloha IV

Příloha VI

Příloha V

Příloha VII

Příloha VI

Příloha VIII

Příloha VII

Příloha VIII


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU