(ES) č. 1153/2009Nařízení Komise (ES) č. 1153/2009 ze dne 24. listopadu 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 313, 28.11.2009, s. 50-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. listopadu 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1153/2009

ze dne 24. listopadu 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1384/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2398/96, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů z odvětví drůbežího masa pocházejícího z Izraele do Společenství, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2398/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření celní kvóty pro krůtí maso, které pochází a dováží se z Izraele v rámci dohody o přidružení a prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael (2), a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/855/ES ze dne 20. října 2009 o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael o vzájemných liberalizačních opatřeních pro zemědělské produkty, zpracované zemědělské produkty, ryby a produkty rybolovu a o nahrazení protokolů č. 1 a 2, přílohy protokolu č. 1, přílohy protokolu č. 2 a o změnách Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Státem Izrael na straně druhé (3), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Celní kvóta IL 1, stanovená v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1384/2007 (4), s pořadovým číslem 09.4092 a vztahující se na produkty kódů KN 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60 a 0207 27 70 (maso z krocanů) stanoví snížení cla o 100 % pro roční množství 1 568 tun.

(2)

Celní kvóta IL 2, stanovená v příloze I nařízení (ES) č. 1384/2007, s pořadovým číslem 09.4091 a vztahující se na produkty kódů KN 0207 32, 0207 33, 0207 35 a 0207 36 (maso z kachen) stanoví snížení cla o 100 % pro roční množství 560 tun.

(3)

V souladu s dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Státem Izrael schválenou rozhodnutím 2009/855/ES (dále jen „dohoda“) by se měla přizpůsobit množství a kódy KN, které jsou v současné době v rámci kvót IL 1 a IL 2 stanoveny. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem 1. ledna 2010.

(4)

Nařízení (ES) č. 1384/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1384/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od kvótového roku 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 327, 18.12.1996, s. 7.

(3)  Viz strana 81 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 40.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží (1)

Snížení cla podle doložky nejvyšších výhod v

%

Roční množství

(v tunách)

IL 1

09.4092

0207 27 10

Maso z krocanů a krůt, dělené, vykostěné, zmrazené

100

4 000

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Maso z krocanů a krůt, dělené, nevykostěné, zmrazené

IL 2

09.4091

ex 0207 33

Maso z kachen a hus, nedělené, zmrazené

100

560

ex 0207 35

Ostatní maso a jedlé droby z kachen a hus, čerstvé nebo chlazené

ex 0207 36

Ostatní maso a jedlé droby z kachen a hus, zmrazené


(1)  Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis zboží považuje pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU