(ES) č. 1064/2009Nařízení Komise (ES) č. 1064/2009 ze dne 4. listopadu 2009 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 14-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. listopadu 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1064/2009

ze dne 4. listopadu 2009

o otevření a správě celní kvóty Společenství pro dovoz sladovnického ječmene z třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohodou uzavřenou formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2), schválenou rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), jakož i dohodou mezi Evropským společenstvím a kanadskou vládou o uzavření jednání podle odstavce 6 článku XXIV GATT (4), schválenou rozhodnutím Rady 2007/444/ES (5), se Společenství zavázalo na ročním základě otevřít zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 50 000 tun pro sladovnický ječmen.

(2)

Prováděcí pravidla pro správu této kvóty jsou v současné době stanovena nařízením Komise (ES) č. 1215/2008 ze dne 5. prosince 2008 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (6).

(3)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se tyto kvóty spravovaly metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (7).

(4)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý, jakož i stávajících podmínek na trhu, je třeba, aby se čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 nepoužil pro kvótové období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

(5)

Článek 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (modernizovaný celní kodex) (8), stanoví celní dohled nad zbožím propuštěným do volného oběhu se sníženým clem v důsledku jeho konečného použití ke zvláštním účelům. Je třeba zabezpečit, aby sladovnický ječmen dovezený v rámci celní kvóty byl určený pro produkci piva zrajícího v sudech obsahujících bukové dřevo v souladu s mezinárodními závazky Společenství.

(6)

Je třeba stanovit vysokou jistotu s cílem zabezpečit řádnou správu kvót. Uvedenou jistotu je třeba zachovat během celé doby zpracování.

(7)

Vzhledem k specifické kvalitě sladovnického ječmene dováženého ze Spojených států amerických v rámci této kvóty by se měla snížit výše jistoty na dovozy s osvědčením o shodě, která byla schválena s vládou Spojených států v souladu s postupem správní spolupráce stanovené v článcích 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(8)

Nařízení (ES) č. 1215/2008 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Je však vhodné zachovat uvedené nařízení použitelné na dovozní licence vydané pro kvótová období pro dovoz, která předcházejí obdobím stanoveným tímto nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se otevírá celní kvóta pro dovoz 50 000 tun sladovnického ječmene kódu KN 1003 00 určeného k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo. Pořadové číslo kvóty je 09.0076.

2.   Celní kvóta uvedená v odstavci 1 bude spravována v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí pro kvótové období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.

3.   Celní kvóta stanovená v odstavci 1 se otevírá na jednoletém základě pro období od 1. ledna do 31. prosince („kvótové období pro dovoz“). Dovozní clo v rámci celní kvóty činí výši 8 EUR za tunu.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„poškozenými zrny“ se rozumějí zrna ječmene, jiných obilovin nebo ovsa hluchého, která vykazují poškození včetně zkažení způsobeného nákazou, mrazem, horkem, hmyzem nebo houbami, špatným počasím a jakékoli jiné formy fyzického poškození;

b)

„ječmenem řádné a uspokojivé obchodní jakosti“ se rozumějí zrna ječmene nebo kusy zrn ječmene, které nejsou poškozené ve smyslu písmene a), s výjimkou zrn poškozených mrazem nebo houbami.

Článek 3

1.   Právo využívat celní kvótu uvedenou v prvním článku se uděluje, jen pokud dovezený ječmen odpovídá těmto kritériím:

a)

měrná hmotnost: 60,5 kg/hl nebo více,

b)

poškozená zrna: 1 % nebo méně,

c)

obsah vlhkosti: 13,5 % nebo méně,

d)

ječmen řádné a uspokojivé obchodní jakosti: nejméně 96 %.

2.   Soulad s kritérii jakosti podle odstavce 1 se osvědčuje jedním z těchto dokumentů:

a)

osvědčení o analýze, kterou na žádost dovozce provedl celní úřad propouštějící zboží do volného oběhu, nebo

b)

osvědčení o shodě pro dovezený ječmen, které vydal vládní orgán země původu uznaný Komisí.

Článek 4

1.   V souladu s článkem 166 nařízení (ES) č. 450/2008 podléhá ječmen dovezený v rámci této kvóty celnímu dohledu s cílem zabezpečit, aby:

a)

byl zpracován na slad do šesti měsíců ode dne propuštění do volného oběhu a

b)

byl takto vyrobený slad použit k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo nejpozději do 150 dnů ode dne zpracování ječmene na slad.

Dovezený ječmen se považuje za zpracovaný, jakmile byl sladovnický ječmen namočen.

2.   Aby se zajistilo plnění povinnosti podle odstavce 1 a vybírání cel nezaplacených v případě nedodržení této povinnosti, musejí dovozci složit u příslušných celních orgánů jistotu. Výše této jistoty činí 85 EUR za tunu. Pokud je k zásilkám sladovnického ječmene přiloženo osvědčení o shodě vydané Federal Grain Inspection Service (Federální odbor pro kontrolu obilovin, dále jako FGIS) podle článku 8, snižuje se jistota na 10 EUR za tunu.

3.   Jistoty uvedené v odstavci 2 se uvolní bezprostředně po předložení důkazu dotyčným celním orgánům o tom, že:

a)

jakost ječmene zjištěná na základě osvědčení o shodě nebo osvědčení o analýze splňuje kritéria stanovená v čl. 3 odst. 1 a

b)

povinnost zpracování uvedená v odstavci 1 byla v uvedené lhůtě skutečně dodržena.

Článek 5

Osvědčení vydaná FGIS pro sladovnický ječmen určený k produkci piva zrajícího v sudech s obsahem bukového dřeva, jejichž nevyplněný vzor je uvedený v příloze tohoto nařízení, uznává Komise oficiálně v souladu s postupem správní spolupráce stanoveným v článcích 63, 64 a 65 nařízení (EHS) č. 2454/93. Pokud analytické parametry uvedené v osvědčení o shodě, které vydal FGIS, vykazují shodu s normami jakosti pro sladovnický ječmen stanovenými v článku 3, odeberou se v každém vstupním přístavu vzorky nejméně ze 3 % nákladu dovezeného v daném hospodářském roce. Vyobrazení razítek schválených vládou Spojených států amerických se členským státům oznámí nejvhodnějšími prostředky.

Článek 6

Nařízení (ES) č. 1215/2008 se zrušuje. Používá se však nadále u práv vyplývajících z licencí vydaných pro rok 2009 až do jejich vypršení.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. listopadu 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 55.

(5)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(6)  Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 20.

(7)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Vzor nevyplněného osvědčení o shodě, které schválila vláda Spojených států amerických pro sladovnický ječmen určený k výrobě piva dozrávajícího v sudech obsahujících bukové dřevo.

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU