(ES) č. 1013/2009Nařízení Komise (ES) č. 1013/2009 ze dne 26. října 2009 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

Publikováno: Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 46-47 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. října 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. října 2009 Nabývá účinnosti: 30. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1013/2009

ze dne 26. října 2009,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 134, čl. 144 odst. 1 a článek 192 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 19 odst. 3) nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (2) požaduje, aby dovozce v dovozním prohlášení uváděl určité informace o složení sýrů dovážených v rámci kvót stanovených článku 5 uvedeného nařízení. Následně příslušné orgány členských států informují Komisi o skutečném složení určitých sýrů, pokud hodnoty některých složek překročí hodnoty podle přílohy XIII uvedeného nařízení. Ačkoliv jsou informace v těchto oznámeních užitečné, nejsou pro řízení trhu nezbytné. S ohledem na zjednodušení a s cílem snížit administrativní zátěž obchodníkům a vnitrostátním správním orgánům je tedy vhodné čl. 19 odst. 3 a přílohu XIII uvedeného nařízení zrušit.

(2)

Čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2535/2001 uvádí jako obecné pravidlo, že žádosti o licence pro dovoz v období od 1. ledna do 30. června v rámci kvót uvedených v hlavě 2 kapitole I lze podávat pouze od 20. do 30. listopadu předcházejícího roku. Pro dovozy novozélandského másla podle článku 34 uvedeného nařízení se v čl. 34a odst. 3 stanoví, že žádosti o licence lze podat pouze během prvních deseti dnů listopadu pro dovozy v období od 1. ledna do 30. června, a čl. 35a odst. 2 stanoví pro sdělení jmen a adres žadatelů členskými státy lhůtu, která zohledňuje období stanovené v čl. 34a odst. 3. V zájmu harmonizace a zjednodušení je vhodné rozšířit toto obecné pravidlo na žádosti o dovozní licence pro novozélandské máslo. Články 34a a 35a by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(3)

Znění čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001, které bylo v nařízení (ES) č. 2020/2006, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3), omylem vypuštěno, by mělo být do nařízení opět začleněno.

(4)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

V článku 19 se zrušuje odstavec 3.

2)

V článku 34a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Žádosti o licence se smějí podávat pouze během období stanovených v čl. 14 odst. 1.“

3)

Článek 35a se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí členské státy oznámí Komisi počet žádostí podaných pro každý dotyčný produkt.“;

b)

v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí členské státy rovněž oznámí Komisi jména a adresy žadatelů, rozepsané podle čísla kvóty. Předání informací probíhá elektronicky na formuláři, který Komise za tímto účelem poskytne členským státům.“

4)

Článek 39 se nahrazuje tímto:

„Článek 39

1.   Za účelem kontroly množství novozélandského másla se vezmou v úvahu všechna množství, pro něž byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu během dotyčného kvótového období.

2.   Členské státy oznámí Komisi do 31. ledna následujícího po konci daného kvótového roku konečná měsíční množství a celkové množství produktů za dotyčný kvótový rok, pro která byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 během předchozího kvótového roku.

3.   Lhůta pro měsíční oznámení končí desátého dne měsíce následujícího po měsíci, během něhož byla přijata prohlášení o propuštění do volného oběhu.“

5)

Příloha XIII se zrušuje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. října 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(3)  Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 54.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU