(ES) č. 1006/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1006/2009 ze dne 16. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 31-35 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. září 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. listopadu 2009 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1006/2009

ze dne 16. září 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Každoroční poskytování statistik o informační společnosti, jak je stanoveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 (2), je omezeno na pět referenčních let po vstupu uvedeného nařízení v platnost a skončí v roce 2009. Potřeba každoročního poskytování ucelených statistických informací o oblasti informační společnosti na úrovni Společenství však trvá.

(2)

Evropská rada na zasedání v březnu 2005 zdůraznila význam vytvoření plně integrující informační společnosti založené na všeobecně rozšířeném využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejných službách, v malých a středních podnicích i v domácnostech.

(3)

Evropská rada v březnu 2006 uznala rozhodující význam výkonnějšího využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích a organizacích veřejné správy a vyzvala Komisi a členské státy, aby se intenzivně zasazovaly o naplnění strategie i2010. Ta podporuje otevřené a konkurenceschopné digitální hospodářství a klade důraz na informační a komunikační technologie jako na hnací sílu podněcující začleňování a kvalitu života. Uvedená strategie je považována za klíčový faktor obnoveného lisabonského partnerství pro růst a zaměstnanost.

(4)

V dubnu 2006 Skupina na vysoké úrovni i2010, zřízená rozhodnutím Komise 2006/215/ES (3), schválila srovnávací rámec pro iniciativu i2010, který uvádí seznam hlavních ukazatelů pro srovnávání vývoje evropské informační společnosti, jak je stanoveno ve strategii i2010.

(5)

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013) (4), napomáhá zvyšovat konkurenceschopnost a inovační výkonnost ve Společenství, podporovat pokrok znalostní společnosti a podněcovat udržitelný rozvoj založený na vyváženém hospodářském růstu. Uvedené rozhodnutí vyžaduje, aby se Společenství vybavilo spolehlivou analytickou základnou, aby mohlo podporovat tvorbu politiky v různých oblastech. Rámcový program zavedený uvedeným rozhodnutím podporuje kroky pro účely analýzy politik, které se opírají o oficiální statistiky.

(6)

Ministerské prohlášení o e-Inclusion, které bylo přijato dne 11. června 2006 v Rize, vyzývá k vybudování integrující informační společnosti. Uvedené prohlášení stanoví rámec pro komplexní politiku v oblasti e-Inclusion a zabývá se problémy týkajícími se stárnutí společnosti, geografického digitálního rozdělení, dostupnosti, digitální gramotnosti a schopností, kulturní rozmanitosti a integrovaných veřejných služeb on-line. V uvedeném prohlášení se Komise vyzývá, aby podporovala shromažďování důkazů a porovnávání ukazatelů v Evropské unii i mimo ni.

(7)

Ukazatele pro porovnávání vývoje informační společnosti, jak je vyjádřeno v politických strategiích Společenství, například srovnávací rámec pro iniciativu i2010 strategie i2010 a jeho další rozvoj v rámci Lisabonské strategie, by měly být založeny na ucelených statistických informacích.

(8)

Při změně nařízení (ES) č. 808/2004 by se mělo přihlédnout k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (5).

(9)

Toto nařízení by, v porovnání se situací existující před jeho vstupem v platnost, nemělo zvyšovat zátěž respondentů a vnitrostátních statistických orgánů, která se měří podle počtu povinných proměnných nebo délky rozhovoru, pokud jde o sběr a předávání harmonizovaných statistik.

(10)

Nařízení (ES) č. 808/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Byl konzultován Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (6),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 808/2004 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Statistiky, které mají být sestavovány, obsahují informace užitečné z pohledu strukturálních ukazatelů a požadované pro účely porovnávání ukazatelů politických strategií Společenství pro rozvoj evropského informačního prostoru, inovací v podnikání a evropské informační společnosti, jako je srovnávací rámec pro iniciativu i2010 a jeho vývoj v rámci Lisabonské strategie, jakož i další údaje nezbytné k vytvoření jednotné základny pro analýzy informační společnosti.“

2)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Zpracovávání, předávání a šíření údajů

1.   Členské státy předávají údaje a metadata požadované tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními Komisi (Eurostatu) v souladu s článkem 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (7) týkajícím se předávání důvěrných údajů.

2.   Členské státy předávají údaje a metadata požadované tímto nařízením v elektronické podobě v souladu se standardem pro výměnu informací dohodnutým mezi Komisí a členskými státy.

3.   Kapitola V nařízení (ES) č. 223/2009 se vztahuje na nakládání s důvěrnými údaji a jejich šíření.

3)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Statistická kvalita a zprávy

1.   Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2.   Pro účely tohoto nařízení se uplatňují kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) každoročně zprávu o kvalitě předávaných údajů i o případných provedených metodických změnách. Zpráva se předkládá jeden měsíc po předání údajů.“

4)

Přílohy I a II se nahrazují zněním obsaženým v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.

(2)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49.

(3)  Úř. věst. L 80, 17.3.2006, s. 74.

(4)  Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15.

(5)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(6)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(7)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Modul 1: Podniky a informační společnost

1)   Cíle

Cílem tohoto modulu je poskytování aktuálních statistik o podnicích a informační společnosti. Tento modul vytváří rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, délky trvání a periodicity, zahrnutých témat, třídění poskytovaných údajů, způsobu poskytování údajů a veškerých potřebných pilotních studií či studií proveditelnosti.

2)   Rozsah pokrytí

Tento modul zahrnuje podnikatelské činnosti spadající do sekcí C až N a R a do oddílu 95 statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE REV. 2).

Statistiky budou sestavovány pro podnikové jednotky.

3)   Délka trvání a periodicita poskytování údajů

Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

4)   Zahrnutá témata

Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:

systémy informačních a komunikačních technologií a jejich používání v podnicích,

používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích,

elektronické obchodování,

elektronické procesy v oblasti podnikání a organizační hlediska,

využívání informačních a komunikačních technologií v podnicích k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická správa, e-government),

schopnosti a potřeba dovedností v oblasti informačních a komunikačních technologií v podnicích,

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií, internetu a ostatních elektronických sítí, elektronického obchodování a ostatních elektronických procesů v oblasti podnikání,

výdaje na informační a komunikační technologie a investice do informačních a komunikačních technologií,

bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,

využívání informačních a komunikačních technologií a jejich vliv na životní prostředí (zelené informační a komunikační technologie),

přístup k internetu a dalším síťovým technologiím pro připojení předmětů a přístrojů (tzv. „Internet věcí“) a jejich využívání,

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoliv a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

Ne všechna témata budou zahrnuta každý rok.

5)   Třídění poskytovaných údajů

Ne všechna třídění budou nutně poskytována každý rok; požadovaná třídění budou vycházet z následujícího seznamu a budou zohledňovat povahu statistických jednotek, očekávanou kvalitu statistických údajů a celkovou velikost výběrového souboru. Požadovaná třídění budou dohodnuta v rámci prováděcích opatření:

podle velikostní třídy,

podle klasifikace NACE,

podle regionů: rozdělení podle regionů bude omezeno na nejvýše tři skupiny.

6)   Způsob poskytování údajů

Členské státy budou předávat agregované údaje Komisi (Eurostatu).

7)   Studie proveditelnosti a pilotní studie

Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud jsou požadovány nové ukazatele komplexní povahy, zadá Komise vypracování studií proveditelnosti nebo pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před zahájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto studie vyhodnotí proveditelnost příslušného sběru údajů, přičemž se zváží přínosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů. Výsledky těchto studií proveditelnosti nebo pilotních studií budou vzaty v úvahu při vymezování nových ukazatelů.

PŘÍLOHA II

Modul 2: Jednotlivci, domácnosti a informační společnost

1)   Cíle

Cílem tohoto modulu je poskytování aktuálních statistik o jednotlivcích, domácnostech a informační společnosti. Tento modul vytváří rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, časového rámce a periodicity, zahrnutých témat, sociálně ekonomické povahy poskytovaných údajů, způsobu poskytování údajů a veškerých potřebných pilotních studií nebo studií proveditelnosti.

2)   Rozsah pokrytí

Tento modul zahrnuje statistiky týkající se jednotlivců a domácností.

3)   Časový rámec a periodicita poskytování údajů

Statistika bude poskytována jednou ročně po dobu až patnácti referenčních let ode dne 20. května 2004. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci prováděcích opatření uvedených v článku 8.

4)   Zahrnutá témata

Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:

přístup jednotlivců a domácností k systémům informačních a komunikačních technologií a jejich využívání,

používání internetu a dalších elektronických sítí k různým účelům jednotlivci nebo domácnostmi,

bezpečnost a důvěryhodnost v oblasti informačních a komunikačních technologií,

dovednosti a znalosti v oblasti informačních a komunikačních technologií,

překážky ve využívání informačních a komunikačních technologií a internetu,

vypozorované následky využívání informačních a komunikačních technologií pro jednotlivce nebo na domácnosti,

využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci k výměně informací a služeb s veřejnou správou (elektronická správa, e-government),

přístup k technologiím poskytujícím možnost připojení k internetu nebo k jiným sítím odkudkoliv a kdykoli (všudypřítomná možnost připojení) a jejich využívání.

Ne všechna témata budou zahrnuta každý rok.

5)   Základní sociálně-ekonomické proměnné pro poskytování údajů

Ne všechny základní proměnné budou nutně poskytovány každý rok; požadované základní proměnné budou vycházet z následujícího seznamu a budou dohodnuty v rámci prováděcích opatření:

a)

rozdělení v případě statistik za domácnosti:

podle druhů domácností,

podle příjmové skupiny,

podle regionu;

b)

rozdělení v případě statistik za jednotlivce:

podle věkové skupiny,

podle pohlaví,

podle stupně vzdělání,

podle zaměstnanosti,

podle faktického rodinného stavu,

podle země narození, občanství,

podle regionu.

6)   Způsob poskytování údajů

Členské státy budou Komisi (Eurostatu) předávat individuální záznamy údajů, které nebudou umožňovat přímou identifikaci dotčených statistických jednotek.

7)   Studie proveditelnosti a pilotní studie

Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud jsou požadovány nové ukazatele komplexní povahy, zadá Komise vypracování studií proveditelnosti nebo pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před zahájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto studie vyhodnotí proveditelnost příslušného sběru údajů, přičemž se zváží přínosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů. Výsledky těchto studií proveditelnosti nebo pilotních studií budou vzaty v úvahu při vymezování nových ukazatelů.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU