(ES) č. 951/2009Nařízení Rady (ES) č. 951/2009 ze dne 9. října 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

Publikováno: Úř. věst. L 269, 14.10.2009, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. října 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. října 2009 Nabývá účinnosti: 15. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 951/2009

ze dne 9. října 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2533/98 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut“), a zejména na článek 5.4 tohoto statutu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky (1),

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (2),

s ohledem na stanovisko Komise (3),

po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů,

v souladu s postupem stanoveným v čl. 107 odst. 6 Smlouvy o založení Evropského společenství a v článku 42 statutu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (4) je klíčovou součástí právního rámce, na jehož základě Evropská centrální banka (ECB) ve spolupráci s národními centrálními bankami plní úkoly v oblasti shromažďování statistických informací. ECB se o ně trvale opírá při uskutečňování a monitorování koordinovaného shromažďování statistických informací nezbytných pro zajištění úkolů Evropského systému centrálních bank (ESCB).

(2)

Aby nařízení (ES) č. 2533/98 zůstalo účinným nástrojem pro ECB při plnění úkolů ESCB v oblasti shromažďování statistických informací a aby bylo zaručeno, že ECB má nepřetržitě k dispozici statistické informace v potřebné kvalitě, které pokrývají celý rozsah úkolů ESCB, je nezbytné přezkoumat rozsah zpravodajských povinností, které uvedené nařízení ukládá. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost nejen plnění úkolů ESCB a jeho nezávislosti, ale také statistickým zásadám stanoveným v tomto nařízení.

(3)

Nařízení (ES) č. 2533/98 je třeba změnit, aby ECB mohla shromažďovat statistické informace potřebné k zajištění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě. V souladu s tím je třeba, aby účely, pro které mohou být statistické informace shromažďovány, zahrnovaly také sestavování obezřetnostní makrostatistiky, která je potřebná pro plnění úkolů ESCB podle článku 105 Smlouvy.

(4)

Při vymezení rozsahu zpravodajské povinnosti, který je potřebný pro plnění úkolů ESCB, je třeba též zohlednit strukturální vývoj finančních trhů a upravit související požadavky na statistické informace, které byly v době přijetí nařízení (ES) č. 2533/98 méně zřejmé. Z tohoto důvodu je nutné umožnit shromažďování statistických informací od celého sektoru finančních institucí, zejména od pojišťoven a penzijních fondů, které představují druhý největší subsektor finančních institucí v eurozóně z hlediska velikosti finančních aktiv.

(5)

S cílem umožnit nepřetržité sestavování dostatečně kvalitní statistiky platební bilance je nutné vyjasnit zpravodajskou povinnost uloženou v souvislosti s údaji o všech pozicích a transakcích mezi rezidenty zúčastněných členských států.

(6)

Výzkumní pracovníci ve stále větší míře vyžadují přístup k důvěrným statistickým informacím, které neumožňují přímou identifikaci, pro účely analýzy a pochopení vývoje v rámci sektorů a mezi zeměmi. Je proto důležité umožnit ECB a národním centrálním bankám poskytovat vědeckovýzkumným institucím přístup k takovým podrobným statistickým informacím na úrovni ESCB při zachování přísných záruk důvěrnosti.

(7)

ECB přikládá statistickým potřebám priority a vyhodnocuje zátěž výkaznictví, aby tuto zátěž minimalizovala a umožnila účinný vývoj, vypracovávání a šíření vysoce kvalitní statistiky, jakož i řádné plnění úkolů ESCB. Ze stejného důvodu je nezbytné umožnit maximální využití existujících informací, zjišťování, administrativních údajů, statistických registrů a dalších dostupných zdrojů, včetně výměny důvěrných statistických informací v rámci ESCB a s Evropským statistickým systémem (ESS).

(8)

Evropská statistika se vyvíjí, vypracovává a šíří jak prostřednictvím ESCB, tak ESS, ale v samostatných právních rámcích odrážejících příslušné řídicí struktury. Nařízení (ES) č. 2533/98 by se tedy mělo použít, aniž by bylo dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (5).

(9)

Evropskou statistiku vyvíjí, vypracovává a šíří ESCB v souladu se statistickými zásadami nestrannosti, objektivity, profesionální nezávislosti, efektivity nákladů, statistické důvěrnosti, minimalizace zátěže výkaznictví a vysoce kvalitních výstupů, včetně spolehlivosti. Tyto zásady definuje a rozvádí ECB a zveřejňuje je na svých internetových stránkách jako veřejný závazek týkající se evropské statistiky vypracovávané ESCB. Tyto zásady jsou obdobné statistickým zásadám stanoveným v nařízení (ES) č. 223/2009.

(10)

Při vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky by se měly zohlednit osvědčené postupy a příslušné evropské a mezinárodní statistické standardy.

(11)

V souladu s článkem 5.1 statutu vyvíjejí ESCB a ESS úzkou spolupráci s cílem zajistit soudržnost nutnou k vývoji, vypracování a šíření evropské statistiky. ESCB a ESS spolupracují zejména při rozpracovávání svých vlastních statistických zásad, při sestavování svých statistických pracovních programů a při snaze o snižování celkového zatížení respondentů. Za tímto účelem je výměna náležitých informací, které se vztahují k statistickým programům ESCB a ESS, mezi příslušnými výbory ESCB a ESS, jakož i mezi ECB a Komisí, důležitá především pro maximalizaci přínosů dobré spolupráce a zamezení duplicity při shromažďování statistických informací.

(12)

Část údajů shromážděných ESCB potřebují členové ESS pro vývoj, vypracování a šíření evropské statistiky ve smyslu článku 1 nařízení (ES) č. 223/2009. Z tohoto důvodu by měly být stanoveny vhodné postupy pro zpřístupňování příslušných údajů členům ESS.

(13)

S ohledem na článek 285 Smlouvy a článek 5 statutu je dále důležité zajistit úzkou spolupráci mezi ESCB a ESS, zejména s cílem podpořit výměnu důvěrných statistických informací mezi těmito dvěma systémy pro statistické účely.

(14)

V zájmu posílení transparentnosti by statistiky sestavované na základě statistických informací shromážděných ESCB od institucí finančního sektoru měly být zpřístupňovány veřejnosti, avšak měla by být zaručena vysoká úroveň ochrany důvěrných informací.

(15)

Důvěrné statistické informace shromážděné a dodané členu ESCB orgánem ESS by neměly být použity pro jiné než výhradně statistické účely, jako jsou správní, daňové nebo soudní účely, ani pro účely uvedené v článcích 6 a 7 nařízení (ES) č. 2533/98. V tomto ohledu je nutné zajistit fyzickou a logickou ochranu těchto důvěrných statistických informací a zajistit, aby nedošlo k žádnému protiprávnímu zveřejnění nebo k použití pro jiné než statistické účely.

(16)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (6) vstoupilo v platnost a musí být při vývoji, vypracovávání a šíření statistik, které provádí ESCB, dodržováno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2533/98 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1.

„statistickou zpravodajskou povinností vůči ECB“ statistické informace, které jsou zpravodajské jednotky povinny poskytovat a které jsou nezbytné k plnění úkolů ESCB;

1a)

„evropskou statistikou“ statistika, která je: i) nutná k plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě; ii) stanovená ve statistickém programu ESCB; a iii) vyvíjena, vypracovávána a šířena v souladu se statistickými zásadami uvedenými v článku 3a;

2.

„zpravodajskými jednotkami“ právnické a fyzické osoby a subjekty a pobočky zmíněné v čl. 2 odst. 3, na které se vztahuje statistická zpravodajská povinnost vůči ECB;

3.

„zúčastněným členským státem“ členský stát, který přijal jednotnou měnu v souladu se Smlouvou;

4.

„rezidentem“ subjekt, který má střed svých hospodářských zájmů na hospodářském území dané země, jak je vymezeno v kapitole 1 (bodě 1.30) přílohy A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství (7); „přeshraniční pozicí“ a „přeshraniční transakcí“ se v této souvislosti rozumějí pozice nebo transakce s aktivy nebo pasivy rezidentů zúčastněných členských států, na které se hledí jako na jediný hospodářský prostor, vůči rezidentům nezúčastněných členských států nebo rezidentům třetích zemí;

5.

„investiční pozicí vůči zahraničí“ stavová rozvaha přeshraničních finančních aktiv a pasiv;

6.

„elektronickými penězi“ peněžní hodnoty elektronicky uložené na technickém nosiči, včetně předplacených karet, které lze v širokém měřítku používat pro provádění plateb subjektům jiným než vydavateli, aniž by bylo nutno zapojit do této operace bankovní účty, avšak které fungují jako předplacený nástroj držitele;

7.

„použitím pro statistické účely“ výhradní použití pro vývoj a vypracovávání statistických výsledků a statistických analýz;

8.

„vývojem“ činnosti prováděné s cílem stanovit, posílit a zlepšit statistické metody, standardy a postupy používané pro vypracovávání a šíření statistik, a dále pro navrhování nových statistik a ukazatelů;

9.

„vypracováváním“ veškeré činnosti související se sběrem, uchováváním, zpracováváním a analýzou, které jsou nezbytné pro sestavování statistik;

10.

„šířením“ zpřístupňování statistik, statistických analýz a jiných než důvěrných informací uživatelům;

11.

„statistickými informacemi“ agregované a individuální údaje, ukazatele a související metadata;

12.

„důvěrnými statistickými informacemi“ statistické informace, které umožňují zjistit totožnost zpravodajských jednotek nebo jakékoli jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky, buď přímo z jejich jména, adresy nebo z oficiálně přiděleného identifikačního kódu, anebo nepřímo dedukcí, a tím zpřístupnit individuální informace. Pro stanovení, zda lze určit totožnost zpravodajské jednotky nebo jakékoli jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky, je nutno vzít v úvahu veškeré prostředky, které by mohla rozumně použít třetí osoba ke zjištění totožnosti zmíněné zpravodajské jednotky nebo jiné právnické nebo fyzické osoby, subjektu nebo pobočky.

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro splnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB má ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami v souladu s článkem 5.2 statutu právo shromažďovat statistické informace v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek a v mezích toho, co je nutné k provádění úkolů ESCB. Informace mohou být shromažďovány zejména v oblasti měnové a finanční statistiky, statistiky bankovek, statistiky platebního styku a platebních systémů, statistiky finanční stability, statistiky platební bilance a statistiky investiční pozice vůči zahraničí. Pokud to bude nutné pro plnění úkolů ESCB, mohou být v řádně odůvodněných případech shromažďovány další informace i v jiných oblastech. Informace shromažďované pro plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB dále blíže určí statistický program ESCB.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   V tomto ohledu tvoří referenční soubor zpravodajských jednotek tyto zpravodajské jednotky:

a)

právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu a které náležejí do sektoru „finančních institucí“ podle ESA 95;

b)

poštovní žirové instituce, které jsou rezidenty některého členského státu;

c)

právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu, pokud drží přeshraniční pozice nebo provádějí přeshraniční transakce;

d)

právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého členského státu, pokud vydávají cenné papíry nebo elektronické peníze;

e)

právnické a fyzické osoby, které jsou rezidenty některého zúčastněného členského státu, pokud drží finanční pozice vůči rezidentům jiných zúčastněných členských států nebo s rezidenty jiných zúčastněných členských států provádějí finanční transakce.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   V řádně odůvodněných případech, jako například pro statistiku finanční stability, má ECB právo shromažďovat od právnických a fyzických osob uvedených v odst. 2 písm. a) a od subjektů a poboček uvedených v odstavci 3 statistické informace na konsolidovaném základě, včetně informací o subjektech kontrolovaných takovými právnickými a fyzickými osobami a subjekty. ECB stanoví rozsah této konsolidace.“

3)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2a

Spolupráce s ESS

Pro minimalizaci zátěže výkaznictví a zaručení soudržnosti nezbytné pro vypracovávání evropské statistiky ESS a ESCB úzce spolupracují, přičemž dodržují statistické zásady stanovené v článku 3a.“

4)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Způsoby vymezení statistické zpravodajské povinnosti

Při vymezování a ukládání statistické zpravodajské povinnosti ECB blíže určí skutečný soubor zpravodajských jednotek v rámci referenčního souboru zpravodajských jednotek ve smyslu článku 2. Aniž je dotčeno plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ní, ECB

a)

co nejvíce využívá stávajících statistik;

b)

bere v úvahu příslušné evropské a mezinárodní statistické standardy;

c)

může zčásti nebo zcela zprostit určité kategorie zpravodajských jednotek statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB.

Před přijetím nařízení podle článku 5 týkajícího se nových statistik ECB posoudí přínosy a náklady shromažďování dotyčných nových statistických informací. Zejména zohlední konkrétní charakteristiku dotyčného shromažďování, velikost souboru zpravodajských jednotek a periodicitu, jakož i statistické informace, které již mají statistické nebo správní orgány k dispozici.“

5)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Statistické zásady, na kterých je založena evropská statistika vypracovávaná ESCB

Vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky ze strany ESCB se řídí zásadami nestrannosti, objektivity, profesionální nezávislosti, efektivity nákladů, statistické důvěrnosti, minimalizace zátěže výkaznictví a vysoké kvality výstupů, včetně spolehlivosti, přičemž definice těchto zásad přijme, vypracuje a zveřejní ECB. Tyto zásady jsou obdobné statistickým zásadám nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (8).

6)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Ochrana a využití důvěrných statistických informací shromažďovaných ESCB

Níže uvedená pravidla se použijí s cílem zabránit nedovolenému použití a zpřístupnění důvěrných statistických informací poskytovaných zpravodajskou jednotkou nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, subjektem nebo pobočkou členu ESCB nebo předávaných v rámci ESCB.

1)

ESCB používá důvěrné statistické informace výhradně k plnění úkolů ESCB, s výjimkou případů, kdy

a)

zpravodajská jednotka nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo pobočka, jejichž totožnost lze určit, dají výslovný souhlas s použitím uvedených statistických informací pro jiné účely;

b)

důvěrné statistické informace jsou předávány členům ESS v souladu s čl. 8a odst. 1;

c)

je vědeckovýzkumným institucím poskytován přístup k důvěrným statistickým informacím, které neumožňují přímé určení totožnosti, a to s předchozím výslovným souhlasem orgánu, který informace poskytl;

d)

pokud jde o národní centrální banky, příslušné informace jsou použity v oblasti obezřetnostního dohledu nebo v souladu s článkem 14.4 statutu pro výkon jiných funkcí než těch, jež jsou uvedeny ve statutu.

2)

Zpravodajské jednotky jsou informovány o statistických a ostatních, zejména správních účelech, ke kterým mohou být poskytnuté statistické informace použity. Zpravodajské jednotky mají právo získat informace o právním základu předání a o přijatých ochranných opatřeních.

3)

Členové ESCB přijmou veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření k zajištění fyzické a logické ochrany důvěrných statistických informací. ECB vymezí společná pravidla a zavede minimální standardy s cílem zabránit nedovolenému zpřístupnění a neoprávněnému použití důvěrných statistických informací.

4)

Předávání důvěrných statistických informací v rámci ESCB, které byly shromážděny podle článku 5 statutu, se uskutečňuje

a)

v rozsahu a na úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě, nebo

b)

pokud je takové předávání nezbytný pro účinný vývoj, vypracovávání nebo šíření statistik podle článku 5 statutu nebo pro zvýšení jejich kvality.

5)

ECB může rozhodnout o shromažďování a předávání důvěrných informací v rámci ESCB, které byly původně shromážděny pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v článku 5 statutu, a to v takovém rozsahu a na takové úrovni podrobnosti, jež jsou nezbytné, je-li to potřebné pro účinný vývoj nebo vypracovávání statistik nebo pro zvýšení jejich kvality a jsou-li tyto statistiky nezbytné pro plnění úkolů ESCB uvedených ve Smlouvě.

6)

V souladu s bodem 1 písm. c) a bodem 2 mohou být důvěrné statistické informace v rámci ESCB vyměňovány s cílem poskytnout vědeckovýzkumným institucím přístup k těmto informacím.

7)

Důvěrné nejsou statistické informace převzaté ze zdrojů, které jsou v souladu s vnitrostátním právem veřejně přístupné.

8)

Členské státy a ECB přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily ochranu důvěrných statistických informací, včetně uložení vhodných donucovacích opatření v případě porušení předpisů.

Tento článek se použije, aniž jsou dotčeny zvláštní předpisy členských států nebo Společenství týkající se předávání jiných druhů informací Evropské centrální bance, a nevztahuje se na důvěrné statistické informace původně předané mezi orgánem ESS a členem ESCB, na něž se použije článek 8a.

Tento článek nebrání tomu, aby důvěrné statistické informace shromážděné pro účely jiné než plnění statistické zpravodajské povinnosti vůči ECB nebo vedle této povinnosti byly použity k těmto jiným účelům.“

7)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 8a

Výměna důvěrných statistických informací mezi ESCB a ESS

1.   Aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy o výměně důvěrných statistických informací jiných než informací, na které se vztahuje toto nařízení, může se předání důvěrných statistických informací mezi členem ESCB, který informace shromáždil, a orgánem ESS uskutečnit, pokud je nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání nebo šíření evropské statistiky nebo pro zvýšení její kvality v rámci příslušných oblastí působnosti ESS a ESCB a pokud je tato nezbytnost odůvodněna.

2.   Jakékoli další předání nad rámec prvního předání musí být výslovně povoleno orgánem, který dotyčné informace shromáždil.

3.   Důvěrné statistické informace předané mezi orgánem ESS a členem ESCB nesmějí být použity pro jiné než výhradně statistické účely, jako jsou správní, daňové nebo soudní účely, ani pro účely uvedené v článcích 6 a 7.

4.   Statistické informace, jež členové ESCB obdrží od orgánů ESS a jež byly získány ze zdrojů, které jsou legálně dostupné veřejnosti a které podle vnitrostátních právních předpisů zůstávají veřejnosti dostupné, se nepovažují za důvěrné pro účely šíření statistik získaných z těchto statistických informací.

5.   V rámci svých příslušných pravomocí přijmou členové ESCB veškerá nezbytná právní, správní, technická a organizační opatření, aby zajistili fyzickou a logickou ochranu důvěrných statistických informací (řízení rizika prozrazení statistických údajů) poskytnutých orgány ESS.

6.   Důvěrné statistické informace poskytnuté orgány ESS musí být dostupné pouze zaměstnancům, kteří vykonávají statistické činnosti v rámci svého příslušného pracovního oboru. Tyto osoby použijí tyto údaje výhradně pro statistické účely. Tomuto omezení podléhají i po skončení svých funkcí.

7.   Členské státy a ECB přijmou vhodná opatření k zabránění jakémukoliv porušení statistické důvěrnosti a k postihům za porušení ochrany důvěrných statistických informací poskytnutých orgány ESS.

Článek 8b

Zpráva o ochraně důvěrnosti

ECB uveřejňuje výroční zprávy o ochraně důvěrnosti o opatřeních přijatých k zajištění ochrany důvěrnosti statistických informací podle článků 8 a 8a.

Článek 8c

Ochrana důvěrných informací o fyzických osobách

Toto nařízení se použije, aniž jsou dotčeny směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (10).

Článek 8d

Přístup k administrativním záznamům

Aby se snížilo zatížení respondentů, mají národní centrální banky a ECB přístup k důležitým zdrojům administrativních údajů, a to každá v rámci svého příslušného systému veřejné správy, v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Jednotlivé členské státy a ECB stanoví v případě nutnosti v rámci svých příslušných pravomocí praktická opatření a podmínky pro dosažení účinného přístupu.

Členové ESCB tyto údaje používají výhradně pro statistické účely.

8)

Přílohy A a B se zrušují.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 9. října 2009.

Za Radu

předsedkyně

Å. TORSTENSSON


(1)  Úř. věst. C 251, 3.10.2008, s. 1.

(2)  Stanovisko ze dne 24. března 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Stanovisko ze dne 13. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(4)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(6)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.“.

(9)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(10)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU