(ES) č. 933/2009Nařízení Komise (ES) č. 933/2009 ze dne 6. října 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 263, 7.10.2009, s. 9-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. října 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. října 2009 Nabývá účinnosti: 14. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 933/2009

ze dne 6. října 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 779/98 ze dne 7. dubna 1998 o dovozu zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství, o zrušení nařízení (EHS) č. 4115/86 a o změně nařízení (ES) č. 3010/95, a zejména na článek 1 uvedeného nařízení (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 ze dne 25. února 1998 o obchodním režimu pro zemědělské produkty (3) se zavedl systém celních preferencí pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 1383/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 779/98, pokud se jedná o otevření a správu některých celních kvót týkajících se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa pocházejících z Turecka do Společenství (4), které nahradilo nařízení (ES) č. 1396/98 (5), otevřelo celní kvóty týkající se dovozů produktů v odvětví drůbežího masa a stanovilo pravidla jejich správy.

(3)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se kvóta, na niž se toto nařízení vztahuje, spravovala metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(4)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý je třeba, aby se kvóta, na niž se toto nařízení vztahuje, nepovažovala za kritickou ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93. Není však možné vyloučit, že se kritickou ve smyslu uvedeného článku v důsledku nových okolností stane.

(5)

Nařízení (ES) č. 1383/2007 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým. Je však vhodné zachovat uvedené nařízení použitelné na dovozní licence vydané pro kvótová období pro dovoz, která předcházejí obdobím stanoveným tímto nařízením.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se otevírá celní kvóta uvedená v příloze pro dovoz produktů v odvětví drůbežího masa.

Celní kvóta se otevírá na jednoletém základě pro období od 1. ledna do 31. prosince (kvótová období pro dovoz).

2.   Celní kvóta uvedená v příloze tohoto nařízení se spravuje podle článků 308a, 308b a podle čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí.

Článek 2

Propuštění produktů dovezených v rámci celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení do volného oběhu podléhá předložení důkazu o původu v souladu s ustanoveními článku 16 protokolu č. 3 připojeného k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 1383/2007 se zrušuje. Používá se však nadále u práv vyplývajících z licencí vydaných přede dnem 1. ledna 2010 až do jejich vypršení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. října 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 113, 15.4.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 86, 20.3.1998, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 34.

(5)  Úř. věst. L 187, 1.7.1998, s. 41.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

Pořadové číslo

Kódy KN

Clo v rámci celní kvóty

(v EUR za tunu)

Roční celní kvóta

(v tunách čisté hmotnosti)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU