(ES) č. 900/2009Nařízení Komise (ES) č. 900/2009 ze dne 25. září 2009 o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 256, 29.9.2009, s. 12-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. října 2009 Nabývá účinnosti: 19. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/2117 Pozbývá platnosti: 6. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 900/2009

ze dne 25. září 2009

o povolení selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 jako doplňkové látky pro všechny druhy se zařazením do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 5. března 2009 (2) k závěru, že kvasnice obohacené selenem, zejména selenomethioninem, ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 nemají nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a používání uvedeného přípravku může být považováno za zdroj biologicky využitelného selenu a splňuje kritéria nutriční doplňkové látky pro všechny druhy. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, předloženou referenční laboratoří Společenství zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „nutriční doplňkové látky“ a funkční skupiny „sloučeniny stopových prvků“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2009) 992, s. 1–24.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Maximální obsah prvku (Se) v mg/kg kompletního krmiva s vlhkostí 12 %

Kategorie nutriční doplňkové látky. Funkční skupina: sloučeniny stopových prvků

3b8.12

Selenomethionin

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3399

(inaktivované kvasnice obohacené selenem)

 

Charakteristika doplňkové látky

Organický selen, zejména selenomethionin (63 %) s obsahem 2 000–2 400 mg Se/kg (97–99 % organického selenu)

 

Charakteristika účinné látky:

 

Selenomethionin ze Saccharomyces cerevisiae

 

CNCM I-3399

 

(inaktivované kvasnice obohacené selenem)

 

Analytická metoda (1):

Grafitová pícka model Zeeman – atomová absorpční spektometrie (AAS) nebo hybridová AAS

Všechny druhy

 

0,50 (celkem)

1.

Doplňková látka musí být do krmiva přidána ve formě premixu.

2.

Pro bezpečnost uživatelů: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

19. říjen 2019


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU