(ES) č. 891/2009Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

Publikováno: Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82-93 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 891/2009

ze dne 25. září 2009

o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 143, čl. 144 odst. 1, články 148, 156 a čl. 188 odst. 2 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Platnost nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/07, 2007/08 a 2008/09 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod (2), uplyne dne 1. října 2009. Avšak některé celní kvóty Společenství v odvětví cukru budou po tomto datu dále existovat. Proto je nutno stanovit pravidla pro otevření a správu uvedených celních kvót.

(2)

Podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (3) má Komise přijmout opatření pro zavedení koncesí v zemědělství, které jsou uvedeny v seznamu CXL (Evropská společenství) předaném Světové obchodní organizaci. Na základě tohoto seznamu se Společenství zavázalo, že z Indie doveze s nulovým clem množství 10 000 tun produktů odvětví cukru kódů KN 1701. Po přistoupení Finska, Rakouska, Švédska a poté České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a poté Bulharska a Rumunska k Evropské unii a v rámci závěrů jednání podle článku XXIV GATT se Společenství dále zavázalo, že bude ze třetích zemí dovážet určité množství surového třtinového cukru určeného k rafinaci s celní sazbou 98 EUR za tunu.

(3)

Ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 (4), stanoví, že dovoz produktů odvětví cukru kódů KN 1701 a 1702 pocházejících z Bosny a Hercegoviny a Srbska a Kosova (5) podléhá ročním celním kvótám s neomezeným osvobozením od cla.

(4)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé byla podepsána v Lucemburku dne 12. června 2006. Do ukončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost byla podepsána a uzavřena Prozatímní dohoda mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech (6), která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2006.

(5)

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé byla podepsána v Lucemburku dne 16. června 2008. Do ukončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost byla podepsána a uzavřena Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (7), která vstoupila v platnost dne 1. července 2008.

(6)

Podle ustanovení čl. 27 odst. 5 a přílohy IV h) Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé (8) ve znění protokolu schváleného rozhodnutím Rady 2006/882/ES (9) Společenství osvobodí od cla dovoz produktů pocházejících z Chorvatska kódů KN 1701 a 1702 do Společenství v rámci ročního množství 180 000 tun (čistá hmotnost).

(7)

V souladu s ustanovením čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé (10), která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2006, Společenství osvobodí od cla dovoz produktů pocházejících z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie kódů KN 1701 a 1702 do Společenství v rámci roční celní kvóty 7 000 tun (čistá hmotnost).

(8)

Podle článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007 může Komise pozastavit ukládání dovozních cel s cílem zajistit zásobování nezbytné pro výrobu produktů uvedených v čl. 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. Měla by být stanovena pravidla pro správu výsledných kvót.

(9)

Dále by se měla stanovit pravidla pro správu kvót na základě uplatnění čl. 186 písm. a) a článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007, podle kterého může Komise na určitá množství zcela nebo částečně pozastavit dovozní cla, pokud ceny cukru na trhu Společenství výrazně vzrostou nebo klesnou, nebo pokud ceny cukru na světovém trhu dosáhnou úrovně, která narušuje nebo může narušit dostupnost zásob na trhu Společenství.

(10)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (11), a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (12), by se měla použít na dovozní licence vydané v rámci tohoto nařízení, pokud toto nařízení nestanoví jinak.

(11)

Aby bylo zajištěno jednotné a spravedlivé zacházení pro všechny hospodářské subjekty, mělo by se stanovit období, během něhož mohou být podávány žádosti o licence a vydávány licence.

(12)

Žádosti o dovozní licence na průmyslový cukr by se měly omezit na zpracovatele průmyslového cukru. Tito zpracovatelé nejsou nutně zapojeni do obchodu s třetími zeměmi. Proto je nezbytné stanovit odpovídající odchylku od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006.

(13)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 by hospodářské subjekty měly předložit členským státům, v nichž jsou registrovány pro účely DPH, doklad, že v konkrétním období obchodovaly s cukrem. Nicméně hospodářské subjekty schválené podle článku 7 nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót (13), by měly být schopny zažádat o dovozní licence pro celní kvóty bez ohledu na to, zda obchodovaly nebo neobchodovaly s třetími zeměmi.

(14)

Čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví, že žadatelé o dovozní licenci by měli předkládat maximálně jednu žádost o dovozní licenci u stejného pořadového čísla kvóty pro dovozní celní kvótové období. U cukru je dovozním celním kvótovým obdobím hospodářský rok. V zájmu snížení finanční zátěže dovozců a zajištění plynulého zásobování trhu Společenství by měly být žádosti o dovozní licenci předkládány v měsíčních intervalech.

(15)

Cukr dovážený k rafinaci vyžaduje zvláštní sledování ze strany členských států. Proto by měly hospodářské subjekty uvést už v žádosti o dovozní licenci, zda je nebo není dovážený cukr určen k rafinaci.

(16)

Má-li být zajištěna účinná správa dovozů cukru uskutečněných podle tohoto nařízení, měly by členské státy vést záznamy o příslušných údajích a sdělovat je Komisi. Za účelem zlepšení kontrol by mělo být stanoveno, aby dovozy produktů v rámci roční celní kvóty byly sledovány v souladu s článkem 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (14).

(17)

Čl. 153 odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 omezuje pro první tři měsíce každého hospodářského roku a v mezích uvedených v čl. 153 odst. 1 uvedeného nařízení vydávání dovozních licencí zařízením zabývajícím se výhradně rafinací. Během tohoto období by měla mít možnost zažádat o dovozní licence pro cukr určený k rafinaci pouze zařízení zabývající se výhradně rafinací.

(18)

Povinnost rafinovat cukr by měly ověřovat členské státy. Jestliže původní držitel dovozní licence není schopen předložit doklad, měl by uhradit sankci.

(19)

Všechen dovážený cukr rafinovaný schváleným hospodářským subjektem by měl být založen na dovozní licenci na cukr určený k rafinaci. Na množství, u nichž nelze předložit doklad, by se měla uplatnit sankce.

(20)

Vzhledem k tomu, že cukr průmyslového dovozu lze použít pouze pro účely výroby výrobků podle přílohy nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty (15), měla by se na dovážená množství uplatňovat ustanovení pro řízení průmyslové suroviny a povinnosti zpracovatelů stanovená tímto nařízením.

(21)

Nařízení (ES) č. 950/2006 by mělo být zrušeno ode dne 1. října 2009. Avšak dovozní licence vydané v souladu s uvedeným nařízením s datem uplynutí po 1. říjnu 2009 by měly zůstat v platnosti.

(22)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

Tímto nařízením se stanoví otevření a správa celních kvót stanovených v příloze I částech I a II pro dovozy produktů odvětví cukru uvedených v:

a)

seznamu CXL (Evropská společenství) uvedeném v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 1095/96;

b)

čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 2007/2000;

c)

čl. 27 odst. 2 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé;

d)

čl. 27 odst. 5 Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé;

e)

čl. 14 odst. 2 Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé o obchodu a obchodních záležitostech;

f)

čl. 12 odst. 3 Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé.

Dále se tímto nařízením stanoví správa některých celních kvót, a to podle ustanovení přílohy I části III, pro dovozy produktů odvětví cukru v rámci:

a)

čl. 186 písm. a) a článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007;

b)

článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

a)

„koncesním cukrem CXL“ rozumí cukr, který je na seznamu CXL (Evropská společenství) uvedeném v čl. 1 prvním pododstavci písm. a);

b)

„cukrem z balkánských zemí“ rozumí produkty odvětví cukru kódů KN 1701 a 1702, které pocházejí z Albánie, Bosny a Hercegoviny, ze Srbska, Kosova (16), Bývalé jugoslávské republiky Makedonie nebo Chorvatska, a dovezené do Společenství podle předpisů uvedených v čl. 1 prvním pododstavci písm. b) až f);

c)

„cukrem výjimečného dovozu“ rozumí produkty odvětví cukru uvedené v čl. 1 druhém pododstavci písm. a);

d)

„cukrem průmyslového dovozu“ rozumí produkty odvětví cukru uvedené v čl. 1 druhém pododstavci písm. b);

e)

„hmotností tel quel“ rozumí hmotnost cukru v nezměněném stavu;

f)

„rafinací“ rozumí zpracování surového cukru na cukr bílý tak, jak je definováno v příloze III části II bodech 1 a 2 nařízení (ES) č. 1234/2007, i každá rovnocenná technická operace použitá na volně ložený bílý cukr.

Článek 3

Otevření a správa

1.   Celní kvóty se otevírají na ročním základě pro období od 1. října do 30. září.

Množství produktů, pořadové číslo a celní sazba se stanoví v příloze I.

2.   Celní kvótové období je rozděleno do podobdobí, z nichž každé trvá 1 měsíc. Množství pro podobdobí jsou tato:

100 % pro první podobdobí,

0 % pro zbývající podobdobí.

3.   Celní kvóty jsou spravovány v souladu se způsobem souběžného zkoumání, který je uveden v kapitole II nařízení (ES) č. 1301/2006.

Článek 4

Použitelnost nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008

Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008.

Článek 5

Žádosti o dovozní licence

1.   Žádosti o licence se předkládají v prvních sedmi dnech každého podobdobí uvedeného v čl. 3 odst. 2.

2.   Komise pozastaví předkládání žádostí o licence do konce hospodářského roku pro pořadová čísla, u nichž jsou dostupná množství vyčerpána. Avšak Komise odvolá pozastavení a znovu umožní předkládat žádosti, pokud začnou být množství znovu dostupná podle oznámení uvedených v čl. 9 odst. 2 bodě ii).

Článek 6

Informace, které se vyplní v žádostech o dovozní licence a v dovozních licencích

Žádosti o dovozní licence a dovozní licence obsahují tyto údaje:

a)

v poli 8 země původu.

U koncesního cukru CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4321 a u cukru z balkánských zemí se křížkem vyznačí slovo „ano“ v poli 8. S uvedenými licencemi vzniká povinnost dovážet z konkrétní země;

b)

v poli 16 jediný osmimístný kód KN;

c)

v polích 17 a 18 množství v kilogramech hmotnosti tel quel;

d)

v poli 20:

i)

buď „cukr určený k rafinaci“, nebo „cukr, který není určený k rafinaci“, a

ii)

jeden z těchto údajů:

pro koncesní cukr CXL jeden z údajů uvedených v příloze III části A,

pro cukr z balkánských zemí jeden z údajů uvedených v příloze III části B,

pro cukr výjimečného dovozu jeden z údajů uvedených v příloze III části C,

pro cukr průmyslového dovozu jeden z údajů uvedených v příloze III části D,

iii)

hospodářský rok, ke kterému se vztahují;

e)

v poli 24 příslušné clo.

Článek 7

Povinnosti související s předkládáním žádosti o dovozní licenci

1.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předložení dokladu podle ustanovení daného článku nelze vyžadovat u hospodářských subjektů schválených podle článku 7 nařízení (ES) č. 952/2006.

2.   Výše jistoty, která je uvedena v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 376/2008, činí 20 EUR za tunu.

3.   Pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320 se k žádostem o dovozní licence připojí závazek žadatele k rafinaci příslušných množství cukru před koncem třetího měsíce, který následuje po měsíci, kdy končí platnost příslušné dovozní licence.

4.   Pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4321 a pro cukr z balkánských zemí se k žádostem o dovozní licence připojí originály vývozních licencí v souladu se vzorem v příloze II vydaných příslušnými orgány dané třetí země. Množství uvedené v žádostech o dovozní licence nesmí překročit množství uvedené na vývozních licencích.

Článek 8

Vydávání a platnost dovozních licencí

Dovozní licence se vydávají od 23. dne a nejpozději do konce měsíce podání žádostí.

Jsou platné do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se vydávají, ne však déle než do 30. září, s výjimkou případů cukru výjimečného dovozu a cukru průmyslového dovozu, které jsou platné do konce hospodářského roku, pro nějž jsou vydány.

Článek 9

Oznámení Komisi

1.   Nejpozději 14. den v měsíci podání žádostí oznámí členské státy Komisi celková množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi nejpozději 10. den každého měsíce:

i)

množství uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení a týkající se licencí vydaných během předchozího měsíce,

ii)

množství uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a týkající se licencí vrácených během předchozího měsíce.

3.   Množství uvedená v odstavcích 1 a 2 jsou rozdělena podle pořadového čísla kvóty, osmimístného kódu KN a podle toho, zda se jedná nebo nejedná o žádosti o licence na cukr určený k rafinaci. Jsou vyjádřena v kilogramech hmotnosti tel quel.

4.   Členské státy oznámí Komisi každý rok před 1. březnem tato množství týkající se předchozího hospodářského roku:

i)

celkové skutečně dovezené množství rozdělené podle pořadového čísla, země původu, osmimístného kódu KN a vyjádřené v kilogramech hmotnosti tel quel,

ii)

množství cukru vyjádřené v hmotnosti tel quel a v ekvivalentu bílého cukru, které bylo skutečně rafinováno.

Článek 10

Propuštění do volného oběhu

Propuštění do volného oběhu pro kvóty koncesního cukru CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4321 podléhá předložení osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány dotyčné třetí země v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

Pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4320, pokud se polarimetrická hodnota dovezeného surového cukru odchyluje od 96o, se sazba ve výši 98 EUR za tunu zvýší, případně sníží, a to o 0,14 % za každou desetinu stupně zjištěné odchylky.

KAPITOLA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO CUKR VÝJIMEČNÉHO DOVOZU A CUKR PRŮMYSLOVÉHO DOVOZU

Článek 11

Otevření a množství

Odchylně od čl. 3 odst. 1 se pro cukr výjimečného dovozu a cukr průmyslového dovozu otevření celních kvót, celní kvótové období a množství produktů, pro které se použití všech dovozních cel nebo jejich části pozastavuje, stanoví postupem podle článku 195 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 12

Zpracovatelé cukru průmyslového dovozu

Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 žádosti o dovozní licence pro cukr průmyslového dovozu předkládají pouze zpracovatelé ve smyslu čl. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 967/2006, i když tito zpracovatelé neobchodovali s třetími zeměmi.

Článek 13

Použití dovozních licencí pro průmyslový cukr

1.   Dovozní licence pro cukr průmyslového dovozu vydané pro kódy KN 1701 99 10 nebo 1701 99 90 se mohou použít pro dovoz kódů KN 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10 nebo 1701 99 90.

2.   Cukr průmyslového dovozu se použije pro účely výroby výrobků podle přílohy nařízení (ES) č. 967/2006.

3.   Pro cukr průmyslového dovozu se použijí články 11, 12 a 13 nařízení (ES) č. 967/2006.

4.   Zpracovatel uspokojivě prokáže příslušným orgánům členského státu, že množství dovezená jako cukr průmyslového dovozu byla použita pro účely výroby výrobků podle přílohy nařízení (ES) č. 967/2006 a v souladu se schválením podle článku 5 uvedeného nařízení. Toto prokázání zahrnuje automatizované zapsání množství příslušných výrobků do rejstříků v průběhu nebo na konci procesu výroby.

5.   Pokud zpracovatelé neprovedli prokázání podle odstavce 4 do konce sedmého měsíce následujícího po měsíci dovozu, zaplatí za každý den prodlení částku ve výši 5 EUR za tunu dotčeného množství.

6.   Pokud zpracovatelé neprovedli prokázání podle odstavce 4 do konce devátého měsíce následujícího po měsíci dovozu, dotčené množství se prohlásí za množství vykázané navíc ve smyslu článku 13 nařízení (ES) č. 967/2006.

KAPITOLA III

TRADIČNÍ POTŘEBY ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 14

Režim zařízení zabývajících se výhradně rafinací

1.   Pouze zařízení zabývající se výhradně rafinací mohou žádat o dovozní licence pro cukr určený k rafinaci s datem začátku platnosti během prvních tří měsíců každého hospodářského roku. Odchylně od čl. 8 druhého pododstavce jsou tyto licence platné do konce hospodářského roku, pro který jsou vydány.

2.   Jestliže před 1. lednem každého hospodářského roku žádosti o dovozní licence pro cukr určený k rafinaci pro daný hospodářský rok odpovídají součtu všech množství uvedených v čl. 153 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 nebo ho převyšují, Komise informuje členské státy, že na úrovni Společenství bylo dosaženo meze tradičních potřeb zásobování pro daný hospodářský rok.

Od data oznámení se odstavec 1 pro příslušný hospodářský rok nepoužije.

Článek 15

Doklad o rafinaci a sankce

1.   Každý původní držitel dovozní licence pro cukr určený k rafinaci předloží do šesti měsíců následujících po skončení platnosti příslušné dovozní licence členskému státu, který ji vydal, doklad ke spokojenosti daného členského státu, že rafinace byla provedena ve lhůtě stanovené v čl. 7 odst. 3.

Pokud není takový doklad předložen, žadatel uhradí před 1. červnem následujícím po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu pro příslušná množství cukru s výjimkou výjimečných příčin vyšší moci.

2.   Producenti cukru schválení podle článku 57 nařízení (ES) č. 1234/2007 oznámí před 1. březnem následujícím po příslušném hospodářském roce příslušnému orgánu členského státu množství cukru, která rafinovali v rámci uvedeného hospodářského roku, a uvedou:

a)

množství cukru odpovídající dovozním licencím pro cukr určený k rafinaci;

b)

množství cukru vyprodukovaná ve Společenství, s uvedením schváleného podniku, který uvedený cukr vyprodukoval;

c)

jiná množství cukru s uvedením jejich původu.

Producenti uhradí před 1. červnem následujícím po příslušném hospodářském roce částku ve výši 500 EUR za tunu pro množství cukru uvedená v prvním pododstavci písm. c), pro která nemohou předložit doklad ke spokojenosti členského státu, že byla rafinována, s výjimkou výjimečných příčin vyšší moci.

KAPITOLA IV

ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 16

Zrušovací ustanovení

Nařízení (ES) č. 950/2006 se zrušuje s účinností od 1. října 2009.

Dovozní licence vydané v souladu s uvedeným nařízením však zůstanou v platnosti až do data uplynutí jejich platnosti.

Článek 17

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(5)  Podle definice rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244.

(6)  Úř. věst. L 239, 1.9.2006, s. 2.

(7)  Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 26, 28.1.2005, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 341, 7.12.2006, s. 31.

(10)  Úř. věst. L 84, 20.3.2004, s. 13.

(11)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(12)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(13)  Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 39.

(14)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15)  Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.

(16)  Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999.


PŘÍLOHA I

Část I:   Koncesní cukr CXL

Třetí země

Pořadové číslo

Kód KN

Množství

(v tunách)

Sazba v rámci kvóty

(EUR/tunu)

Austrálie

09.4317

1701 11 10

9 925

98

Brazílie

09.4318

1701 11 10

334 054

98

Kuba

09.4319

1701 11 10

68 969

98

Kterákoli třetí země

09.4320

1701 11 10

253 977

98

Indie

09.4321

1701

10 000

0


Část II:   Cukr z balkánských zemí

Třetí země nebo celní území

Pořadové číslo

Kód KN

Množství

(v tunách)

Sazba v rámci kvóty

(EUR/tunu)

Albánie

09.4324

1701 a 1702

1 000

0

Bosna a Hercegovina

09.4325

1701 a 1702

12 000

0

Srbsko nebo Kosovo (1)

09.4326

1701 a 1702

180 000

0

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

09.4327

1701 a 1702

7 000

0

Chorvatsko

09.4328

1701 a 1702

180 000

0


Část III:   Cukr výjimečného dovozu a cukr průmyslového dovozu

Cukr dovozu

Pořadové číslo

Kód KN

Množství

(v tunách)

Sazba v rámci kvóty

(EUR/tunu)

výjimečného

09.4380

Stanoví se otevíracím nařízením

Stanoví se otevíracím nařízením

Stanoví se otevíracím nařízením

průmyslového

09.4390

Stanoví se otevíracím nařízením

Stanoví se otevíracím nařízením

Stanoví se otevíracím nařízením


(1)  Kosovo podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244/1999.


PŘÍLOHA II

Vzor vývozní licence uvedený v čl. 7 odst. 4

Image


PŘÍLOHA III

A.   Údaje uvedené v čl. 6 písm. d) bodu ii) první odrážce:

:

bulharsky

:

Захар по CXL отстъпките, внасяна в съответствие с Регламент (EО) № 891/2009. Пореден номер (вписва се поредният номер в съответствие с приложение I)

:

španělsky

:

Azúcar concesiones CXL importado de acuerdo con el Reglamento (CE) no 891/2009. Número de orden [insértese con arreglo al anexo I]

:

česky

:

Koncesní cukr CXL dovezený v souladu s nařízením (ES) č. 891/2009. Pořadové číslo [vloží se pořadové číslo v souladu s přílohou I]

:

dánsky

:

CXL-indrømmelsessukker importeret i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 891/2009. Løbenummer [løbenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

německy

:

Zucker Zugeständnisse CXL, eingeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 891/2009. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

:

estonsky

:

CXL kontsessioonisuhkur, imporditud kooskõlas määrusega (EÜ) nr 891/2009. Seerianumber (märgitakse vastavalt I lisale)

:

řecky

:

Ζάχαρη παραχωρήσεων CXL, εισαγόμενη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 891/2009. Αύξων αριθμός [να προστεθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

:

anglicky

:

CXL concessions sugar imported in accordance with Regulation (EC) No 891/2009. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I]

:

francouzsky

:

Sucre concessions CXL importé conformément au règlement (CE) no 891/2009. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

:

italsky

:

Zucchero concessioni CXL importato a norma del regolamento (CE) n. 891/2009. Numero d'ordine [inserire in base all'allegato I]

:

lotyšsky

:

CXL koncesiju cukurs, kas importēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 891/2009. Kārtas Nr. [kārtas numurs ierakstāms saskaņā ar I pielikumu]

:

litevsky

:

CXL lengvatinis cukrus, importuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 891/2009. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

maďarsky

:

A 891/2009/EK rendelettel összhangban behozott CXL engedményes cukor. Tételszám (tételszám az I. melléklet szerint)

:

maltsky

:

Il-konċessjonijiet taz-zokkor tas-CXL, iz-zokkor, impurtat skont ir-Regolament (KE) Nru 891/2009. In-numru tal-ordni [in-numru tal-ordni għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

nizozemsky

:

Suiker CXL-concessies ingevoerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 891/2009. Volgnummer (zie bijlage I)

:

polsky

:

Cukier wymieniony na liście koncesyjnej CXL przywieziony zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 891/2009. Numer porządkowy [numer porządkowy należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

portugalsky

:

Açúcar «Concessões CXL» importado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 891/2009. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

:

rumunsky

:

Zahăr concesii CXL importat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 891/2009. Nr. de ordine [a se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

:

slovensky

:

Koncesný cukor CXL dovezený v súlade s nariadením (ES) č. 891/2009. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovinsky

:

Sladkor iz koncesij CXL, uvožen v skladu z Uredbo (ES) št. 891/2009. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

:

finsky

:

CXL-myönnytyksiin oikeutettu sokeri, joka on tuotu asetuksen (EY) N:o 891/2009 mukaisesti. Järjestysnumero [järjestysnumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

švédsky

:

Socker enligt CXL-medgivanden importerat i enlighet med förordning (EG) nr 891/2009. Löpnummer (löpnumret ska anges i enlighet med bilaga I)

B.   Údaje uvedené v čl. 6 písm. d) bodu ii) druhé odrážce:

:

bulharsky

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, захар от Балканите. Пореден номер (вписва се поредният номер в съответствие с приложение I)

:

španělsky

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar Balcanes. Número de orden [insértese con arreglo al anexo I]

:

česky

:

Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr z balkánských zemí. Pořadové číslo [vloží se pořadové číslo v souladu s přílohou I]

:

dánsky

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, balkansk sukker. Løbenummer [løbenummer skal indsættes i overensstemmelse med bilag I]

:

německy

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Balkan-Zucker. Laufende Nummer [laufende Nummer gemäß Anhang I einfügen]

:

estonsky

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, Balkani suhkur. Seerianumber (märgitakse vastavalt I lisale)

:

řecky

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, ζάχαρη Βαλκανίων. Αύξων αριθμός [να προστεθεί ο αύξων αριθμός σύμφωνα με το παράρτημα Ι]

:

anglicky

:

Application of Regulation (EC) No 891/2009, Balkans sugar. Order No [order number to be inserted in accordance with Annex I]

:

francouzsky

:

Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre Balkans. Numéro d’ordre [numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I]

:

italsky

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero Balcani. Numero d'ordine (inserire in base all'allegato I)

:

lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, Balkānu cukurs. Kārtas Nr. [kārtas numurs ierakstāms saskaņā ar I pielikumu]

:

litevsky

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, Balkanų cukrus. Eilės Nr. (eilės numeris įrašytinas pagal I priedą)

:

maďarsky

:

A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, balkáni cukor. Tételszám (tételszám az I. melléklet szerint)

:

maltsky

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor mill-Balkani. In-numru tal-ordni [in-numru tal-ordni għandu jiddaħħal skont l-Anness I]

:

nizozemsky

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, Balkansuiker. Volgnummer (zie bijlage I)

:

polsky

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier z krajów bałkańskich. Numer porządkowy [numer porządkowy należy wstawić zgodnie z załącznikiem I]

:

portugalsky

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar dos Balcãs. Número de ordem [número de ordem a inserir de acordo com o anexo I]

:

rumunsky

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr din Balcani. Nr. de ordine [a se introduce numărul de ordine în conformitate cu anexa I]

:

slovensky

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, cukor z Balkánu. Poradové číslo (uviesť poradové číslo podľa prílohy I)

:

slovinsky

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, balkanski sladkor. Zaporedna številka [vstaviti zaporedno številko v skladu s Prilogo I]

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, Balkanin maista peräisin oleva sokeri. Järjestysnumero [järjestysnumero lisätään liitteen I mukaisesti]

:

švédsky

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, Balkansocker. Löpnummer (löpnumret ska anges i enlighet med bilaga I).

C.   Údaje uvedené v čl. 6 písm. d) bodu ii) třetí odrážce:

:

bulharsky

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, захар от извънреден внос. Пореден номер 09.4380

:

španělsky

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar importación excepcional. Número de orden 09.4380

:

česky

:

Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr výjimečného dovozu. Pořadové číslo 09.4380

:

dánsky

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, ekstraordinær import af sukker. Løbenummer 09.4380

:

německy

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker zur industriellen Einfuhr. Laufende Nummer 09.4380

:

estonsky

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, erakorraline importsuhkur. Seerianumber 09.4380

:

řecky

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, ζάχαρη εξαιρετικής εισαγωγής της ΕΕ. Αύξων αριθμός 09.4380

:

anglicky

:

Application of Regulation (EC) No 891/2009, exceptional import sugar. Order No 09.4380

:

francouzsky

:

Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre importation exceptionnelle. Numéro d'ordre 09.4380

:

italsky

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione eccezionale. Numero d'ordine: 09.4380

:

lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, īpašais importa cukurs. Kārtas Nr. 09.4380

:

litevsky

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, išskirtinis cukraus importas. Eilės Nr. 09.4380

:

maďarsky

:

A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám 09.4380

:

maltsky

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor għall-importazzjoni eċċezzjonali. In-numru tal-ordni 09.4380

:

nizozemsky

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor uitzonderlijke invoer. Volgnummer 09.4380

:

polsky

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier pozakwotowy z przywozu. Numer porządkowy 09.4380

:

portugalsky

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar importado a título excepcional. Número de ordem: 09.4380

:

rumunsky

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr import excepțional. Nr. de ordine 09.4380

:

slovensky

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, mimoriadne dovezený cukor. Poradové číslo 09.4380

:

slovinsky

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, sladkor iz posebnega uvoza. Zaporedna št. 09.4380

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, poikkeustuonnin alainen sokeri. Järjestysnumero 09.4380.

:

švédsky

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, socker för exceptionell import. Löpnummer 09.4380.

D.   Údaje uvedené v čl. 6 písm. d) bodu ii) čtvrté odrážce:

:

bulharsky

:

Прилагане на Регламент (ЕО) № 891/2009, индустриална вносна захар. Пореден номер 09.4390

:

španělsky

:

Aplicación del Reglamento (CE) no 891/2009, azúcar importación excepcional. Número de orden 09.4380

:

česky

:

Použití nařízení (ES) č. 891/2009, cukr průmyslového dovozu. Pořadové číslo 09.4390

:

dánsky

:

Anvendelse af forordning (EF) nr. 891/2009, import af industrisukker. Løbenummer 09.4390

:

německy

:

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 891/2009, Zucker — industrielle Einfuhr. Laufende Nummer 09.4390

:

estonsky

:

Kohaldatakse määrust (EÜ) nr 891/2009, tööstuslik importsuhkur. Seerianumber 09.4390

:

řecky

:

Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 891/2009, βιομηχανική ζάχαρη εισαγωγής. Αύξων αριθμός 09.4390

:

anglicky

:

Application of Regulation (EC) No 891/2009, industrial import sugar. Order No 09.4390

:

francouzsky

:

Application du règlement (CE) no 891/2009, sucre industriel importé. Numéro d'ordre 09.4390

:

italsky

:

Applicazione del regolamento (CE) n. 891/2009, zucchero di importazione industriale. Numero d'ordine: 09.4390

:

lotyšsky

:

Regulas (EK) Nr. 891/2009 piemērošana, rūpnieciska importa cukurs. Kārtas Nr. 09.4390

:

litevsky

:

Taikomas Reglamentas (EB) Nr. 891/2009, pramoninio cukraus importas. Eilės Nr. 09.4390

:

maďarsky

:

A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, kivételes behozatalból származó cukor. Tételszám 09.4380

:

maltsky

:

Applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 891/2009, iz-zokkor għall-importazzjoni industrijali. In-numru tal-ordni 09.4390

:

nizozemsky

:

Toepassing van Verordening (EG) nr. 891/2009, suiker voor industriële invoer. Volgnummer 09.4390

:

polsky

:

Zastosowanie rozporządzenia (WE) nr 891/2009, cukier przemysłowy z przywozu. Numer porządkowy 09.4390

:

portugalsky

:

Aplicação do Regulamento (CE) n.o 891/2009, açúcar importado para fins industriais. Número de ordem: 09.4390

:

rumunsky

:

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 891/2009, zahăr industrial de import. Nr. de ordine 09.4390

:

slovensky

:

Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 891/2009, cukor na priemyselné spracovanie. Poradové číslo 09.4390

:

slovinsky

:

Uporaba Uredbe (ES) št. 891/2009, sladkor iz industrijskega uvoza. Zaporedna št. 09.4390

:

finsky

:

Asetuksen (EY) N:o 891/2009 soveltaminen, teollisuuden tarpeisiin tuotava sokeri. Järjestysnumero 09.4390

:

švédsky

:

Tillämpning av förordning (EG) nr 891/2009, socker som importeras för industriändamål. Löpnummer 09.4390.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU