(ES) č. 890/2009Nařízení Komise (ES) č. 890/2009 ze dne 25. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 80-81 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. září 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 890/2009

ze dne 25. září 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1385/2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 774/94 ze dne 29. března 1994 o otevření a správě některých celních kvót Společenství pro vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky (2), a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/718/ES ze dne 7. září 2009 o podpisu a uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií (3), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Celní kvóty skupiny č. 1 s pořadovým číslem 09.4410 a vztahující se na produkty kódu KN 0207 14 10 (zmrazené dělené kuřecí maso) a celní kvóty skupiny č. 4 s pořadovým číslem 09.4420 a vztahující se na produkty kódu KN 0207 27 10 (zmrazené dělené krůtí maso) stanovené v příloze I nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 (4) jsou specificky přiděleny Brazílii.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií uzavřená v rámci jednání podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 (5), schválená rozhodnutím 2009/718/ES, stanoví roční dovozní celní kvótu pro drůbeží maso ve výši 2 500 tun pro některé zmrazené dělené kuřecí maso (kód KN 0207 14 10), jakož i roční dovozní celní kvótu pro krůtí maso ve výši 2 500 tun pro některé zmrazené dělené krůtí maso (kód KN 0207 27 10), se sazbou 0 %. Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. října 2009.

(3)

Je vhodné přidat tato množství ke kvótám skupin číslo 1 a 4.

(4)

Nařízení (ES) č. 1385/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Vzhledem k tomu, že období obvyklé pro podání žádostí pro čtvrté kvótové podobdobí roku 2009 v okamžiku vstupu dohody v platnost uplynulo, je třeba stanovit dodatečné období pro podání žádostí týkajících se množství přidaných ke stávajícím kvótám.

(6)

Toto nařízení se musí použít od data vstupu dohody s Brazílií v platnost.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 1385/2007 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1385/2007 se pro čtvrté podobdobí roku 2009 pro skupiny 1 a 4 otevírá druhé období pro podání žádostí od 1. do 5. října.

Pro každou z uvedených skupin se k množství dostupnému po prvním období pro podání žádosti pro čtvrté podobdobí roku 2009 přidává množství 625 tun.

Žádost o licenci se vztahuje minimálně na 10 tun a maximálně na 298,3 tuny v případě skupiny 1 a minimálně na 10 tun a maximálně na 107,5 tuny v případě skupiny 4.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2009.

Článek 1 se však použije od kvótového roku 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. září 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 91, 8.4.1994, s. 1.

(3)  Viz strana 104 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.

(5)  Viz strana 104 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SAZBA SNÍŽENÍ CLA VE VÝŠI 100 %

Kuřecí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství

Brazílie

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

11 932

Thajsko

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Ostatní

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Krůtí maso

(v tunách)

Země

Skupina číslo

Pořadové číslo

Kód KN

Roční množství

Brazílie

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 300

Ostatní

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU