(ES) č. 882/2009Nařízení Komise (ES) č. 882/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 7-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. září 2009 Nabývá účinnosti: 27. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 882/2009

ze dne 21. září 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 412/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článkem 1 nařízení Komise (ES) č. 412/2008 ze dne 8. května 2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazeného hovězího masa určeného ke zpracování (2) byla otevřena roční celní kvóta pro dovoz 54 703 tun hovězího masa přepočítaných na ekvivalent nevykostěného zmrazeného hovězího masa kódů KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 nebo 0206 29 91 určeného ke zpracování do výrobků A a výrobků B, definovaných v článku 2, za dodržení určitého způsobu rozdělení stanoveného v článku 3 uvedeného nařízení.

(2)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Brazílií podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (3) (dále jen „dohoda“), schválená rozhodnutím Rady 2009/718/ES (4), stanoví přídavek 9 000 tun zmrazeného hovězího masa kódu KN 0202 30 90 ke kvótě otevřené článkem 1 nařízení (ES) č. 412/2008. Dohoda vstoupí v platnost dnem 1. října 2009.

(3)

Nařízení (ES) č. 412/2008 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Podle ustanovení čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 412/2008 musí být žádosti o dovozní práva ke zmrazenému hovězímu masu pro výrobu výrobků A nebo výrobků B podány nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 8. června před začátkem ročního dovozního celního kvótového období. Na dovozní období 2009/10 by měla být otevřena druhá lhůta pro podání žádosti o dovozní práva k dodatečným množstvím přidaným dohodou. Vzhledem k současnému stavu nabídky na vnějších trzích, výsledku přidělení dostupných množství v červnu 2009 a potřebě zpracovatelského průmyslu naplánovat si svou činnost je vhodné stanovit tuto druhou lhůtu na první trimestr roku 2010.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 412/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se počet tun „54 703“ nahrazuje počtem „63 703“.

2)

V článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Celkové množství uvedené v článku 1 se rozdělí na dvě části:

a)

50 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků A;

b)

13 703 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků B.“

Článek 2

1.   Odchylně od čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 412/2008 lze na dovozní období 2009/10 podat nové nebo dodatečné žádosti o dovozní práva k výrobě výrobků A, nebo výrobků B nejpozději ve 13:00 hodin bruselského času dne 8. ledna 2010.

2.   Dostupná dovážená množství v rámci nových nebo dodatečných žádostí uvedených v odstavci 1 činí:

a)

7 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků A;

b)

2 000 tun zmrazeného hovězího masa určeného k výrobě výrobků B.

3.   Ustanovení čl. 6 odst. 1, 3 a 4 a článku 7 nařízení (ES) č. 412/2008 se obdobně použijí na žádosti o dovozní práva uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Avšak hospodářské subjekty, jež příslušnému vnitrostátnímu orgánu předložily uspokojivý důkaz o splnění podmínek uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 412/2008 na období platnosti žádosti o dovozní práva, které končí dnem 8. června 2009, jsou zbaveny povinnosti tento důkaz předložit v případě, že žádají o dodatečná dovozní práva v souvislosti s množstvími uvedenými v odstavci 2.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. září 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 125, 9.5.2008, s. 7.

(3)  Viz strana 104 v tomto čísle Úředního věstníku.

(4)  Viz strana 104 v tomto čísle Úředního věstníku.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU