(ES) č. 868/2009Nařízení Komise (ES) č. 868/2009 ze dne 21. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 02062991 a nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

Publikováno: Úř. věst. L 248, 22.9.2009, s. 21-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. září 2009 Nabývá účinnosti: 23. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 868/2009

ze dne 21. září 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2008 o otevření a správě celní kvóty pro dovoz zmrazených hovězích okruží kódu KN 0206 29 91 a nařízení (ES) č. 810/2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na čl. 1 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení Komise (ES) č. 748/2008 (2) musí být osvědčení o pravosti masa z Argentiny vydána před dovozem hovězího a telecího masa do Společenství. Seznam subjektů v Argentině oprávněných vydávat tato osvědčení je uveden v příloze III uvedeného nařízení.

(2)

Podle nařízení Komise (ES) č. 810/2008 (3) musí být osvědčení o pravosti vydána před dovozem hovězího a telecího masa do Společenství. Seznam subjektů ve vyvážejících zemích oprávněných vydávat tato osvědčení je uveden v příloze II uvedeného nařízení.

(3)

Argentina změnila název subjektu vydávajícího osvědčení o pravosti podle nařízení (ES) č. 748/2008 a (ES) č. 810/2008.

(4)

Nařízení (ES) č. 748/2008 a nařízení (ES) č. 810/2008 by měla být odpovídajícím způsobem pozměněna.

(5)

Aby se zabránilo tomu, že název subjektu uvedený v nedávno vydaných osvědčeních o pravosti nebude odpovídat názvu subjektu uvedenému v nařízeních (ES) č. 748/2008 a (ES) č. 810/2008, mělo by se toto nařízení použít ode dne 22. července 2009, tedy data, ke kterému Argentina oznámila Komisi nový název.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha II nařízení (ES) č. 810/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 22. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. září 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 28.

(3)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.


PŘÍLOHA I

Příloha III nařízení (ES) č. 748/2008 se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA III

Seznam subjektů v Argentině, které jsou oprávněny vydávat osvědčení o pravosti

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

pro okruží a bránice pocházející z Argentiny, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 3 písm. a).“


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení (ES) č. 810/2008 se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

pro maso pocházející z Argentiny a odpovídající definici uvedené v čl. 2 písm. a).“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU