(ES) č. 859/2009Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 247, 19.9.2009, s. 3-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. září 2009 Nabývá účinnosti: 20. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2020 Pozbývá platnosti: 1. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 859/2009

ze dne 18. září 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů a o změně směrnic Rady 92/42/EHS a Evropského parlamentu a Rady 96/57/ES a 2000/55/ES (1), a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost (2),

po poradě s konzultačním fórem o ekodesignu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle důkazů předložených po přijetí nařízení (ES) č. 244/2009 není možné dodržet omezení uvedená v tabulce 5 nařízení, která se týkají ultrafialového záření typu UVC, u halogenových žárovek bez druhého pláště světelného zdroje (zejména u halogenových žárovek standardního napětí s paticemi G9 a R7s, ale i u halogenových žárovek s velmi nízkým napětím). To by vedlo k zákazu těchto žárovek na vnitřním trhu od 1. září 2009.

(2)

O vyřazování žárovek s paticemi G9 a R7s se uvažuje pouze v dlouhodobém výhledu, jelikož se tyto žárovky běžně používají a v současnosti neexistuje žádná přiměřená náhrada, která by byla vhodná do svítidel určených pro tyto žárovky. 21. bod odůvodnění nařízení (ES) č. 244/2009 uvádí, že požadavky opatření umožňují, aby halogenové žárovky s objímkami G9 a R7s zůstaly na trhu po omezené časové období. Nařízení neuvádí délku tohoto časového období, nebylo však záměrem zakázat na základě záření UVC tyto žárovky od 1. září 2009, pokud jsou v souladu s ostatními požadavky nařízení.

(3)

Článek 15 směrnice 2005/32/ES vyžaduje, že požadavky na ekodesign by neměly ovlivňovat funkčnost z hlediska uživatele, neměly by způsobovat nepřiměřeně vysoké náklady, neměly by mít závažný negativní dopad na konkurenceschopnost průmyslu a měly by být zavedeny s přihlédnutím k příslušným právním předpisům Společenství.

(4)

Je důležité zajistit, aby používání žárovek uváděných na trh EU bylo bezpečné. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (3) (směrnice o zařízeních nízkého napětí) upravuje záření v elektrických zařízeních určených pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1 000 V a stejnosměrných od 75 do 1 500 V. Omezení pro záření UV jsou stanovena v příslušných harmonizovaných standardech pro halogenové žárovky standardního napětí i velmi nízkého napětí (jako např. 12 V a 24 V), ne však pro kompaktní zářivky. Důležité je i to, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (4) stanoví, že na trh smějí být uváděny pouze bezpečné výrobky.

(5)

Je nutné zajistit soulad mezi nařízením (ES) č. 244/2009 a jinými právními předpisy Společenství, které se týkají ultrafialového záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost. Nařízení (ES) č. 244/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 19 odst. 1 směrnice 2005/32/ES,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 244/2009

Příloha II nařízení (ES) č. 244/2009 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. září 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. září 2009.

Za Komisi

Andris PIEBALGS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 76, 24.3.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 374, 27.12.2006, s. 10.

(4)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.


PŘÍLOHA

Požadavky na ekodesign u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost

V příloze II nařízení (ES) č. 244/2009 se tabulka 5 nahrazuje tímto zněním:

Tabulka 5

Požadavky na funkčnost světelných zdrojů pro světelné zdroje s vyloučením kompaktních zářivek a světelných zdrojů LED

Funkční parametr

Fáze 1

Fáze 5

Jmenovitá životnost světelného zdroje

≥ 1 000 h

≥ 2 000 h

Činitel stárnutí světelného zdroje

≥ 85 % při 75 % průměrné jmenovité životnosti

≥ 85 % při 75 % průměrné jmenovité životnosti

Počet spínacích cyklů

≥ čtyřnásobek jmenovité životnosti světelného zdroje v hodinách

≥ čtyřnásobek jmenovité životnosti světelného zdroje v hodinách

Startovací doba

< 0,2 s

< 0,2 s

Zahřívací doba světelného zdroje na 60 % Φ

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Míra předčasných poruch

≤ 5,0 % při 100 h

≤ 5,0 % při 200 h

Účiník světelného zdroje

≥ 0,95

≥ 0,95“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU