(ES) č. 834/2009Nařízení Komise (ES) č. 834/2009 ze dne 11. září 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o zprávy o kvalitě (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 241, 12.9.2009, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. září 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. října 2009 Nabývá účinnosti: 2. října 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 834/2009

ze dne 11. září 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, pokud jde o zprávy o kvalitě

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 716/2007 stanovilo společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací.

(2)

Je nezbytné přijmout prováděcí opatření za účelem vymezení společných norem kvality a obsahu a periodicity zpráv o kvalitě.

(3)

Je nutné definovat měřítka kvality použitelná pro zprávy o kvalitě.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zprávy o kvalitě uvedené v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 716/2007 vypracovávají členské státy v souladu s pravidly stanovenými v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

První zpráva o kvalitě se vypracuje pro údaje za sledovaný rok 2007 a předloží se do 28. února 2010.

Poté členské státy předkládají zprávy o kvalitě za každý sledovaný rok vždy do 26 měsíců po skončení sledovaného roku.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2009.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 17.


PŘÍLOHA

POŽADAVKY NA ZPRÁVY O KVALITĚ

1.   ÚVOD

Zpráva o kvalitě obsahuje kvantitativní i kvalitativní ukazatele kvality údajů. Komise (Eurostat) poskytne výsledky pro ty kvantitativní ukazatele, které mohou být vypočteny na základě údajů poskytnutých členskými státy. Členské státy k nim podají výklad a komentář v souladu se svou metodikou shromažďování a poskytnou zbývající kvantitativní ukazatele a rovněž kvalitativní informace.

2.   HARMONOGRAM

Komise (Eurostat) dodá členským státům každý rok vždy do 24 měsíců po skončení sledovaného roku (do konce prosince) návrhy dokumentů pro zprávy o kvalitě, v nichž bude částečně předem vyplněna většina kvantitativních ukazatelů a další informace, které jsou Komisi (Eurostatu) dostupné.

Členské státy dodají Komisi (Eurostatu) každý rok vždy do 26 měsíců po skončení sledovaného roku (do konce února) hotové zprávy o kvalitě.

3.   KRITÉRIA KVALITY

Údaje předané členskými státy se posoudí na základě těchto kritérií kvality:

3.1

Relevance: označuje míru, do jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů;

3.2

Přesnost: označuje přiblížení se odhadů k neznámým skutečným hodnotám;

3.3

Soudržnost: označuje skutečnost, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat;

3.4

Srovnatelnost: označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými pojmy a nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, oblastmi jednotlivých odvětví nebo časově;

3.5

Včasnost: označuje období mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, který popisuje;

3.6

Dochvilnost: označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění údajů a cílovým datem (datem, do kterého by údaje měly být dodány);

3.7

Dostupnost a srozumitelnost: označují, za jakých podmínek a jakým způsobem mohou uživatelé získat, používat a vykládat údaje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU