(ES) č. 742/2009Nařízení Komise (ES) č. 742/2009 ze dne 13. srpna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

Publikováno: Úř. věst. L 210, 14.8.2009, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. srpna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. září 2009 Nabývá účinnosti: 3. září 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 742/2009

ze dne 13. srpna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1296/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1296/2008 (2) stanoví prováděcí pravidla k celním kvótám pro dovozy kukuřice a čiroku do Španělska a pro dovozy kukuřice do Portugalska.

(2)

Na základě dohod uzavřených v rámci mnohostranných obchodních jednání Uruguayského kola se Společenství zavázalo zavést od hospodářského roku 1995/96 celní kvóty jednak pro 500 000 tun kukuřice do Portugalska a pro 2 miliony tun kukuřice a 300 000 tun čiroku do Španělska a případně zahájit nabídková řízení se sníženým tarifem.

(3)

Je třeba vysvětlit, že zavedení těchto kvót nevyžaduje, aby se zahájilo nabídkové řízení.

(4)

Nařízení (ES) č. 1296/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č. 1296/2008 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Dvě kvóty pro dovozy nejvýše 2 milionů tun kukuřice a nejvýše 300 000 tun čiroku ze třetích zemí se považují za otevřené pro volný oběh ve Španělsku každoročně 1. ledna. Dovozy v rámci těchto celních kvót se uskuteční podle podmínek stanovených v tomto nařízení.

2.   Kvóta pro dovoz nejvýše 0,5 milionu tun kukuřice se považuje za otevřenou pro volný oběh v Portugalsku každoročně 1. ledna. Dovozy v rámci této celní kvóty se uskuteční podle podmínek stanovených v tomto nařízení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. srpna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 57.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU