(ES) č. 614/2009Nařízení Rady (ES) č. 614/2009 ze dne 7. července 2009 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 181, 14.7.2009, s. 8-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. července 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 3. srpna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 510/2014 Pozbývá platnosti: 9. června 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 614/2009

ze dne 7. července 2009

o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin

(kodifikované znění)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 26, 87, 88, 89, 132, 133 a 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Na vaječný albumin, který není uveden v příloze I Smlouvy, se na rozdíl od žloutku nevztahují zemědělská ustanovení Smlouvy.

(3)

Vzniklá situace může mít nepříznivý vliv na účinnost společné zemědělské politiky v odvětví vajec.

(4)

Je třeba dosáhnout vyrovnaného přístupu, a proto by měl být zřízen společný obchodní režim pro vaječný albumin a mléčný albumin, který by odpovídal systému stanovenému pro vejce. Je třeba rozšířit uplatňování tohoto režimu na mléčný albumin vzhledem k tomu, že může do značné míry nahrazovat vaječný albumin.

(5)

Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (4), zavedlo ve Společenství režim jednotného trhu pro vejce.

(6)

Obchodní režim pro albumin by měl s ohledem na vzájemný vztah odpovídat stávajícímu režimu pro vejce.

(7)

V rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání sjednalo Společenství různé dohody. Některé z těchto dohod se týkají zemědělství, zejména Dohoda o zemědělství (5).

(8)

Dohoda o zemědělství požaduje zrušení variabilních cel a dalších opatření a dovozních poplatků. Celní sazby uplatňované na zemědělské produkty v souladu s Dohodou o zemědělství by měly být stanoveny ve společném celním sazebníku.

(9)

Ceny vaječného albuminu v zásadě sledují ceny vajec, které jsou ve Společenství a na světových trzích rozdílné. Cena vajec spolu se zpracovatelskými náklady nejsou jedinými faktory ovlivňujícími cenu albuminu na světovém trhu. Pro udržení minimální úrovně ochrany proti nepříznivým účinkům na trhu, které mohou vyplývat z výše uvedené tarifikace, umožňuje Dohoda o zemědělství použití dodatečných cel na základě přesně určených podmínek, ale pouze u produktů, na něž se vztahuje tarifikace.

(10)

Dohoda o zemědělství stanoví v režimu tak zvaného běžného přístupu a tak zvaného minimálního přístupu řadu celních kvót. Podmínky použitelné pro takové kvóty jsou v Dohodě o zemědělství podrobně uvedeny. S ohledem na zvýšený počet kvót a pro zajištění co nejúčinnějšího provádění by měla být Komise odpovědná za jejich otevírání a správu na použití postupu projednávání v řídícím výboru.

(11)

Mezi různými produkty na bázi vajec existují úzké hospodářské vazby, a je proto nezbytné stanovit pro vaječný albumin a mléčný albumin možnost přijmout obchodní normy, které pokud možno odpovídají obchodním normám stanoveným pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. s) nařízení (ES) č. 1234/2007.

(12)

Ve společné organizaci trhu s vejci spadá vynětí z použití režimu aktivního zušlechťovacího styku výhradně do pravomoci Rady. V hospodářských podmínkách vyplývajících z Dohody o zemědělství by mohlo být nezbytné rychle reagovat na problémy trhu vznikající z uplatňování výše uvedeného režimu. Z tohoto hlediska by měla být pravomoc svěřena Komisi, aby mohla přijímat časově omezená naléhavá opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Nestanoví-li toto nařízení jinak, použijí se na tyto výrobky sazby cel společného celního sazebníku:

Kódy KN

Popis zboží

3502

Albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů, obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině), albumináty a jiné deriváty albuminu

– Vaječný albumin:

ex 3502 11

– – Sušený:

3502 11 90

– – – Ostatní (jiný než nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání)

ex 3502 19

– – Ostatní:

3502 19 90

– – – Ostatní (jiný než nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání)

ex 3502 20

– Mléčný albumin, včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů:

– – Ostatní (jiný než nezpůsobilý nebo učiněný nezpůsobilým k lidskému požívání)

3502 20 91

– – – Sušený (například ve fóliích, vločkách, šupinkách, v prášku)

3502 20 99

– – – Ostatní

KAPITOLA II

OBCHOD SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 2

1.   Při dovozu výrobků uvedených v článku 1 do Společenství může být vyžadováno předložení dovozní licence.

2.   Členské státy vydají dovozní licenci každému žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství, aniž jsou dotčena opatření přijatá k provedení článku 4.

3.   Dovozní licence je platná v celém Společenství. Vydání licencí je podmíněno složením jistoty jako záruky toho, že výrobky budou dovezeny během doby platnosti licence; s výjimkou případů vyšší moci jistota zcela nebo částečně propadá, jestliže se ve výše uvedené lhůtě dovoz neuskuteční nebo jestliže se uskuteční pouze částečně.

4.   Doba platnosti dovozních licencí a ostatní prováděcí pravidla k odstavci 1 se stanoví postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 3

1.   Aby se vyloučily nebo potlačily nepříznivé účinky, které by na trhu Společenství mohl způsobit dovoz některých výrobků uvedených v článku 1, podléhá dovoz jednoho nebo více těchto výrobků s celní sazbou stanovenou ve společném celním sazebníku dodatečnému dovoznímu clu, pokud jsou splněny podmínky stanovené v článku 5 Dohody o zemědělství, kromě případů, kdy nehrozí nebezpečí, že dovoz naruší trh Společenství nebo že by účinky byly s ohledem na zamýšlený cíl nepřiměřené.

2.   Dodatečné clo lze uložit při dovozech za ceny nižší, než jsou spouštěcí ceny, jež Společenství předalo Světové obchodní organizaci.

Spouštěcí objemy, při jejichž překročení se ukládá dodatečné dovozní clo, se stanoví zejména na základě dovozu do Společenství uskutečněného během tří let předcházejících roku, v němž se projeví nebo v němž hrozí, že se projeví nepříznivé účinky uvedené v odstavci 1.

3.   Dovozní ceny, které se mají vzít v úvahu pro uložení dodatečného dovozního cla, se stanoví na základě dovozních cen CIF dotyčné zásilky.

Dovozní ceny CIF se za tímto účelem ověřují na základě reprezentativních cen daného výrobku na světovém trhu nebo na dovozním trhu Společenství s tímto výrobkem.

4.   Komise přijme prováděcí pravidla k odstavcům 1, 2 a 3 postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007. Tato prováděcí pravidla se týkají zejména

a)

výrobků, na které se ukládají dodatečná dovozní cla v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství;

b)

ostatních kritérií nezbytných k zajištění toho, aby byl odstavec 1 používán v souladu s článkem 5 Dohody o zemědělství.

Článek 4

1.   Celní kvóty pro výrobky uvedené v článku 1 vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání se otevírají a spravují podle prováděcích pravidel přijatých postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

2.   Kvóty mohou být spravovány jedním z následujících způsobů nebo jejich kombinací:

a)

způsob založený na časovém pořadí podaných žádostí (podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“);

b)

způsob rozdělování kvót úměrně k požadovaným množstvím v době podání žádostí (tzv. způsob „souběžného zkoumání“);

c)

způsob přihlížející k tradičním obchodním tokům (tzv. způsob „tradičních dovozců / nových žadatelů“).

Mohou být stanoveny i jiné vhodné způsoby.

Tyto způsoby nesmějí vést k žádné diskriminaci mezi dotčenými hospodářskými subjekty.

3.   Přijatý způsob správy vezme v případě potřeby v úvahu požadavky na zásobování trhu Společenství a nutnost zachovat rovnováhu tohoto trhu, přičemž může vycházet ze způsobů používaných v minulosti v případě kvót odpovídajících kvótám uvedeným v odstavci 1, aniž jsou dotčena práva vyplývající z dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola mnohostranných obchodních jednání.

4.   Prováděcí pravidla uvedená v odstavci 1 stanoví otevírání kvót na jednoletém základě, a je-li to nutné, jejich vhodné časové rozvržení, určí způsob správy, který se má použít, a případně upravují

a)

záruky vztahující se na povahu, provenienci a původ výrobku;

b)

ustanovení o uznávání dokladu, který slouží k ověření záruk uvedených v písmenu a), a

c)

podmínky pro vydávání dovozních licencí a dobu jejich platnosti.

Článek 5

Pokud je na trhu Společenství zjištěn podstatný nárůst cen a je pravděpodobné, že tato situace bude pokračovat, a je-li tím trh narušen nebo hrozí-li, že bude narušen, mohou být přijata nezbytná opatření.

Rada na návrh Komise postupem stanoveným v čl. 37 odst. 2 Smlouvy přijmou podle potřeby prováděcí pravidla k prvnímu pododstavci tohoto článku.

Článek 6

Pro výrobky uvedené v článku 1 mohou být přijaty obchodní normy, které musí s výhradou nutného zřetele na zvláštnosti výrobků odpovídat obchodním normám uvedeným v článku 116 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro produkty uvedené v části XIX přílohy I uvedeného nařízení. Tyto normy se mohou týkat zejména třídění podle jakosti, balení, skladování, přepravy, obchodní úpravy a označování.

Normy, jejich působnost a obecná prováděcí pravidla pro jejich používání přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

Článek 7

1.   V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s vejci a tohoto nařízení může Rada na návrh Komise hlasovacím postupem stanoveným v čl. 37 odst. 2 Smlouvy ve zvláštních případech zcela nebo částečně vyloučit používání režimu aktivního zušlechťovacího styku, pokud jde u výrobky uvedené v článku 1 tohoto nařízení, které jsou určeny k výrobě výrobků uvedených ve stejném článku.

2.   Odchylně od odstavce 1, pokud se situace uvedená v odstavci 1 stane výjimečně naléhavou a pokud je trh Společenství narušen nebo by mohl být narušen režimem aktivního zušlechťovacího styku, rozhodne Komise na žádost některého členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních. Tato opatření sdělí Radě a členským státům; jejich doba platnosti nesmí přesáhnout šest měsíců a jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát podá Komisi žádost, Komise rozhodne do jednoho týdne od jejího obdržení.

3.   Rozhodnutí Komise může kterýkoli členský stát do jednoho týdne ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada může kvalifikovanou většinou rozhodnutí Komise potvrdit, změnit nebo zrušit. Pokud Rada nepřijala rozhodnutí do tří měsíců, je rozhodnutí Komise považováno za zrušené.

Článek 8

1.   Na sazební zařazení výrobků, na něž se vztahuje toto nařízení, se použijí obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její používání. Celní nomenklatura vyplývající z používání tohoto nařízení se přejímá do společného celního sazebníku.

2.   Pokud toto nařízení nebo předpisy přijaté na jeho základě nestanoví jinak, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno

a)

vybírání jakýchkoli poplatků s účinkem rovnocenným clu;

b)

uplatňování jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

KAPITOLA III

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Výrobky uvedené v článku 1, které jsou vyrobeny nebo získány z produktů, jež nejsou uvedeny v čl. 23 odst. 2 a článku 24 Smlouvy, se nepropustí do volného oběhu uvnitř Společenství.

Článek 10

Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné pro provádění tohoto nařízení. Pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů se přijmou postupem podle čl. 195 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 11

Nařízení (EHS) č. 2783/75 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 12

Tato nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2009.

Za Radu

předseda

A. BORG


(1)  Stanovisko ze dne 13. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.

(3)  Viz příloha I.

(4)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 336, 23.12.1994, s. 22.


PŘÍLOHA I

ZRUŠENÉ NAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÉ ZMĚNY

Nařízení Rady (EHS) č. 2783/75

(Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104).

 

Nařízení Komise (EHS) č. 4001/87

(Úř. věst. L 377, 31.12.1987, s. 44).

 

Nařízení Rady (ES) č. 3290/94

(Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 105).

Pouze část B přílohy XII

Nařízení Komise (ES) č. 2916/95

(Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49).

Pouze čl. 1 bod 6


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 2783/75

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 1 třetí pododstavec

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Čl. 2 odst. 4

Článek 3

Článek 3

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 1

Čl. 4 odst. 2 návětí

Čl. 4 odst. 2 návětí

Čl. 4 odst. 2 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 4 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 4 odst. 3 a 4

Čl. 4 odst. 3 a 4

Články 5 až 7

Články 5 až 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 návětí

Čl. 8 odst. 2 návětí

Čl. 8 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 8 odst. 2 písm. a) a b)

Články 9 a 10

Články 9 a 10

Článek 11

Článek 12

Článek 11

Článek 12

Příloha

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU