(ES) č. 610/2009Nařízení Komise (ES) č. 610/2009 ze dne 10. července 2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (kodifikované znění)

Publikováno: Úř. věst. L 180, 11.7.2009, s. 5-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. července 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. července 2009 Nabývá účinnosti: 31. července 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 610/2009

ze dne 10. července 2009,

kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile

(kodifikované znění)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 297/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvótu na hovězí a telecí maso pocházející z Chile (2), bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Dohoda zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (4) stanoví v čl. 71 odst. 5, že je ode dne 1. února 2003 otevřena celní kvóta ve výši 1 000 tun hovězího a telecího masa a tato kvóta je každoročně navyšována o 100 tun.

(3)

Dotyčné kvóty musí být spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem se s výhradou určitých výjimek použijí nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (5), nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (6), a nařízení Komise (ES) č. 382/2008 ze dne 21. dubna 2008 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa (7).

(4)

Stát Chile se zavázal vydávat k těmto produktům osvědčení o pravosti zaručující, že zboží pochází z Chile. Je třeba, aby byl stanoven vzor a pravidla používání osvědčení o pravosti.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 810/2008 ze dne 11. srpna 2008 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso (8) stanoví pro řadu kvót na hovězí a telecí maso vydání osvědčení o pravosti na období 12 měsíců počínaje 1. červencem. Aby bylo zajištěno, že jsou všechny dovozy spravovány jednotným způsobem, měla by být stanovena obdobná prováděcí pravidla pro kvóty na hovězí a telecí maso pocházející z Chile.

(6)

Má-li být zajištěna řádná správa dovozu dotyčných produktů, je třeba podmínit vydávání dovozních licencí ověřením, a to zejména ověřením údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.

(7)

Plné vrácení dovozního cla vyplývající z osvobození od tohoto cla, které je platné ode dne 1. února 2003, se provede v souladu s článkem 236 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (9), a v souladu s články 878 a násl. nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (10).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na základě celní kvóty stanovené čl. 71 odst. 5 Dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé mohou být produkty pocházející z Chile, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení, dováženy a přitom být osvobozeny od cla stanoveného ve společném celním sazebníku, a to v období od 1. července v jednom roce do 30. června v následujícím roce, v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.

Množství produktů uvedených v prvním odstavci odpovídá množství uvedenému v příloze I pro každé dovozní období.

Článek 2

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se kapitola III nařízení (ES) č. 1301/2006, nařízení (ES) č. 376/2008 a nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 3

1.   S dovozními licencemi vzniká povinnost dovážet z konkrétní země. V kolonce 8 žádostí o licenci a samotných licencí musí být uvedena země původu a zaškrtnuto políčko „ano“.

2.   Žádost o dovozní licenci a dovozní licence obsahují v kolonce 20 pořadové číslo 09.4181 a některý z údajů uvedených v příloze II.

Článek 4

1.   Osvědčení o pravosti zaručující, že produkty pocházejí z Chile, jsou vyhotovovány vydávajícím orgánem, který je uveden v článku 8 v souladu s článkem 7.

Originál osvědčení o pravosti a jeho řádně ověřená kopie se předloží příslušnému orgánu dotyčného členského státu (dále jen „příslušný orgán“) současně s první žádostí o dovozní licenci, která s osvědčením o pravosti souvisí.

2.   Pokud není množstevní omezení uvedené v osvědčení překročeno, může být v rámci jednoho osvědčení o pravosti vydáno více dovozních licencí. V tomto případě potvrdí příslušný orgán na osvědčení o pravosti přidělené množství.

3.   Příslušný orgán vydá dovozní licence po prověření, že veškeré údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které v této věci dostává týdně od Komise. Pokud tomu tak není, žádné dovozní licence nemohou být vydány.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 4 může příslušný orgán vydat dovozní licenci v následujících případech:

a)

byl předložen originál osvědčení o pravosti, ale dosud nebyly obdrženy informace o tomto osvědčení ze strany Komise;

b)

nebyl předložen originál osvědčení o pravosti a dosud nebyly obdrženy informace ze strany Komise o tomto osvědčení;

c)

byl předložen originál osvědčení o pravosti a byly obdrženy informace ze strany Komise o tomto osvědčení, ale některé informace se neshodují.

2.   V případech uvedených v odstavci 1 je výše jistoty, která má být složena za dovozní licence, rovna výši plné sazby cla daných produktů podle společného celního sazebníku platného ke dni, kdy byla podána žádost o dovozní licenci.

Poté, co obdrží originál osvědčení o pravosti a údaje od Komise o tomto osvědčení a zkontrolují, že jsou tyto údaje v pořádku, uvolní členské státy jistotu uvedenou v prvním pododstavci.

Předložení originálu osvědčení o pravosti příslušnému orgánu do uplynutí lhůty platnosti dotyčné dovozní licence, jak požadují právní předpisy, představuje hlavní požadavek ve smyslu článku 20 nařízení Komise (EHS) č. 2200/85 (11), pokud jde o jistotu uvedenou v prvním pododstavci.

Jakékoli částky jistoty uvedené v prvním pododstavci, které nejsou uvolněné, propadají a ponechávají se jako clo.

Článek 6

Jak osvědčení o pravosti, tak dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání.

Jejich platnost však nemůže skončit později než 30. června po datu vydání.

Článek 7

1.   Osvědčení o pravosti uvedené v článku 4 se vyhotoví v jednom originále a alespoň jednom opise, a to na formuláři, který odpovídá vzoru uvedenému v příloze III.

Formulář má rozměry přibližně 210 × 297 mm a použitý papír má gramáž alespoň 40 g/m2.

2.   Formuláře musí být vytištěny a vyplněny v jednom z úředních jazyků Společenství; mohou být rovněž vytištěny a vyplněny v úředním jazyce Chile.

3.   Každé osvědčení o pravosti se opatří jedinečným pořadovým číslem, které mu přidělí vydávající orgán uvedený v článku 8. Opisy se opatří stejným pořadovým číslem jako originál.

4.   Originál a opisy osvědčení o pravosti se vyplní buď psacím strojem, nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit černým inkoustem a hůlkovým písmem.

5.   Osvědčení o pravosti jsou platná pouze tehdy, jsou-li řádně vyplněna a potvrzena vydávajícím orgánem uvedeným v článku 8.

Osvědčení o pravosti se považuje za řádně potvrzené, je-li zde uvedeno datum a místo vydání a je-li opatřeno razítkem vydávajícího orgánu a podpisem osoby nebo osob zmocněných uvedené osvědčení podepsat.

Razítko může být na originálu osvědčení a jeho opisech nahrazeno otištěnou pečetí.

Článek 8

1.   Orgán, který stát Chile pověřil k vydávání osvědčení o pravosti (dále jen „vydávající orgán“) a který je uveden v příloze IV, se musí:

a)

zavázat, že provede kontrolu jednotlivých údajů uváděných v osvědčeních o pravosti;

b)

zavázat, že nejméně jednou týdně Komisi poskytne veškeré informace nezbytné pro ověření údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.

2.   Komise může pozměnit přílohu IV, pokud vydávající orgán přestane být jako takový uznáván, pokud neplní některý ze svých závazků nebo pokud byl ustanoven nový vydávající orgán.

Článek 9

Komise předá příslušným orgánům členských států vzor otisků razítek používaných vydávajícím orgánem a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti, které jí sdělí chilské orgány.

Článek 10

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi:

a)

nejpozději dne 31. srpna po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, pro která byly v předcházejícím dovozním celním kvótovém období vydány dovozní licence;

b)

nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního celního kvótového období množství produktů, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a jež odpovídají rozdílu mezi množstvími zapsanými na zadní straně dovozních licencí a množstvími, na která byly vydány.

2.   Nejpozději dne 31. října po konci každého dovozního celního kvótového období členské státy oznámí Komisi množství produktů, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu během předcházejícího dovozního celního kvótového období.

Počínaje dovozním celním kvótovým obdobím, které začíná dnem 1. července 2009, nicméně členské státy předloží Komisi podrobnosti o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu po 1. červenci 2009 v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 1301/2006.

3.   Oznámení uvedená v odstavci 1 a v odstavci 2 prvním pododstavci se učiní podle pokynů uvedených v přílohách V, VI a VII tohoto nařízení a použijí se kategorie produktů uvedené v příloze V nařízení (ES) č. 382/2008.

Článek 11

Nařízení (ES) č. 297/2003 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IX.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem následujícím po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2009.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 26.

(3)  Viz příloha VIII.

(4)  Úř. věst. L 352, 30.12.2002, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(6)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(7)  Úř. věst. L 115, 29.4.2008, s. 10.

(8)  Úř. věst. L 219, 14.8.2008, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.


PŘÍLOHA I

Produkty uvedené v článku 1, na které se vztahuje celní koncese:

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis

Diskontní sazba použitá na clo

%

Roční množství od 1. července 2009 do 30. června 2010

(Čistá hmotnost produktu, v tunách)

Roční nárůst od 1. července 2010

(Čistá hmotnost produktu, v tunách)

09.4181

0201 20

0201 30 00

0202 20

0202 30

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí nebo telecí maso (1)

100

1 650

100


(1)  „Zmrazeným masem“ se rozumí maso, které má při vstupu na celní území Společenství vnitřní teplotu –12 °C nebo nižší.


PŘÍLOHA II

Položky uvedené v čl. 3 odst. 2

:

bulharsky

:

Регламент (ЕО) № 610/2009

:

španělsky

:

Reglamento (CE) no 610/2009

:

česky

:

Nařízení (ES) č. 610/2009

:

dánsky

:

Forordning (EF) nr. 610/2009

:

německy

:

Verordnung (EG) Nr. 610/2009

:

estonsky

:

Määrus (EÜ) nr 610/2009

:

řecky

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 610/2009

:

anglicky

:

Regulation (EC) No 610/2009

:

francouzsky

:

Règlement (CE) no 610/2009

:

italsky

:

Regolamento (CE) n. 610/2009

:

lotyšsky

:

Regula (EK) Nr. 610/2009

:

litevsky

:

Reglamentas (EB) Nr. 610/2009

:

maďarsky

:

610/2009/EK rendelet

:

maltsky

:

Regolament (KE) Nru 610/2009

:

nizozemsky

:

Verordening (EG) nr. 610/2009

:

polsky

:

Rozporządzenie (WE) nr 610/2009

:

portugalsky

:

Regulamento (CE) n.o 610/2009

:

rumunsky

:

Regulamentul (CE) nr. 610/2009

:

slovensky

:

Nariadenie (ES) č. 610/2009

:

slovinsky

:

Uredba (ES) št. 610/2009

:

finsky

:

Asetus (EY) N:o 610/2009

:

švédsky

:

Förordning (EG) nr 610/2009


PŘÍLOHA III

Vzorový formulář osvědčení o pravosti

Image


PŘÍLOHA IV

Orgán, který stát Chile pověřil k vydávání osvědčení o pravosti:

Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

Teatinos 20 – Oficina 55

Santiago

Chile


PŘÍLOHA V

Oznámení o dovozních licencích (vydaných) – nařízení (ES) č. 610/2009

Členský stát: …

Použití článku 10 nařízení (ES) č. 610/2009

Množství produktů, pro které byly vydány dovozní licence

Od: … do: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství

(váha produktu v kilogramech)

09.4181

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA VI

Oznámení o dovozních licencích (nevyužité množství) – nařízení (ES) č. 610/2009

Členský stát: …

Použití článku 10 nařízení (ES) č. 610/2009

Množství produktů, pro které nebyly dovozní licence využity

Od: … do: …


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Nevyužité množství

(váha produktu v kilogramech)

09.4181

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA VII

Oznámení o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu – nařízení (ES) č. 610/2009

Členský stát: …

Použití článku 10 nařízení (ES) č. 610/2009

Množství produktů propuštěných do volného oběhu:

Od: … do: … (dovozní celní kvótové období).


Pořadové číslo

Kategorie produktu nebo produktů (1)

Množství propuštěné do volného oběhu

(váha produktu v kilogramech)

09.4181

 

 


(1)  Kategorie produktu nebo produktů podle přílohy V nařízení (ES) č. 382/2008.


PŘÍLOHA VIII

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 297/2003

(Úř. věst. L 43, 18.2.2003, s. 26)

 

Nařízení Komise (ES) č. 1118/2004

(Úř. věst. L 217, 17.6.2004, s. 10)

Pouze článek 9

Nařízení Komise (ES) č. 1965/2006

(Úř. věst. L 408, 30.12.2006, s. 27)

Pouze článek 5 a příloha V

Nařízení Komise (ES) č. 567/2007

(Úř. věst. L 133, 25.5.2007, s. 13)

 

Nařízení Komise (ES) č. 332/2008

(Úř. věst. L 102, 12.4.2008, s. 17)

 

Nařízení Komise (ES) č. 749/2008

(Úř. věst. L 202, 31.7.2008, s. 37)

Pouze článek 1 a příloha I


PŘÍLOHA IX

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 297/2003

Toto nařízení

Čl. 1 odst. 1

Článek 1

Články 2 až 9

Články 2 až 9

Článek 9a

Článek 10

Článek 11

Čl. 10 první pododstavec

Článek 12

Čl. 10 druhý pododstavec

Příloha I

Příloha I

Příloha IA

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha IX


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU