(ES) č. 596/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 ze dne 18. června 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá

Publikováno: Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 14-92 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. června 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. srpna 2009 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1069/2009 Pozbývá platnosti: 4. března 2011
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 596/2009

ze dne 18. června 2009

o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část čtvrtá

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2, článek 55, čl. 71 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článek 95, čl. 152 odst. 4 písm. a) a b), čl. 175 odst. 1 a čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4) bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES (5), které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(2)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro nástroje přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto nástroje upraveny podle platných postupů.

(3)

Vzhledem k tomu, že prováděné změny jsou technické povahy a týkají se pouze postupů projednávání ve výborech, nevyžadují v případě směrnic provedení v členských státech,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Akty uvedené v příloze se v souladu s touto přílohou přizpůsobují rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.

Článek 2

Odkazy na ustanovení aktů uvedených v příloze se považují za odkazy na zmíněná ustanovení ve znění upraveném tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. června 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

Š. FÜLE


(1)  Úř. věst. C 224, 30.8.2008, s. 35.

(2)  Úř. věst. C 117, 14.5.2008, s. 1.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2009.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.


PŘÍLOHA

1.   PODNIKÁNÍ

1.1   Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje  (1)

Pokud jde o směrnici 97/68/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení podmínek, za kterých by měly být přijaty změny, které jsou nutné pro přizpůsobení technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 97/68/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 97/68/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise změní přílohu VIII. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

2)

V článku 7a se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise upraví přílohu VII tak, aby zahrnovala doplňkové a specifické informace, které mohou být zapotřebí k osvědčení o schválení typu motorů určených k instalaci ve vnitrozemských plavidlech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

3)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Komise přijme všechny změny potřebné k přizpůsobení příloh této směrnice technickému pokroku, s výjimkou požadavků stanovených v bodech 1, 2.1 až 2.8 a 4 přílohy I.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

4)

Článek 14a se nahrazuje tímto:

„Článek 14a

Komise přezkoumá možné technické obtíže při plnění požadavků etapy II u určitých použití motorů, zejména u pojízdných strojů, v kterých jsou instalovány motory tříd SH:2 a SH:3. Jestliže Komise zjistí při přezkoumání, že z technických důvodů nemohou určité pojízdné stroje, zejména profesionální vícepolohové ručně držené motory, dodržet tyto požadavky ve stanovené lhůtě, předloží do 31. prosince 2003 zprávu zároveň s vhodnými návrhy na prodloužení lhůty uvedené v čl. 9a odst. 7 nebo na další odchylky pro tyto pojízdné stroje trvající nejvýše pět roků, pokud nedojde k výjimečným okolnostem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

5)

Článek 15 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje.

6)

V bodě 4.1.2.7. přílohy I se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise stanoví kontrolní rozsah, pro nějž platí procentní podíl, který nesmí být překročen, a vyňaté provozní podmínky. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

7)

V bodě 1.3.2 přílohy III se poslední odstavec nahrazuje tímto:

„Před zavedením kombinované zkušební posloupnosti se startem za studena a za tepla Komise upraví značky (příloha I bod 2.18), zkušební posloupnost (příloha III) a rovnice pro výpočty (příloha III dodatek 3). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 2.“

1.2   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro  (2)

Pokud jde o směrnici 98/79/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zvláštních opatření pro sledování zdraví a ke změně přílohy II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/79/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí zákazu, omezení nebo zvláštních požadavků pro určité produkty postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 98/79/ES se proto mění takto:

1)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 6 odst. 2 směrnice 90/385/EHS.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (3) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že oznámení uvedená v odstavcích 1 a 3 budou okamžitě zanesena do databáze popsané v článku 12.

Prováděcí postupy k tomuto článku, a zejména postupy vztahující se k oznámení a pojmu podstatné změny, se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

3)

V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy na požádání informují ostatní členské státy o údajích, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 4. Postupy provádění tohoto článku se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

4)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Prováděcí postupy k tomuto článku se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

5)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Má-li členský stát za to, pokud jde o daný výrobek nebo skupinu výrobků, že by pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti nebo pro zajištění ochrany veřejného zdraví podle článku 36 Smlouvy měla být dostupnost těchto výrobků zakázána, omezena nebo by měla podléhat zvláštním požadavkům, může přijmout jakákoli nezbytná a odůvodněná přechodná opatření. Poté informuje Komisi a ostatní členské státy a odůvodní své rozhodnutí. Komise projedná opatření s dotčenými stranami a s členskými státy, a jsou-li vnitrostátní opatření oprávněná, přijme nezbytná opatření Společenství.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.“

6)

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud má členský stát za to, že:

a)

seznam prostředků v příloze II by měl být opraven a rozšířen;

b)

shoda prostředku nebo kategorie prostředků by měla být stanovena odchylně od článku 9, a to použitím jednoho nebo více postupů vybraných z postupů uvedených v článku 9,

předloží Komisi řádně odůvodněnou žádost o zajištění potřebných opatření.

Pokud se tato opatření týkají postupu podle písmene a) a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijímají se regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

Pokud se tato opatření týkají postupu podle písmene b), přijímají se regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

1.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody  (4)

Pokud jde o směrnici 1999/5/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí rozhodnutí o tom, které doplňkové požadavky platí pro přístroje v určitých třídách zařízení nebo přístroje určitých typů, ke stanovení data včetně případného přechodného období pro uplatnění určitých dodatečných základních požadavků na zvláštní třídy zařízení nebo přístroje určitých typů a k rozhodnutí o formě identifikátoru třídy zařízení, které má být připojeno ke zvláštním typům rádiových zařízení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 1999/5/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 1999/5/ES se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise může rozhodnout, aby přístroje v určitých třídách zařízení nebo přístroje určitých typů byly konstruovány takovým způsobem,

a)

aby vzájemně spolupracovaly prostřednictvím sítí s jinými přístroji a aby mohly být připojeny k rozhraním vhodného typu po celém Společenství, nebo

b)

aby ani neměly nepříznivý vliv na síť či její provoz, ani aby nezneužívaly zdroje sítě, a tím nezpůsobovaly nepřijatelné zhoršení služby, nebo

c)

aby byly vybaveny bezpečnostním zařízením zajišťujícím ochranu osobních údajů a soukromí uživatele a účastníka, nebo

d)

aby podporovaly určité funkce, které zabraňují podvodu, nebo

e)

aby podporovaly určité funkce, které zajišťují přístup k tísňovým službám, nebo

f)

aby podporovaly určité funkce, které usnadňují jejich používání zdravotně postiženým uživatelům.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

2)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Vykazují-li harmonizované normy, pokud jde o základní požadavky, nedostatky, může Komise po konzultaci s výborem a v souladu s postupem stanoveným v článku 14 zveřejnit v Úředním věstníku Evropské unie doporučení pro výklad harmonizovaných norem nebo podmínky, za nichž splnění dotyčné normy opravňuje k předpokladu shody. Po konzultaci s výborem a v souladu s postupem stanoveným v článku 14 může Komise odvolat harmonizované normy zveřejněním oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.“

3)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Při rozhodování o uplatnění základních požadavků podle čl. 3 odst. 3 stanoví Komise datum uplatnění těchto požadavků.

Je-li stanoveno, že určitá třída zařízení musí splňovat některé základní požadavky podle čl. 3 odst. 3, může být každý přístroj této třídy zařízení, který byl poprvé uveden na trh před datem uplatnění stanoveným Komisí, po přiměřenou dobu, kterou určí Komise, nadále uváděn na trh.

Opatření uvedená v prvním a druhém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Regulativní postup s kontrolou

Odkazuje-li se na tento článek, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5)

Bod 5 přílohy VII se nahrazuje tímto:

„5.

Identifikátor třídy zařízení se připojuje v podobě, kterou určí Komise.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle článku 15a.“

1.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění  (5)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 141/2000, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí definice pojmů „pomocný léčivý přípravek“ a „klinická nadřazenost“. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 141/2000, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 141/2000 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise přijme regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2 ustanovení nezbytná pro provedení odstavce 1 tohoto článku formou prováděcího nařízení.“

2)

V článku 5 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Agentura neprodleně předá konečné stanovisko výboru Komisi, která přijme rozhodnutí do 30 dnů od obdržení stanoviska. Pokud za výjimečných okolností není návrh rozhodnutí v souladu se stanoviskem výboru, bude přijato rozhodnutí regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2. Rozhodnutí je oznámeno sponzorovi a sděleno agentuře a příslušným orgánům členských států.“

3)

V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise přijme definici „podobného léčivého přípravku“ a „klinické nadřazenosti“ formou prováděcího nařízení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10a odst. 3.“

4)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky podle čl. 121 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (6).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (7) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

1.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků  (8)

Pokud jde o směrnici 2001/20/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zásad týkajících se správné klinické praxe a podrobných pravidel, která jsou s nimi v souladu, ke stanovení zvláštních požadavků a k přizpůsobení některých ustanovení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/20/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/20/ES se proto mění takto:

1)

V článku 1 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme zásady týkající se správné klinické praxe a podrobná pravidla, která jsou s nimi v souladu, a případně upraví uvedené zásady a podrobná pravidla tak, aby zohledňovaly technický a vědecký pokrok. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise tyto zásady a podrobná pravidla zveřejní.“

2)

V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby výroba či dovoz hodnocených léčivých přípravků podléhaly povolení.

Komise stanoví minimální požadavky, které k získání povolení musí žadatel a následně držitel povolení splňovat.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

3)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Komise upraví tuto směrnici tak, aby zohledňovala vědecký a technický pokrok.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.“

4)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro humánní léčivé přípravky podle čl. 121 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (9).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

1.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků  (10)

Pokud jde o směrnici 2001/82/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení některých ustanovení a příloh a ke stanovení zvláštních podmínek použitelnosti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/82/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/82/ES se proto mění takto:

1)

V článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od článku 11 vypracuje Komise seznam látek, které jsou nezbytné pro léčbu koňovitých a pro které je ochranná lhůta odpovídající kontrolním mechanismům stanoveným v rozhodnutích Komise 93/623/EHS a 2000/68/ES nejméně šest měsíců.

Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

2)

V čl. 11 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Tyto zvláštní ochranné lhůty však může Komise měnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

3)

V čl. 13 odst. 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Desetiletá lhůta uvedená v druhém pododstavci se však prodlouží na třináct let, jde-li o veterinární léčivé přípravky pro ryby nebo včely nebo další druhy zvířat stanovené Komisí.

Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

4)

V čl. 17 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Na základě nových vědeckých poznatků může Komise upravit písmena b) a c) v prvním pododstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

5)

V čl. 39 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme tato opatření formou prováděcího nařízení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

6)

V článku 50a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise přijme veškeré změny potřebné pro přizpůsobení odstavce 1 s ohledem na vědecký a technický pokrok.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

7)

V článku 51 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro veterinární léčivé přípravky podle čl. 50 písm. f) přijme Komise formou směrnice určené členským státům. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

8)

V článku 67 se písmeno aa) nahrazuje tímto:

„aa)

veterinární léčivé přípravky pro zvířata, která jsou určena k produkci potravin.

Členské státy však mohou z tohoto požadavku udělit výjimky v souladu s kritérii stanovenými Komisí. Stanovení těchto kritérií, která jsou opatřeními, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.

Členské státy mohou nadále používat vnitrostátní předpisy až do

i)

dne použitelnosti rozhodnutí přijatého v souladu s prvním pododstavcem, nebo

ii)

1. ledna 2007, pokud takové rozhodnutí nebylo přijato do 31. prosince 2006;“.

9)

V článku 68 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme veškeré změny v seznamu látek uvedených v odstavci 1.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

10)

V článku 75 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit odstavec 5 s ohledem na zkušenosti získané při jeho uplatňování.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

11)

Článek 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Komise přijme veškeré změny, které mohou být nezbytné k aktualizaci článků 72 až 78, aby bylo přihlédnuto k vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

12)

Článek 88 se nahrazuje tímto:

„Článek 88

Komise přijme jakékoliv změny nezbytné k přizpůsobení přílohy 1 tak, aby bylo přihlédnuto k vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 89 odst. 2a.“

13)

Článek 89 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Jednací řád stálého výboru se zveřejní.“

1.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních  (11)

Pokud jde o směrnici 2006/42/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení podmínek pro aktualizaci orientačního seznamu bezpečnostních součástí a opatření týkajících se omezení uvádění potenciálně nebezpečných strojních zařízení na trh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/42/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/42/ES se proto mění takto:

1)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Zvláštní opatření

1.   Komise může přijmout vhodná opatření týkající se těchto bodů:

a)

aktualizace orientačního seznamu bezpečnostních součástí podle čl. 2 písm. c), který je uveden v příloze V;

b)

omezení uvádění strojního zařízení uvedeného v článku 9 na trh.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

2.   Komise může poradním postupem podle čl. 22 odst. 2 přijmout vhodná opatření k praktickému uplatňování této směrnice, včetně opatření nezbytných k zajištění spolupráce mezi členskými státy navzájem a členskými státy a Komisí podle čl. 19 odst. 1.“

2)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případech uvedených v odstavci 1 konzultuje Komise členské státy a ostatní dotčené strany ohledně opatření, která zamýšlí přijmout, aby zajistila vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti osob na úrovni Společenství.

Po náležitém zohlednění výsledků těchto konzultací přijme nezbytná opatření.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

3)

Článek 22 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se zrušuje.

2.   ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1   Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)  (12)

Pokud jde o směrnici 96/59/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení referenčních měřících metod pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů a technických norem pro jiné metody odstraňování PCB a výhradně pro účely čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) případně k určení ostatních méně nebezpečných náhrad za PCB. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice 96/59/ES jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/59/ES se mění takto:

1)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 10a odst. 2 zveřejní seznam výrobních názvů, kondenzátorů, rezistorů a indukčních cívek obsahujících PCB.

2.   Komise:

a)

stanoví referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB u kontaminovaných materiálů. Měření provedená před stanovením referenčních metod zůstávají platná;

b)

výhradně pro účely čl. 9 odst. 1 písm. b) a c) případně určí ostatní méně nebezpečné náhrady za PCB.

Komise může stanovit technické normy pro jiné metody odstraňování PCB uvedené ve druhé větě čl. 8 odst. 2.

Opatření uvedená v prvním a druhém pododstavci, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10a odst. 3.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 10a

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES (13).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2.2   Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě  (14)

Pokud jde o směrnici 98/83/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení příloh II a III vědeckému a technickému pokroku a ke stanovení některých podrobností týkajících se monitorování v příloze II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 98/83/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 98/83/ES se proto mění takto:

1)

V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pokyny Společenství pro monitorování předepsané v tomto článku mohou být navrženy řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

2)

V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Nejméně jednou za pět let přizpůsobí Komise přílohy II a III tak, aby do nich promítla nezbytné úpravy odpovídající vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4)

Článek 13 se mění takto:

a)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Úprava a minimální informace uváděné ve zprávách podle odstavce 2 se stanoví se zvláštním ohledem na opatření uvedená v čl. 3 odst. 2, v čl. 5 odst. 2 a 3, v čl. 7 odst. 2, v článku 8, v čl. 9 odst. 6 a 7 a v čl. 15 odst. 1, a v případě potřeby se pozmění řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Spolu s první zprávou k této směrnici ve smyslu odstavce 2 vypracují členské státy rovněž zprávu, která má být předána Komisi, o opatřeních přijatých nebo plánovaných členskými státy ke splnění jejich povinností podle čl. 6 odst. 3 a podle přílohy I části B poznámky 10. Návrh úpravy této zprávy bude případně předložen řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

5)

V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Žádost bude prověřena řídicím postupem podle čl. 12 odst. 2.“

6)

V příloze I části C poznámce 10 se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Komise přijme opatření požadovaná podle poznámky 8 ke stanovení četnosti monitorování a podle poznámky 9 ke stanovení četnosti monitorování, monitorovacích metod a nejvhodnějšího umístění monitorovacích míst v příloze II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Komise při vypracování těchto opatření vezme v úvahu mimo jiné příslušná ustanovení stávajících právních předpisů nebo vhodné monitorovací programy, včetně výsledků monitorování odvozených z těchto programů.“

7)

V tabulce A přílohy II se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.   Revizní monitorování

Účelem revizního monitorování je získávat informace potřebné ke zjištění, zda veškeré hodnoty všech ukazatelů směrnice jsou, nebo nejsou dodržovány. Předmětem revizního monitorování musí být všechny ukazatele stanovené podle čl. 5 odst. 2 a 3, pokud příslušné orgány nestanoví, že v období jimi určeném je nepravděpodobné, aby se některý ukazatel při daném zásobování vyskytoval v koncentracích, které by mohly vyvolat riziko nedodržení stanovené hodnoty příslušného ukazatele. Tento bod se nevztahuje na ukazatele radioaktivity, které se za podmínky splnění poznámek 8, 9 a 10 v části C přílohy I monitorují v souladu s monitorovacími požadavky přijatými Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

8)

V příloze III bodě 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Dále uvedené zásady pro metody rozboru mikrobiologických ukazatelů jsou uvedeny buď jako referenční, jestliže je dána metoda CEN/ISO, nebo jako vodítko až do doby, kdy budou další mezinárodně schválené metody CEN/ISO pro rozbor těchto ukazatelů přijaty Komisí. Členské státy mohou využívat alternativních metod, pokud splní ustanovení čl. 7 odst. 5.

Opatření týkající se dalších mezinárodně schválených metod CEN/ISO, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2.3   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu  (15)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2037/2000, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně přílohy VI; ke stanovení a snížení vypočtené úrovně methylbromidu, který výrobci a dovozci mohou uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové účely; ke stanovení mechanismu pro přidělování kvót každému výrobci a dovozci pro vypočtené úrovně methylbromidu; bude-li to nezbytné, k přijetí změn a případně také časových harmonogramů pro upouštění od kritických použití halonů vymezených v příloze VII; k přijetí rozhodnutí, zda upravit lhůtu pro zákaz hydrochlorfluoruhlovodíků; ke změně seznamu a lhůt týkajících se kontroly používání hydrochlorfluoruhlovodíků; ke změně seznamu položek týkajících se žádosti o dovozní licenci a přílohy IV; ke změně seznamu výrobků obsahujících regulované látky a kódů KN v příloze V a k posunutí data zákazu vývozu znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů pro kritická použití a ke změně ustanovení týkajících se poskytovaných informací. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2037/2000, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2037/2000 se proto mění takto:

1)

V článku 2 se šestnáctá odrážka nahrazuje tímto:

„—

‚technologickým činidlem‘ každá regulovaná látka použitá jako chemické činidlo pro použití, která je uvedena v příloze VI, v zařízeních, jež existují k 1. září 1997 a jejichž emise jsou zanedbatelné. S ohledem na tato kritéria a řídicím postupem podle čl. 18 odst. 2 vypracuje Komise seznam podniků oprávněných k používání regulovaných látek jako technologických činidel a pro každý z dotčených podniků stanoví maximální úrovně emisí.

S ohledem na nové informace nebo technický rozvoj, včetně přezkoumání uvedeného v rozhodnutí X/14 zasedání smluvních stran protokolu, Komise může:

a)

řídicím postupem podle čl. 18 odst. 2 změnit seznam zmíněných podniků;

b)

změnit přílohu VI. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odst. 2 bodu iii) se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme opatření pro snížení vypočtené úrovně methylbromidu, který výrobci a dovozci mohou uvést na trh nebo použít pro vlastní potřebu pro karanténní a předzásilkové aplikace vzhledem k technické a ekonomické dostupnosti náhradních látek nebo technologií a k mezinárodnímu vývoji v této oblasti na základě protokolu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v odstavci 3 se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

Komise může upravit mechanismus pro přidělování kvót každému výrobci a dovozci z vypočtených úrovní stanovených v písmenech d) až f) platných pro období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003 a pro každé následující dvanáctiměsíční období.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v odstavci 4 se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

Odst. 1 písm. c) se neuplatní pro uvádění na trh ani pro použití halonů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných v systémech požární ochrany existujících do 31. prosince 2002 ani pro dodávání na trh a použití halonů pro kritická použití v souladu s přílohou VII. Příslušné orgány členských států oznámí každý rok Komisi množství halonů použitých pro kritická použití a opatření přijatá pro snížení jejich emisí a jejich odhad a rovněž probíhající činnosti pro zjišťování a používání vhodných náhradních látek.

Komise každý rok přezkoumá kritická použití vyjmenovaná v příloze VII a bude-li to nezbytné, přijme změny a případně také časové harmonogramy pro upouštění od těchto použití, přičemž zohlední dostupnost technicky i ekonomicky přijatelných alternativ nebo technologií, jež jsou přijatelné z hlediska životního prostředí i zdraví.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odst. 1 písm. c) bodu v) se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise předloží výsledky tohoto posouzení Evropskému parlamentu a Radě. Je-li to vhodné, přijme rozhodnutí, zda upravit lhůtu stanovenou na 1. ledna 2015. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise může s ohledem na zkušenosti získané při uplatňování tohoto nařízení nebo na technický pokrok upravit seznam a data stanovená v odstavci 1, avšak v žádném případě nesmí prodloužit v něm stanovené lhůty, aniž jsou dotčeny výjimky stanovené v odstavci 7.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

4)

V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může změnit seznam uvedený v odstavci 3 a v příloze IV.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

5)

V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Seznam výrobků obsahujících regulované látky a kódů KN je uveden v příloze V pro celní orgány členských států. Komise může přidat, vypustit nebo pozměnit položky tohoto seznamu na základě seznamů vypracovaných smluvními stranami.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

6)

V čl. 11 odst. 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů uchovávaných pro kritická použití v zařízeních schválených nebo provozovaných příslušným orgánem pro kritická použití uvedená v příloze VII do 31. prosince 2009 a výrobků a zařízení obsahujících halony pro kritická použití uvedená v příloze VII. Po posouzení těchto vývozů znovuzískaných, recyklovaných nebo regenerovaných halonů pro kritická použití, které Komise provedla k 1. lednu 2005, může Komise takovéto vývozy zakázat dříve než 31. prosince 2009. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

7)

V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

8)

V článku 19 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit ustanovení týkající se poskytovaných informací uvedené v odstavcích 1 až 4, aby splnila závazky sjednané na základě protokolu nebo aby zlepšila praktické uplatňování těchto ustanovení.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

2.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek  (16)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 166/2006, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření podle čl. 8 odst. 3; k přizpůsobení příloh II nebo III tohoto nařízení vědeckému a technickému pokroku a k přizpůsobení příloh II a III tohoto nařízení v důsledku jakýchkoli změn příloh Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek přijatých na zasedání stran tohoto protokolu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 166/2006, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 2006/468/ES.

Nařízení (ES) č. 166/2006 se mění takto:

1)

V článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Pokud Komise shledá, že o únicích z rozptýlených zdrojů neexistují žádné údaje, je třeba přijmout opatření pro zahájení ohlašování úniků příslušných znečišťujících látek z jednoho nebo více rozptýlených zdrojů, a to případně za použití mezinárodně uznávané metodiky.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

2)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny příloh

Komise přijme jakékoli změny příloh, které budou nezbytné z následujících důvodů:

a)

přizpůsobení přílohy II nebo III vědeckému nebo technickému pokroku;

b)

přizpůsobení přílohy II nebo III v důsledku jakýchkoli změn příloh protokolu přijatých na zasedání stran protokolu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

3)

V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.5   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání  (17)

Pokud jde o směrnici 2006/7/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku metod rozborů pro ukazatele stanovené v příloze I a pravidel pro zacházení se vzorky podle přílohy V a k určení norem EN/ISO týkajících se rovnocennosti mikrobiologických metod. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/7/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/7/ES se proto mění takto:

1)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Technická přizpůsobení a prováděcí opatření

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 16 odst. 2 stanoví:

a)

podrobná pravidla pro provádění čl. 8 odst. 1, čl. 12 odst. 1 písm. a) a čl. 12 odst. 4;

b)

pokyny pro společný postup posuzování jednotlivých vzorků.

2.   Komise přijme následující opatření:

a)

specifikaci normy EN/ISO týkající se rovnocennosti mikrobiologických metod pro účely čl. 3 odst. 9;

b)

jakékoliv změny nezbytné pro přizpůsobení metod rozborů pro ukazatele stanovené v příloze I vědeckému a technickému pokroku;

c)

jakékoliv změny nezbytné pro přizpůsobení přílohy V vědeckému a technickému pokroku.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 3.

3.   Komise předloží návrh opatření, která je třeba přijmout podle odst. 1 písm. a) s ohledem na čl. 12 odst. 1 písm. a) do 24. března 2010. Než tak učiní, konzultuje zástupce členských států, orgány regionální a místní správy, příslušné organizace v oblasti cestovního ruchu a spotřebitelské organizace, jakož i jiné dotčené strany. Po přijetí příslušných pravidel je zveřejní prostřednictvím internetu.“

2)

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu  (18)

Pokud jde o směrnici 2006/21/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí nezbytných opatření pro provádění čl. 13 odst. 6; k doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu obsažených v příloze II; k výkladu definice obsažené v čl. 3 bodu 3, k určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III; k určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy a k přizpůsobení přílohy vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2006/21/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2006/21/ES se proto mění takto:

1)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

1.   Komise regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2 přijme:

a)

ustanovení nezbytná k harmonizaci a pravidelnému předávání informací podle čl. 7 odst. 5 a čl. 12 odst. 6;

b)

technické pokyny pro finanční záruku v souladu s požadavky čl. 14 odst. 2;

c)

technické pokyny pro kontroly v souladu s článkem 17.

2.   Komise přijme ustanovení nezbytná pro následující opatření, přičemž za prioritu se považují písmena b), c) a d):

a)

provádění čl. 13 odst. 6, včetně technických požadavků týkajících se definice kyanidu rozložitelného ve slabé kyselině a metody jeho měření;

b)

doplnění technických požadavků pro popis vlastností odpadu, obsažených v příloze II;

c)

výklady definice obsažené v čl. 3 bodu 3;

d)

určení kritérií pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III;

e)

určení harmonizovaných norem pro metody odběru vzorků a analýzy nezbytné pro technické provádění této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

3.   Komise přijme veškeré nezbytné změny příloh s cílem přizpůsobit je vědeckému a technickému pokroku. Tyto změny se provedou za účelem dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

2)

V článku 23 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

3.   EUROSTAT

3.1   Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen  (19)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2494/95, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení pravidel, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2494/95, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2494/95 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

2)

V článku 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise (Eurostat) stanoví pravidla, která je třeba dodržovat pro dosažení srovnatelnosti HISC. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme prováděcí pravidla k tomuto nařízení nezbytná pro zajištění srovnatelnosti HISC a pro zachování a zvýšení jejich spolehlivosti a průkaznosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3. Komise požádá ECB o poskytnutí stanovisky k opatřením, která navrhuje výboru předložit.“

4)

V čl. 8 odst. 3 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

5)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Dosažení výsledků

Členské státy zpracovávají shromážděné údaje tak, aby mohly vypracovat HISC v podobě Laspeyresova cenového indexu pokrývajícího všechny kategorie mezinárodní klasifikace COICOP (klasifikace individuální spotřeby podle účelu) (20), které Komise upraví s cílem vytvořit srovnatelné HISC. Stejným způsobem Komise stanoví metody, postupy a vzorce zaručující splnění podmínek srovnatelnosti. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

6)

V článku 11 se slova „článku 14“ nahrazují slovy „čl. 14 odst. 2“.

7)

Článek 14 se nahrazuje tímto:

„Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (21) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (22) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

8)

V článku 15 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise v těchto zprávách vyjádří svůj názor na fungování postupů uvedených v článku 14 a navrhne změny, které považuje za vhodné.“

3.2   Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství  (23)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 577/98, je zejména třeba zmocnit Komisi k doplnění dalších proměnných, k přizpůsobení definic, pravidel kontroly, kódování proměnných a ke stanovení seznamu strukturálních proměnných, minimálního rozsahu zjišťování a periodicity shromažďování údajů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 577/98, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 577/98 se proto mění takto:

1)

V čl. 1 pátém pododstavci třetí odrážce se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

2)

V čl. 4 se odstavce 2, 3 a 4 nahrazují tímto:

„2.   Informace stanovené v odstavci 1 lze doplnit o další skupinu proměnných (dále jen ‚modul ad hoc‘).

Komise pro každý rok sestaví víceletý program modulů ad hoc:

Uvedený program stanoví pro každý modul ad hoc téma, referenční období, rozsah zjišťování (stejný nebo menší než rozsah zjišťování stanoveného článkem 3) a lhůtu pro předání výsledků (která může být jiná než lhůta podle článku 6).

Nejméně dvanáct měsíců před začátkem referenčního období je třeba pro daný modul ad hoc určit členské státy a regiony, kterých se zjišťování týká, a připravit podrobný seznam informací shromažďovaných v modulu ad hoc.

Rozsah modulu ad hoc nesmí být větší než jedenáct proměnných.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.

3.   Definice, pravidla kontroly, kódování proměnných, úprava seznamu proměnných zjišťování vyplývající nezbytně z vývoje metod a pojmů a seznam zásad pro formulaci otázek týkajících se pracovní situace vypracuje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3.

4.   Na návrh Komise lze specifikovat seznam proměnných (dále jen ‚strukturální proměnné‘) z ukazatelů šetření uvedených v odstavci 1, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry. Komise stanoví tento seznam strukturálních proměnných, minimální rozsah zjišťování a periodicitu shromažďování údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Španělsko, Finsko a Spojené království mohou v přechodném období až do konce roku 2007 zjišťovat strukturální proměnné za jednotlivá čtvrtletí.“

3)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (24).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (25) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.3   Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách  (26)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1165/98, je zejména třeba zmocnit Komisi ke schválení a provedení evropských programů výběrových šetření, k přizpůsobení příloh a ke stanovení prováděcích opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1165/98, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1165/98 se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

účast na evropských programech výběrových šetření koordinovaných Eurostatem za účelem vypracování evropských odhadů.

Podrobnosti programů uvedených v prvním pododstavci jsou uvedeny v přílohách. Komise schvaluje opatření pro jejich schválení a provádění. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Evropské programy výběrových šetření se zavedou v případě, že národní programy výběrových šetření nesplňují evropské požadavky. Členské státy se dále mohou účastnit evropských programů výběrových šetření, pokud takové programy umožňují významné snížení nákladů na statistický systém nebo menší zatížení podniků, které vyplývá z plnění evropských požadavků. Při účasti na evropském programu výběrových šetření musí členský stát splňovat podmínky nutné pro dodávání příslušných proměnných podle cílů tohoto programu. Evropské programy výběrových šetření mohou být zaměřeny na podmínky, úroveň podrobnosti členění a lhůty pro předávání údajů.“

2)

V čl. 16 odst. 1 se slova „článku 18“ nahrazují slovy „čl. 18 odst. 2“.

3)

Články 17 a 18 se nahrazují tímto:

„Článek 17

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření pro zohlednění ekonomického a technického vývoje v oblasti sběru a statistického zpracování údajů a přenosu proměnných. Tím se zohlední zásada, že přínos opatření musí převýšit jeho náklady, a zásada, že ve srovnání s původními ustanoveními tohoto nařízení nevzniknou členským státům ani podnikům žádné dodatečné náklady. Prováděcí opatření k tomuto nařízení obsahují zejména:

a)

druhy použitých statistických jednotek (článek 2);

b)

aktualizaci seznamu proměnných (článek 3);

c)

definice a dohodnuté formy předávaných proměnných (článek 3);

d)

zavedení evropského programu výběrových šetření (článek 4);

e)

frekvenci vypracovávání statistik (článek 5);

f)

úroveň podrobnosti členění a agregace proměnných (článek 6);

g)

lhůty pro předávání (článek 8);

h)

kritéria pro hodnocení kvality (článek 10);

i)

přechodné období (čl. 13 odst. 1);

j)

výjimky povolené v průběhu přechodného období (čl. 13 odst. 2);

k)

zavedení pilotních studií (článek 16);

l)

první základní rok pro časové řady v NACE rev. 2;

m)

pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE rev. 2, úroveň podrobnosti, forma, první referenční období a referenční období.

Opatření uvedená v písmenech j) a k) se přijímají regulativním postupem podle čl. 18 odst. 2.

Opatření uvedená v písmenech a) až i) a l) a m), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 18

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (27).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (28) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4)

Příloha A („Průmysl“) se mění takto:

a)

písmeno a) („Oblast působnosti“) se nahrazuje tímto:

„a)   Oblast působnosti

Tato příloha se vztahuje na veškeré činnosti uvedené v sekcích B až E NACE rev. 2 nebo případně na veškeré produkty uvedené v sekcích B až E CPA. Informace se nevyžadují u 37, 38.1, 38.2 a 39 NACE rev. 2. Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

v bodu 2 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise stanoví podmínky pro zabezpečení nezbytné kvality údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

body 3 a 4 se nahrazují tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím je možné údaje o přijatých nových objednávkách (č. 130, 131 a 132) aproximovat pomocí alternativního směrného ukazatele, který lze vypočítat z údajů konjunkturálního průzkumu. Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

4.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

iii)

v bodu 8 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

iv)

v bodu 10 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise může seznam činností změnit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚hodnota výroby‘ (č. 110) a ‚pracovní doba‘ (č. 220) je nutno navíc předávat ve formě upravené podle pracovních dnů.

Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu f) („Úroveň podrobnosti členění“) se body 8 a 9 nahrazují tímto:

„8.

Komise může určit pro proměnnou ‚dovozní ceny‘ (č. 340) podmínky pro zavedení evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

9.

Proměnné pro zahraniční trhy (č. 122, 132 a 312) je nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E NACE rev. 2, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu), a oddílu (dvě místa číselného kódu) NACE rev. 2. Informace o sekcích D a E NACE rev. 2 nejsou pro proměnnou č. 122 požadovány. Proměnnou ‚dovozní ceny‘ (č. 340) je navíc nutno předávat s rozlišením na eurozónu a na oblast mimo eurozónu. Toto rozlišení je nutno použít na celkový průmysl definovaný jako sekce B až E CPA, HPS, jakož i úrovně sekce (jedno místo alfabetického kódu) a oddílu (dvě místa číselného kódu) CPA. Komise může pro rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu stanovit podmínky pro použití evropského programu výběrových šetření stanoveného v čl. 4 odst. 2 prvním pododstavci písm. d). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3. Evropský program výběrových šetření může omezit rozsah proměnné ‚dovozní ceny‘ na dovoz produktů ze zemí mimo eurozónu. Rozlišení na eurozónu a na oblast mimo eurozónu u proměnných č. 122, 132, 312 a 340 nemusí předávat členské státy, které nepřijaly euro jako svou měnu.“;

f)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

5)

Příloha B („Stavebnictví“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

v bodu 6 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejpozději dne 11. srpna 2008 rozhodne Komise, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby nahradila proměnnou ‚stavební náklady‘ proměnnou ‚výrobní ceny‘. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné pro výrobu (č. 110, 115 a 116) a proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

6)

Příloha C („Maloobchod a opravy“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

ii)

v bodu 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a proměnnou ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚objem tržeb‘ (č. 123) je navíc nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu g) (‚Lhůty pro předávání údajů‘) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnné ‚obrat‘ (č. 120) a ‚deflátor tržeb / objem tržeb‘ (č. 330/123) se předávají během jednoho měsíce na úrovni podrobnosti členění uvedené v odst. 3 písm. f) této přílohy. U proměnných č. 120 a č. 330/123 ‚obrat‘ a ‚deflátor tržeb / objem tržeb‘ se členské státy mohou účastnit v souladu s odpovídající alokací v evropském programu výběrových šetření podle čl. 4 odst. 2 prvního pododstavce písm. d). Komise stanoví podmínky alokace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

7)

Příloha D („Ostatní služby“) se mění takto:

a)

v písmenu b) („Jednotka zjišťování“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Komise může rozhodnout o použití dalších jednotek zjišťování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

b)

písmeno c) („Seznam proměnných“) se mění takto:

i)

bod 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Počínaje prvním sledovaným obdobím lze informace o počtu pracujících osob (č. 210) aproximovat podle počtu zaměstnanců (č. 211). Taková aproximace je povolena po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost. Pokud Komise nerozhodne jinak, toto období se prodlužuje až o dalších pět let. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“,

ii)

v bodu 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise do 11. srpna 2008 rozhodne, zda s účinkem od základního roku 2010 uplatní čl. 17 písm. b), aby zahrnula proměnnou ‚odpracované hodiny‘ (č. 220) a proměnnou ‚hrubé mzdy a platy‘ (č. 230). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

c)

v písmenu d) („Forma“) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Proměnná ‚obrat‘ (č. 120) se navíc předává ve formě upravené podle pracovních dnů. Pokud jiné proměnné podléhají účinku počtu pracovních dnů, mohou je členské státy rovněž předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Komise může změnit seznam proměnných, které je nutno předávat ve formě upravené podle pracovních dnů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

d)

v písmenu e) („Sledované období“) se poslední věta nahrazuje tímto:

„Komise rozhodne do 11. srpna 2008, zda uplatní čl. 17 písm. e) v souvislosti s úpravou četnosti vypracovávání proměnné ‚obrat‘. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

e)

v písmenu f) („Úroveň podrobnosti členění“) se bod 6 nahrazuje tímto:

„6.

Komise může změnit do 11. srpna 2008 seznam činností a seskupení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“;

f)

v písmenu i) („První sledované období“) a v písmenu j) („Přechodné období“) se všechny odkazy na článek 18 nahrazují odkazy na čl. 18 odst. 2.

3.4   Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce  (29)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 530/1999, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně definic a členění informací, které mají být poskytovány, a ke stanovení kritérií pro hodnocení kvality. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 530/1999, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 530/1999 se proto mění takto:

1)

Články 11 a 12 se nahrazují tímto:

„Článek 11

Prováděcí pravidla

Komise přijme pro každé sledované období alespoň devět měsíců před začátkem sledovaného období prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

i)

definic a členění informací, které mají být poskytovány (článek 6),

ii)

vhodného technického formátu pro předávání výsledků (článek 9),

iii)

kritérií pro hodnocení kvality (článek 10),

iv)

odchylek v řádně odůvodněných případech pro roky 2004 a 2006 (čl. 13 odst. 2).

Opatření uvedená v bodech ii) a iv) se přijímají postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech i) a iii), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (30).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (31) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

V článku 13 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro roky 2004 a 2006 je možné přijmout regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2 odchylky od článků 3 a 6, pokud vnitrostátní statistický systém vyžaduje významné úpravy.“

3.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce  (32)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 450/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení definic a ke změně technických specifikací, k začlenění nové sekce do zjišťování, k přizpůsobení členění indexů podle ekonomických činností, ke stanovení kritérií kvality, k provedení studií proveditelnosti a přijetí rozhodnutí na základě jejich výsledků a k určení metodologie, která má být použita na řetězení indexu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 450/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 450/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise může učinit opatření za účelem stanovení technické specifikace indexu, včetně přepracování způsobu jeho vážení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

2)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise určuje začlenění ekonomických činností definovaných v sekcích O až S NACE rev. 2 do oblasti působnosti tohoto nařízení s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti uvedeným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Rozčlenění proměnných

1.   Údaje se rozčlení podle ekonomických činností definovaných sekcemi NACE rev. 2 a dalším členěním, které definuje Komise, ne však za úroveň oddílů NACE rev. 2 (dvoumístný číselný kód) nebo skupin oddílů, s přihlédnutím k příspěvkům k úplné zaměstnanosti a k nákladům práce na úrovni Společenství a na vnitrostátní úrovni. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Indexy nákladů práce se stanovují samostatně pro tyto tři kategorie nákladů práce:

a)

celkové náklady práce;

b)

mzdy a platy definované odkazem na položku D.11 přílohy II nařízení (ES) č. 1726/1999;

c)

sociální příspěvky hrazené zaměstnavatelem s připočtením daní hrazených zaměstnavatelem bez subvencí ve prospěch zaměstnavatele, definované součtem položek D.12 a D.4 bez D.5 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999.

2.   Stanoví se index odhadující celkové náklady práce s vyloučením prémií, pokud jsou prémie definovány položkou D.11112 v příloze II nařízení (ES) č. 1726/1999, členěný podle ekonomických činností definovaných Komisí a založených na klasifikaci NACE rev. 2, s přihlédnutím ke studiím proveditelnosti definovaným v článku 10. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

4)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Kvalita

1.   Předávané současné i zpětné údaje musí splňovat rozdílná kritéria kvality, která definuje Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

2.   Členské státy předkládají Komisi výroční zprávy o kvalitě počínaje rokem 2003. Komise definuje obsah zpráv. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

5)

Články 11 a 12 se nahrazují tímto:

„Článek 11

Prováděcí opatření

Komise stanoví prováděcí opatření k tomuto nařízení, včetně opatření ke zohlednění hospodářských a technických změn, týkající se:

a)

definice, v souladu s čl. 4 odst. 1, členění, která mají být zařazena do stanovené struktury;

b)

technické specifikace indexu (článek 2);

c)

začlenění sekcí O až S NACE rev. 2 (článek 3);

d)

členění indexů podle ekonomických činností (článek 4);

e)

formátu předávání výsledků a opravných postupů, které se mají použít (článek 6);

f)

rozdílných kritérií kvality pro předávané současné a zpětné údaje a obsahu zprávy o kvalitě (článek 8);

g)

přechodného období (článek 9);

h)

vypracování studií proveditelnosti a rozhodnutí na základě jejich výsledků (článek 10) a

i)

metodologie, která má být použita na řetězení indexu (příloha).

Opatření uvedená v bodech e), g) a h) se přijímají regulativním postupem podle čl. 12 odst. 2.

Opatření uvedená v bodech a), b), c), d), f) a i), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (33).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6)

V příloze se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Komise definuje metodologii pro řetězení indexu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 12 odst. 3.“

3.6   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích  (34)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1552/2005, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení definic a metod odběru vzorků, k vymezení zvláštních údajů před jejich shromažďováním a požadavků na kvalitu údajů a jejich předávání. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1552/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1552/2005 se proto mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   S ohledem na zvláštní vnitrostátní rozdělení podniků podle velikosti a na vývoj potřeb dané politiky mohou členské státy rozšířit definici statistické jednotky ve své zemi. Komise může rovněž rozhodnout o rozšíření této definice, pokud by takové rozšíření podstatně zlepšilo reprezentativnost a kvalitu výsledků zjišťování v dotčených členských státech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise stanoví požadavky na výběr šetřených jednotek a na přesnost, velikost výběrového souboru, který musí splňovat tyto požadavky, jakož i podrobné specifikace kategorií NACE rev. 2 a velikostních kategorií, na které se výsledky mohou členit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví zvláštní údaje, které budou shromažďovány s ohledem na podniky s odborným vzděláváním a bez odborného vzdělávání a na různé formy odborného vzdělávání. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

4)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise stanoví požadavky na kvalitu údajů shromažďovaných a předávaných pro statistiky Společenství týkající se odborného vzdělávání v podnicích, strukturu zpráv o kvalitě uvedených v odstavci 2 a veškerá opatření nutná pro vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

5)

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise určí první sledovaný rok, pro který se budou údaje shromažďovat. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

6)

Články 13 a 14 se nahrazují tímto:

„Článek 13

Prováděcí opatření

Komise přijme nezbytná opatření za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje, pokud jde o shromažďování, přenos a zpracování údajů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Komise přijme regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2 další opatření k provádění tohoto nařízení, včetně vhodného technického formátu a normy pro výměnu údajů v elektronické podobě.

Článek 14

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (35).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   VNITŘNÍ TRH

4.1   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)  (36)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2195/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi k aktualizaci struktury a kódů CPV a k technickému přizpůsobení všech příloh tohoto nařízení, aby měli uživatelé k dispozici nástroj přizpůsobený jejich potřebám a vývoji trhu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2195/2002, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Články 2 a 3 nařízení (ES) č. 2195/2002 se proto nahrazují tímto:

„Článek 2

Komise přijme opatření nezbytná pro přezkum CPV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 2. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 3 odst. 3.

Článek 3

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (37).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.2   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb  (38)

Pokud jde o směrnici 2004/17/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k technickému přizpůsobení některých ustanovení směrnice a jejích příloh technickému pokroku nebo vývoji v členských státech a k přezkumu používaných prahových hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/17/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a kvůli časovým omezením vyplývajících ze způsobů výpočtu a zveřejnění by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí některých prahových hodnot zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/17/ES se proto mění takto:

1)

Článek 68 se nahrazuje tímto:

„Článek 68

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (39).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou čtyři týdny v případě odst. 3 písm. c), dva týdny v případě odst. 4 písm. b) a šest týdnů v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

Článek 69 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 16 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné s ohledem na druhý pododstavec, přezkoumá je. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“;

b)

v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 upraví Komise prahové hodnoty stanovené v článku 61 (veřejné soutěže na určitý výkon) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro zakázky na služby. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“

3)

Článek 70 se nahrazuje tímto:

„Článek 70

Změny

1.   Komise může poradním postupem podle čl. 68 odst. 2 změnit:

a)

postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze XX z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů;

b)

postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 41, 42, 43 a 63;

c)

za účelem zjednodušení v souladu s čl. 67 odst. 3 postupy pro používání, vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci statistických zpráv uvedených v čl. 67 odst. 1 a 2.

2.   Komise může měnit následující prvky:

a)

seznam zadavatelů v přílohách I až X tak, aby splňovali kritéria stanovená v článcích 2 až 7;

b)

postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

c)

referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XVII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

d)

referenční čísla v nomenklatuře stanovené v příloze XII, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

e)

přílohu XI;

f)

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy XXIV;

g)

technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 69 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 2 druhém pododstavci.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 68 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 68 odst. 5.“

4.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby  (40)

Pokud jde o směrnici 2004/18/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k technickému přizpůsobení některých ustanovení směrnice a jejích příloh technickému pokroku nebo vývoji v členských státech a k přezkumu používaných prahových hodnot. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/18/ES musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a kvůli časovým omezením vyplývajících ze způsobů výpočtu a zveřejnění by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí některých prahových hodnot zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k čistě technickému přizpůsobení postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/18/ES se proto mění takto:

1)

Článek 77 se nahrazuje tímto:

„Článek 77

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (41).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí. Lhůty stanovené v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou čtyři týdny v případě odst. 3 písm. c), dva týdny v případě odst. 4 písm. b) a šest týdnů v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2)

Článek 78 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise ověří prahové hodnoty stanovené v článku 7 každé dva roky od 30. dubna 2004, a bude-li to nutné, přezkoumá je. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Současně s přezkoumáním podle odstavce 1 Komise upraví následující prahové hodnoty:

a)

prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. a), v článku 56 a v čl. 63 odst. 1 prvním pododstavci podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na stavební práce;

b)

prahovou hodnotu stanovenou v čl. 67 odst. 1 písm. a) podle přezkoumané prahové hodnoty platné pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli uvedenými v příloze IV;

c)

prahové hodnoty stanovené v čl. 8 prvním pododstavci písm. b) a v čl. 67 odst. 1 písm. b) a c) podle přezkoumaných prahových hodnot platných pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli, kteří nejsou uvedeni v příloze IV.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“

3)

Článek 79 se nahrazuje tímto:

„Článek 79

Změny

1.   Komise může poradním postupem podle čl. 77 odst. 2 změnit:

a)

postupy pro vypracovávání, zasílání, doručování, překlad, sběr a distribuci oznámení uvedených v článcích 35, 58, 64 a 69 a statistických zpráv uvedených v čl. 35 odst. 4 čtvrtém pododstavci a v článcích 75 a 76;

b)

postup pro zasílání a zveřejňování údajů uvedených v příloze VIII z důvodu technického pokroku nebo z administrativních důvodů.

2.   Komise může měnit následující prvky:

a)

technické postupy pro metody výpočtu uvedené v čl. 78 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 3;

b)

postupy pro zvláštní odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v nomenklatuře CPV;

c)

seznamy veřejnoprávních subjektů a jejich kategorií v příloze III, pokud se jejich změny, zejména na základě oznámení členských států, ukáží jako nutné;

d)

seznamy ústředních orgánů státní správy v příloze IV, po úpravách nutných k plnění Dohody;

e)

referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze I, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře;

f)

referenční čísla v nomenklatuře uvedená v příloze II, pokud se tím nemění věcná působnost této směrnice, a postupy pro odkazy v oznámeních na konkrétní zařazení v této nomenklatuře v rámci kategorií služeb uvedených v příloze;

g)

technické podrobnosti a charakteristiky zařízení pro elektronický příjem uvedené v písmenech a), f) a g) přílohy X;

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 77 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 77 odst. 5.“

5.   ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE

5.1   Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách  (42)

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 315/93, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení nejvyšších přípustných množství pro některé kontaminující látky. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (EHS) č. 315/93 jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Každé prodlení při stanovování nejvyšších přípustných množství pro některé kontaminující látky může znamenat ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí těchto přípustných množství postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (EHS) č. 315/93 se proto mění takto:

1)

V čl. 2 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„V zájmu ochrany veřejného zdraví a v souladu s odstavcem 1 může Komise, je-li to nezbytné, stanovit pro určité kontaminující látky nejvyšší přípustná množství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 8 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 8 odst. 4.“

2)

V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny, zřízeného rozhodnutím Rady 69/414/EHS (43), co nejrychleji přezkoumá důvody uvedené členským státem podle odstavce 1 a neprodleně vydá stanovisko a přijme nezbytná opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 8 odst. 2.

3)

V čl. 5 odst. 3 čtvrtém pododstavci se slova „článku 8“ nahrazují slovy „čl. 8 odst. 2“.

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (44) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.2   Směrnice Rady 93/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy  (45)

Pokud jde o směrnici 93/74/EHS, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití a k přijetí změn, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, seznamu určených užití a obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 93/74/EHS, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Krmiva určená ke zvláštním účelům výživy hrají důležitou roli ve výživě domácích zvířat a při chovu užitkových zvířat. Jsou to krmiva, jejichž složení a příprava musí být speciálně navrženy tak, aby uspokojovaly zvláštní potřeby výživy kategorií domácích a užitkových zvířat, u nichž proces trávení, absorpce nebo metabolismus by mohly být přechodně narušeny anebo jsou dočasně či nezvratně narušeny. Je nutné dát uživateli těchto krmiv neprodleně k dispozici všechny přesné a zásadní informace, které mu umožní správně se rozhodnout. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití a k přijetí změn, s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, seznamu určených užití a obecných předpisů týkajících se používání označení obsažených v seznamu určených užití postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 93/74/EHS se proto mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Komise stanoví:

a)

regulativním postupem podle čl. 9 odst. 2 nejpozději do 30. června 1994 v souladu s přílohou seznam určených užití v souladu s přílohou. Tento seznam obsahuje:

údaje uvedené v čl. 5 bodě 1 písm. b), c), d) a e) a

případně údaje uvedené v čl. 5 bodě 2 a čl. 5 bodě 4 druhém pododstavci;

b)

mohou být přijaty obecné předpisy týkající se používání označení uvedených v písm. a) včetně použitelných přípustných odchylek;

c)

mohou být pozměněna opatření přijatá v souladu s písm. a) a b) s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků.

Opatření uvedená v písmenech b) a c), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 9 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 9 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise co nejdříve zahájí regulativní postup stanovený v čl. 9 odst. 2 za účelem přijetí případných vhodných opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření.“

3)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.3   Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech  (46)

Pokud jde o směrnici 96/23/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí změn příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/23/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/23/ES se proto mění takto:

1)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Plán musí dodržovat úroveň a četnost odebírání vzorků, jak stanoví příloha IV. Na žádost členského státu však Komise může regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 upravit pro příslušné státy požadavky minimální kontroly stanovené v příloze IV, za předpokladu, že je jasně prokázáno, že takováto úprava zvýší obecnou účinnost plánu pro daný členský stát a žádným způsobem nesníží možnosti zjištění reziduí nebo případů protiprávního ošetření látkami uvedenými v příloze I.

2.   Komise přezkoumává skupiny reziduí, která mají být zjišťována v souladu s přílohou II, a stanovuje úrovně a četnost odebírání vzorků u zvířat a produktů uvedených v článku 3, které zatím nejsou stanoveny přílohou IV, a to poprvé nejpozději osmnáct měsíců od přijetí této směrnice. Pro tyto účely Komise přihlíží ke zkušenostem se stávajícími vnitrostátními opatřeními i k informacím sděleným jí na základě stávajících požadavků Společenství, jejichž cílem je zavést povinnost zjišťování reziduí do těchto zvláštních odvětví. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.“

2)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„Komise předloží plán, který shledala jako vyhovující, ke schválení regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.

V zájmu zohlednění vývoje situace v daném členském státě nebo v některé z jeho oblastí, výsledků národních průzkumů či zjištění provedených v rámci článků 16 a 17, může Komise na žádost daného členského státu nebo z vlastního podnětu regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 rozhodnout, že schválí určitou změnu nebo určité doplnění plánu, který již byl již předtím schválen v souladu s odstavcem 2.“;

b)

v odstavci 2 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě připomínek ze strany členských států, anebo v případě, že Komise považuje aktualizovanou verzi za nevyhovující požadavkům či nedostatečnou, předloží aktualizovaný plán Stálému veterinárnímu výboru, který rozhodne regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

3)

V čl. 14 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Seznam takto určených laboratoří se stanoví regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

4)

V čl. 15 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise upřesní podmínky a podrobnosti odběru úředních vzorků, jakož i referenční a obvyklé metody používané k vyšetření těchto úředních vzorků. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.“

5)

V čl. 20 odst. 2 se šestý pododstavec nahrazuje tímto:

„S přihlédnutím k vyjádření znalců mohou být regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 přijata vhodná opatření.“

6)

V článku 21 se druhý pododstavec odstavce 1 a odstavec 2 nahrazují tímto:

„Dotyčný členský stát přijímá nezbytná opatření zohledňující výsledky těchto prověřování a o přijatých opatřeních informuje Komisi. Pokud Komise usoudí, že jsou tato opatření nedostačující, přistoupí po poradě s příslušným členským státem a po vyhodnocení nezbytných opatření, která mají být učiněna k ochraně veřejného zdraví, ke stanovení přiměřených opatření regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

2.   Všeobecná prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o četnost ověřování a podmínky jejich provádění, uvedená v odst. 1 prvním pododstavci (včetně podmínek spolupráce s příslušnými orgány) se stanoví regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3.“

7)

Článek 29 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto

„Komise schvaluje uvedený plán regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3. Stejným postupem lze přijmout záruky jiné než ty, které vyplývají z provádění této směrnice.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Zapsání některé třetí země na seznamy třetích zemí, upravené právními předpisy Společenství, případně výhoda předběžného zaevidování, mohou být v případě nedodržování požadavků uvedených v odstavci 1 dočasně zrušeny, a to regulativním postupem podle čl. 33 odst. 3, na žádost některého z členských států anebo Komisí z jejího vlastního podnětu.“

8)

V čl. 30 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Jestliže v případě třetích zemí, které se Společenstvím uzavřely dohody o rovnocennosti, dojde Komise po šetření u příslušných orgánů dotyčné třetí země k závěru, že tyto země nedostály svým povinnostem a svým zárukám podle plánů uvedených v čl. 29 odst. 1, pozastaví dočasně pro dotyčnou zemi regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2 výhodu vyplývající z těchto dohod pro dotyčná zvířata a produkty až do doby, kdy tato třetí země podá důkaz o nápravě nedostatků. Pozastavená výhoda se zruší stejným postupem.“

9)

Článek 32 se zrušuje.

10)

Články 33, 34 a 35 se nahrazují tímto:

„Článek 33

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (47).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (48) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Článek 34

Aniž je dotčen čl. 6 odst. 2, mohou být přílohy I, III, IV a V změněny nebo doplněny Komisí. Výše uvedené přílohy mohou být konkrétně změněny v zájmu možnosti odhadu rizik spojených s následujícími hledisky:

možná toxicita reziduí v potravinách živočišného původu,

pravděpodobnost výskytu reziduí v potravinách živočišného původu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. čl. 33 odst. 4.

Článek 35

Komise může přijmout přechodná opatření nezbytná k zavedení režimu stanoveného touto směrnicí.

Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, a zejména další upřesnění požadavků stanovených touto směrnicí, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 4.

Další přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

5.4   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin  (49)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 258/97, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích pravidel pro ochranu informací. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je doplnit nařízení (ES) č. 258/97 o nové jiné než podstatné prvky, měla by být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 258/97 se proto mění takto:

1)

V čl. 1 odst. 3 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

2)

V druhém pododstavci čl. 3 odst. 4 se slova „článku 13“ nahrazuje slovy „čl. 13 odst. 2“.

3)

V čl. 4 odst. 5 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

4)

V čl. 7 odst. 1 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

5)

V čl. 8 odst. 3 se slova „článku 13“ nahrazují slovy „čl. 13 odst. 2“.

6)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Komise přijme prováděcí pravidla pro ochranu informací poskytovaných žadatelem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 13 odst. 3.“

7)

V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise v rámci Stálého výboru pro potraviny co nejdříve přezkoumá důvody podle odstavce 1 a přijme vhodná opatření s cílem potvrdit, upravit nebo zrušit vnitrostátní opatření regulativním postupem podle čl. 13 odst. 2. Členský stát, který přijal rozhodnutí podle odstavce 1, jej v tom případě může ponechat v platnosti do doby než tato opatření vstoupí v platnost.“

8)

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.5   Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství  (50)

Pokud jde o rozhodnutí č. 2119/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení přenosných nemocí a kritérií pro výběr těchto nemocí, které síť Společenství pokryje, a ke stanovení metod epidemiologického a mikrobiologického dozoru. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky rozhodnutí č. 2119/98/ES, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

V naléhavé situaci související s výskytem nebo novými skutečnostmi v oblasti vážných přenosných nemocí je nutné co nejdříve použít epidemiologický systém sledování, aby byla zajištěna ochrana obyvatelstva a veřejného zdraví. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí rozhodnutí, kterými se stanoví přenosné nemoci, kritéria pro výběr těchto nemocí a metody epidemiologického a mikrobiologického dozoru, a změn přílohy rozhodnutí č. 2119/98/ES, která obsahuje seznam kategorií přenosných nemocí, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Rozhodnutí č. 2119/98/ES se proto mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„S cílem zajistit účinné fungování sítě Společenství, pokud jde o epidemiologický dozor, a dosažení jednotné informovanosti v tomto rámci Komise určí:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které zní:

„Opatření uvedená v písmenech a), b) a e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto rozhodnutí, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.

Opatření uvedená v písmenech c), d), f), g) a h) se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

2)

V článku 6 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Postupy týkající se informací a konzultací uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 a postupy týkající se koordinace uvedené v odstavcích 1 a 4 se stanoví regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.“

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

4)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Komise může měnit nebo doplňovat přílohu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto rozhodnutí se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 7 odst. 4.“

5.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy  (51)

Pokud jde o směrnici 2000/13/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí některých nutných prováděcích opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2000/13/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí změn seznamů některých kategorií složek postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2000/13/ES se proto mění takto:

1)

V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme předpisy Společenství uvedené v odstavcích 1 a 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

2)

Článek 6 se mění takto:

a)

v odst. 3a písm. d) se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„d)

pokud jde o jiné výrobky v případě opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

v odstavci 6 se druhý pododstavec mění takto:

i)

první odrážka se nahrazuje tímto:

„—

složky, které náleží do jedné ze skupin uvedených v příloze I a které jsou součástí jiné potraviny, mohou být označeny pouze názvem této skupiny.

Změny seznamu skupin v příloze I mohou být provedeny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Označení ‚škrob‘ uvedené v příloze I však musí být vždy doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,“;

ii)

druhá odrážka se nahrazuje tímto:

„—

složky náležející do jedné ze skupin uvedených v příloze II musí být povinně označeny názvem této skupiny, po kterém následuje jejich specifický název nebo jejich číslo ES; pokud určitá složka náleží do více skupin, uvede se skupina, která odpovídá její hlavní funkci v dotyčné potravině.

Změny přílohy II vycházející z vývoje vědeckých a technických poznatků, které jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, přijímá Komise regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3. Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy podle čl. 20 odst. 4.

Označení ‚modifikovaný škrob‘ uvedené v příloze II však musí být doplněno údajem o jeho specifickém rostlinném původu, pokud tato složka může obsahovat lepek,“;

c)

v odstavci 7 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v tomto odstavci. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

d)

v odstavci 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen druhý pododstavec, Komise může změnit přílohu IIIa po obdržení stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vydaného na základě článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (52). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 20 odst. 4.

3)

Článek 7 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v případech stanovených Komisí, stanovení těchto případů, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

v případech stanovených Komisí, stanovení těchto případů, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

c)

v odstavci 4 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Tyto právní předpisy Společenství přijímá Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

4)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odstavci 4 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může tento seznam doplnit. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v odst. 1 druhém pododstavci, odst. 2 písm. b) a d) a odst. 5 druhém pododstavci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

5)

V čl. 11 odst. 2 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijme právní předpisy Společenství uvedené v tomto odstavci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

6)

V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě jiných nápojů obsahujících více než 1,2 % (obj.) alkoholu Komise stanoví tato pravidla.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

7)

V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy zajistí na svém území zákaz prodeje potravin, u nichž nejsou údaje stanovené v článku 3 a čl. 4 odst. 2 uvedeny v jazyce snadno srozumitelném pro spotřebitele, pokud není informovanost spotřebitele účinně zajištěna jinými opatřeními, která se stanoví pro jeden nebo více údajů na etiketě. Stanovení těchto opatření, které je opatřením, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se provede regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.“

8)

Článek 20 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

9)

Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Komise přijme dočasná opatření, prokáže-li se, že jsou pro usnadnění použití této směrnice nezbytná.

Dočasná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených touto směrnicí, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 20 odst. 3.

Další dočasná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 20 odst. 2.“

5.7   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků  (53)

Pokud jde o směrnici 2001/37/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí pravidel pro použití barevných fotografií nebo jiných ilustrací na tabákových výrobcích a k přizpůsobení ustanovení týkajících se metod měření a zdravotního varování vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/37/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2001/37/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme pravidla pro použití barevných fotografií nebo jiných ilustrací k popisu a vysvětlení zdravotních důsledků kouření za účelem zajištění, aby ustanovení vnitřního trhu nebyla narušována. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

2)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Přizpůsobení

1.   Komise rozhodne o přizpůsobení metod měření stanovených v článku 4 a definic, které s nimi souvisejí, na základě vědeckého a technického pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

2.   Komise rozhodne o přizpůsobení zdravotního varování, jež mají být uváděna na jednotlivých baleních tabákových výrobků, uvedená v příloze I, a četnosti obměn zdravotních varování na základě vědeckého a technického pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

3.   Komise přizpůsobí postupem podle čl. 10 odst. 2 na základě vědeckého a technického pokroku označení pro účely identifikace a zpětné zjistitelnosti tabákových výrobků.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“.

5.8   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků  (54)

Pokud jde o směrnici 2001/95/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení a přizpůsobení hlavních pravidel a postupů oznamování vážných rizik u výrobků. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2001/95/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti a zejména s ohledem na to, že vhodnost základních pravidel a postup oznamování vážných rizik u výrobků je podmínkou řádného fungování systému pro rychlou výměnu informací, by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou zkráceny.

Směrnice 2001/95/ES se proto mění takto:

1)

V čl. 4 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Komise stanoví požadavky, které mají zajistit, aby výrobky, které vyhovují těmto normám, splňovaly obecný požadavek na bezpečnost. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4;“.

2)

V čl. 5 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přizpůsobí zvláštní požadavky týkající se povinnosti poskytnout informace stanovené v příloze I. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.“

3)

V článku 12 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Podrobné postupy pro systém RAPEX jsou stanoveny v příloze II. Komise provádí jejich přizpůsobování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 5.“

4)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je patnáct dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).“

5.9   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin  (55)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 178/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí ustanovení týkajících se počtu a názvů vědeckých komisí, pravidel pro podávání žádosti o stanovisko úřadu a kritérií pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 178/2002, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 178/2002 se proto mění takto:

1)

V čl. 28 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Počet vědeckých komisí a jejich názvy může Komise na žádost úřadu přizpůsobit vědeckému a technickému vývoji. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.“

2)

V článku 29 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Prováděcí pravidla k tomuto článku stanoví Komise po konzultaci s úřadem. V pravidlech se zejména stanoví:

a)

postup, jakým úřad vyřizuje žádosti, které jsou mu předloženy;

b)

obecné zásady pro vědecké hodnocení látek, výrobků nebo postupů, které podle právních předpisů Společenství podléhají předchozímu povolení nebo zařazení do pozitivního seznamu, zejména v případech, kdy právní předpisy Společenství stanoví nebo umožňují, aby za tímto účelem žadatel předložil dokumentaci.

Opatření uvedené v písmenu a), jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.

Obecné zásady uvedené v písmenu b) se přijímají regulativním postupem podle čl. 58 odst. 2.“

3)

V článku 36 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise po konzultaci s úřadem stanoví pravidla určující kritéria pro zařazení instituce do seznamu příslušných organizací jmenovaných členskými státy, pravidla pro stanovení harmonizovaných požadavků na jakost a finanční ustanovení upravující finanční podporu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 58 odst. 3.

Další prováděcí pravidla k odstavcům 1 a 2 stanoví Komise po konzultaci s úřadem regulativním postupem podle čl. 58 odst. 2.“

4)

V článku 58 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:

„2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.10   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu  (56)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1774/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení pravidel týkajících se odstraňování, zpracovávání, dovozu/vývozu a přepracováním materiálů kategorie 1, 2 a 3 vedlejších produktů živočišného původu a pravidel uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu pocházejících z území, na která byla uvalena veterinární omezení, a pro organická hnojiva a půdní přídavky; ke stanovení podmínek pro dovoz krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a z třetích zemí a k vymezení zvláštních nebo alternativních hygienických požadavků stanovených v přílohách. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1774/2002, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí pravidel uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu nebo výrobky z nich získané pocházející z území, na která byla uvalena veterinární omezení, k přijetí alternativních pravidel pro zvláštní situace týkající se uvádění na trh pro vedlejší produkty živočišného původu nebo výrobky z nich získané, pocházející z území, na která byla uvalena veterinární omezení, a ke změně příloh postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1774/2002 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy však mohou podle svých vnitrostátních předpisů regulovat dovoz a uvedení na trh produktů, které nejsou uvedeny v přílohách VII a VIII, a to až do rozhodnutí Komise. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Členské státy Komisi neprodleně uvědomí o způsobu, kterým tuto možnost využívají.“

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

s ohledem na vývoj vědeckého poznání, zneškodněn jinými způsoby postupem schváleným Komisí po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až d) tohoto odstavce.“;

b)

v odstavci 4 se první věta nahrazuje tímto:

„Materiál kategorie 1 nesmí být ani vyvážen ani dovážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

odstavec 2 se mění takto:

i)

v písmenu c) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

v případě výsledného materiálu bílkovinné povahy, využit jako organické hnojivo nebo půdní přídavek v souladu s případnými požadavky, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3,“;

ii)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem, který přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;“,

iii)

v písmenu e) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

přeměněn v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování v souladu s pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;“;

iv)

písmeno g) se nahrazuje tímto:

„g)

zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby v souladu s pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až f) tohoto odstavce.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Materiál kategorie 2 nesmí být uváděn na trh ani vyvážen s výjimkou případů v souladu s tímto nařízením nebo pravidly, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

4)

V čl. 6 odst. 2 se písmena g), h) a i) nahrazují tímto:

„g)

v případě kuchyňského odpadu uvedeném v odst. 1 písm. l) zpracován v zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování podle pravidel, která stanoví Komise, nebo, dokud tato pravidla nebudou přijata, v souladu s vnitrostátními právními předpisy; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3;

h)

v případě materiálu rybího původu, zesilážován nebo zkompostován v souladu s pravidly přijatými postupem, který přijme Komise; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3 nebo

i)

zneškodněn jinými způsoby nebo využit jinými způsoby v souladu s pravidly, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem; tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Tyto způsoby mohou buď doplňovat nebo nahrazovat způsoby podle písmen a) až h).“

5)

V článku 12 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může po konzultaci s odpovídajícím vědeckým výborem změnit požadavky uvedené v odstavcích 2 a 3 s ohledem na vývoj vědeckého poznání. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

6)

V článku 16 se odstavec 3 mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

splňují požadavky stanovené v přílohách VII a VIII nebo v prováděcích pravidlech, která stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.“;

b)

v druhém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Ve zvláštních situacích mohou být stanoveny alternativní podmínky k podmínkám stanoveným v prvním pododstavci, a to rozhodnutími, která přijme Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.“

7)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy zajistí, že organická hnojiva a půdní přídavky vyrobené ze zpracovaných produktů jiných než těch, které byly vyrobeny z hnoje a obsahu trávicího traktu, budou uváděny na trh a vyváženy pouze tehdy, pokud splňují případné požadavky, které stanoví Komise po konzultaci s příslušným vědeckým výborem. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

8)

V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví pravidla týkající se kontrolních opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Další pravidla pro provádění tohoto článku se přijmou regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.

Odchylky od odst. 1 písm. a) lze připustit v souvislosti s rybami a kožešinovými zvířaty po konzultaci příslušného vědeckého výboru. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

9)

Článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Členské státy mohou navíc povolit využití pod dohledem příslušných orgánů materiálu kategorie 1 uvedeného v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu ii) ke krmení ohrožených nebo chráněných druhů mrchožravých ptáků v souladu s pravidly, která stanoví Komise po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise může stanovit pravidla týkající se kontrolních opatření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

10)

V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise může stanovit pravidla týkající se četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Veškerá další podrobná pravidla k provádění tohoto článku mohou být stanovena regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

11)

V článku 26 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise může stanovit pravidla týkající se četnosti a referenčních metod mikrobiologických rozborů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.

Veškerá další podrobná pravidla k provádění tohoto článku mohou být stanovena regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

12)

V článku 28 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Dovoz ze třetích zemí krmiv pro zvířata v zájmovém chovu a surovin pro výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu pocházejících ze zvířat, která byla ošetřena některými látkami zakázanými v souladu se směrnicí 96/22/ES se povoluje za předpokladu, že je tento materiál trvale označen, a v souladu se zvláštními podmínkami, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

13)

V článku 32 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise může pozměnit nebo doplnit přílohy po konzultaci jakékoli otázky, která by mohla mít dopad na zdraví lidí nebo zvířat, s příslušným vědeckým výborem a může přijmout jakékoli vhodné přechodné opatření.

Přechodná opatření a opatření, která mají změnit nebo doplnit přílohy, jaž mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, a to zejména o další upřesnění požadavků stanovených v ustanoveních tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 33 odst. 4.

Další přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 33 odst. 2.“

14)

Článek 33 se nahrazuje tímto:

„Článek 33

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravní řetězec a zdraví zvířat (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

15)

V příloze III kapitole II části B se bod 11 nahrazuje tímto:

„11.

Odpadní voda musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Komise může stanovit zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zařízení pro přechodnou manipulaci kategorie 1 a kategorie 2. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

16)

Příloha V se mění takto:

a)

v kapitole II se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

Odpadní voda s původem v nečistém sektoru musí být ošetřena způsobem, který v rozumně proveditelném rozsahu zaručí, že v ní nezůstanou žádní patogenní původci. Komise může stanovit zvláštní požadavky nakládání s odpadní vodou ze zpracovatelských zařízení. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole V se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Komise může stanovit ověřovací postupy založené na testovacích metodách. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

17)

Příloha VI se mění takto:

a)

v kapitole I části C se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

Zpracované produkty získané z materiálů kategorie 1 nebo 2 s výjimkou tekutých výrobků určených do zařízení na výrobu bioplynu nebo kompostování musí být trvale označeny, pokud je to technicky možné, zápachem s využitím systému schváleného příslušným orgánem. Komise může stanovit prováděcí pravidla k tomuto označování. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole II bodu 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

v kontinuálním procesu při 140 °C a 2 barech (2 000 hPa) po dobu osmi minut, nebo za rovnocenných podmínek, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

18)

Příloha VII se mění takto:

a)

v kapitole II části C bodu 13 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

přepracována ve zpracovatelském zařízení schváleném podle tohoto nařízení nebo dekontaminována ošetřením schváleném příslušným orgánem. Komise stanoví seznam povolených ošetření. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3. Zásilka nesmí být uvolněna, dokud nebude ošetřena a testována na přítomnost salmonel příslušným orgánem v souladu s odstavcem 10 kapitoly I s negativními výsledky.“;

b)

kapitola V se mění takto:

i)

v části A se bod 5 nahrazuje tímto:

„5.

Syrové mléko a mlezivo musí být vyráběny v podmínkách nabízejících odpovídající záruky ve vztahu ke zdraví zvířat. Tyto podmínky stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

ii)

v části B se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

V případě zjištění rizika zavlečení exotické choroby a nebo jakéhokoli jiného rizika vůči zdraví zvířat může Komise stanovit doplňkové podmínky ochrany zdraví zvířat. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

c)

v kapitole VI části B bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

rovnocenným výrobním postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

d)

v kapitole VII části A se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Fosforečnan vápenatý musí být vyráběn postupem, který:

a)

zajišťuje, že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí horké vody zbaven tuku a ošetřen zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (při minimální koncentraci 4 % a pH nižším než 1,5) po dobu minimálně dvou dní;

b)

po skončení postupu popsaného v písmenu a) pokračuje ošetřením získaného fosforečného výluhu vápnem, což vede k získání výsledné sraženiny fosforečnanu vápenatého při pH 4 až 7 a

c)

tuto sraženinu fosforečnanu vápenatého nakonec vysuší při vstupní teplotě od 65 °C do 325 °C a konečné teplotě v rozmezí od 30 °C do 65 °C, nebo

rovnocenným postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

e)

v kapitole VIII části A se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Fosforečnan trivápenatý musí být vyráběn postupem, který zajistí:

a)

že všechen kostní materiál kategorie 3 je najemno nadrcen a pomocí protiproudu horké vody zbaven tuku (úlomky kostí o velikosti nejméně 14 mm);

b)

nepřetržité vaření v páře při 145 °C po dobu 30 minut při tlaku 4 bary;

c)

odstředění vývaru z bílkovin od hydroxyapatitu (fosforečnanu trivápenatého) a

d)

granulaci fosforečnanu trivápenatého po sušení ve fluidní vrstvě vzduchem o teplotě 200 °C nebo

rovnocenným výrobním postupem, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

19)

Příloha VIII se mění takto:

a)

v kapitole VI části A bod 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

konzervovány jiným postupem než činěním, který specifikuje Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“;

b)

v kapitole VII části A bodu 4 písm. a) se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

konzervovány jiným postupem než činěním, který schválí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 33 odst. 3.“

5.11   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek  (57)

Pokud jde o směrnici 2002/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách I až IV technickému a vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2002/98/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud vědecký a technický vývoj ukáže, že je nutné opatřit nebo získat od dárců doplňující informace, například za účelem vyloučení dárců, kteří pro ostatní představují riziko, přizpůsobení by mělo být provedeno neprodleně. Obdobně by se postupovalo v případě, pokud by vědecký pokrok označil nová kritéria pro trvalé vyloučení, a bylo by zapotřebí okamžitě doplnit na seznam nová kritéria vhodnosti dárce krve nebo plazmy. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přizpůsobení technických požadavků týkajících se informací, které mají být dárcům podány nebo které mají dárci poskytnout, a požadavků souvisejících s vhodností dárců krve a plazmy stanovených v přílohách I až IV přizpůsobení technickému a vědeckému a pokroku postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2002/98/ES se proto mění takto:

1)

Článek 28 se nahrazuje tímto:

„Článek 28

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2)

Článek 29 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o přizpůsobení technických požadavků stanovených v přílohách I až IV technickému a vědeckému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3. Komise může u technických požadavků stanovených v přílohách III až IV ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 28 odst. 4.“;

b)

v druhém pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o těchto technických požadavcích a jejich přizpůsobení technickému a vědeckému pokroku:“;

c)

doplňují se nové pododstavce, které zní:

„Technické požadavky uvedené v písmenech a) až i) druhého odstavce, která jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 28 odst. 3.

Komise může u technických požadavků stanovených v písmenech b), c), d), e), f) a g) druhého odstavce ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 28 odst. 4.“

5.12   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat  (58)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1831/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k vytvoření dalších skupin doplňkových látek v krmivech a funkčních skupin v důsledku technologického pokroku nebo vědeckého vývoje, k přijetí změn přílohy III a obecných podmínek stanovených v příloze IV za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje a k přijetí změn v příloze II. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1831/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1831/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Je-li to z důvodu technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise upravit obecné podmínky stanovené v příloze IV. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

2)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Je-li to na základě technologického pokroku nebo vědeckého vývoje nezbytné, může Komise vytvořit další skupiny doplňkových látek v krmivech a funkční skupiny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

3)

V čl. 7 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Po konzultaci s úřadem může Komise stanovit další prováděcí pravidla k tomuto článku.

Komise stanoví pravidla, která umožní zavedení zjednodušených ustanovení pro povolování doplňkových látek, které již byly povoleny pro použití v potravinách. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.

Ostatní prováděcí pravidla k tomuto odstavci mohou být přijata regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2. Tato pravidla by v případě potřeby měla rozlišovat mezi požadavky na doplňkové látky v krmivech určené pro hospodářská zvířata a požadavky na krmiva určená pro jiná zvířata, zejména pro zvířata v zájmovém chovu.“

4)

V článku 16 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může přijmout změny přílohy III za účelem zohlednění technologického pokroku a vědeckého vývoje. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

5)

V článku 21 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Podrobná prováděcí pravidla k příloze II se stanoví regulativním postupem podle čl. 22 odst. 2.

Komise může změnit přílohu II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 22 odst. 3.“

6)

V článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.13   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu  (59)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2065/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí změn příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2065/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2065/2003 se proto mění takto:

1)

V článku 17 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise po vyžádání vědecko-technické podpory úřadu podle potřeby přijme kritéria jakosti pro validované metody analýzy navržené podle přílohy II bodu 4, včetně látek, které mají být stanovovány.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.“

2)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Změny

1.   Komise přijme změny příloh po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

2.   Změny seznamu uvedeného v čl. 6 odst. 1 se přijímají regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 po vyžádání vědecko-technického stanoviska úřadu.“

3)

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.14   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci  (60)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2160/2003, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí cílů Společenství směřujících ke snížení výskytu zoonóz a původců zoonóz, určitých tlumicích metod a zvláštních pravidel týkajících se kritérií pro hodnocení testovacích metod a ke stanovení pravomocí a úkolů národních referenčních laboratoří a pravidel provádění kontrol ve Společenství. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2160/2003, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2160/2003 se proto mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise stanoví cíle a jakékoliv jejich změny. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

v odstavci 6 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Komise může změnit přílohu I pro účely vyjmenované v písmenu b) a poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v písmenu c). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

c)

odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7.   Komise může změnit nebo doplnit přílohu III. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V článku 5 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může změnit, upravit nebo doplnit požadavky a minimální pravidla pro odběr vzorků stanovená v příloze II a poté, co byla vzata v úvahu zejména kritéria vyjmenovaná v čl. 4 odst. 6 písm. c). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 8 se odstavce 1 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Z podnětu Komise nebo na žádost členského státu:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

4)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, Komise může stanovit specifická pravidla týkající se určení kritérií, uvedených v čl. 5 odst. 5 a v odstavci 2 tohoto článku, členskými státy. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

5)

V článku 10 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Členskému státu konečného určení může být povoleno regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2, aby vyžadoval po přechodné období, aby výsledky testů uvedených v odstavci 4 tohoto článku splňovaly stejná kritéria, jaká jsou stanovena v jeho národním programu v souladu s čl. 5 odst. 5. Komise může odejmout povolení a, aniž je dotčen čl. 5 odst. 6, stanovit zvláštní pravidla týkající se takových kritérií. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

6)

Článek 11 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise stanoví pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi národních referenčních laboratoří. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Komise stanoví některé pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří, zejména pokud jde o koordinaci jejich činností s činnostmi příslušných laboratoří členských států určených v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. a). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

7)

V čl. 12 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě potřeby Komise může schválit jiné testovací metody. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

8)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Prováděcí a přechodná opatření

Komise může přijmout vhodná přechodná nebo prováděcí opatření včetně nezbytných změn příslušných veterinárních osvědčení. Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně opatření doplňujících toto nařízení o nové jiné než podstatné prvky, zejména další upřesnění požadavků stanovených v ustanoveních této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

Další prováděcí nebo přechodná opatření lze přijmout regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2.“

9)

V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

10)

V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pravidla, jimiž se řídí způsob spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány, se stanoví regulativním postupem podle článku 14 odst. 2.“

5.15   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk  (61)

Pokud jde o směrnici 2004/23/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke stanovení požadavků na sledovatelnost tkání a buněk a souvisejících postupů výkonu a některých technických požadavků týkajících se mimo jiné akreditačního systému pro tkáňová zařízení a darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/23/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Pokud vědecký a technický rozvoj v oblasti kritérií výběru a laboratorních testů prováděných u dárců poskytne nové důkazy o nemocech přenosných dárcovstvím, bylo by nutné následně neprodleně přizpůsobit právní předpisy Společenství. Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné pro regulativní postup s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí rozhodnutí týkajících se kritérií výběru pro dárce tkání nebo buněk a laboratorních testů, které musí dárci podstoupit, postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/23/ES se proto mění takto:

1)

Článek 8 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise stanoví požadavky na sledovatelnost tkání a buněk a rovněž přípravků a materiálů přicházejících do styku s těmito tkáněmi a buňkami, které mají dopad na jejich jakost a bezpečnost. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise stanoví postupy pro zajištění sledovatelnosti na úrovni Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“

2)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Postupy pro ověřování dodržování jakostních a bezpečnostních norem podle odstavce 1 stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.“

3)

Článek 28 se mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise rozhoduje o těchto technických požadavcích a jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Technické požadavky uvedené v písmenech a) až i), která jsou opatřeními, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 29 odst. 3.

Ze závažných naléhavých důvodů může Komise použít postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 29 odst. 4 u technických požadavků stanovených v písm. d) a e) tohoto článku.“

4)

Článek 29 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

5.16   Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat  (62)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 882/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí prováděcích opatření týkajících se metod odběru vzorků a analýzy, ke stanovení podmínek, za kterých se provádí speciální ošetření, k aktualizaci minimálních sazeb případně ukládaných poplatků, ke stanovení okolnosti, za jakých se vyžaduje úřední osvědčování, ke změně a aktualizaci seznamů referenčních laboratoří Společenství a ke stanovení kritérií pro posouzení rizik, jež představují výrobky dovážené do Společenství a zvláštní podmínky dovozu. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 882/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 882/2004 se proto mění takto:

1)

V článku 11 se odstavec 4 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Komise může přijmout tato prováděcí opatření:“;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

2)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušný orgán zajistí, aby speciální ošetření bylo prováděno v zařízeních, která jsou pod jeho kontrolou nebo pod kontrolou jiného členského státu, a v souladu s podmínkami, které stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny, speciální ošetření se provádí v souladu s vnitrostátními předpisy.“

3)

V čl. 27 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise nejméně každé dva roky aktualizuje sazby uvedené v příloze IV oddílu B a v příloze V oddílu B, zejména za účelem zohlednění inflace. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

4)

V článku 30 se odstavec 1 mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„Aniž jsou dotčeny požadavky týkající se úředního osvědčování pro účely zdraví zvířat nebo dobrých životních podmínek zvířat, Komise může přijmout požadavky týkající se:“;

b)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Opatření uvedená v písmenu a), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Opatření uvedená v písmenech b) až g) se přijímají regulativním postupem podle čl. 62 odst. 3.“

5)

Článek 32 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Komise může zařadit do přílohy VII jiné referenční laboratoře Společenství, které působí v oblastech uvedených v článku 1. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4. Stejným postupem může být aktualizována příloha VII.“;

b)

odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Komise stanoví dodatečné pravomoci a úkoly referenčních laboratoří Společenství. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

6)

V článku 33 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise může stanovit dodatečné pravomoci a úkoly národních referenčních laboratoří. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

7)

V čl. 46 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise rozhodne o kritériích pro stanovení rizik pro účely posouzení rizik uvedeného v písmenu a). Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

8)

V článku 48 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pokud nejsou v právních předpisech Společenství, a zejména v nařízení (ES) č. 854/2004, stanoveny podmínky a podrobné postupy, které mají být dodržovány při dovozu zboží ze třetích zemí nebo jejich regionů, stanoví je v případě potřeby Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

9)

V článku 62 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

10)

Článek 63 se nahrazuje tímto:

„Článek 63

Prováděcí a přechodná opatření

1.   Přechodná opatření obecné působnosti, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, zejména:

změna norem uvedených v čl. 12 odst. 2,

definice toho, jaké krmivo lze pro účel tohoto nařízení považovat za krmivo živočišného původu,

a další specifikace požadavků stanovených ustanoveními tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.

Jiná přechodná a prováděcí opatření nezbytná k jednotnému uplatňování tohoto nařízení lze přijmout regulativním postupem podle čl. 62 odst. 3. To se týká zejména:

přenesení kontrolních úkolů na kontrolní orgány uvedené v článku 5, které fungovaly již před vstupem tohoto nařízení v platnost,

nesoulad uvedený v článku 28, který má za následek vznik výdajů souvisejících s dodatečnými úředními kontrolami,

výdaje vzniklé na základě článku 54,

pravidla pro mikrobiologické, fyzikální nebo chemické rozbory při úředních kontrolách, zejména v případě podezření na nebezpečí, včetně dohledu nad bezpečností výrobků dovážených ze třetích zemí.

2.   Aby byl zohledněn zvláštní charakter nařízení (EHS) č. 2092/91, (EHS) č. 2081/92 a (EHS) č. 2082/92, může Komise přijmout zvláštní opatření, která stanoví nezbytné odchylky od pravidel stanovených v tomto nařízení a úpravy těchto pravidel. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4.“

11)

Článek 64 se nahrazuje tímto:

„Článek 64

Změny příloh a odkazy na evropské normy

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 62 odst. 4:

1.

mohou být aktualizovány přílohy tohoto nařízení s výjimkou přílohy I, přílohy IV a přílohy V, aniž je dotčen čl. 27 odst. 3, zejména s cílem zohlednit administrativní změny a vědecký nebo technický pokrok;

2.

mohou být aktualizovány odkazy na evropské normy uvedené v tomto nařízení, pokud CEN změní tyto odkazy.“

5.17   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami  (63)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1935/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zvláštních opatření pro skupiny materiálů a předmětů, povolení pro Společenství pro látky a jeho změny, pozastavení platnosti nebo zrušení. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 1935/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

S cílem zvýšit konkurenceschopnost a zavádění inovací evropského průmyslu by měly být materiály a předměty určené pro styk s potravinami uváděny na trh co nejdříve po stanovení jejich bezpečnosti. Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou k přijetí seznamu látek, jejichž užití při výrobě materiálů a předmětů je povoleno; seznamu či seznamů povolených látek obsažených v aktivních nebo inteligentních materiálech nebo předmětech určených pro styk s potravinami anebo seznamu či seznamů aktivních nebo inteligentních materiálů a předmětů a popřípadě i zvláštních podmínek užívání těchto látek nebo materiálů a předmětů, které je obsahují; norem čistoty; zvláštních podmínek pro používání látek nebo materiálů a předmětů, v nichž jsou použity; specifických limitů pro migraci určitých složek nebo skupin složek do potravin nebo na ně s přihlédnutím k jiným možným zdrojům styku s těmito složkami; změn stávajících směrnic o materiálech a předmětech; povolení pro Společenství a jejich změn, pozastavení jejich platnosti nebo zrušení zkráceny.

Pokud ze závažných naléhavých důvodů nelze dodržet lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou, měla by mít Komise možnost použít k přijetí zvláštních opatření týkajících se změny, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení pro Společenství postup pro naléhavé případy stanovený v čl. 5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 1935/2004 se proto mění takto:

1)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přijmout nebo změnit zvláštní opatření pro skupiny materiálů a předmětů uvedených v příloze I, případně pro kombinace těchto materiálů a předmětů nebo pro recyklované materiály a předměty použité při výrobě těchto materiálů a předmětů.“;

b)

v odstavci 1 se doplňují nové pododstavce, které zní:

„Komise přijme zvláštní opatření uvedená v písmenu m) regulativním postupem podle čl. 23 odst. 2.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech f), g), h), i), j), k), l) a n), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.

Zvláštní opatření uvedená v písmenech a) až e), jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“;

c)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Komise může změnit stávající zvláštní směrnice o materiálech a předmětech. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“

2)

V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise přijme povolení pro celé Společenství ve formě zvláštního opatření podle odstavce 1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4.“

3)

V článku 12 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Komise přijme konečné znění zvláštního opatření, pozastavení platnosti nebo zrušení povolení. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 4. Komise může ze závažných naléhavých důvodů použít postup pro naléhavé případy podle čl. 23 odst. 5.“

4)

Článek 22 se nahrazuje tímto:

„Článek 22

Komise přijme změny příloh I a II. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 23 odst. 3.“

5)

Článek 23 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“;

b)

doplňují se nové odstavce, které znějí:

„4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou dva měsíce v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1, 2, 4 a 6 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.   ENERGETIKA A DOPRAVA

6.1   Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení  (64)

Pokud jde o směrnici 96/98/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí zkušebních norem, pokud je mezinárodní organizace nejsou v přiměřené době schopny přijmout nebo je odmítnou přijmout, k převodu zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a za výjimečných okolností k povolení nakládky technicky inovačního zařízení. Komise je rovněž třeba zmocnit k uplatnění následných změn mezinárodních právních nástrojů pro účely uvedené směrnice, k aktualizaci přílohy A, k doplnění možnosti použít některé moduly pro zařízené uvedená v příloze A.1, ke změně sloupců pro moduly posuzování shody a k zahrnutí jiných organizací pro normalizaci do definice „zkušebních norem“ uvedené v článku 2. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 96/98/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 96/98/ES se proto mění takto:

1)

V článku 7 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5.   Pokud mezinárodní organizace včetně IMO nejsou v přiměřené době schopny nebo odmítnou přijmout příslušné zkušební normy pro specifické položky zařízení, mohou být přijaty normy založené na práci evropských organizací pro normalizaci. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

6.   Po přijetí nebo po vstupu v účinnost zkušebních norem uvedených v odstavcích 1 až 5 pro specifické položky zařízení lze převést toto zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.

Článek 5 se uplatní ode dne převedení.“

2)

V čl. 13 odst. 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

opatření jsou odůvodněná, neprodleně o tom informuje členský stát, který dal podnět, a ostatní členské státy; je-li rozhodnutí podle odstavce 1 přisuzováno nedostatkům ve zkušebních normách, Komise po konzultaci se zúčastněnými stranami předloží do dvou měsíců záležitost výboru podle čl. 18 odst. 1 a pokud členský stát, který rozhodnutí učinil, zamýšlí toto rozhodnutí uplatňovat, zahájí regulativní postup podle čl. 18 odst. 2.“

3)

V článku 14 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Takové zařízení, které je uvedeno v odstavci 1, se doplní k příloze A.2. Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

4)

V článku 17 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Tato směrnice může být změněna s cílem:

a)

uplatnit pro účely této směrnice navazující změny mezinárodních právních nástrojů;

b)

aktualizovat přílohu A jak zavedením nových zařízení, tak převedením zařízení z přílohy A.2 do přílohy A.1 a naopak;

c)

doplnit možnost použít moduly B + C a modul H pro zařízené uvedená v příloze A.1 a změnit sloupce pro moduly posuzování shody;

d)

zahrnout jiné normalizační organizace do definice „zkušebních norem“ uvedené v článku 2.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 18 odst. 3.“

5)

Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený článkem 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (65).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (66) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.2   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí  (67)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2099/2002, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně čl. 2 odst. 2, aby zahrnoval odkaz na akty Společenství, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují prováděcí pravomoci COSS. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2099/2002, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 2099/2002 se proto mění takto:

1)

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Zřízení výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (dále jen COSS).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

2)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Pravomoci COSS

COSS vykonává pravomoci, které mu svěřují platné právní předpisy Společenství. Ustanovení čl. 2 bodu 2) lze změnit regulativním postupem s kontrolou podle čl. 3 odst. 3 tak, aby zahrnovalo odkaz na akty Společenství, které vstoupí v platnost po přijetí tohoto nařízení a které svěřují prováděcí pravomoci COSS. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají postupem podle čl. 3 odst. 3.“

6.3   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví  (68)

Pokud jde o směrnici 2003/42/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně příloh ve smyslu rozšíření nebo změny těchto příkladů; k usnadnění výměny informací a k přijetí opatření pro šíření informací zúčastněným osobám. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2003/42/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2003/42/ES se proto mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Komise může rozhodnout o změnách příloh ve smyslu rozšíření nebo změny těchto příkladů. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.“

2)

V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (69) přijme Komise z vlastního podnětu opatření pro šíření informací podle odstavce 1 zúčastněným osobám a příslušné podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

poskytovat osobám a organizacím informace, které potřebují pro zvýšení bezpečnosti civilního letectví,

omezit šíření informací na úroveň, která je nezbytně nutná pro účely jejich uživatelů, aby byla zajištěna přiměřená důvěrnost těchto informací.

Jednotlivá opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2.

Obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 3.

Rozhodnutí o šíření informací podle tohoto odstavce se omezí na rozsah nezbytně nutný pro účely jejich uživatelů, aniž je dotčen článek 8.

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (70).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.4   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství  (71)

Pokud jde o směrnici 2004/36/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření pro poskytování informací získaných na základě prohlídek na odbavovací ploše, které se provádí v rámci programu Evropského společenství (ES) SAFA, zúčastněným osobám a k přijetí opatření pozměňujících přílohy směrnice, jimiž se stanoví prvky technických postupů provádění prohlídek na odbavovací ploše v rámci programu Evropského společenství (ES) SAFA a podávání zpráv o nich. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/36/ES, včetně jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/36/ES se proto mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aniž je dotčeno právo veřejnosti na přístup k dokumentům Komise stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001, přijme Komise z vlastního podnětu opatření, aby byly zúčastněným osobám byly poskytovány informace podle odstavce 1, jakož i související podmínky. Tato opatření, která mohou být obecná nebo individuální, jsou založena na potřebě:

poskytnout osobám a organizacím informace, které potřebují k zvýšení bezpečnosti civilního letectví,

omezit šíření informací pouze na to, co je nezbytně požadováno pro účely jejích uživatelů, aby tím bylo zajištěno náležité utajení těchto informací.

Jednotlivá opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 10 odst. 3.

Obecná opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Na základě informací shromážděných podle odstavce 1 může Komise

a)

regulativním postupem podle čl. 10 odst. 2 přijmout veškerá vhodná opatření, která usnadní provádění článků 3, 4 a 5, a zejména:

určit formát pro ukládání a šíření údajů,

zřídit nebo podpořit příslušné orgány pro řízení a využívání nástrojů nezbytných pro sběr a výměnu informací;

b)

určit podmínky pro provádění prohlídek na odbavovací ploše, včetně systematických kontrol, a stanovit seznam informací, které mají být shromažďovány. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

3)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 12 nařízení (EHS) 3922/91.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

5.   Komise může s výborem dále konzultovat jakoukoli jinou otázku, která se týká uplatňování této směrnice.“

4)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komise může změnit přílohy této směrnice.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 10 odst. 4.“

6.5   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství  (72)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 868/2004, je zejména třeba zmocnit Komisi k vypracování podrobné metodiky k určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika by měla mimo jiné stanovit způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 868/2004 jeho doplněním, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Nařízení (ES) č. 868/2004 se proto mění takto:

1)

V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise vypracuje podrobnou metodiku k určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

2)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství (73).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

6.6   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě  (74)

Pokud jde o směrnici 2004/54/ES, je zejména třeba zmocnit Komisi k provedení změn nezbytných k přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky směrnice 2004/54/ES, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Směrnice 2004/54/ES se proto mění takto:

1)

V článku 13 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Do 30. dubna 2009 Komise zveřejní zprávu o praxi uplatňované v členských státech. V případě potřeby vydá doporučení k přijetí společné harmonizované metodiky analýzy rizik regulativním postupem podle čl. 17 odst. 2.“

2)

Článek 16 se nahrazuje tímto:

„Článek 16

Přizpůsobení technickému pokroku

Komise přizpůsobuje přílohy této směrnice technickému pokroku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 17 odst. 3.“

3)

Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

6.7   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce  (75)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2111/2005, je zejména třeba zmocnit Komisi ke změně společných kritérií pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2111/2005, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Z důvodu účinnosti by měly být lhůty obvykle použitelné v rámci regulativního postupu s kontrolou ke změně přílohy stanovující společná kritéria pro zvážení zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů na úrovni bezpečnosti zkráceny.

Nařízení (ES) č. 2111/2005 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Společná kritéria pro uložení zákazu provozování letecké dopravy leteckým dopravcům, která se zakládají na příslušných bezpečnostních normách (dále jen ‚společná kritéria‘), jsou stanovena v příloze tohoto nařízení. Komise může přílohu změnit, zejména s cílem zohlednit vědecký a technický rozvoj. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

2)

V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Komise případně přijímá prováděcí opatření s cílem stanovit podrobná pravidla týkající se postupů podle tohoto článku. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 15 odst. 4.“

3)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

1.   Komisi je nápomocen výbor uvedený v článku 12 nařízení (EHS) č. 3922/91 (dále jen ‚výbor‘).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a odst. 5 písm. b) a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Lhůty stanovené v čl. 5a rozhodnutí 1999/468/ES jsou jeden měsíc v případě odst. 3 písm. c), jeden měsíc v případě odst. 4 písm. b) a dva měsíce v případě odst. 4 písm. e).

5.   Komise může s výborem konzultovat jakoukoli jinou záležitost týkající se použití tohoto nařízení.“


(1)  Úř. věst. L 59, 27.2.1998, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(4)  Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 10.

(5)  Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

(7)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(8)  Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34.

(9)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.“

(10)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24.

(12)  Úř. věst. L 243, 24.9.1996, s. 31.

(13)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.“

(14)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 32.

(15)  Úř. věst. L 244, 29.9.2000, s. 1.

(16)  Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 64, 4.3.2006, s. 37.

(18)  Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 15.

(19)  Úř. věst. L 257, 27.10.1995, s. 1.

(20)  Zveřejnila OSN, série F č. 2, revize 3, tabulka 6.1, ve znění dokumentu OECD (DES/NI/86.9), Paříž 1986.“

(21)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(22)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(23)  Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.

(24)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(25)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(26)  Úř. věst. L 162, 5.6.1998, s. 1.

(27)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(28)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(29)  Úř. věst. L 63, 12.3.1999, s. 6.

(30)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(31)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(32)  Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 1.

(33)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.“

(34)  Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.“

(36)  Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.

(37)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(38)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 1.

(39)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(40)  Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.

(41)  Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15.“

(42)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(43)  Úř. věst. L 291, 19.11.1969, s. 9.“

(44)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“;

(45)  Úř. věst. L 237, 22.9.1993, s. 23.

(46)  Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10.

(47)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(48)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(49)  Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1.

(50)  Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1.

(51)  Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.

(52)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.“

(53)  Úř. věst. L 194, 18.7.2001, s. 26.

(54)  Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.

(55)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(56)  Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

(57)  Úř. věst. L 33, 8.2.2003, s. 30.

(58)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(59)  Úř. věst. L 309, 26.11.2003, s. 1.

(60)  Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.

(61)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.

(62)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(63)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(64)  Úř. věst. L 46, 17.2.1997, s. 25.

(65)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(66)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“

(67)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1.

(68)  Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 23.

(69)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.“

(70)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.“

(71)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(72)  Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1.

(73)  Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8.“

(74)  Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39.

(75)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15.

Chronologický index

1.

Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách.

2.

Směrnice Rady 1993/74/EHS ze dne 13. září 1993 o krmivech určených ke zvláštním účelům výživy.

3.

Nařízení Rady (ES) č. 2494/95 ze dne 23. října 1995 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen.

4.

Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech.

5.

Směrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT).

6.

Směrnice Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení.

7.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

8.

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.

9.

Nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství.

10.

Nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách.

11.

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství.

12.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES ze dne 27. října 1998 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

13.

Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

14.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES ze dne 9. března 1999 o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody.

15.

Nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce.

16.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

17.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

18.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.

19.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení humánních léčivých přípravků.

20.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/37/ES ze dne 5. června 2001 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků.

21.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků.

22.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků.

23.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin.

24.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.

25.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí.

26.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV).

27.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/98/ES ze dne 27. ledna 2003, kterou se stanoví standardy jakosti a bezpečnosti pro odběr, vyšetření, zpracování, skladování a distribuci lidské krve a krevních složek.

28.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce.

29.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES ze dne 13. června 2003 o hlášení událostí v civilním letectví.

30.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat.

31.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2065/2003 ze dne 10. listopadu 2003 o kouřových aromatických přípravcích používaných nebo určených k použití v potravinách nebo na jejich povrchu.

32.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci.

33.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb.

34.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby.

35.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk.

36.

Směrnice 2004/36/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. dubna 2004 o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství.

37.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství.

38.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.

39.

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

40.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

41.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1552/2005 ze dne 7. září 2005 o statistikách odborného vzdělávání v podnicích.

42.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce.

43.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek.

44.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání.

45.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.

46.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU