(ES) č. 537/2009Nařízení Komise (ES) č. 537/2009 ze dne 19. června 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 159, 20.6.2009, s. 6-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. června 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. června 2009 Nabývá účinnosti: 27. června 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 537/2009

ze dne 19. června 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 834/2007 byl v příloze III nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření týkající se dovozu ekologických produktů z třetích zemí (2), sestaven seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci jsou uznány za rovnocenné. Vzhledem k novým žádostem a informacím, které třetí země předložily Komisi od posledního zveřejnění seznamu, by měly být zohledněny a na seznam přidány nebo vloženy určité úpravy.

(2)

Australské a kostarické orgány požádaly Komisi, aby na seznam zařadila nový kontrolní a certifikační subjekt. Australské a kostarické orgány poskytly Komisi všechny nezbytné záruky a informace, aby ji ujistily, že nové kontrolní a certifikační subjekty splňují kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008.

(3)

Zařazení Indie na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 uplyne dnem 30. června 2009. Aby se zabránilo narušení obchodu, je nutné prodloužit na další období zařazení Indie na seznamu. Indické orgány požádaly Komisi, aby na seznam zařadila čtyři nové kontrolní a certifikační subjekty. Indické orgány poskytly Komisi všechny nezbytné záruky a informace, aby ji ujistily, že nový kontrolní a certifikační subjekt provádějící kontroly a vydávající osvědčení splňuje kritéria stanovená v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Indické orgány informovaly Komisi o změně názvu jednoho kontrolního subjektu.

(4)

Izraelské orgány informovaly Komisi o změně názvu jednoho kontrolního subjektu.

(5)

Určité zemědělské produkty dovážené z Tuniska jsou v současnosti uváděny na trh Společenství podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008. Tunisko předložilo Komisi žádost o zařazení na seznam v příloze III uvedeného nařízení. Předložilo informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z posouzení těchto informací a následných jednání s tuniskými orgány vyplynulo, že pravidla, kterými se v této zemi řídí produkce a kontrola zemědělských produktů, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Komise provedla kontrolu na místě týkající se pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně uplatňovaných v Tunisku, jak stanoví čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

(6)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. června 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V bodě 5 týkajícím se Austrálie se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

AUS-QUAL Pty Ltd, www.ausqual.com.au“.

2)

V bodě 5 týkajícím se Kostariky se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Control Union Certifications, www.cuperu.com“;

3)

Text, který se vztahuje k Indii, se mění takto:

a)

bod 5 se nahrazuje tímto:

„—

Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd, www.aditicert.net

APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

Control Union Certifications, www.controlunion.com

ECOCERT India Private Limited, www.ecocert.in

Food Cert India Pvt. Ltd, www.foodcert.in

IMO Control Private Limited, www.imo.ch

Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

ISCOP (Indian Society for Certification of Organic products), www.iscoporganiccertification.com

Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in

SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

Vedic Organic certification Agency, www.vediccertification.com

Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/index_eng.asp“;

b)

v bodě 7 se rok „2009“ nahrazuje rokem „2014“.

4)

V bodě 5 týkajícím se Izraele se čtvrtá odrážka nahrazuje tímto:

„—

Secal Israel Inspection and certification, www.skal.co.il“;

5)

Za text, který se vztahuje ke Švýcarsku, se vkládá nový text, který zní:

„TUNISKO

1.   Kategorie produktů:

a)

nezpracované rostlinné produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a skládající se převážně z jedné nebo více složek rostlinného původu.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a organicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Tunisku.

3.   Produkční normy: Zákon č. 99-30 ze dne 5. dubna 1999 o ekologickém zemědělství; vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. února 2001, kterou se schvalují standardní specifikace ekologického pěstování plodin.

4.   Příslušný orgán: generální ředitelství pro zemědělskou produkci (Direction générale de la Production Agricole), www.agriportail.tn

5.   Kontrolní subjekty:

Ecocert S.A. en Tunisie, www.ecocert.com

Istituto Mediterraneo di Certificazione IMC, www.imcert.it

BCS, www.bcs-oeko.com

Lacon, www.lacon-institute.com

6.   Subjekt vydávající osvědčení: jako v bodě 5.

7.   Trvání zařazení: do 30. června 2012.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU