(ES) č. 487/2009Nařízení Rady (ES) č. 487/2009 ze dne 25. května 2009 o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 148, 11.6.2009, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. května 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 487/2009

ze dne 25. května 2009

o použití čl. 81 odst. 3 Smlouvy na některé kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 83 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 3976/87 ze dne 14. prosince 1987 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví letecké dopravy (2) bylo několikrát podstatně změněno (3). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Společná ustanovení k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy by měla být přijata prostřednictvím nařízení nebo směrnice postupem podle článku 83 Smlouvy. Komise by měla mít možnost stanovit formou nařízení, že se čl. 81 odst. 1 Smlouvy nevztahuje na některé kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě.

(3)

Komise by měla být zmocněna udělovat v odvětví letecké dopravy blokové výjimky, které by se vztahovaly jak na dopravu ve Společenství, tak i na dopravu mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

(4)

Mělo by být stanoveno, za jakých konkrétních podmínek a okolností smí Komise vykonávat takovou pravomoc v úzké a stálé spolupráci s příslušnými orgány členských států.

(5)

Je zejména vhodné udělit blokové výjimky pro některé kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě. Tyto výjimky by měly být uděleny na omezenou dobu, ve které se mohou letečtí dopravci přizpůsobit konkurenčnějšímu prostředí. Komise by měla být schopna v úzké spolupráci s členskými státy přesně vymezit rozsah těchto výjimek a podmínky s nimi spojené.

(6)

Tímto nařízením není dotčen článek 86 Smlouvy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Toto nařízení se vztahuje na leteckou dopravu.

Článek 2

1.   V souladu s čl. 81 odst. 3 Smlouvy může Komise formou nařízení prohlásit, že se čl. 81 odst. 1 Smlouvy nevztahuje na některé kategorie dohod mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě.

Komise může přijmout taková nařízení, zejména pokud jde o dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je

a)

společné plánování a koordinace letových řádů;

b)

konzultace o sazbách pro přepravu cestujících, zavazadel a nákladu na pravidelných leteckých linkách;

c)

společné provozování nových nebo méně vytížených pravidelných leteckých linek;

d)

přidělování volných letištních časů (slotů) na letištích a letových řádů; Komise zajistí slučitelnost s nařízením Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (4);

e)

společný nákup, rozvoj a provoz automatizovaných rezervačních systémů týkajících se tvorby letových řádů, rezervací a vystavování letenek leteckými dopravci; Komise zajistí slučitelnost s nařízením Rady (EHS) č. 2299/89 ze dne 24. července 1989 o kodexu chování pro používání počítačových rezervačních systémů (5).

2.   Aniž je dotčen odst. 1 druhý pododstavec, vymezí nařízení Komise v něm uvedená kategorie dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, na která se vztahují, a zejména

a)

omezení nebo podmínky, které se smějí nebo nesmějí vyskytovat v dohodách, rozhodnutích a jednáních ve vzájemné shodě;

b)

podmínky, které musí být obsaženy v dohodách, rozhodnutích a jednáních ve vzájemné shodě, nebo jakékoliv jiné podmínky, které musí být splněny.

Článek 3

Každé nařízení přijaté podle článku 2 se použije po vymezené období.

Může být zrušeno anebo změněno v případě změny okolností u kterékoliv skutečnosti, která byla důvodem pro jeho přijetí; v tom případě se stanoví lhůta pro změny dohod a jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahovalo předchozí nařízení před zrušením nebo změnou.

Článek 4

Nařízení přijatá podle článku 2 obsahují ustanovení o zpětné působnosti na stávající dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě ode dne vstupu těchto nařízení v platnost.

Článek 5

Nařízení přijaté podle článku 2 může stanovit, že zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se během doby stanovené uvedeným nařízením nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě existující již v den přistoupení, na které se vztahuje čl. 81 odst. 1 na základě přistoupení Rakouska, Finska a Švédska a které nesplňují podmínky čl. 81 odst. 3 Smlouvy.

Tento článek se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se v den přistoupení již vztahuje čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

Článek 6

Před přijetím nařízení podle článku 2 zveřejní Komise jeho návrh a vyzve dotčené osoby a organizace, aby se k němu vyjádřily v přiměřené lhůtě, kterou stanoví, ne však kratší než jeden měsíc.

Článek 7

Komise konzultuje před zveřejněním návrhu nařízení a před jeho přijetím podle článku 2. Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení, uvedený v článku 14 nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (6).

Článek 8

Nařízení (EHS) č. 3976/87 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 9

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2009.

Za Radu

předseda

J. ŠEBESTA


(1)  Stanovisko ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 9.

(3)  Viz příloha I.

(4)  Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 220, 29.7.1989, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (EHS) č. 3976/87

(Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 9).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2344/90

(Úř. věst. L 217, 11.8.1990, s. 15).

 

Nařízení Rady (EHS) č. 2411/92

(Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 19).

 

Část III.A.3 přílohy I aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 56).

 

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003

(Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1).

Pouze článek 41

Nařízení Rady (ES) č. 411/2004

(Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 1).

Pouze článek 2


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 3976/87

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Čl. 2 odst. 1

Čl. 2 odst. 1 první pododstavec

Čl. 2 odst. 2 návětí

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 2 odst. 2 první odrážka

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 2 odst. 2 druhá odrážka

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 2 odst. 2 třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec písm. c)

Čl. 2 odst. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec písm. d)

Čl. 2 odst. 2 pátá odrážka

Čl. 2 odst. 1 druhý pododstavec písm. e)

Čl. 2 odst. 3

Čl. 2 odst. 2

Články 3 a 4

Články 3 a 4

Článek 4a první věta

Čl. 5 první pododstavec

Článek 4a druhá věta

Čl. 5 druhý pododstavec

Článek 5

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU