(ES) č. 442/2009Nařízení Komise (ES) č. 442/2009 ze dne 27. května 2009 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa

Publikováno: Úř. věst. L 129, 28.5.2009, s. 13-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. května 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2009 Nabývá účinnosti: 31. května 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 442/2009

ze dne 27. května 2009

o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví vepřového masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Společenství se v rámci Světové obchodní organizace zavázalo otevřít celní kvóty pro dovoz některých produktů v odvětví vepřového masa.

(2)

Dohoda uzavřená formou výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii, schválená rozhodnutím Rady (ES) č. 2006/333 (2), stanoví otevření zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 4 722 tun vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým.

(3)

Dohoda mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o uzavření jednání podle čl. XXIV bodu 6 dohody GATT, schválená rozhodnutím Rady 2007/444/ES (3), stanoví přidání zvláštní dovozní celní kvóty ve výši 4 624 tun vepřového masa přidělené Kanadě.

(4)

Prováděcí pravidla pro správu veškerých dovozních celních kvót, dále jen „kvóty“, stanoví v současné době nařízení Komise (ES) č. 806/2007 ze dne 10. července 2007 o otevření a správě celních kvót v odvětví vepřového masa (4), nařízení Komise (ES) č. 812/2007 ze dne 11. července 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty v odvětví vepřového masa přidělené Spojeným státům americkým (5), nařízení Komise (ES) č. 979/2007 ze dne 21. srpna 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro vepřové maso z Kanady (6), jakož i nařízení Komise (ES) č. 1382/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o dovozní režim pro vepřové maso (7).

(5)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo jako pozitivní použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se většina velmi málo používaných kvót, která je v současné době stanovena nařízením (ES) č. 806/2007 a nařízením (ES) č. 1382/2007, spravovala metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (8).

(6)

Je tedy třeba, aby obě kvóty pro pečeně a šunky, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 a čísel 09.4038 a 09.4170, jakož i kvóty vepřového masa pocházejícího z Kanady čísla 09.4204, s nimiž ještě nebylo učiněno mnoho zkušeností, byly nadále spravovány způsobem souběžného zkoumání. Nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (9), je třeba použít na uvedené tři kvóty, nestanoví-li toto nařízení jinak.

(7)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý je třeba, aby byly kvóty spravované zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ považovány za nekritické ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

(8)

Nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (10), by se mělo použít, pokud ustanovení tohoto nařízení nestanoví jinak.

(9)

Je třeba stanovit pravidla pro podávání žádostí o dovozní licence a informace, které musí být uváděny v těchto žádostech a dovozních licencích, jakož i výši jistoty týkající se dovozních licencí. Nebezpečí spekulace spojené s dotyčnou metodou v odvětví vepřového masa vede k nutnosti stanovit jasné podmínky přístupu hospodářských subjektů k režimu celních kvót.

(10)

Je proto třeba zrušit nařízení (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007 a nahradit je novým nařízením. Je však vhodné zachovat tyto platné právní předpisy pro kvótová období pro dovoz, která předcházejí obdobím stanoveným tímto nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Otevření a správa kvót

1.   Tímto nařízením se otevírají a spravují celní kvóty pro dovoz produktů odvětví vepřového masa uvedených v příloze I.

2.   Kvóty uvedené v příloze I části A tohoto nařízení jsou spravovány v souladu s čl. 308a, 308b a 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí.

3.   Kvóty uvedené v příloze I části B jsou spravovány způsobem souběžného zkoumání žádostí.

4.   Pro kvóty uvedené v příloze I části B tohoto nařízení se ustanovení nařízení (ES) č. 1301/2006 a č. 376/2008 použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

Článek 2

Kvótová období pro dovoz

Celní kvóty uvedené v článku 1 se otevírají každý rok pro období od 1. července do 30. června následujícího roku, s výjimkou kvóty s pořadovým číslem 09.0119, která se otevírá od 1. ledna do 31. prosince každého roku.

Článek 3

Produkty kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55

1.   Pro účely tohoto nařízení se v rámci produktů kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kvót s pořadovými čísly 09.4038, 09.0118 a 09.4170 považují za:

a)

„vykostěnou pečeň“ pečeň a její části, bez panenské svíčkové, s podkožním tukem nebo kůží nebo bez podkožního tuku nebo kůže,

b)

„panenskou svíčkovou“ kusy masa včetně svalů musculus major psoas a musculus minor psoas, s hlavou nebo bez hlavy, upravené nebo neupravené.

2.   Pro účely tohoto nařízení se mezi produkty kódů KN ex 0203 19 55 a ex 0203 29 55 kvót s pořadovými čísly 09.4038, 09.0123 a 09.4204 zahrnují kýty a kusy z nich.

KAPITOLA II

KVÓTY SPRAVOVANÉ ZPŮSOBEM SOUBĚŽNÉHO ZKOUMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Článek 4

Přidělování množství

Množství stanovené pro roční kvótové období uvedené v příloze I části B je pro každé pořadové číslo rozděleno na čtyři podobdobí takto:

a)

25 % v období od 1. července do 30. září;

b)

25 % v období od 1. října do 31. prosince;

c)

25 % v období od 1. ledna do 31. března;

d)

25 % v období od 1. dubna do 30. června.

Článek 5

Žadatelé

Pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 předkládá žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného ročního kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 dovezl nebo vyvezl nejméně 50 tun produktů odvětví vepřového masa uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. q) nařízení (ES) č. 1234/2007.

Článek 6

Žádosti o dovozní licenci a dovozní licence

1.   Žádost o licenci může mít pouze jedno pořadové číslo. Může se vztahovat na více produktů různých kódů KN. V takovém případě se všechny kódy KN uvedou v žádosti o licenci a v licenci do kolonky 16 a jejich popis do kolonky 15.

2.   Žádost o licenci se musí vztahovat na nejméně 20 tun a nejvýše 20 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu pro příslušné podobdobí.

3.   Žádost o licenci a licence musí obsahovat:

a)

v kolonce 8 zemi původu;

b)

v kolonce 20 některý z údajů uvedených v příloze II části A.

Kromě toho je v případě kvót 09.4170 a 09.4204 zakřížkováno políčko „ano“ v kolonce 8.

4.   Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

5.   Licence ukládají dovoz:

a)

ze Spojených států amerických v případě kvóty č. 09.4170,

b)

z Kanady v případě kvóty 09.4204.

6.   Žádosti o dovozní licence se podávají během prvních sedmi dnů měsíce, který předchází každému kvótovému podobdobí uvedenému v článku 4.

7.   Při podání žádosti o licenci musí být složena jistota ve výši 20 EUR za 100 kilogramů.

8.   V případě kvóty č. 09.4038 může odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 každý žadatel podat několik žádostí o dovozní licence na produkty jediného pořadového čísla, pokud tyto produkty pocházejí z různých zemí. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v odstavci 2 tohoto článku, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

Článek 7

Vydávání dovozních licencí

Dovozní licence jsou vydávány členskými státy od 23. dne měsíce, v němž byly žádosti podány, a před začátkem dotyčného kvótového podobdobí.

Článek 8

Sdělení Komisi

1.   Oznámení žádostí o licenci uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006 se učiní nejpozději do čtrnáctého dne měsíce, v němž byly žádosti podány.

2.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006:

a)

oznámení uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení jsou učiněna před koncem prvního měsíce každého kvótového podobdobí.

b)

oznámení uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení jsou učiněna poprvé současně s podáním žádosti na poslední kvótové podobdobí a podruhé před koncem čtvrtého měsíce následujícím po každém ročním období pro množství, která nebyla v okamžiku prvního oznámení ještě oznámena.

3.   Členské státy sdělí Komisi před uplynutím čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním kvótovém období množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení během příslušného období pro každé pořadové číslo.

4.   Množství uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 jsou vyjádřena v kilogramech.

Článek 9

Platnost dovozních licencí

1.   Odchylně od článku 22 nařízení (ES) č. 376/2008 jsou dovozní licence platné 150 dnů od prvního dne kvótového podobdobí, pro které byly vydány.

2.   Aniž je dotčen čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 376/2008, převod práv vyplývajících z licencí je omezen pouze na nabyvatele, kteří splňují podmínky způsobilosti stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a v článku 5 tohoto nařízení.

Článek 10

Původ produktů

1.   Původ výrobků, na které se toto nařízení vztahuje, se určuje v souladu s platnými právními předpisy Společenství.

2.   V případě kvóty č. 09.4170 je propuštění do volného oběhu podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány Spojených států amerických v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

3.   V případě kvóty č. 09.4204 je propuštění do volného oběhu podmíněno předložením osvědčení o původu vydaného příslušnými orgány Kanady v souladu s články 55 až 65 nařízení (EHS) č. 2454/93.

KAPITOLA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Zrušení

Nařízení (ES) č. 806/96, (ES) č. 812/96, (ES) č. 979/2007 a (ES) č. 1382/2007 se zrušují.

Nařízení (ES) č. 1382/2007 se však nadále uplatňuje pro kvótová období pro dovoz do 1. ledna 2010.

Nařízení (ES) č. 806/2007, (ES) č. 812/2007 a (ES) č. 979/2007 se nadále uplatňují pro kvótová období pro dovoz do 1. července 2009.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Uplatňuje se na kvótová období pro dovoz otevřená od 1. července 2009. V případě kvóty č. 09.0119 se však uplatňuje na kvótová období pro dovoz otevřená od 1. ledna 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 169, 29.6.2007, s. 53.

(4)  Úř. věst. L 181, 11.7.2007, s. 3.

(5)  Úř. věst. L 182, 12.7.2007, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 217, 22.8.2007, s. 12.

(7)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 28.

(8)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.


PŘÍLOHA I

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury považuje se popis produktu pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se pro účely této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

ČÁST A

Kvóty spravované zásadou „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis zboží

Množství v tunách

(hmotnost produktu)

Platná celní sazba

(EUR/t)

09.0118

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Panenská svíčková, chlazená nebo zmrazená

5 000

300

09.0119

0203 19 13

0203 29 15

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo mrazené

7 000

0

09.0120

1601 00 91

Uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neupravené

3 002

747

1601 00 99

Ostatní

502

09.0121

1602 41 10

Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve

6 161

784

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

09.0122

0203 11 10

0203 21 10

Jatečně upravená těla nebo půlky, čerstvá, chlazená nebo zmrazená

15 067

268

09.0123

0203 12 11

Dělené maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vykostěné a nevykostěné, s výjimkou svíčkové, která je uváděna samostatně

5 535

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434

ČÁST B

Kvóty spravované způsobem souběžného zkoumání

Pořadové číslo

Kódy KN

Popis zboží

Množství v tunách

(hmotnost produktu)

Platná celní sazba

(EUR/t)

09.4038

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Pečeně a šunky, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

35 265

250

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Pečeně a šunky, vykostěné, čerstvé, chlazené nebo zmrazené pocházející ze Spojených států amerických

4 722

250

09.4204

0203 12 11

Dělené maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, vykostěné a nevykostěné, s výjimkou svíčkové, která je uváděna samostatně, pocházející z Kanady

4 624

389

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Údaje podle čl. 6 odst. 3 prvního pododstavce písm. b)

v bulharštině

:

Регламент (ЕО) № 442/2009.

ve španělštině

:

Reglamento (CE) no 442/2009.

v češtině

:

Nařízení (ES) č. 442/2009.

v dánštině

:

Forordning (EF) nr. 442/2009.

v němčině

:

Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

v estonštině

:

Määrus (EÜ) nr 442/2009.

v řečtině

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

v angličtině

:

Regulation (EC) No 442/2009.

ve francouzštině

:

Règlement (CE) no 442/2009.

v italštině

:

Regolamento (CE) n. 442/2009.

v lotyštině

:

Regula (EK) Nr. 442/2009.

v litevštině

:

Reglamentas (EB) Nr. 442/2009.

v maďarštině

:

442/2007/EK rendelet.

v maltštině

:

Ir-Regolament (KE) Nru 442/2009.

v nizozemštině

:

Verordening (EG) nr. 442/2009.

v polštině

:

Rozporządzenie (WE) nr 442/2009.

v portugalštině

:

Regulamento (CE) n.o 442/2009.

v rumunštině

:

Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

ve slovenštině

:

Nariadenie (ES) č. 442/2009.

ve slovinštině

:

Uredba (ES) št. 442/2009.

ve finštině

:

Asetus (EY) N:o 442/2009.

ve švédštině

:

Förordning (EG) nr 442/2009.

ČÁST B

Poznámky podle čl. 6 odst. 4

v bulharštině

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 442/2009.

ve španělštině

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 442/2009.

v češtině

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 442/2009.

v dánštině

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 442/2009.

v němčině

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 442/2009.

v estonštině

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 442/2009.

v řečtině

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 442/2009.

v angličtině

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 442/2009.

ve francouzštině

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 442/2009.

v italštině

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 442/2009.

v lotyštině

:

Regulā (EK) Nr. 442/2009 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

v litevštině

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 442/2009.

v maďarštině

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 442/2009/EK rendelet szerint.

v maltštině

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 442/2009.

v nizozemštině

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 442/2009.

v polštině

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 442/2009.

v portugalštině

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 442/2009.

v rumunštině

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 442/2009.

ve slovenštině

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 442/2009.

ve slovinštině

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 442/2009.

ve finštině

:

Asetuksessa (EY) N:o 442/2009 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

ve švédštině

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 442/2009.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU