(ES) č. 438/2009Nařízení Komise (ES) č. 438/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen

Publikováno: Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 57-59 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. května 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2009 Nabývá účinnosti: 30. května 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 438/2009

ze dne 26. května 2009

o otevření a správě dovozních celních kvót Společenství pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci Světové obchodní organizace se Společenství zavázalo otevřít roční dovozní celní kvóty na nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen. Prováděcí podmínky pro správu těchto kvót jsou stanoveny nařízením Komise (ES) č. 659/2007 ze dne 14. června 2007 o otevření a správě dovozních celních kvót pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen (2).

(2)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se tyto kvóty spravovaly metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3).

(3)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý je třeba, aby se kvóta, jíž se týká toto nařízení, považovala za nekritickou ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

(4)

Článek 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (4), stanoví celní dohled nad zbožím propuštěným do volného oběhu se sníženým clem v důsledku jeho konečného použití ke zvláštním účelům. Mělo by se dostatečně dlouhou dobu sledovat, že zvířata dovezená podle dovozních celních kvót tohoto nařízení zaručeně nebudou během uvedené doby poražena.

(5)

Za tímto účelem by se měla složit jistota, jejíž výše by měla pokrýt rozdíl mezi clem podle společného celního sazebníku a sníženým clem použitelným v den propuštění předmětných zvířat do volného oběhu.

(6)

Nařízení (ES) č. 659/2007 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Tímto nařízením se otevírají dovozní celní kvóty pro nejatečné býky, nejatečné krávy a nejatečné jalovice některých alpských a horských plemen dle přílohy.

2.   Kvóty uvedené v příloze tohoto nařízení se spravují podle článků 308a, 308b a podle čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí.

3.   Kvóty uvedené v odstavci 1 se otevírají na ročním základě ode dne 1. července každého roku do dne 30. června roku následujícího („období dovozní celní kvóty“).

Článek 2

1.   Pro účely tohoto nařízení se nejatečnými zvířaty ve smyslu čl. 1 odst. 1 rozumí zvířata, která nejsou poražena ve lhůtě čtyř měsíců ode dne přijetí prohlášení o propuštění do volného oběhu.

V řádně prokázaných případech způsobených vyšší mocí mohou být přiznány odchylky.

2.   Pro přidělení dovozní celní kvóty pořadového čísla 09.4197 musí být předložena tato dokumentace:

a)

pro býky: potvrzení o původu zvířete;

b)

pro krávy a jalovice: potvrzení o původu zvířete nebo osvědčení o zapsání do plemenné knihy potvrzující čistotu plemene.

Článek 3

1.   Kontrola, která má zajistit, že během čtyř měsíců po propuštění dovezených zvířat do volného oběhu nedojde k jejich porážce, se provede v souladu s článkem 166 nařízení (ES) č. 450/2008.

2.   Aby se zajistilo plnění povinnosti neporážet zvířata podle odstavce 1 a vybírání cel nezaplacených v případě nedodržení této povinnosti, je nutné složit jistotu u příslušných celních orgánů. Částka této jistoty se rovná rozdílu mezi clem stanoveným ve společném celním sazebníku a clem podle přílohy I platným ke dni propuštění zvířat do volného oběhu.

3.   Jistoty uvedené v odstavci 2 se uvolní bezprostředně po předložení důkazu dotyčným celním orgánům o tom, že zvířata:

a)

nebyla poražena ve lhůtě čtyř měsíců po dni jejich propuštění do volného oběhu nebo

b)

byla poražena před uplynutím této lhůty z důvodů vyšší moci nebo ze zdravotních důvodů nebo zemřela v důsledku choroby nebo nehody.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 659/2007 se zrušuje. Používá se však nadále u práv vyplývajících z licencí vydaných přede dnem 1. července 2009 až do jejich vypršení.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 20.

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury považuje se popis produktu pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se pro účely této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně podle kódu KN a příslušného popisu.

Pořadové číslo

Kódy KN

Kódy TARIC

Popis zboží

Objem kvóty

(v kusech skotu)

Clo

09.0114

ex 0102 90 05

01029005*20

*40

Nejatečné krávy a nejatečné jalovice těchto horských plemen: šedého, hnědého, žlutého a strakatého plemene Simmental a plemene Pinzgau

710

6 %

ex 0102 90 29

01029029*20

*40

ex 0102 90 49

01029049*20

*40

ex 0102 90 59

01029059*11

*19

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*10

*30

09.0115

ex 0102 90 05

01029005*30

*40

*50

Nejateční býci, nejatečné krávy a nejatečné jalovice strakatého plemene Simmental a plemene Schwyz a Fribourg

711

4 %

ex 0102 90 29

01029029*30

*40

*50

ex 0102 90 49

01029049*30

*40

*50

ex 0102 90 59

01029059*21

*29

*31

*39

ex 0102 90 69

01029069*20

*30

ex 0102 90 79

01029079*21

*29


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU