(ES) č. 437/2009Nařízení Komise (ES) č. 437/2009 ze dne 26. května 2009 o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm

Publikováno: Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 54-56 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. května 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2009 Nabývá účinnosti: 30. května 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 437/2009

ze dne 26. května 2009

o otevření a správě dovozní celní kvóty Společenství pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a na článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Seznam CXL Světové obchodní organizace (WTO) vyžaduje, aby Společenství otevřelo roční celní kvótu pro dovoz 169 000 kusů mladého skotu samčího pohlaví určeného na výkrm. V návaznosti na jednání, která vedla k uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) z roku 1994 (2), schválené rozhodnutím Rady 2006/333/ES (3), se však Společenství zavázalo začlenit do svého seznamu pro všechny členské státy přizpůsobení uvedené dovozní kvóty na 24 070 kusů.

(2)

Prováděcí pravidla pro správu těchto kvót jsou stanovena nařízením Komise (ES) č. 558/2007 ze dne 23. května 2007 o otevření a správě dovozní celní kvóty pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm (4) na období od 1. července každého roku do 30. června roku následujícího.

(3)

V ostatních zemědělských odvětvích se ukázalo být pozitivním použití zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ a v zájmu administrativního zjednodušení je napříště třeba, aby se dovozní kvóta pro mladý skot samčího pohlaví určený na výkrm spravovala metodou uvedenou v čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. Mělo by se tak dít v souladu s články 308a, 308b a s čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (5).

(4)

Při zohlednění zvláštností spjatých s přechodem z jednoho systému správy na druhý je třeba, aby se kvóta, jíž se týká toto nařízení, považovala za nekritickou ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.

(5)

Článek 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) (6), stanoví celní dohled nad zbožím propuštěným do volného oběhu se sníženým clem v důsledku jeho konečného použití ke zvláštním účelům. Je třeba během dostatečné doby sledovat zvířata dovezená na základě celní kvóty stanovené v tomto nařízení, aby se zaručilo, že budou vykrmována alespoň po dobu sto dvaceti dní ve stanovených provozních jednotkách.

(6)

Je třeba vytvořit jistotu, aby se zajistilo dodržení této povinnosti ohledně výkrmu. Výše této jistoty má pokrýt rozdíl mezi clem podle společného celního sazebníku a sníženým clem použitelným v den propuštění příslušných zvířat do volného oběhu.

(7)

Nařízení (ES) č. 558/2007 by proto mělo být zrušeno a nahrazeno nařízením novým.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro období od 1. července do 30. června následujícího roku (dále jen „období dovozní kvóty“) se každoročně otevírá dovozní celní kvóta pro 24 070 kusů mladého skotu samčího pohlaví kódů KN 0102 90 05, 0102 90 29 nebo 0102 90 49 určeného na výkrm ve Společenství.

Pořadové číslo této celní kvóty je 09.0113.

2.   Kvóta uvedená v odstavci 1 tohoto článku se spravuje podle článků 308a, 308b a podle čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 uvedeného nařízení se nepoužijí.

3.   Dovozní clo použitelné v rámci celní kvóty uvedené v odstavci 1 je stanoveno na 16 % valorického cla s připočtením 582 EUR za tunu čisté hmotnosti.

Celní sazba uvedená v prvním pododstavci se použije pod podmínkou, že dovážená zvířata jsou vykrmována po dobu nejméně 120 dní v členském státě, do něhož byla dovezena.

Článek 2

1.   Na základě článku 166 nařízení (ES) č. 450/2008 se dovezená zvířata sledují s cílem zaručení toho, aby se vykrmovala alespoň po dobu 120 dní v produkčních jednotkách, jež musí dovozce oznámit v měsíci následujícím po propuštění zvířat do volného oběhu.

2.   Aby se zajistilo plnění povinnosti vykrmovat zvířata podle odstavce 1 a vybírání cel nezaplacených v případě nedodržení této povinnosti, musejí dovozci složit u příslušných celních orgánů jistotu. Částka této jistoty je uvedena v příloze u každého přípustného kódu KN.

3.   S výjimkou případů vyšší moci se jistota podle odstavce 2 uvolní až poté, co příslušný orgán dotyčného členského státu obdrží důkaz o tom, že mladý skot:

a)

byl vykrmen v zemědělském podniku nebo zemědělských podnicích podle odstavce 1;

b)

nebyl poražen před uplynutím lhůty 120 dní ode dne dovozu nebo

c)

byl poražen před uplynutím lhůty ze zdravotních důvodů nebo uhynul v důsledku choroby nebo nehody.

Článek 3

Nařízení (ES) č. 558/2007 se zrušuje. Používá se však nadále u práv vyplývajících z licencí vydaných přede dnem 1. července až do jejich vypršení.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. května 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 124, 11.5.2006, s. 13.

(4)  Úř. věst. L 132, 24.5.2007, s. 21.

(5)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1.


PŘÍLOHA

ČÁSTKY JISTOTY

Skot samčího pohlaví určený na výkrm (kód KN)

Částka (EUR) za kus

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU