(ES) č. 386/2009Nařízení Komise (ES) č. 386/2009 ze dne 12. května 2009 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 118, 13.5.2009, s. 66-66 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. května 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 2009 Nabývá účinnosti: 2. června 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 386/2009

ze dne 12. května 2009,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví zařazení doplňkových látek do kategorií a v rámci kategorií dále do funkčních skupin podle jejich funkcí a vlastností.

(2)

Byly vyvinuty nové doplňkové látky, které potlačují nebo snižují absorpci mykotoxinů, podporují jejich vyloučení nebo mění jejich způsob účinku a zmírňují tak možné nepříznivé účinky mykotoxinů na zdraví zvířat.

(3)

Používání takových produktů nesmí vést ke zvýšení stávajících maximálních nebo orientačních obsahů stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES (2), ale mělo by zlepšit kvalitu krmiv pro výživu zvířat, která jsou oprávněně na trhu, přičemž se stanoví doplňkové záruky pro ochranu zdraví zvířat a veřejného zdraví.

(4)

Vzhledem k tomu, že takové doplňkové látky nemohou být zařazeny do žádné z funkčních skupin uvedených v nařízení (ES) č. 1831/2003, je nezbytné kategorii technologických doplňkových látek rozšířit o novou funkční skupinu.

(5)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I bodě 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„m)

látky ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny: látky, které mohou potlačit nebo snížit absorpci mykotoxinů, podpořit jejich vyloučení nebo měnit způsob jejich účinku.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 140, 30.5.2002, s. 10.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU