(ES) č. 346/2009Nařízení Komise (ES) č. 346/2009 ze dne 24. dubna 2009 o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2009 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži

Publikováno: Úř. věst. L 105, 25.4.2009, s. 7-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 346/2009

ze dne 24. dubna 2009

o vydávání dovozních licencí v rámci celních kvót otevřených na podobdobí duben 2009 nařízením (ES) č. 327/98 pro rýži

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3), a zejména na čl. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 327/98 byly otevřeny některé dovozní celní kvóty (a zároveň stanoven způsob jejich správy) pro rýži a zlomkovou rýži rozdělené podle země původu a na několik podobdobí podle přílohy IX uvedeného nařízení.

(2)

Pro kvóty stanovené v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 je druhým podobdobím měsíc duben.

(3)

Ze sdělení podaného podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98 vyplývá, že žádosti na kvótu (kvóty) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4130 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2009 podle čl. 4 odst. 1 uvedeného nařízení se týkají množství, které přesahuje dostupné množství. Je proto nutné stanovit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a určit koeficient přidělení, který se použije pro požadovaná množství u dotčené (dotčených) kvóty (kvót).

(4)

Z uvedeného sdělení vyplývá mimo jiné, že žádosti na kvótu (kvóty) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 podané během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2009 podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 327/98 se týkají množství nižšího, než je dostupné množství.

(5)

Pro kvóty s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 je také třeba stanovit celková množství dostupná pro následující kvótové podobdobí podle čl. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 327/98,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Pro žádosti o dovozní licence na rýži spadající do kvóty (kvót) s pořadovým číslem (pořadovými čísly) 09.4130, které byly podány během prvních deseti pracovních dnů měsíce dubna 2009, se vydají licence pro požadovaná množství, na něž se použije (použijí) koeficient (koeficienty) přidělení stanovený (stanovené) v příloze tohoto nařízení.

2.   Celková dostupná množství v rámci kvót s pořadovými čísly 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 uvedených v nařízení (ES) č. 327/98 na následující kvótové podobdobí jsou stanovena v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. dubna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5.


PŘÍLOHA

Množství, která se mají přidělit na podobdobí měsíce dubna 2009, a množství dostupná pro následující podobdobí podle nařízení (ES) č. 327/98

Kvóta pro celoomletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 327/98:

Původ

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro podobdobí měsíce dubna 2009

Celková množství dostupná pro podobdobí měsíce července 2009

(v kg)

Spojené státy americké

09.4127

 (1)

17 894 173

Thajsko

09.4128

 (1)

6 901 936

Austrálie

09.4129

 (1)

834 000

Jiného původu

09.4130

0,919426 %

0


(1)  Žádosti se vztahují na množství, která jsou nižší než (nebo stejná jako) množství dostupná: všechny žádosti jsou tedy přípustné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU