(ES) č. 301/2009Nařízení Komise (ES) č. 301/2009 ze dne 8. dubna 2009 , kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

Publikováno: Úř. věst. L 95, 9.4.2009, s. 40-40 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 9. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 301/2009

ze dne 8. dubna 2009,

kterým se stanoví maximální nákupní cena másla pro 2. dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 43 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 186/2009 (2) zahájilo nákup másla nabídkovým řízením pro období končící dne 31. srpna 2009 v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (ES) č. 105/2008 ze dne 5. února 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem (3).

(2)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci dílčích nabídkových řízení je třeba stanovit maximální nákupní cenu nebo přijmout rozhodnutí, že se nebude v řízení pokračovat, v souladu s čl. 16 odst. 2 nařízení (ES) č. 105/2008.

(3)

S přihlédnutím k nabídkám podaným v rámci 2. dílčího nabídkového řízení by měla být stanovena maximální nákupní cena.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V 2. dílčím nabídkovém řízení na nákup másla uskutečněném v rámci nabídkového řízení zahájeného nařízením (ES) č. 186/2009, pro které lhůta pro podání nabídek vypršela dne 7. dubna 2009, se maximální nákupní cena stanoví na 220,00 EUR/100 kg.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 9. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2009.

Za Komisi

Jean-Luc DEMARTY

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 64, 10.3.2009, s. 3.

(3)  Úř. věst. L 32, 6.2.2008, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU