(ES) č. 281/2009Nařízení Komise (ES) č. 281/2009 ze dne 6. dubna 2009 , kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2009/10

Publikováno: Úř. věst. L 93, 7.4.2009, s. 20-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 30. září 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 281/2009

ze dne 6. dubna 2009,

kterým se pozastavuje platnost dovozních cel na některá množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2009/10

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 142 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví, že Komise může zcela nebo částečně pozastavit platnost dovozních cel pro určitá množství cukru s cílem zajistit zásobování nezbytné pro výrobu produktů podle čl. 62 odst. 2 uvedeného nařízení.

(2)

V zájmu zajištění dostupnosti zásobování nezbytného pro výrobu výrobků podle čl. 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 za ceny odpovídající světovým cenám je pro hospodářský rok 2009/10 úplné pozastavení dovozních cel na cukr určený pro výrobu těchto produktů v zájmu Společenství, a to pro množství odpovídající polovině potřeby průmyslového cukru.

(3)

Odpovídajícím způsobem by proto měla být stanovena množství dovezeného průmyslového cukru pro hospodářský rok 2009/10.

(4)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nedodal své stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V hospodářském roce 2009/10 se pozastavení dovozních cel použije na množství 400 000 tun průmyslového cukru kódu KN 1701.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. října 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU