(ES) č. 271/2009Nařízení Komise (ES) č. 271/2009 ze dne 2. dubna 2009 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 5-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. dubna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 23. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/981 Pozbývá platnosti: 8. července 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 271/2009

ze dne 2. dubna 2009

o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,4-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen (držitel povolení BASF SE)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro selata po odstavu, výkrm kuřat, pro nosnice, výkrm krůt a výkrm kachen se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Ze stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ze dne 3. prosince 2008 a ze dne 9. prosince 2008 (2) vyplývá, že přípravek enzymů endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404), tak jak ho vyrábí žadatel BASF SE, nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo životní prostředí a je účinný při zvyšování užitkovosti výkrmu selat a kuřat a při zlepšování konverze krmiva u výkrmu krůt a u nosnic. Na základě poskytnutých údajů týkajících se výkrmu kuřat se přípravek považuje za účinný i pro výkrm kachen. Úřad dále došel k závěru, že výrobek může být potenciální senzibilizátor kůže a dýchacích cest. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení uvedeného přípravku prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „látky zvyšující stravitelnost“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. dubna 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  The EFSA Journal (2008) 914, 1–21.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

Jednotky aktivity /kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.

4a7

BASF SE

Endo-1,4-beta-xylanáza

EC 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-glukanáza

EC 3.2.1.4

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713)

a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) s minimem aktivity pro:

 

pevnou formu:

5 600 TXU (1) a 2 500 TGU (2)/g

 

kapalnou formu:

5 600 TXU a 2 500 TGU/g

 

Charakteristika účinné látky:

endo-1,4-beta-xylanáza z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanáza z Aspergillus niger (DSM 18404)

 

Analytická metoda  (3)

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-xylanázy:

Viskozimetrie založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan (pšeničný arabinoxylan) při pH 3,5 a 55 °C.

Pro účely stanovitelnosti aktivity endo-1,4-beta-glukanázy:

Viskozimetrie založená na poklesu viskozity vyvolaném působením endo-1,4-beta-glukanázy na substrát obsahující glukan (beta-glukan ječmene) při pH 3,5 a 40 °C.

selata

(po odstavu)

560 TXT

250 TGU

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Pro použití do krmiva bohatého na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujícího více než 30 % pšenice, ječmene, žita a/nebo tritikale.

3.

Doporučené dávky na kilogram kompletního krmiva:

 

selata (po odstavu)

560-840 TXU / 250-375 TGU;

 

výkrm kuřat

280-840 TXU / 125-375 TGU;

 

nosnice:

560-840 TXU / 250-375 TGU;

 

výkrm krůt:

560-840 TXU / 250-375 TGU;

 

výkrm kachen:

280-840 TXU / 125-375 TGU;

4.

Pro použití u odstavených selat do váhy kolem 35 kg.

5.

Bezpečnost: během manipulace by se měly používat prostředky k ochraně dýchacích cest a nosit bezpečnostní brýle a rukavice.

22. dubna 2019

výkrm kuřat

280 TXT

125 TGU

nosnice

560 TXT

250 TGU

výkrm krůt

560 TXT

250 TGU

výkrm kachen

280 TXT

125 TGU


(1)  1 TXU je množství enzymu, které uvolní 5 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylosy) za minutu z arabinoxylanu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.

(2)  1 TGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) z β-glukanu ječmene za minutu při pH 3,5 a teplotě 40 °C.

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU