(ES) č. 230/2009Nařízení Komise (ES) č. 230/2009 ze dne 19. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

Publikováno: Úř. věst. L 74, 20.3.2009, s. 12-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. března 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. března 2009 Nabývá účinnosti: 23. března 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 230/2009

ze dne 19. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 382/2005, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1786/2003 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (1), a zejména na čl. 71 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (2), a zejména na článek 90 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 18 nařízení Komise (ES) č. 382/2005 (3) činí lhůta pro předložení žádostí o podporu pro zpracování u produktů odvětví sušených krmiv podle článku 86 nařízení (ES) č. 1234/2007 během posledního měsíce každého hospodářského roku, který končí dne 31. března, pouze 15 dnů, zatímco pro ostatní měsíce hospodářského roku je to 45 dnů. Vzhledem k tomu, že byly hlášeny administrativní problémy způsobené touto krátkou lhůtou, měla by být lhůta prodloužena do 30. dubna.

(2)

Nařízení (ES) č. 382/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 18 nařízení (ES) č. 382/2005 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 nelze žádost o podporu podat po 30. dubnu následujícím po konci hospodářského roku, kromě případů vyšší moci či mimořádných okolností.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU