(ES) č. 222/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 222/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 160-163 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 222/2009

ze dne 11. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst.1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 (2) obsahuje základní ustanovení týkající se statistiky Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy.

(2)

V rámci sdělení Komise ze dne 14. listopadu 2006 o snížení zatížení při plnění zpravodajské povinnosti, zjednodušení a stanovení priorit v oblasti statistiky Společenství byl Intrastat, systém pro sběr statistických údajů Společenství v oblasti obchodu se zbožím mezi členskými státy, určen jako oblast, kde je zjednodušení možné a žádoucí.

(3)

Okamžité kroky ke snížení statistického zatížení lze provést snížením míry pokrytí údajů shromažďovaných v rámci systému Intrastat. To lze uskutečnit zvýšením prahů, pod nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat. To povede ke zvýšení podílu statistických údajů založených na odhadech vnitrostátních orgánů.

(4)

Za účelem zajištění dlouhodobé účinnosti by měly být zváženy i jiné kroky, které by vedly k dalšímu snížení statistické zátěže při zachování statistik splňujících platné ukazatele kvality a standardy. Tyto kroky by mohly mimo jiné zahrnovat další snížení povinné minimální míry pokrytí veškerého odesílaného a přijímaného zboží a případné zavedení jednosměrného systému v budoucnosti. Za tímto účelem by měla Komise podrobněji přezkoumat u těchto kroků jejich hodnotu, proveditelnost a vliv na kvalitu.

(5)

Členské státy by měly poskytovat Komisi (Eurostatu) roční souhrnné údaje o obchodu rozčleněné podle podnikových ukazatelů. Uživatelům budou tudíž poskytovány nové statistické informace o příslušných hospodářských otázkách a bude možné provádět nový druh analýzy, jako je například analýza toho, jak evropské společnosti působí v kontextu globalizace, aniž by to kladlo nové statistické požadavky na vykazující společnosti. Propojení statistiky podniků a statistiky obchodu je třeba zajistit sloučením informací z registrů hospodářských subjektů působících ve Společenství s informacemi, které požaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely (3).

(6)

Prováděcí pravomoci pro snížení minimálního pokrytí obchodu by měly být svěřeny Komisi. Tyto prováděcí pravomoci by měly zajistit pružnost umožňující případné budoucí změny, které budou vycházet z pravidelného posuzování prahů v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány tak, aby se nalezl optimální kompromis mezi statistickým zatížením a přesností údajů.

(7)

Snížení minimálního pokrytí obchodu vyžaduje opatření, jež vynahradí méně úplný sběr údajů, a tudíž negativní dopad na kvalitu, zvláště na přesnost údajů. Komisi by měla být svěřena pravomoc zpřísnit opatření členských států na zajištění kvality, a zejména stanovit kritéria pro odhad obchodních údajů, které se neshromažďují v rámci systému Intrastat.

(8)

Nařízení (ES) č. 638/2004 stanoví, že se určitá opatření mají přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(9)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES (5), které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání prováděcích opatření, která mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(10)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou vztahovat na akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto akty upraveny podle platných postupů.

(11)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijímání jiných nebo zvláštních pravidel pro zvláštní zboží nebo pohyby zboží, k úpravě referenčního období, které zohlední propojení s povinnostmi souvisejícími s daní z přidané hodnoty a se clem, ke stanovení postupů pro sběr informací, zejména kódů, jež mají být použity, k přizpůsobení minimálního pokrytí v rámci Intrastatu technickému a hospodářskému vývoji, k vymezení podmínek, za nichž mohou členské státy zjednodušit informace, které mají být o jednotlivých drobných transakcích poskytovány, k vymezení souhrnných údajů, které mají být předávány, a kritérií, jež mají výsledné odhady splňovat, k přijetí prováděcích ustanovení pro sestavování statistik propojením údajů o podnicích zaznamenaných podle nařízení (ES) č. 177/2008 se statistikami o odesílaném a přijímaném zboží a k přijetí veškerých ostatních opatření nezbytných k zajištění kvality údajů. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 638/2004, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(12)

Nařízení (ES) č. 638/2004 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 638/2004 se mění takto:

1)

V článku 3 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro zvláštní zboží nebo pohyby zboží může Komise přijmout jiná nebo zvláštní pravidla. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

2)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aby bylo zohledněno propojení s povinnostmi souvisejícími s daní z přidané hodnoty (DPH) a se clem, může Komise referenční období upravit. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

3)

V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Stranami odpovědnými za poskytování informací do systému Intrastat jsou:

a)

osoba povinná k dani ve smyslu hlavy III směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (7) v členském státě odeslání, která:

i)

uzavřela smlouvu, na jejímž základě došlo k odeslání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo není-li tomu tak,

ii)

odesílá zboží nebo zajišťuje odeslání zboží, nebo není-li tomu tak,

iii)

vlastní zboží, které je předmětem odeslání,

nebo její daňový zástupce podle článku 204 směrnice 2006/112/ES a

b)

osoba povinná k dani ve smyslu hlavy III směrnice 2006/112/ES v členském státě přijetí, která:

i)

uzavřela smlouvu, na jejímž základě došlo k dodání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo není-li tomu tak,

ii)

přebírá dodávku zboží nebo zajišťuje dodávku zboží, nebo není-li tomu tak,

iii)

vlastní zboží, které je předmětem dodání,

nebo její daňový zástupce podle článku 204 směrnice 2006/112/ES.

4)

V čl. 8 odst. 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

alespoň jednou měsíčně seznamy osob povinných k dani, které prohlásily, že během sledovaného období dodaly zboží do jiných členských států nebo zboží z jiných členských států přijaly. V seznamech se uvádějí celkové hodnoty tohoto zboží přiznaného v daňovém přiznání každou osobou povinnou k dani;“.

5)

Čl. 9 odst. 1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

osobní identifikační číslo přidělené straně odpovědné za poskytování informací v souladu s článkem 214 směrnice 2006/112/ES;“;

b)

druhý pododstavec se nahrazuje tímto:

„Definice statistických údajů zmíněných v písmenech e) až h) jsou uvedeny v příloze. Postupy využívané při sběru těchto informací, zejména kódy, jež mají být použity, jsou případně určeny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

6)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Prahy, pod nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat, se stanoví na úrovni, která zajistí, že bude pokryto alespoň 97 % veškerého odeslaného zboží a alespoň 95 % veškerého přijatého zboží osob povinných k dani v příslušných členských státech.

Pokud je možné tuto míru pokrytí Intrastatu snížit a přitom zachovat statistiky splňující platná kritéria kvality a standardy, přizpůsobí Komise zmíněné míry pokrytí technickému a hospodářskému vývoji. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Podmínky pro stanovení těchto prahů určí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

c)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu, zjednodušit informace, které mají být poskytovány o jednotlivých drobných transakcích. Podmínky určí Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

7)

Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Statistická důvěrnost

Pouze na žádost stran poskytujících informace rozhodnou vnitrostátní orgány o tom, zda statistické výsledky, které mohou umožnit identifikaci uvedených stran, mají být šířeny nebo zda mají být upraveny tak, aby jejich šířením nebyla porušena statistická důvěrnost.“

8)

Článek 12 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

40. kalendářního dne po skončení referenčního měsíce pro souhrnné údaje, které budou stanoveny Komisí. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nová věta, která zní:

„Výsledné odhady splní kritéria, která stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) roční statistiky obchodu podle podnikových ukazatelů, konkrétně podle ekonomické činnosti, kterou daný podnik vykonává, na úrovni oddílu neboli dvou míst číselného kódu společné statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE) stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (8), a velikostní třídy určené na základě počtu zaměstnanců.

Tyto statistiky se sestavují propojením údajů o podnicích zaznamenávaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely (9) se statistikami uvedenými v článku 3 tohoto nařízení.

Prováděcí ustanovení pro sestavování těchto statistik stanoví Komise. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.

9)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Kvalita

1.   Pro účely tohoto nařízení se na statistiky, které mají být předávány, uplatňují tato kritéria kvality:

a)

‚relevance‘ označuje míru, v jaké statistiky uspokojují stávající a potenciální potřeby uživatelů;

b)

‚přesnost‘ označuje blízkost odhadů neznámým skutečným hodnotám;

c)

‚včasnost‘ označuje dobu mezi dostupností informace a událostí nebo jevem, který popisuje;

d)

‚dochvilnost‘ označuje časovou prodlevu mezi datem zveřejnění údajů a cílovým datem (datem, kdy měly být údaje dodány);

e)

‚dostupnost‘ a ‚srozumitelnost‘ označují, za jakých podmínek a v jaké formě mohou uživatelé údaje získat, používat a vykládat;

f)

‚srovnatelnost‘ označuje měření dopadu rozdílů mezi použitými statistickými koncepty, nástroji a postupy měření, srovnávají-li se statistiky mezi zeměpisnými oblastmi, odvětvími nebo v čase;

g)

‚soudržnost‘ označuje, zda lze údaje spolehlivě různými způsoby a pro různé účely kombinovat.

2.   Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) každoročně zprávu o kvalitě předávaných statistik.

3.   Při použití kritérií kvality stanovených v odstavci 1 na statistiky, jichž se týká toto nařízení, se regulativním postupem podle čl. 14 odst. 2 stanoví způsob sestavování a struktura zpráv o kvalitě.

Komise (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu předávaných statistik.

4.   Komise stanoví opatření nezbytná pro zajištění kvality předávaných statistik podle kritérií kvality. Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 14 odst. 3.“

10)

V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst.1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES, s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.“

11)

V příloze v oddílu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

zdanitelnou částkou, která představuje hodnotu, již je třeba určit pro daňové účely v souladu se směrnicí 2006/112/ES;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 21. října 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.“

(8)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU