(ES) č. 221/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 221/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (Text s významem pro EHP )

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 157-159 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 221/2009

ze dne 11. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 2150/2002 (2) stanoví, že se některá opatření mají přijmout v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES (4), které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro přijímání opatření, která mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (5) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro akty přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto akty upraveny podle platných postupů.

(4)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke stanovení řádných kritérií hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě, k uplatňování výsledků pilotních studií a k přizpůsobení obsahu příloh. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 2150/2002, včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(5)

Nařízení (ES) č. 2150/2002 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2150/2002 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Komise vypracuje tabulku ekvivalentů mezi statistickou nomenklaturou přílohy III tohoto nařízení a seznamem odpadů stanoveným rozhodnutím 2000/532/ES (6). Toto opatření, jež má za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.

2)

v článku 3 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy při splnění podmínek pro kvalitu a přesnost definovaných v souladu s druhým pododstavcem získávají údaje nezbytné k upřesnění charakteristik uvedených v přílohách I a II pomocí

průzkumů,

správních nebo jiných zdrojů, například povinnosti předkládat zprávy podle právních předpisů Společenství pro nakládání s odpady,

postupů statistického odhadu na základě náhodně odebraných vzorků nebo údajů odhadců v oblasti odpadů nebo

kombinací těchto způsobů.

Podmínky pro kvalitu a přesnost stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.

Pro snížení zatížení respondentů mají vnitrostátní orgány a Komise přístup ke správním zdrojům údajů, s výhradou omezení a podmínek stanovených každým členským státem a Komisí v rámci jejich příslušných pravomocí.“;

3)

v čl. 4 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise financuje až 100 % nákladů na provedení těchto pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií přijme Komise nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení.“;

4)

v článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Na základě závěrů pilotních studií uvědomí Komise Evropský parlament a Radu o možnostech sestavení statistik o činnostech a charakteristikách zahrnutých do pilotních studií o dovozu a vývozu odpadů. Komise přijme nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“;

5)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Prováděcí opatření

1.   Opatření nutná k provádění tohoto nařízení se přijímají regulativním postupem podle čl. 7 odst. 2.

Zahrnují zejména opatření:

a)

k dosažení výsledků v souladu s čl. 3 odst. 2, 3 a 4, s přihlédnutím k ekonomickým strukturám a technickým podmínkám členského státu. Tato opatření mohou každému členskému státu umožnit nevykazovat určité položky z rozpisu, za předpokladu prokazatelně omezeného dopadu na kvalitu statistických údajů. Ve všech případech, kdy budou uděleny výjimky, se vypočte celkový objem odpadů pro každou položku uvedenou v oddílu 2 bodu 1 a oddílu 8 bodu 1 přílohy I;

b)

ke stanovení vhodného formátu pro přenos výsledků ze strany členských států do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.   Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení, včetně jeho doplněním, a která se týkají zejména následujících účelů, se však přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3:

a)

k přizpůsobení hospodářskému a technickému rozvoji při sběru a statistickém zpracování údajů, jakož i zpracování a přenosu výsledků;

b)

k přizpůsobení specifikací uvedených v přílohách I, II a III;

c)

ke stanovení řádných kritérií hodnocení kvality a obsahu zpráv o kvalitě podle oddílu 7 příloh I a II;

d)

k uplatnění výsledků pilotních studií podle čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1.“;

6)

článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom (7).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

4.   Komise sdělí výboru zřízenému směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES ze dne 5. dubna 2006 o odpadech (8) návrh opatření, který hodlá předložit Výboru pro statistické programy.

7)

v článku 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Komise do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku pilotních studií uvedených v čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 1. V případě nutnosti navrhne přezkum pilotních studií, o němž se rozhodne regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“;

8)

příloha I se mění takto:

a)

v oddílu 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

V souladu se zpravodajskou povinností podle směrnice 94/62/ES Komise vypracuje program pro pilotní studie prováděné dobrovolně členskými státy, aby vyhodnotily význam zahrnutí položek odpadních obalů (EWC-Stat Verze 3) do seznamu uvedeného v bodu 1. Komise financuje až 100 % nákladů na provedení těchto pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“;

b)

v oddílu 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

U každé položky uvedené v oddíle 8 (činnosti a domácnosti) uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“;

9)

příloha II se mění takto:

a)

v oddílu 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

U každé položky uvedené v oddílu 3 a u každé položky mezi druhy zařízení uvedených v oddílu 8 bodu 2 uvedou členské státy procento, v jakém sestavené statistiky představují veškerý odpad příslušné položky. Minimální požadavek na rozsah údajů stanoví Komise. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“;

b)

v oddílu 8 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.

Komise vypracuje program pro pilotní studie prováděné dobrovolně členskými státy. Pilotní studie se zaměří na vyhodnocení významu a proveditelnosti získání údajů o objemu odpadů podmíněného přípravnými operacemi, podle definice v přílohách II.A a II.B směrnice 2006/12/ES. Komise financuje až 100 % nákladů na provedení těchto pilotních studií. Na základě závěrů pilotních studií Komise přijme nutná prováděcí opatření. Opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 7 odst. 3.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 26. února 2009.

(2)  Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(5)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.“;

(7)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8)  Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 9.“;


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU