(ES) č. 220/2009Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 220/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

Publikováno: Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 155-156 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 220/2009

ze dne 11. března 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 152 odst. 4 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (3) mají být některá opatření přijímána v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (4).

(2)

Rozhodnutí 1999/468/ES bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES (5), kterým byl zaveden regulativní postup s kontrolou, jenž má být použit pro přijímání opatření obecného významu, které mají za účel změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušením některých těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky.

(3)

Aby se v souladu s prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise (6) k rozhodnutí 2006/512/ES mohl regulativní postup s kontrolou použít pro předpisy přijaté postupem podle článku 251 Smlouvy, které jsou již v platnosti, musí být tyto předpisy upraveny podle platných postupů.

(4)

Pokud jde o nařízení (ES) č. 999/2001, nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1923/2006 (7) byl zaveden regulativní postup s kontrolou pouze pro některá prováděcí opatření, na která se vztahují příslušné změny. Nařízení (ES) č. 999/2001 by proto mělo být přizpůsobeno, pokud jde o zbývající prováděcí pravomoci.

(5)

Zejména je třeba zmocnit Komisi ke schvalování zrychlených testů, rozšíření některých ustanovení na další produkty živočišného původu, přijímání metod stanovení BSE u ovcí a koz, upravování příloh a přijímání přechodných opatření. Jelikož tato opatření mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky nařízení (ES) č. 999/2001 včetně jeho doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(6)

Po potvrzení přítomnosti transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE) je rovněž vhodné omezit možnost členských států uplatňovat jiná opatření pouze na případy, kdy schválení těchto opatření Komisí vychází z příznivého posouzení rizika, jež zohledňuje zejména kontrolní opatření v daném členském státě a kde tato opatření nabízí rovnocennou úroveň ochrany.

(7)

Nařízení (ES) č. 999/2001 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 999/2001 se mění takto:

1)

V čl. 5 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Zrychlené testy se za tímto účelem schvalují regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3 a uvádí se v seznamu přílohy X kapitoly C bodu 4.“

2)

V článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Na základě kritérií podle přílohy V bodu 5 se odstavce 1 a 2 nevztahují na přežvýkavce, kteří prošli alternativním testem schváleným regulativním postupem s kontrolu podle čl. 24 odst. 3, pokud je tento test uveden v příloze X a výsledky testu jsou negativní.“

3)

V čl. 13 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Odchylně od tohoto odstavce může členský stát uplatňovat jiná opatření, která nabízejí rovnocennou úroveň ochrany na základě příznivého hodnocení rizik podle článků 24a a 25, a to zejména s ohledem na kontrolní opatření v daném členském státě, pokud tato opatření byla pro daný členský stát schválena regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2.“

4)

V článku 16 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7.   Regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3 mohou být ustanovení odstavců 1 až 6 rozšířena na další produkty živočišného původu. Prováděcí pravidla tohoto článku se přijímají regulativním postupem podle čl. 24. odst. 2.“

5)

V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Je-li třeba zajistit jednotné provádění tohoto článku, přijmou se prováděcí pravidla regulativním postupem podle čl. 24 odst. 2. Metoda stanovení BSE u ovcí a koz se přijímá regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

6)

V článku 23 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Po konzultaci s příslušným vědeckým výborem o veškerých otázkách, které by mohly mít vliv na veřejné zdraví, se přílohy mění nebo doplňují a přijímají se vhodná přechodná opatření regulativním postupem s kontrolou podle čl. 24 odst. 3.“

7)

Článek 23a se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

schvalování zrychlených testů uvedených v čl. 5 odst. 3 třetím pododstavci, čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3,“;

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„k)

rozšíření působnosti čl. 16 odst. 1 až 6 na další produkty živočišného původu;

l)

přijetí metody stanovení BSE u ovcí a koz podle čl. 20 odst. 2;

m)

změna nebo doplnění příloh a přijetí vhodných přechodných opatření podle článku 23.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 11. března 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

A. VONDRA


(1)  Úř. věst. C 211, 19.8.2008, s. 47.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. února 2009.

(3)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5)  Úř. věst. L 200, 22.7.2006, s. 11.

(6)  Úř. věst. C 255, 21.10.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU