(ES) č. 192/2009Nařízení Komise (ES) č. 192/2009 ze dne 11. března 2009 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 67, 12.3.2009, s. 14-21 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 11. března 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2009 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 192/2009

ze dne 11. března 2009,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely, pokud jde o výměnu důvěrných údajů mezi Komisí (Eurostatem) a členskými státy

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 177/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zavádí společný rámec pro registry hospodářských subjektů pro statistické účely a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2186/93 (1), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (ES) č. 177/2008 se zřizuje nový společný rámec pro registry hospodářských subjektů výlučně pro statistické účely s cílem udržet vývoj těchto registrů v harmonizovaném rámci.

(2)

V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 177/2008 je nezbytné stanovit formát, opatření pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti a postup pro předávání údajů o jednotlivých jednotkách Komisi (Eurostatu) a pro předávání údajů o mezinárodních skupinách podniků příslušným vnitrostátním orgánům.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Formát

Komise (Eurostat) a příslušné vnitrostátní orgány předávají údaje uvedené v článku 11 nařízení (ES) č. 177/2008 ve formátu stanoveném v části A přílohy tohoto nařízení.

Komise (Eurostat) a příslušné vnitrostátní orgány poskytují při každém odevzdání údajů nezbytné metaúdaje v elektronické podobě v souladu s požadavky Evropského statistického systému a strukturované podle poslední verze příručky Eurostatu s doporučeními týkajícími se registrů hospodářských subjektů (Eurostat Business Registers Recommendations Manual), kterou dává Komise (Eurostat) k dispozici.

Článek 2

Opatření pro zajištění důvěrnosti

1.   Údaje předávané Komisi (Eurostatu) příslušnými vnitrostátními orgány nebo údaje, které Komise (Eurostat) získává z jiných zdrojů, jsou uloženy v registru Společenství pro nadnárodní skupiny podniků a jednotky, které je tvoří (dále jen „registr EuroGroups“).

2.   Při předávání údajů Komisi (Eurostatu) v souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 177/2008 příslušné vnitrostátní orgány označí údaje, které jsou důvěrné, v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

3.   K zajištění konzistentnosti zaznamenávaných údajů předá Komise (Eurostat) výlučně pro statistické účely příslušným vnitrostátním orgánům členských států jiných než zpravodajské země údaje stanovené v části B přílohy, včetně označení důvěrnosti, týkající se nadnárodních skupin podniků a jednotek, které je tvoří, pokud se alespoň jedna jednotka uvedené skupiny nachází na území daného členského státu.

Článek 3

Opatření pro zajištění bezpečnosti

Komise (Eurostat) a příslušné vnitrostátní orgány uloží údaje, které byly vnitrostátními orgány v souladu s čl. 2 odst. 2 označeny jako důvěrné, v bezpečném prostoru s omezeným a kontrolovaným přístupem. Příslušné vnitrostátní orgány na požádání poskytnou Komisi (Eurostatu) informace ohledně opatření pro zajištění bezpečnosti, která se v daném členském státě uplatňují. Komise (Eurostat) tyto informace předá ostatním členským státům. Komise (Eurostat) zároveň podobným způsobem poskytne vnitrostátním orgánům informace o svých bezpečnostních opatřeních.

Údaje jsou předávány v zašifrované formě prostřednictvím bezpečného média používaného Komisí (Eurostatem) pro výměnu důvěrných údajů.

Článek 4

Postup pro předávání

1.   Údaje a metaúdaje předávané podle tohoto nařízení se vyměňují v elektronické podobě mezi příslušnými vnitrostátními orgány a Komisí (Eurostatem). Formát předávání se musí řídit příslušnými normami pro výměnu údajů určenými Komisí (Eurostatem). Údaje se předávají elektronickými prostředky a jsou nahrávány v Komisi (Eurostatu) prostřednictvím jediného kontaktního místa pro údaje.

2.   Členské státy provedou normy a pokyny pro výměnu poskytnuté Komisí (Eurostatem) podle požadavků tohoto nařízení.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2009.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 61, 5.3.2008, s. 6.

(2)  Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.


PŘÍLOHA

A.   STRUKTURA A FORMÁT PŘEDÁVÁNÍ

1.   Úvod

Standardizace struktur datových záznamů je hlavním předpokladem efektivního zpracování údajů. Je to nezbytná fáze pro to, aby byly údaje poskytovány v souladu s normami pro vzájemnou výměnu stanovenými Komisí (Eurostatem).

Údaje jsou zasílány jako soubor údajů (datový soubor).

Důvěrné údaje musí být zaslány se skutečnou hodnotou zaznamenanou v hodnotovém poli a s označením, které ukazuje, že jsou údaje důvěrné v souladu s čl. 2 odst. 2.

Peněžní údaje musí být vyjádřeny v tisících jednotek národní měny (EUR v případě zemí v eurozóně). Země, které přistupují do eurozóny, připraví zprávu o peněžních údajích pro rok svého přístupu nikoli ve své národní měně, ale v eurech.

2.   Identifikátor datového souboru

Všechny datové soubory předávané Komisí (Eurostatem) a vnitrostátními orgány se označí, přičemž se uplatňuje úzus pro tvorbu názvů souborů specifikované v podrobné dokumentaci a pokynech týkajících se norem pro výměnu poskytnutých Komisí.

3.   Datové soubory, struktura údajů a definice polí

Tento oddíl stanoví obsah datových souborů, které Komise (Eurostat) a vnitrostátní orgány předávají. Technické názvy, struktura, pole, kódy a vlastnosti datových soborů, které mají být použity, jsou obsaženy v nejaktuálnější verzi příručky Eurostatu s doporučeními týkající se registrů hospodářských subjektů, jež je uvedena v článku 7 nařízení (ES) č. 177/2008.

Zpracování údajů registru Eurogroups je cyklický proces, který Komise (Eurostat) centrálně zahajuje. Na konci každého cyklu je těm, kdo vypracovávají statistiky v členských státech, k dispozici statistický soubor.

Na počátku každého cyklu Komise (Eurostat) předává příslušným vnitrostátním statistickým orgánům (dále jen „NSO“) datové soubory s metaúdaji, např. klasifikaci NACE, aby byly ve všech zemích dostupné a používané tytéž metaúdaje.

3.1   První výměny údajů

K první výměně údajů dochází po začátku zpracování nových údajů o právních jednotkách obdržených od soukromých poskytovatelů základních údajů z registrů. Pokud je poskytovatelů více, vytvoří se korelace mezi údaji týkajícími se téže jednotky. Komise (Eurostat) předává NSO následující datové soubory s informacemi o výsledcích tohoto procesu korelace a informace o právních jednotkách. NSO předávají zpět tytéž datové soubory s opravenými a doplněnými informacemi a s označením důvěrnosti.

Datové soubory s výsledky procesu korelace

Obsah

Identifikační číslo (1.1)

Název (1.2a)

Registrační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), popřípadě jiné správní identifikační číslo (1.3)


Datové soubory s informacemi o právních jednotkách

Obsah

Identifikační číslo (1.1)

Název (1.2a)

Adresa (včetně poštovního směrovacího čísla), co nejpodrobněji (1.2b)

Dobrovolný údaj: Číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa a informace, které umožní elektronický sběr údajů (1.2c)

Registrační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), popřípadě jiné správní identifikační číslo (1.3)

Datum zákonného vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního potvrzení coby hospodářského subjektu v případě fyzických osob (1.4)

Datum, od něhož právní jednotka přestala být součástí podniku (v souladu s proměnnou 3.3) (1.5)

Právní forma (1.6)

Odkaz na registr hospodářských subjektů působících v rámci Společenství a odkaz na celní evidenci nebo registr hospodářských subjektů působících mimo Společenství (1.7a)

Dobrovolný údaj: Odkaz na údaje z účetní rozvahy a odkaz na registr platební bilance či registr přímých zahraničních investic a odkaz na registr zemědělských podniků (1.7b)

Identifikační číslo redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří (1.8)

3.2   Integrace zdrojů údajů z různých členských států

Dalším krokem při zpracování údajů je integrace informací pocházejících z různých členských států, k níž dochází centrálně v Komisi (Eurostatu). Tato informace se vztahuje na kontrolu a vlastnictví právních jednotek a na podnik jako statistickou jednotku, která je definována členskými státy a může sestávat z jedné nebo více právních jednotek. Komise (Eurostat) předává výsledky této integrace NSO, které předávají zpět datové soubory s upravenými a doplněnými informacemi s označením důvěrnosti.

Datové soubory s informacemi o kontrole a vlastnictví jednotek

Obsah

Identifikační čísla rezidentních právních jednotek, které kontroluje daná právní jednotka (1.11a)

Identifikační číslo rezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku (1.11b)

Země registrace nerezidentních právních jednotek, které kontroluje daná právní jednotka (1.12a)

Identifikační čísla nebo názvy rezidentních právních jednotek, které kontroluje daná právní jednotka (1.12a)

Podmíněný údaj: Čísla plátce DPH nerezidentních právních jednotek, které kontroluje daná právní jednotka (1.12b)

Země registrace nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku (1.13a

Identifikační číslo nebo název a adresa nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku (1.13a)

Podmíněný údaj: Číslo plátce DPH nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku (1.13b)

Podmíněný údaj: Identifikační čísla a podíly (v %) rezidentních právních jednotek či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní (1.14a)

Podmíněný údaj: Identifikační čísla a podíly (v %) rezidentních právních jednotek, které danou právní jednotku vlastní (1.14b)

Podmíněný údaj: Země registrace nerezidentních právních jednotek, které vlastní daná právní jednotka (1.15)

Identifikační čísla nebo názvy a adresy a podíly (v %) nerezidentních právních jednotek, které kontroluje daná právní jednotka (1.15)

Čísla plátce DPH nerezidentních právních jednotek, které vlastní daná právní jednotka (1.15)

Podmíněný údaj: Země registrace nerezidentních právních jednotek, které vlastní danou právní jednotku (1.16)

Identifikační čísla nebo názvy a adresy a podíly (v %) nerezidentních právních jednotek, které vlastní danou právní jednotku (1.16)

Čísla plátce DPH nerezidentních právních jednotek, které vlastní danou právní jednotku (1.16)


Datové soubory s informacemi o podnicích

Obsah

Identifikační číslo (3.1)

Název (3.2a)

Dobrovolný údaj: Poštovní, elektronická a internetová adresa (3.2b)

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik (3.3)

Datum zahájení činnosti (3.4)

Datum ukončení činnosti (3.5)

Čtyřmístný kód převažující činnosti dle klasifikace NACE (3.6)

Podmíněný údaj: Vedlejší činnosti, pokud existují, označené čtyřmístným kódem klasifikace NACE (3.7)

Počet zaměstnaných osob (3.8)

Počet zaměstnanců (3.9a)

Dobrovolný údaj: Počet zaměstnanců v ekvivalentech zaměstnanců na plný pracovní úvazek (3.9b)

Obrat (3.10a a Dobrovolný údaj: 3.10b)

Institucionální sektory a subsektory podle Evropského systému integrovaných hospodářských účtů (3.11)

Identifikační číslo redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří (3.12)

3.3   Shromažďování redukovaných a globálních skupin podniků

Další fází je shromažďování redukovaných skupin podniků a globálních skupin podniků. Komise (Eurostat) předává výsledky tohoto shromažďování NSO, které předávají zpět datové soubory s upravenými a doplněnými informacemi s označením důvěrnosti.

Na konci tohoto cyklu Komise (Eurostat) předává výsledky konečného shromažďování redukovaných a globálních skupin podniků NSO. Komise (Eurostat) předává údaje NSO jiným než NSO zpravodajské země pouze v případě údajů uvedených v části B této přílohy.

Datové soubory s informacemi o globálních skupinách podniků

Obsah

Identifikační číslo globální skupiny (4.11)

Název globální skupiny (4.12a)

Dobrovolný údaj: Země registrace, poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu globální skupiny (4.12b)

Identifikační číslo vedoucího subjektu, pokud je vedoucí subjekt rezidentem (4.13a)

Země registrace vedoucího subjektu, pokud není vedoucí subjekt rezidentem (4.13a)

Dobrovolný údaj: Identifikační číslo nebo název a adresa vedoucího subjektu, pokud je nerezidentem (4.13b)

Dobrovolný údaj: Počet zaměstnaných osob z globálního hlediska (4.14)

Dobrovolný údaj: Konsolidovaný globální obrat (4.15)

Dobrovolný údaj: Země globálního rozhodovacího centra (4.16)

Dobrovolný údaj: Země, ve kterých mají sídlo podniky nebo místní jednotky (4.17)


Datové soubory s informacemi o redukovaných skupinách podniků

Obsah

Identifikační číslo redukované skupiny (4.1)

Název redukované skupiny (4.2a)

Dobrovolný údaj: Poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu redukované skupiny (4.2b)

Podmíněný údaj: Identifikační číslo vedoucího subjektu redukované skupiny (4.3)

Druh skupiny podniků (4.4)

Datum vzniku redukované skupiny podniků (4.5)

Datum zániku redukované skupiny podniků (4.6)

Dvoumístný kód převažující činnosti redukované skupiny dle klasifikace NACE (4.7)

Dobrovolný údaj: Dvoumístný kód vedlejší činnosti redukované skupiny dle klasifikace NACE (4.8)

Počet osob zaměstnaných v redukované skupině (4.9)

Dobrovolný údaj: Konsolidovaný obrat (4.10)

Datum přidružení k redukované skupině (právních jednotek) (1.9)

Datum oddělení od redukované skupiny (právních jednotek) (1.10)

B.   ÚDAJE, KTERÉ MAJÍ BÝT PŘEDÁVÁNY PODLE ČL. 2 ODST. 3

Komise (Eurostat) předává výlučně pro statistické účely příslušným vnitrostátním orgánům členských států jiných než zpravodajská země, včetně označení důvěrnosti, týkající se nadnárodních skupin podniků a jednotek, které je tvoří, pokud se alespoň jedna jednotka uvedené skupiny nachází na území daného členského státu.

1.   

PRÁVNÍ JEDNOTKA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1

 

Identifikační číslo

1.2a

 

Obchodní firma nebo název

1.2b

 

Adresa (včetně PSČ), co nejpodrobněji

1.2c

Dobrovolné

Číslo telefonu a faxu, e-mailová adresa a informace, které umožní elektronický sběr údajů

1.3

 

Registrační číslo pro účely daně z přidané hodnoty (DPH), popřípadě jiné správní identifikační číslo

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

1.4

 

Datum vzniku v případě právnických osob nebo datum úředního uznání jako hospodářského subjektu v případě fyzických osob

1.5

 

Datum, od něhož právní jednotka přestala být součástí podniku (v souladu s proměnnou 3).

HOSPODÁŘSKÉ/STRATIFIKAČNÍ UKAZATELE

1.6

 

Právní forma

VAZBY NA OSTATNÍ REGISTRY

1.7a

 

Odkaz na registr hospodářských subjektů uvnitř Společenství zřízený dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 (1) a odkaz na celní evidenci nebo registr hospodářských subjektů mimo Společenství

VAZBA NA SKUPINU PODNIKŮ

1.8

 

Identifikační číslo skupiny redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří

1.9

 

Datum přidružení k redukované skupině podniků

1.10

 

Datum oddělení od redukované skupiny podniků

KONTROLA JEDNOTEK

1.11a

 

Identifikační číslo (čísla) rezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.11b

 

Identifikační číslo rezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.12a

 

Země registrace a identifikační číslo (čísla) nebo obchodní firma (firmy) nebo název (názvy) a adresa (adresy) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.12b

Podmíněný údaj

Číslo (čísla) plátce DPH nerezidentní právní jednotky či jednotek, které kontroluje daná právní jednotka

1.13a

 

Země registrace a identifikační číslo nebo obchodní firma nebo název a adresa nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

1.13b

Podmíněný údaj

Číslo plátce DPH nerezidentní právní jednotky, která kontroluje danou právní jednotku

VLASTNICTVÍ JEDNOTEK

1.14a

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo (čísla) a

b)

podíly (v %) v rezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.14b

Podmíněný údaj

a)

Identifikační číslo (čísla) a

b)

podíly (v %) rezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku

1.15.

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo (čísla) název, adresa (adresy) a číslo (čísla) plátce DPH a c) podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

c)

podíly (v %) v nerezidentní právní jednotce či jednotkách, které daná právní jednotka vlastní

1.16

Podmíněný údaj

a)

Země registrace a

b)

identifikační číslo (čísla) nebo název (názvy), adresa (adresy) a číslo (čísla) plátce DPH a

c)

podíly (v %) nerezidentní právní jednotky či jednotek, které vlastní danou právní jednotku

3.   

PODNIK

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

3.1

 

Identifikační číslo

3.2a

 

Název

3.2b

Dobrovolné

Poštovní, elektronická a internetová adresa

3.3

 

Identifikační číslo (čísla) právní jednotky či jednotek, které tvoří daný podnik

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

3.4

 

Datum zahájení činnosti

3.5

 

Datum ukončení činnosti

HOSPODÁŘSKÉ/STRATIFIKAČNÍ UKAZATELE

3.6

 

Čtyřmístný kód převažující činnosti podle klasifikace NACE

3.8

 

Počet pracujících osob

3.11

 

Institucionální sektory a subsektory podle Evropského systému integrovaných hospodářských účtů

VAZBA NA SKUPINU PODNIKŮ

3.12

 

Identifikační číslo redukované skupiny podniků (4.1), k níž daná jednotka patří

4.   

SKUPINA PODNIKŮ

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

4.1

 

Identifikační číslo redukované skupiny

4.2a

 

Název redukované skupiny

4.2b

Dobrovolné

Poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu redukované skupiny

4.3

Částečně podmíněný údaj

Identifikační číslo vedoucího subjektu redukované skupiny (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která je vedoucím subjektem rezidentní skupiny).

Podmíněný údaj: Je-li kontrolující jednotkou fyzická osoba, která není hospodářským subjektem, závisí uvedení tohoto záznamu na dostupnosti dané informace ve správních zdrojích

4.4

 

Druh skupiny podniků:

2.

redukovaná skupina podniků kontrolovaná z tuzemska;

3.

redukovaná skupina podniků kontrolovaná ze zahraničí

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

4.5

 

Datum vzniku redukované skupiny podniků

4.6

 

Datum zániku redukované skupiny podniků

HOSPODÁŘSKÉ/ STRATIFIKAČNÍ ÚDAJE

4.7

 

Dvoumístný kód převažující činnosti redukované skupiny dle klasifikace NACE

4.9

 

Počet osob zaměstnaných v redukované skupině

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

4.11

 

Identifikační číslo globální skupiny

4.12a

 

Název globální skupiny

4.12b

Dobrovolné

Země registrace, poštovní, elektronická a internetová adresa vedoucího subjektu globální skupiny

4.13a

 

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny, pokud je vedoucí subjekt skupiny rezidentem (totožné s identifikačním číslem právní jednotky, která je vedoucím subjektem skupiny).

Pokud není vedoucí subjekt globální skupiny rezidentní, uvede se země registrace.

4.13b

Dobrovolné

Identifikační číslo vedoucího subjektu globální skupiny nebo jméno a adresa tohoto subjektu, pokud není rezidentem.

HOSPODÁŘSKÉ/STRATIFIKAČNÍ ÚDAJE

4.14

Dobrovolné

Počet zaměstnaných osob z globálního hlediska

4.16

Dobrovolné

Země globálního rozhodovacího centra

4.17

Dobrovolné

Země, ve kterých se nacházejí podniky nebo místní jednotky


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU