(ES) č. 169/2009Nařízení Rady (ES) č. 169/2009 ze dne 26. února 2009 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 61, 5.3.2009, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 26. února 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. března 2009 Nabývá účinnosti: 25. března 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 169/2009

ze dne 26. února 2009

o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 83 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68 ze dne 19. července 1968 o uplatňování pravidel hospodářské soutěže v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

Pravidla hospodářské soutěže pro přepravu po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách jsou součástí společné dopravní politiky a obecné hospodářské politiky.

(3)

Pravidla hospodářské soutěže pro tato odvětví by měla brát v úvahu zvláštní rysy dopravy.

(4)

Pravidla hospodářské soutěže se v dopravě odchylují od obecných pravidel hospodářské soutěže, a proto by mělo být podnikům umožněno, aby věděly, která právní úprava se na každý jednotlivý případ vztahuje.

(5)

Do právní úpravy hospodářské soutěže v dopravě by mělo být zahrnuto společné financování nebo pořizování dopravního zařízení pro společné používání určitými seskupeními podniků, jakož i některé činnosti poskytovatelů pomocných dopravních služeb spojené s dopravou po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách.

(6)

Nemá-li být dotčen obchod mezi členskými státy ani narušována soutěž v rámci vnitřního trhu, je pro tři výše uvedené druhy dopravy žádoucí v zásadě zakázat dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání podniků ve vzájemné shodě a všechny případy zneužití dominantního postavení na vnitřním trhu, které by mohly mít takový účinek.

(7)

Ze zákazu restriktivních dohod lze v dopravě vyjmout určité typy dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, jejichž účelem a účinkem je výlučně dosazení technických zlepšení nebo technická spolupráce, pokud přispívají ke zvýšení produktivity. Na základě zkušeností vyplývajících z uplatňování tohoto nařízení může Rada na návrh Komise doplnit seznam dohod tohoto typu.

(8)

Za účelem zlepšení někdy příliš rozptýlené struktury oborů silniční a vnitrozemské vodní dopravy by měly být ze zákazu restriktivních dohod vyňaty rovněž dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě zaměřené na vytvoření nebo fungování seskupení podniků v těchto dvou oborech dopravy, jejichž cílem je provádění dopravních činností, včetně společného financování nebo pořizování dopravních zařízení pro společné používání; že takovou obecnou výjimku lze stanovit jen za podmínky, že celková přepravní kapacita seskupení nepřekročí stanovené maximum. Jednotlivé kapacity podniků, jež patří do seskupení, nepřesáhnou určitý limit stanovený tak, aby žádný podnik nemohl získat dominantní postavení v rámci seskupení. Komise by však měla mít možnost zasáhnout, jestliže by v určitém případě mohly mít tyto dohody účinky neslučitelné s podmínkami, za nichž se restriktivní opatření považují a přípustná, a byly by zneužitím výjimky. Nicméně skutečnost, že přepravní kapacita seskupení je celkově větší než stanovené maximum nebo že pro seskupení kvůli kapacitě jednotlivých zapojených dopravců nepřichází obecná výjimka v úvahu, nevylučuje. V jejich případě se může jednat o přípustnou dohodu, přípustné rozhodnutí či přípustné jednání ve vzájemné shodě, pokud splňuje příslušné podmínky vymezené tímto nařízením.

(9)

Především podniku přísluší posoudit, zda v případě jeho dohod, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě převažují účinky omezující hospodářskou soutěž nebo ekonomický prospěch, jímž lze tato omezení odůvodnit, a tak na vlastní odpovědnost stanovit, zda jsou tyto dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě přípustné či nikoli.

(10)

Proto by podnikům mělo být povoleno uzavírat nebo plnit dohody, aniž by je musely oznamovat. Tím však vzniká riziko jejich neplatnosti se zpětnou platností v případě, že by byly přezkoumány na základě stížnosti nebo z podnětu Komise, aniž je však dotčena možnost je při takovém následném přezkoumání prohlásit se zpětnou platností za platné,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení se v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách vztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je stanovení přepravních sazeb a podmínek, omezení nebo kontrola nabídky dopravy, rozdělení dopravního trhu, uplatnění technických zlepšení nebo technické spolupráce, společné financování nebo pořizování dopravních zařízení či příslušenství, které jsou bezprostředně svázány s provozováním dopravy, pokud jsou nezbytné pro společné poskytování služeb seskupením provozovatelů silniční nebo vnitrozemské vodní dopravy ve smyslu článku 3, a vztahuje se rovněž na dominantní postavení na dopravním trhu. Tato ustanovení se vztahují rovněž na činnost pomocných dopravců, která má tyto cíle nebo účinky.

Článek 2

Povolená výjimka u technických dohod

1.   Zákaz stanovený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem a účinkem je výlučně dosažení technických zlepšení nebo technická spolupráce prostřednictvím

a)

jednotného používání norem nebo typů pro materiál, provozní prostředky v dopravě, dopravní prostředky a zabudovaná zařízení;

b)

výměny nebo společného využití zaměstnanců, materiálu, dopravních prostředků nebo zabudovaných zařízení;

c)

zavedení a provozování návazné, doplňkové, náhradní nebo kombinované dopravy a stanovení nebo uplatňování celkových sazeb a podmínek pro tyto operace, včetně zvláštních konkurenčních sazeb;

d)

použití jediného druhu dopravy na trasách, které jsou z provozního hlediska nejvýhodnější;

e)

koordinace jízdních řádů návazných tras;

f)

sdružování jednotlivých zásilek;

g)

vytvoření jednotných pravidel pro strukturu přepravních sazeb a podmínek pro jejich uplatňování, pokud tato pravidla nestanoví přepravní sazby a podmínky.

2.   V případě potřeby předloží Komise Radě návrh na rozšíření nebo zúžení seznamu uvedeného v odstavci 1.

Článek 3

Povolená výjimka pro skupiny malých a středních podniků

1.   Dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě uvedené v čl. 81 odst. 1 Smlouvy jsou vyňaty ze zákazu podle uvedeného článku, pokud se týkají

a)

vytvoření a činnosti seskupení podniků silniční a vnitrozemské vodní dopravy pro společné provozování dopravy;

b)

společného financování nebo pořizování dopravního zařízení nebo příslušenství, které jsou bezprostředně spojeny s provozováním dopravy, pokud jsou nezbytné pro společné využívání uvedenými seskupeními;

a pokud celková přepravní kapacita seskupení nepřesahuje

i)

10 000 tun v případě silniční dopravy,

ii)

500 000 tun v případě dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

Kapacita jednotlivých podniků zapojených do seskupení nesmí přesahovat 1 000 tun v případě dopravy po silnici nebo 50 000 tun v případě dopravy po vnitrozemských vodních cestách.

2.   Jestliže by provádění jakékoli dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě podle odstavce 1 mělo v daném případě účinky neslučitelné s podmínkami uvedenými v čl. 81 odst. 3 Smlouvy, může být od podniků nebo sdružení podniků vyžadováno odstranění těchto účinků.

Článek 4

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 1017/68 ve znění nařízení uvedeného v příloze I části A se zrušuje s výjimkou čl. 13 odst. 3, který zůstává v platnosti pro rozhodnutí přijatá podle článku 5 nařízení (EHS) č. 1017/68 před 1. květnem 2004 až do konce platnosti uvedených rozhodnutí.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 5

Vstup v platnost a stávající dohody

1.   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které existovaly ke dni přistoupení Finska, Rakouska a Švédska nebo ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které, z důvodu přistoupení, spadají do oblasti působnosti čl. 81 odst. 1 Smlouvy, pokud budou během šesti měsíců ode dne přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené v článku 3 tohoto nařízení. Tento odstavec se však nevztahuje na dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, které již ke dni přistoupení spadají do oblasti působnosti čl. 53 odst. 1 Dohody o EHP.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. února 2009.

Za Radu

předseda

I. LANGER


(1)  Úř. věst. C 219 E, 28.8.2008, s. 67.

(2)  Úř. věst. C 161, 13.7.2007, s. 100.

(3)  Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1.

(4)  Viz příloha I.


PŘÍLOHA I

ČÁST A

Zrušené nařízení a jeho následná změna

(uvedené v článku 4)

Nařízení Rady (EHS) č. 1017/68

(Úř. věst. L 175, 23.7.1968, s. 1)

s výjimkou čl. 13 odst. 3

Nařízení Rady (ES) č. 1/2003

(Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 1)

pouze článek 36

ČÁST B

Nezrušené pozměňovací akty

Akt o přistoupení z roku 1972

Akt o přistoupení z roku 1979

Akt o přistoupení z roku 1994

Akt o přistoupení z roku 2003


PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (EHS) č. 1017/68

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 3

Článek 2

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec, první návětí, první odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec, první návětí písm. a)

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec, první návětí, druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec, první návětí písm. b)

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec, druhé návětí, první odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec, druhé návětí bod i)

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec, druhé návětí, druhá odrážka

Čl. 3 odst. 1 první pododstavec, druhé návětí bod ii)

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 3 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Článek 4

Čl. 30 odst. 1

Čl. 5 odst. 1

Čl. 30 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 2

Článek 31

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU