(ES) č. 153/2009Nařízení Rady (ES) č. 153/2009 ze dne 19. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

Publikováno: Úř. věst. L 51, 24.2.2009, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. února 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. března 2009 Nabývá účinnosti: 3. března 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1144/2014 Pozbývá platnosti: 24. listopadu 2014

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 153/2009

ze dne 19. února 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 3/2008 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 36 a 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jednotný právní rámec zavedený nařízením Rady (ES) č. 3/2008 (2) usnadňuje subjektům propagační politiky týkající se zemědělských produktů přístup k režimu a účast v něm. Použitím jednotného právního rámce byly významnou měrou omezeny a zjednodušeny správní postupy používané při provádění této politiky.

(2)

Nařízení (ES) č. 3/2008 stanoví, že pokud neexistují programy pro vnitřní trh, mohou dotčené členské státy program sestavit. Jestliže nechtějí navrhující organizace předložit programy pro třetí země, v jejichž rámci by se provádělo jedno nebo více informačních opatření podle uvedeného nařízení, měly by mít možnost sestavit příslušný program dotčené členské státy.

(3)

Zejména by měla být dotčeným členským státům poskytnuta možnost rozšířit rozsah opatření, na která se tyto programy vztahují, a to i prostřednictvím využití pomoci mezinárodních organizací při provádění těchto programů, zejména v případě propagačních programů v odvětví olivového oleje a stolních oliv ve třetích zemích.

(4)

Nařízení (ES) č. 3/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna

Článek 9 nařízení (ES) č. 3/2008 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Postup při neexistenci programů pro informační opatření pro vnitřní trh nebo ve třetích zemích

1.   Jestliže neexistují informační programy pro vnitřní trh určené pro jedno nebo více opatření podle čl. 2 odst. 1 písm. b) předkládaných podle čl. 6 odst. 1, sestaví dotčený členský stát na základě hlavních směrů stanovených podle čl. 5 odst. 1 odpovídající program a specifikaci a ve veřejném výběrovém řízení vybere subjekt, který pověří provedením programu, na jehož financování se zaváže podílet.

2.   Jestliže neexistují informační programy pro třetí země určené pro jedno nebo více opatření podle čl. 2 odst. 1 písm. a), b) a c) předkládaných podle čl. 6 odst. 1, sestaví dotčený členský stát na základě hlavních směrů stanovených podle čl. 5 odst. 2 odpovídající program a specifikaci a ve veřejném výběrovém řízení vybere subjekt, který pověří provedením programu, na jehož financování se zaváže se podílet.

Subjekt pověřený prováděním programu vybraný dotčeným členským státem nebo státy může být mezinárodní organizací, zejména pokud se program týká propagace odvětví olivového oleje a stolních oliv ve třetích zemích.

3.   Členský stát nebo státy zašlou Komisi program vybraný v souladu s odstavci 1 a 2 spolu s odůvodněným stanoviskem

a)

ke vhodnosti programu;

b)

k souladu programu a navrženého subjektu s tímto nařízením a popřípadě platnými hlavními směry;

c)

k vyhodnocení nákladové efektivnosti programu;

d)

k výběru prováděcího subjektu pro program.

4.   Na prověření programů Komisí se vztahují čl. 7 odst. 2 a čl. 8 odst. 1.

5.   Postupem podle čl. 16 odst. 2 může Komise stanovit horní a dolní meze skutečných nákladů pro programy předkládané podle odstavce 3 tohoto článku. Tyto meze nákladů se mohou lišit podle povahy daných programů. Související kritéria mohou být stanovena postupem podle čl. 16 odst. 2.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. února 2009.

Za Radu

předseda

M. ŘÍMAN


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 5. února 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 3, 5.1.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU