(ES) č. 138/2009Nařízení Komise (ES) č. 138/2009 ze dne 18. února 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů

Publikováno: Úř. věst. L 48, 19.2.2009, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. února 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. února 2009 Nabývá účinnosti: 22. února 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1238 Pozbývá platnosti: 6. srpna 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 138/2009

ze dne 18. února 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 826/2008, kterým se stanoví společná pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování některých zemědělských produktů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 43 písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 28 písm. b) ve spojení s článkem 30 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanoví povinnou podporu soukromého skladování určitých italských sýrů.

(2)

Nařízení Komise (ES) č. 2659/94 (2) stanoví prováděcí pravidla pro poskytování podpory soukromého skladování určitých italských sýrů.

(3)

Článkem 42 nařízení Komise (ES) č. 826/2008 (3) bylo nařízení (ES) č. 2659/94 zrušeno, avšak použije se nadále pro smlouvy uzavřené podle něj před 1. březnem 2009.

(4)

Nařízení Rady (ES) č. 72/2009 ze dne 19. ledna 2009 o úpravách společné zemědělské politiky změnou nařízení (ES) č. 247/2006, (ES) č. 320/2006, (ES) č. 1405/2006, (ES) č. 1234/2007, (ES) č. 3/2008 a (ES) č. 479/2008 a zrušením nařízení (EHS) č. 1883/78, (EHS) č. 1254/89, (EHS) č. 2247/89, (EHS) č. 2055/93, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 2596/97, (ES) č. 1182/2005 a (ES) č. 315/2007 (4) [„kontrola stavu“] ruší podporu soukromého skladování italských sýrů stanovenou v článku 28 nařízení (ES) č. 1234/2007. Toto zrušení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2009.

(5)

Nařízení (ES) č. 826/2008 by se na podporu soukromého skladování určitých italských sýrů vztahovalo jeden měsíc (od 1. března do 31. března 2009). Uvedené nařízení neobsahuje všechna potřebná prováděcí pravidla pro daný účel. Pro poskytování podpory soukromého skladování uvedených italských sýrů by podle článku 28 nařízení (ES) č. 1234/2007 muselo být přijato nové nařízení. Nové nařízení by bylo použitelné pouze jeden měsíc.

(6)

V zájmu zachování účinnosti režimu a snížení administrativní zátěže hospodářských subjektů a vnitrostátních správ je vhodnější rozšířit použitelnost nařízení (ES) č. 2659/94 na smlouvy uzavřené podle něj před 1. dubnem 2009.

(7)

Nařízení (ES) č. 826/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Druhá věta čl. 42 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 826/2008 se nahrazuje tímto:

„Použije se však nadále pro smlouvy uzavřené podle uvedeného zrušeného nařízení před 1. dubnem 2009.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. února 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 284, 1.11.1994, s. 26.

(3)  Úř. věst. L 223, 21.8.2008, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU