(ES) č. 119/2009Nařízení Komise (ES) č. 119/2009 ze dne 9. února 2009 , kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 12-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. února 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. března 2009 Nabývá účinnosti: 2. března 2009
Platnost předpisu: Ano (od 21. dubna 2021 zrušen předpisem (EU) 2020/692) Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 119/2009

ze dne 9. února 2009,

kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo jejich území pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství nebo jeho tranzitu přes území Společenství a požadavky týkající se veterinárního osvědčení

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na čl. 8 odst. 1 první pododstavec, čl. 9 odst. 2 písm. b) a čl. 9 odst. 4 písm. b) a c) uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (2), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (3), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (4), a zejména na čl. 11 odst. 1 a čl. 14 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (5), a zejména na čl. 48 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2000/585/ES (6) stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz králičího masa a některého masa volně žijící a farmové zvěře a hygienické a veterinární podmínky a podmínky týkající se veterinárního osvědčení pro dovoz tohoto masa.

(2)

V zájmu zajištění soudržnosti právních předpisů Společenství by pravidla Společenství pro dovoz masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu měla zohledňovat hygienické požadavky stanovené v nařízeních (ES) č. 852/2004, (ES) č. 853/2004, (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004.

(3)

Opatřeními stanovenými v tomto nařízení by neměly být dotčeny právní předpisy, kterými se provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (7).

(4)

Ve snaze harmonizovat podmínky Společenství pro dovoz dotyčných komodit do Společenství, zajistit jejich větší transparentnost a zjednodušit legislativní proces jejich změny by uvedené podmínky měly být stanoveny v příslušných vzorech veterinárních osvědčení uvedených v tomto nařízení.

(5)

Veterinární osvědčení pro dovoz masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství a jeho tranzit přes území Společenství, včetně skladování během tranzitu, by měla být v souladu s odpovídajícími standardními vzory uvedenými v příloze I rozhodnutí Komise 2007/240/ES ze dne 16. dubna 2007, kterým se stanoví nová veterinární osvědčení pro dovoz živých zvířat, spermatu, embryí, vajíček a produktů živočišného původu do Společenství v rámci rozhodnutí 79/542/EHS, 92/260/EHS, 93/195/EHS, 93/196/EHS, 93/197/EHS, 95/328/ES, 96/333/ES, 96/539/ES, 96/540/ES, 2000/572/ES, 2000/585/ES, 2000/666/ES, 2002/613/ES, 2003/56/ES, 2003/779/ES, 2003/804/ES, 2003/858/ES, 2003/863/ES, 2003/881/ES, 2004/407/ES, 2004/438/ES, 2004/595/ES, 2004/639/ES a 2006/168/ES (8).

(6)

Vzory veterinárních osvědčení stanovených v tomto nařízení pro dovoz masa volně žijících zajícovitých, některých volně žijících suchozemských savců a králíků ve farmovém chovu do Společenství a jeho tranzit přes území Společenství, včetně skladování během tranzitu, by rovněž měly být slučitelné se systémem Traces, který stanoví rozhodnutí Komise 2004/292/ES ze dne 30. března 2004 o zavedení systému Traces (9).

(7)

Pro účely dovozu masa volně žijících zajícovitých a králíků ve farmovém chovu a jeho tranzit přes území Společenství by se měl použít seznam třetích zemí nebo jejich částí uvedený v příloze II rozhodnutí Rady 79/542/EHS (10). Měl by být stanoven seznam zemí pro dovoz masa volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých, do Společenství nebo jeho tranzit přes území Společenství.

(8)

Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu by měly být stanoveny zvláštní podmínky pro tranzit zásilek do Ruska a z Ruska přes území Společenství, což se týká pouze Lotyšska, Litvy a Polska.

(9)

Aby nedošlo k narušení obchodu, mělo by být po přechodnou dobu povoleno používání veterinárních osvědčení vystavených v souladu s rozhodnutím 2000/585/ES.

(10)

V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství by rozhodnutí 2000/585/ES mělo být zrušeno a nahrazeno tímto nařízením.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.   Tímto nařízením se stanoví:

a)

seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz do Společenství nebo tranzit přes území Společenství v případě těchto komodit:

i)

maso volně žijících zajícovitých neobsahující vnitřnosti, s výjimkou nestažených a nevyvržených volně žijících zajícovitých,

ii)

maso volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých, neobsahující vnitřnosti,

iii)

maso králíků ve farmovém chovu;

b)

požadavky týkající se veterinárního osvědčení pro komodity uvedené v bodech i), ii) a iii) (dále jen „komodity“).

2.   Aniž jsou dotčena omezení uvedená v čl. 5 odst. 2, tranzit pro účely tohoto nařízení zahrnuje skladování během tranzitu (včetně umístění do skladu, jak je uvedeno v čl. 12 odst. 4 a v článku 13 směrnice Rady 97/78/ES (11)).

3.   Tímto nařízením nejsou dotčeny:

i)

zvláštní požadavky na osvědčování stanovené v dohodách mezi Společenstvím a třetími zeměmi,

ii)

příslušná pravidla týkající se osvědčování obsažená v právních předpisech, kterými se provádí nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se „volně žijícími zajícovitými“ rozumějí volně žijící králíci a zajíci.

Článek 3

Seznam třetích zemí nebo jejich částí, ze kterých je povolen dovoz komodit do Společenství nebo jejich tranzit přes území Společenství

Dovoz komodit do Společenství nebo jejich tranzit přes území Společenství lze uskutečňovat pouze ze třetích zemí nebo jejich částí, jejichž seznam je uveden v části 1 přílohy I.

Článek 4

Veterinární osvědčení

1.   Ke komoditám dovezeným do Společenství musí být připojeno veterinární osvědčení vyhotovené v souladu se vzorem osvědčení pro dotyčnou komoditu uvedeným v příloze II a vyplněné v souladu s poznámkami uvedenými v části 4 přílohy I.

2.   Ke komoditám v tranzitu přes území Společenství se připojí osvědčení vyhotovené v souladu se vzorem uvedeným v příloze III.

3.   Dodržení doplňkových záruk, které jsou pro některé členské státy nebo jejich části požadovány ve sloupcích 4, 6 a 8 tabulky v části 1 přílohy I a popsány v části 3 přílohy I, se potvrdí vyplněním příslušného oddílu ve veterinárním osvědčení pro dotyčnou komoditu.

4.   Lze použít elektronické osvědčení a další schválené metody harmonizované na úrovni Společenství.

Článek 5

Odchylka pro tranzit přes území Lotyšska, Litvy a Polska

1.   Odchylně od čl. 4 odst. 2 se silniční nebo železniční tranzit mezi stanovišti hraniční kontroly v Lotyšsku, Litvě a Polsku uvedenými v příloze rozhodnutí Komise 2001/881/ES (12) pro zásilky komodit dovážených z Ruska a směřujících do Ruska přímo nebo přes jinou třetí zemi povolí, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zásilka je úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu zaplombována plombou se sériovým číslem;

b)

doklady připojené k zásilce, jak je stanoveno v článku 7 směrnice 97/78/ES, jsou úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu opatřeny na každé straně razítkem „Pouze pro tranzit do Ruska přes území Evropského společenství“;

c)

jsou dodrženy procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

d)

zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu vystaveném úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly vstupu osvědčena za přípustnou pro tranzit.

2.   Zásilky uvedené v odstavci 1 nesmí být na území Společenství vykládány nebo umisťovány do skladu podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES.

3.   Příslušný orgán provádí pravidelné revize, aby bylo zajištěno, že počet zásilek podle odstavce 1 a příslušné množství produktů opouštějících území Společenství odpovídá počtu a množství při vstupu na území Společenství.

Článek 6

Zrušení

Rozhodnutí 2000/585/ES se zrušuje.

Odkazy na zrušené rozhodnutí se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou uvedenou v příloze IV.

Článek 7

Přechodná ustanovení

U komodit, pro které byla vystavena příslušná veterinární osvědčení v souladu s rozhodnutím 2000/585/ES, lze dovoz do Společenství a tranzit přes území Společenství uskutečňovat do 30. června 2009.

Článek 8

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. června 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. února 2009.

Za Komisi

Androulla VASSILIOU

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(4)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

(5)  Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 251, 6.10.2000, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 37.

(9)  Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 63.

(10)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15.

(11)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.

(12)  Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44.


PŘÍLOHA I

MASO VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZAJÍCOVITÝCH, NĚKTERÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH SUCHOZEMSKÝCH SAVCŮ A KRÁLÍKŮ VE FARMOVÉM CHOVU

ČÁST 1

Seznam třetích zemí a jejich částí a doplňkové záruky

Země

Kód území

Zajícovití

Volně žijící suchozemští savci, s výjimkou kopytníků a zajícovitých

Volně žijící

Králíci ve farmovém chovu

VVO

DZ

VVO

DZ

VVO

DZ

1

2

3

4

5

6

7

8

Austrálie

AU

WL

 

RM

 

WM

 

Kanada

CA

WL

 

RM

 

WM

 

Grónsko

GL

WL

 

RM

 

WM

 

Nový Zéland

NZ

WL

 

RM

 

WM

 

Rusko

RU

WL

 

RM

 

WM

 

Jakákoli jiná třetí země nebo její část uvedená ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy II rozhodnutí 79/542/EHS

WL

 

RM

 

 

 

VVO

:

Vzor veterinárního osvědčení

DZ

:

Doplňkové záruky

ČÁST 2

Vzory veterinárních osvědčení

Vzor/vzory:

„WL“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro maso volně žijících zajícovitých (králíků a zajíců)

„WM“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro maso volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků a zajícovitých

„RM“

:

Vzor veterinárního osvědčení pro maso králíků ve farmovém chovu

ČÁST 3

Doplňkové záruky

ČÁST 4

Poznámky k veterinárnímu osvědčení

a)

Veterinární osvědčení založená na vzorech uvedených v části 2 této přílohy a dodržující strukturu vzoru příslušného pro dotyčnou komoditu musí být vystavena vyvážející třetí zemí nebo její částí. V pořadí uvedeném ve vzoru musí obsahovat potvrzení předepsaná pro každou třetí zemi a případně doplňkové veterinární požadavky stanovené pro vyvážející třetí zemi nebo její část.

Požaduje-li členský stát určení doplňkové záruky pro dotyčnou komoditu, musí být tyto záruky také zaneseny do originálu veterinárního osvědčení.

b)

Pro každou zásilku dotyčné komodity vyváženou do stejného místa určení z území uvedeného ve sloupci 2 tabulky v části 1 této přílohy a přepravovanou ve stejném železničním vagonu, nákladním automobilu, letadle nebo lodi musí být předloženo jedno samostatné osvědčení.

c)

Originál osvědčení musí sestávat z jednoho listu tištěného po obou stranách nebo v případě delšího textu tak, aby všechny strany tvořily nedělitelný celek.

d)

Osvědčení musí být vyhotoveno nejméně v jednom úředním jazyce členského státu, v němž se provádí hraniční kontrola, a v jednom úředním jazyce členského státu určení. Členské státy však mohou povolit jiný jazyk Společenství než jejich vlastní jazyk, ke kterému musí být v případě potřeby připojen úřední překlad.

e)

Pokud jsou z důvodu identifikace položek zásilky k osvědčení přiloženy dodatečné strany, považují se za součást originálu osvědčení a každá strana je označena podpisem a razítkem osvědčujícího úředního veterinárního lékaře.

f)

Pokud osvědčení, včetně všech dodatečných stran podle písmene e), obsahuje více než jednu stranu, každá strana se dole očísluje „– x (číslo strany) z y (celkového počtu stran) –“ a nahoře se uvede kód osvědčení, který mu byl přidělen příslušným orgánem.

g)

Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán úředním veterinárním lékařem nejvýše 24 hodin před nakládkou zásilky pro dovoz do Společenství, není-li v právních předpisech Společenství uvedeno jinak. Příslušný orgán vyvážející země za tím účelem zajistí, aby byly dodrženy zásady pro osvědčování rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES (1).

Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Totéž pravidlo se vztahuje na razítka jiná než reliéfní razítka.

h)

Originál osvědčení musí být k zásilce připojen až na stanoviště hraniční kontroly v místě vstupu do Evropského společenství.


(1)  Úř. věst. L 13, 16.1.1997, s. 28.


PŘÍLOHA II

VZORY VETERINÁRNÍ OSVĚDČENÍ PRO DOVOZ MASA VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZAJÍCOVITÝCH, NĚKTERÝCH VOLNĚ ŽIJÍCÍCH SUCHOZEMSKÝCH SAVCŮ A KRÁLÍKŮ VE FARMOVÉM CHOVU DO EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA III

(podle čl. 4 odst. 2)

Vzor veterinárního osvědčení pro tranzit/skladování masa volně žijících zajícovitých, králíků ve farmovém chovu a volně žijících suchozemských savců, s výjimkou kopytníků

Image

Image


PŘÍLOHA IV

(podle článku 6)

Srovnávací tabulka

Rozhodnutí 2000/585/ES

Toto nařízení

Článek 2

Článek 1

Článek 2

Čl. 2a písm. a)

Článek 3

Čl. 2a písm. b), c) a d)

Článek 4

Článek 2b

Článek 5

Čl. 4 odst. 1

Článek 6

Čl. 4 odst. 2

Článek 7

Článek 3

Článek 8


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU