(ES) č. 84/2009Nařízení Komise (ES) č. 84/2009 ze dne 27. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

Publikováno: Úř. věst. L 24, 28.1.2009, s. 5-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. ledna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2009 Nabývá účinnosti: 4. února 2009
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 84/2009

ze dne 27. ledna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 161 odst. 3 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 (2) stanoví v článku 8 lhůty pro vydání vývozních licencí. V tomto ohledu nařízení stanoví, že běžná lhůta pro vydání licence, která se použije na vyvážené produkty, pro něž je stanovena náhrada, včetně nulové náhrady, je třetí pracovní den po dni podání žádosti. Tato lhůta by mohla být příliš dlouhá v případě, že produkty musí být vyvezeny okamžitě. Je tedy vhodné umožnit hospodářským subjektům, které jsou v takové situaci a podají žádost o okamžité vydání vývozní licence, aby jim tato licence byla vydána v den podání žádosti a byly tak zjednodušeny jejich administrativní formality.

(2)

Je však třeba stanovit, že zkrácením lhůty pro vydání licence nesmí dojít ke zvýhodnění dotčených hospodářských subjektů vůči ostatním hospodářským subjektům, zejména musí-li být ve lhůtě tří dní po podání žádosti stanoveno vývozní clo. Je tedy třeba v této souvislosti stanovit, že vydáním vývozní licence v den podání žádosti nemůže v tomto případě vzniknout právo na vyplacení náhrady a že má-li být před přijetím vývozního prohlášení stanoveno clo, podléhají dotčené produkty tomuto clu.

(3)

V této souvislosti je také třeba upřesnit dobu platnosti tohoto typu licence a částku vyžadovanou jako jistotu.

(4)

Nařízení (ES) č. 1342/2003 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1342/2003 se mění takto:

1)

V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 pro produkty uvedené v příloze II části II bodě A nařízení (ES) č. 376/2008 skončí platnost dovozních licencí šedesátý den po dni jejich vydání ve smyslu čl. 22 odst. 1 uvedeného nařízení, pokud nebyla stanovena náhrada či náhrada předem nebo pokud jsou tyto produkty vyváženy bez náhrady podle čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení.“

2)

V článku 8 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3.   Odchylně od odstavce 1 vývozní licence pro produkty, pro které byla stanovena náhrada, se vydávají na žádost hospodářského subjektu v den podání žádosti, pod podmínkou, že žádost upřesňuje, že licence se vydává bez náhrady a že v případě, že se má v okamžiku přijetí vývozního prohlášení uplatnit vývozní clo, podléhají dotčené produkty tomuto clu. Na žádosti a vydané vývozní licenci se v kolonce 20 uvede jedna z poznámek uvedených v příloze Ia.“

3)

V čl. 12 písm. c) se vkládá nový bod iii), který zní:

„iii)

3 EUR za tunu pro produkty, pro něž se použije čl. 8 odst. 3.“

4)

Znění uvedené v příloze tohoto nařízení se vkládá jako příloha Ia po příloze I.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA Ia

POZNÁMKY UVEDENÉ V ČL. 8 ODST. 3

:

bulharsky

:

износ без възстановяване — приложими експортни такси — Регламент (ЕО) № 1342/2003, член 8, параграф 3

:

španělsky

:

Exportación sin restitución — Gravámenes por exportación aplicables — Reglamento (CE) no 1342/2003, artículo 8, apartado 3

:

česky

:

Vývoz bez náhrady – platné vývozní poplatky – Nařízení (ES) č. 1342/2003, čl. 8 odst. 3

:

dánsky

:

Eksport uden restitution — Eksportafgifter gældende — Forordning (EF) nr. 1342/2003, artikel 8, stk. 3

:

německy

:

Ausfuhr ohne Erstattung — Ausfuhrabgaben finden Anwendung — Verordnung (EG) Nr. 1342/2003, Artikel 8 Absatz 3

:

estonsky

:

Toetuseta eksport – kohaldatakse ekspordimakse – määruse (EÜ) nr 1342/2003 artikli 8 lõige 3

:

řecky

:

Εξαγωγή χωρίς επιστροφή — Επιβαλλόμενοι φόροι κατά την εξαγωγή — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1342/2003 άρθρο 8 παράγραφος 3

:

anglicky

:

Export without refund — Export taxes applicable — Regulation (EC) No 1342/2003, Article 8(3)

:

francouzsky

:

Exportation sans restitution — Taxes à l'exportation applicables — Règlement (CE) no 1342/2003, article 8, paragraphe 3

:

irsky

:

Onnmhairiú gan aisíoc – cánacha onnmhairiúcháin infheidhme – Rialachán (CE) Uimh. 1342/2003, Airteagal 8, mír 3

:

italsky

:

Esportazione senza restituzione — Tasse all’esportazione applicabili — Regolamento (CE) n. 1342/2003, articolo 8, paragrafo 3

:

lotyšsky

:

Eksports bez kompensācijas – Piemērojamie izvedmuitas nodokļi – Regulas (EK) Nr. 1342/2003 8. panta 3. punkts

:

litevsky

:

Eksportas be grąžinamosios išmokos – Eksportui taikytini mokesčiai – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 8 straipsnio 3 dalis

:

maďarsky

:

Visszatérítés nélküli kivitel – Kiviteli vám alkalmazandó – Az 1342/2003/EK rendelet 8. cikkének (3) bekezdése

:

maltsky

:

Esportazzjoni bla rifużjoni — Taxxi tal-esportazzjoni applikabbli — L-Artikolu 8(3) tar-Regolament (KE) Nru 1342/2003

:

nizozemsky

:

Uitvoer zonder restitutie — Uitvoerbelasting van toepassing — Verordening (EG) nr. 1342/2003, artikel 8, lid 3

:

polsky

:

Wywóz bez refundacji – Stosowane podatki wywozowe – art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1342/2003

:

portugalsky

:

Exportação sem restituição — Imposições de exportação aplicáveis — Regulamento (CE) n.o 1342/2003, artigo 8.o, n.o 3

:

rumunsky

:

Export fără restituire – Taxe la export aplicabile – Regulamentul (CE) nr. 1342/2003, articolul 8 alineatul (3)

:

slovensky

:

Vývoz bez náhrady – Platné vývozné poplatky – Nariadenie (ES) č. 1342/2003 článok 8 ods. 3

:

slovinsky

:

Izvoz brez nadomestila – Veljavne izvozne takse – Uredba (ES) št. 1342/2003, člen 8(3)

:

švédsky

:

Export utan bidrag – Exportavgifter tillämpliga – Förordning (EG) nr 1342/2003, artikel 8.3

:

finsky

:

Vienti ilman vientitukea – Sovellettavat vientiverot – Asetuksen (EY) N:o 1342/2003 8 artiklan 3 kohta“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU