(ES) č. 42/2009Nařízení Komise (ES) č. 42/2009 ze dne 20. ledna 2009 , kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

Publikováno: Úř. věst. L 16, 21.1.2009, s. 6-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. ledna 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2009 Nabývá účinnosti: 28. ledna 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 42/2009

ze dne 20. ledna 2009,

kterým se mění nařízení (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 479/2008 ze dne 29. dubna 2008 o společné organizaci trhu s vínem, o změně nařízení (ES) č. 1493/1999, (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 3/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (1), a zejména na články 22, 84 a 107 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely optimálního využití prostředků, které jsou případně k dispozici pro zvýšení konkurenceschopnosti v odvětví vína, je vhodné umožnit členským státům v co nejvyšší míře využít možností, jež nabízejí jak programy podpory odvětví vína, zejména v rámci opatření na restrukturalizaci a přeměnu podle článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 a v rámci investic podle článku 15 téhož nařízení, tak fondy pro rozvoj venkova. Aby se podle čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008 zamezilo dvojímu financování téhož opatření v rámci těchto dvou fondů, je třeba stanovit na úrovni akcí jasnou dělicí čáru.

(2)

Podle čl. 16 odst. 1 druhého pododstavce druhé věty nařízení (ES) č. 479/2008 se podpora neposkytne na objem alkoholu obsažený ve vedlejších výrobcích určených k destilaci, který přesáhne 10 % objemových alkoholu vzhledem k vyrobenému vínu. Mělo by se vysvětlit, že pro dodržování této mezní hodnoty mohou členské státy stanovit kontroly na úrovni jednotlivých producentů nebo na vnitrostátní úrovni.

(3)

Podle čl. 41 písm. c) bodu vi) nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (2) jsou producenti ve zprávě o výsledku rozboru povinni uvést údaje o přítomnosti odrůd získaných mezidruhovým křížením (přímé pěstitelské hybridy nebo jiné odrůdy, které nepatří k druhu Vitis vinifera). Z technických důvodů by však tyto údaje neměly být požadovány, a z uvedeného ustanovení by proto měly být odstraněny.

(4)

Ustanovení čl. 103 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví, že tabulka 10 přílohy nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 (3) zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008. Odkaz by však měl být učiněn na tabulku 9 nařízení (ES) č. 1227/2000.

(5)

Ustanovení čl. 5 odst. 8, čl. 16 třetího pododstavce a čl. 20 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 555/2008 stanoví, že v případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu, měly by ji uvést v příslušné části formuláře stanoveného v příloze VII uvedeného nařízení. Pro účely zařazení těchto údajů je proto třeba přílohu VII změnit.

(6)

Nařízení (ES) č. 555/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 555/2008 se mění takto:

1)

V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Pro účely hlavy II se ‚akcí‘ rozumí projekt, smlouva, ujednání nebo jiný počin uvedený v určitém programu podpory, který/která/které odpovídá jakékoli z činností v rámci opatření podle čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 479/2008 a provádí jej/ji/je jeden či více příjemců podpory.“

2)

Za článek 10 se do hlavy II kapitoly II oddílu 2 vkládá nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a

Slučitelnost a soudržnost

1.   Podpora na restrukturalizaci a přeměnu podle čl. 11 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 479/2008 nezahrnuje náklady na nákup zemědělských vozidel.

2.   Do podpory podle článku 11 nařízení (ES) č. 479/2008 v rámci vnitrostátního programu podpory v souladu s hlavou II uvedeného nařízení nesmí být zařazena žádná akce v určitém členském státě nebo regionu, na kterou se vztahuje podpora v rámci programu pro rozvoj venkova uvedeného členského státu nebo regionu podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské státy představí akce, které uvedou ve svých programech podpory v případě opatření na restrukturalizaci a přeměnu, v příslušných částech přílohy I natolik podrobně, aby bylo možné ověřit, že se na danou akci nevztahuje podpora v rámci jejich programů rozvoje venkova.“

3)

Článek 20 se nahrazuje tímto:

„Článek 20

Slučitelnost a soudržnost

1.   Podpora se neposkytuje na akce v rámci uvádění výrobků na trh, na které byla poskytnuta podpora podle článku 10 nařízení (ES) č. 479/2008.

V případě, že členské státy poskytnou vnitrostátní podporu na investice, sdělí tuto skutečnost v příslušné části formulářů uvedených v přílohách I, V a VII tohoto nařízení.

2.   Do podpory podle článku 15 nařízení (ES) č. 479/2008 v rámci vnitrostátního programu podpory v souladu s hlavou II uvedeného nařízení nesmí být zařazena žádná akce v určitém členském státě nebo regionu, na kterou se vztahuje podpora v rámci programu pro rozvoj venkova uvedeného členského státu nebo regionu podle nařízení (ES) č. 1698/2005.

3.   Členské státy představí akce, které uvedou ve svých programech podpory v případě investičního opatření, v příslušných částech přílohy I natolik podrobně, aby bylo možné ověřit, že se na danou akci nevztahuje podpora v rámci jejich programů rozvoje venkova.“

4)

Za článek 25 se do hlavy II kapitoly II oddílu 7 vkládá nový článek 25a, který zní:

„Článek 25a

Ověřování podmínek

Příslušné orgány členských států učiní všechna nezbytná opatření, aby ověřily dodržování podmínek a mezní hodnoty podle čl. 24 odst. 1 tohoto nařízení ve spojení s čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 479/2008. Členské státy mohou ověřit dodržování této mezní hodnoty na úrovni každého výrobce nebo na vnitrostátní úrovni. Členské státy, které se rozhodnou pro ověření na vnitrostátní úrovni, nezahrnou do bilance alkoholu množství, jež nejsou určena k destilaci (stažení pod dozorem), ani množství, jež jsou určena k vývoji jiných výrobků, než je alkohol pro průmyslové použití.“

5)

V čl. 41 písm. c) se zrušuje bod vi).

6)

V čl. 103 odst. 1 se písm. b) se nahrazuje tímto:

„b)

tabulka 9 přílohy nařízení (ES) č. 1227/2000 zůstává v platnosti, nestanoví-li jinak prováděcí nařízení o etiketách a obchodní úpravě vín, které má být přijato na základě článku 63 nařízení (ES) č. 479/2008;“.

7)

Znění přílohy VII se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. ledna 2009.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 170, 30.6.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA VII

Technické údaje týkající se vnitrostátních programů podpory podle čl. 6 písm. c) nařízení (ES) č. 479/2008

(finanční částky v tis. EUR)

Členský stát (1):

Datum sdělení (2):

Datum předchozího sdělení:

Číslo této pozměněné tabulky:

 

Rozpočtový rok

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Celkem

Opatření

Nařízení (ES) č. 479/2008

 

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Odhad

Provedení

Provedení

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1.

Režim jednotné platby

Článek 9

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Propagace na trzích třetích zemí

Článek 10

Počet projektů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

3a

Restrukturalizace a přeměna vinic

Článek 11

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

Probíhající plány

Nařízení (ES) č. 1493/1999

Dotčená plocha

(ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Zelená sklizeň

Článek 12

Dotčená plocha (ha)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná částka

(EUR/ha) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Vzájemné fondy

Článek 13

Počet nových fondů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Pojištění sklizně

Článek 14

Počet producentů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Investice do podniku

Článek 15

Počet příjemců podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

Průměrná podpora Společenství (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Státní podpora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.1

Investice do podniku v regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.2

Investice do podniku v jiných regionech než regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.3

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.4

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Způsobilé náklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.5

Investice do podniku v regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. a)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.6

Investice do podniku v jiných regionech než regionech ‚konvergence‘

Čl. 15 odst. 4 písm. b)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.7

Investice do podniku v nejvzdálenějších regionech

Čl. 15 odst. 4 písm. c)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

7.8

Investice do podniku v regionech na malých ostrovech v Egejském moři

Čl. 15 odst. 4 písm. d)

Příspěvek Společenství

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Úhrn)

8.

Destilace vedlejších výrobků

Článek 16

Rozsah max. podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Destilace na konzumní alkohol – podpora na plochu

Článek 17

Rozsah podpory

(EUR/ha) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloha (ha):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Nouzová destilace

Článek 18

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimální cena producentů

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Používání zahuštěného hroznového moštu k obohacení

Článek 19

Rozsah podpory

(EUR/% obj./hl) (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mil. hl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průměrná podpora Společenství (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Použijte zkratku podle OPOCE.

(2)  Termín sdělení: pro odhady poprvé 30. června 2008 a následně vždy 1. března a 30. června; pro provedení vždy 1. března (poprvé v roce 2010).

(3)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a dotčené plochy v této příloze.

(4)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených projektů v této příloze.

(5)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených fondů v této příloze.

(6)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených producentů v této příloze.

(7)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a počtu dotčených příjemců podpory v této příloze.

(8)  Údaje uveďte v příloze I a V.

(9)  Vypočteno jako podíl částky uvedené v příloze II (pro odhady) a příloze VI (pro provedení) a příslušného počtu hektolitrů v této příloze.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU