2009/157/ESSměrnice Rady 2009/157/ES ze dne 30. listopadu 2009 o čistokrevném plemenném skotu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 323, 10.12.2009, s. 1-5 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. listopadu 2009 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 2. ledna 2010
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1012 Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2009/157/ES

ze dne 30. listopadu 2009

o čistokrevném plemenném skotu

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 77/504/EHS ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.

(2)

Chov skotu zaujímá velmi významné místo v zemědělství Společenství a uspokojivé výsledky v tomto odvětví velkou měrou závisí na používání čistokrevného plemenného skotu.

(3)

Rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o plemena a normy, vytvářejí překážku pro obchod uvnitř Společenství. Mají-li být tyto rozdíly odstraněny a tím zvýšena produktivita zemědělství v daném odvětví, měl by být liberalizován obchod s veškerým čistokrevným plemenným skotem v rámci Společenství.

(4)

Členským státům by mělo být umožněno vyžadovat předložení potvrzení o původu zvířete vypracovaných v souladu s postupem Společenství.

(5)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (5).

(6)

Touto směrnicí nejsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„čistokrevným plemenným skotem“ kus skotu, včetně buvola, jehož rodiče a prarodiče jsou zapsáni nebo zaevidováni v plemenné knize stejného plemene a který je sám v této knize zapsán nebo zaevidován nebo je způsobilý tam být zapsán;

b)

„plemennou knihou“ kniha, rejstřík, kartotéka nebo nosič údajů,

i)

který vede chovatelská organizace nebo sdružení úředně uznaná členským státem, v němž byla chovatelská organizace nebo sdružení založena, nebo příslušným orgánem členského státu a

ii)

ve které jsou zapsána nebo zaevidována čistokrevná plemenná zvířata skotu určitého plemene se zmínkou o jejich předcích.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby níže uvedené činnosti a úkony nebyly zakázány, omezovány ani jim nebylo bráněno ze zootechnických důvodů:

a)

obchod s čistokrevným plemenným skotem uvnitř Společenství;

b)

obchod se spermatem, vajíčky a embryi čistokrevného plemenného skotu uvnitř Společenství;

c)

založení plemenných knih, pokud splňují podmínky stanovené na základě článku 6;

d)

uznání organizací a sdružení, které vedou plemenné knihy v souladu s článkem 6; a

e)

s výhradou směrnice Rady 87/328/EHS ze dne 18. června 1987 o přijetí čistokrevného plemenného skotu do plemenitby (6) obchod uvnitř Společenství s býky užívanými k umělé inseminaci.

Článek 3

Organizace a sdružení chovatelů úředně uznané členským státem nesmějí odepřít zápis do svých plemenných knih čistokrevnému plemennému skotu z jiného členského státu, pokud splňuje požadavky stanovené v souladu s článkem 6.

Článek 4

1.   Členské státy vypracují a průběžně aktualizují seznam subjektů uvedených v čl. 1 písm. b) bodě i), které jsou úředně uznány pro účely vedení nebo zakládání plemenných knih, a zpřístupní jej ostatním členským státům a veřejnosti.

2.   Podrobná pravidla pro jednotné uplatňování odstavce 1 mohou být přijata postupem podle čl. 7 odst. 2.

Článek 5

Členské státy mohou vyžadovat, aby čistokrevný plemenný skot a sperma či vajíčka a embrya, které z něj pocházejí, byly při obchodu uvnitř Společenství doprovázeny potvrzením o původu zvířete, které odpovídá vzoru stanovenému postupem podle čl. 7 odst. 2, zvláště pokud jde o zootechnické výkony.

Článek 6

Postupem podle čl. 7 odst. 2 se určí:

a)

metody kontroly užitkovosti a stanovení genetické hodnoty skotu;

b)

kritéria uznávání organizací a sdružení chovatelů;

c)

kritéria zakládání plemenných knih;

d)

kritéria pro zapisování do plemenných knih;

e)

údaje, které musí být uvedeny v potvrzení o původu zvířete.

Článek 7

1.   Komisi je nápomocen Stálý zootechnický výbor, zřízený rozhodnutím Rady 77/505/EHS ze dne 25. července 1977, kterým se zřizuje Stálý zootechnický výbor (7).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Směrnice 77/504/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy I se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 2. ledna 2010.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 2009.

Za Radu

předseda

S. O. LITTORIN


(1)  Stanovisko ze dne 20. října 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 15. července 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8.

(4)  Viz část A přílohy I.

(5)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6)  Úř. věst. L 167, 26.6.1987, s. 54.

(7)  Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 11.


PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 9)

Směrnice Rady 77/504/EHS

(Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 8)

 

Směrnice Rady 79/268/EHS

(Úř. věst. L 62, 13.3.1979, s. 5)

 

Akt o přistoupení z roku 1979, bod II.A.65 přílohy I

(Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 64 a s. 85)

 

Směrnice Rady 85/586/EHS

(Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 44)

pouze článek 4

Nařízení Rady (EHS) č. 3768/85

(Úř. věst. L 362, 31.12.1985, s. 8)

pouze bod 46 přílohy

Směrnice Rady 91/174/EHS

(Úř. věst. L 85, 5.4.1991, s. 37)

pouze článek 3

Směrnice Rady 94/28/ES

(Úř. věst. L 178, 12.7.1994, s. 66)

pouze článek 11

Akt o přistoupení z roku 1994, bod V.F.I.A.60 přílohy I

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 155)

 

Nařízení Rady (ES) č. 807/2003

(Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36)

pouze bod 23 přílohy III

Směrnice Rady 2008/73/ES

(Úř.věst. L 219, 14.8.2008, s. 40)

pouze článek 2

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 9)

Směrnice

Lhůta pro provedení

77/504/EHS

1. ledna 1979, kromě článku 7

Pokud jde o každý jednotlivý bod článku 7, vždy ke stejnému datu, k němuž členské státy dosáhnou souladu s odpovídajícími ustanoveními použitelnými na obchod uvnitř Společenství, zejména pokud se jedná o rozhodnutí postupně přijímaná na základě článku 6.

85/586/EHS

1. ledna 1986

91/174/EHS

31. prosince 1991

94/28/ES

1. července 1995

2008/73/ES

1. ledna 2010


PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Směrnice 77/504/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 návětí a písm. a)

Čl. 1 návětí a písm. a)

Čl. 1 písm. b) úvodní slova a první a druhá odrážka

Čl. 1 písm. b) úvodní slova a body i) a ii)

Čl. 2 první pododstavec návětí a první až pátá odrážka

Čl. 2 návětí a písm. a) až e)

Čl. 2 druhý pododstavec

Článek 3

Článek 4

Článek 3

Článek 4a

Článek 4

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1 návětí a první až pátá odrážka

Čl. 6 návětí a písm. a) až e)

Čl. 6 odst. 2

Článek 7

Čl. 8 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 8 odst. 3

Článek 9

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Příloha I

Příloha II


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU