2009/131/ESSměrnice Komise 2009/131/ES ze dne 16. října 2009 , kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 273, 17.10.2009, s. 12-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. října 2009 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. listopadu 2006 Nabývá účinnosti: 6. listopadu 2006
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/797 Pozbývá platnosti: 16. června 2020

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2009/131/ES

ze dne 16. října 2009,

kterou se mění příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (1), a zejména na čl. 27 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na doporučení agentury č. ERA/REC/XA/01-2009 ze dne 17. dubna 2009,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 9b odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 (2) vyžaduje, aby Evropská agentura pro železnice (dále jen „agentura“) přezkoumala do 19. ledna 2009 seznam ukazatelů v oddílu 1 přílohy VII směrnice 2008/57/ES a předložila Komisi doporučení, jež považuje za vhodná.

(2)

Jelikož současný oddíl 1 přílohy VII směrnice 2008/57/ES obsahuje položky, které nejsou ukazateli vozidel, měly by tyto položky být odstraněny.

(3)

Oddíl 1 výše uvedené přílohy rovněž obsahuje ukazatele, které se týkají hlavně subsystému kolejová vozidla. Je nutno, aby všechny ukazatele vozidla, které mají být kontrolovány v souvislosti s povolením k uvedení do provozu a klasifikací vnitrostátních předpisů, byly zahrnuty v seznamu ukazatelů. Měly by zde proto být zahrnuty parametry ostatních subsystémů, které jsou součástí vozidla.

(4)

Směrnice 2008/57/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 29 odst. 1 směrnice 2008/57/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oddíl 1 přílohy VII směrnice 2008/57/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne 19. července 2010. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. října 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopředseda


(1)  Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

„1.   Seznam ukazatelů

1.1

Obecná dokumentace

Obecná dokumentace (včetně popisu nového, renovovaného nebo modernizovaného vozidla a jeho plánovaného použití, informací o návrhu, opravách, provozu a údržbě, souboru technické dokumentace, atd.)

1.2

Konstrukce a mechanické díly

Mechanická neporušenost a spojení mezi vozidly (včetně tažného ústrojí a nárazníků, přechodových můstků), pevnost konstrukce vozidla a vybavení (např. sedadel), nosnost, pasivní bezpečnost (včetně vnitřní a vnější odolnosti vůči nárazu)

1.3

Vzájemné působení s kolejemi a obrys vozidel

Mechanická rozhraní vůči infrastruktuře (včetně statického a dynamického chování, vůlí a uložení, rozchodu, pojezdového ústrojí, apod.)

1.4

Brzdové zařízení

Položky související s brzdovým zařízením (včetně zařízení protismyku, ovládání brzd a účinnosti brzd v provozu, nouzových a parkovacích režimů)

1.5

Položky týkající se cestujících

Zařízení pro cestující a prostředí pro cestující (včetně oken a dveří pro cestující, požadavků týkajících se osob s omezenou pohyblivostí, apod.)

1.6

Environmentální podmínky a aerodynamické účinky

Vliv okolního prostředí na vozidlo a vliv vozidla na okolní prostředí (včetně aerodynamických podmínek a rozhraní jak mezi vozidlem a traťovou částí železničního systému, tak rozhraní mezi vozidlem a okolním prostředím)

1.7

Požadavky na venkovní upozornění, označení, funkce a integritu softwaru

Venkovní upozornění, označení, funkce a integrita softwaru, tj. funkce související s bezpečností s dopadem na chování vlaku včetně komunikačního systému vlaku

1.8

Palubní napájení a řídící systémy

Palubní pohonné, napájecí a řídící systémy včetně rozhraní mezi vozidlem a napájecí infrastrukturou a všech aspektů elektromagnetické kompatibility

1.9

Zařízení, rozhraní a prostředí pro zaměstnance

Palubní zařízení, rozhraní, pracovní podmínky a prostředí pro zaměstnance (včetně kabin strojvůdce a rozhraní mezi strojvůdcem a strojem)

1.10

Požární bezpečnost a evakuace

1.11

Servis

Palubní zařízení a rozhraní pro servis

1.12

Palubní řízení a zabezpečení

Veškeré palubní zařízení nutné pro zajištění bezpečnosti a pro ovládání a řízení pohybů vlaků oprávněných k jízdě po síti a jeho účinky na traťovou část železničního systému

1.13

Zvláštní požadavky na provoz

Zvláštní požadavky na provoz vozidel (včetně provozu za zhoršených podmínek, odtahování vozidel, apod.)

1.14

Položky týkající se nákladu

Položky týkající se nákladu a životního prostředí (včetně zvláštních zařízení nutných pro přepravu nebezpečného zboží)

Výše uvedená vysvětlení a příklady psané kurzivou jsou uvedeny pouze pro informaci a nejsou definicemi parametrů.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU