2009/102/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 20-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 16. září 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 21. října 2009 Nabývá účinnosti: 21. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/102/ES

ze dne 16. září 2009

v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 44 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (3) byla několikrát podstatně změněna (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

Je nezbytné koordinovat některé záruky, které jsou v některých členských státech vyžadovány od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy na ochranu zájmů společníků a třetích osob, aby bylo dosaženo jejich rovnocennosti v celém Společenství.

(3)

V této oblasti se na jedné straně na všechny kapitálové společnosti vztahují první směrnice Rady 68/151/EHS ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (5), čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (6) a sedmá směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (7), které se týkají zveřejňování informací, platnosti závazků společnosti, neplatnosti společnosti a roční účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Na druhé straně se druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (8), třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností (9) a šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o rozdělení akciových společností (10), které se týkají založení, základního kapitálu, fúzí a rozdělení společností, vztahují pouze na akciové společnosti.

(4)

Právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celém Společenství je nezbytný, aniž tím jsou dotčeny právní předpisy členských států, které ukládají tomuto jednotlivému podnikateli ve výjimečných případech ručení za závazky podniku.

(5)

Společnost s ručením omezeným může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou. Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou členské státy stanovit zvláštní ustanovení nebo sankce, je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli jiná právnická osoba jediným společníkem některé společnosti. Jediným cílem této možnosti je zohlednit zvláštnosti některých vnitrostátních právních předpisů. Za tímto účelem mohou členské státy ve zvláštních případech stanovit omezení práva na založení společnosti jedné osoby nebo neomezené ručení jediného společníka. Členské státy mohou volně stanovit pravidla, aby čelily možným nebezpečím vyplývajícím z toho, že společnost jedné osoby má jen jediného společníka, zvláště s cílem zajistit splacení upsaného základního kapitálu.

(6)

Soustředění všech podílů do jediných rukou a totožnost jediného společníka by měly být zveřejněny v rejstříku, který je přístupný veřejnosti.

(7)

Rozhodnutí, která přijímá jediný společník v postavení valné hromady společníků, je nutné pořizovat písemně.

(8)

Písemná forma by měla být rovněž požadována u smluv uzavřených mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, pokud se tyto smlouvy nevztahují na běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.

(9)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy II,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Koordinační opatření stanovená touto směrnicí se použijí na právní a správní předpisy členských států, které se vztahují na formy společností uvedené v příloze I.

Článek 2

1.   Společnost může mít jediného společníka jednak již při svém založení, jednak v důsledku soustředění všech společenských podílů do jediných rukou (společnost jedné osoby).

2.   Až do koordinace vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů mohou zákony členských států obsahovat zvláštní ustanovení nebo sankce:

a)

je-li fyzická osoba jediným společníkem více společností nebo

b)

je-li společnost jedné osoby nebo jakákoli právnická osoba jediným společníkem některé společnosti.

Článek 3

Pokud se společnost stane společností jedné osoby v důsledku soustředění všech podílů v jediných rukou, musí být tato skutečnost a totožnost jediného společníka vloženy do spisu nebo zapsány do rejstříku uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 68/151/EHS nebo vyznačeny v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti.

Článek 4

1.   Jediný společník vykonává pravomoci valné hromady společníků.

2.   Rozhodnutí jediného společníka přijatá v oblasti uvedené v odstavci 1 musí být uvedena v zápisu nebo pořízena písemně.

Článek 5

1.   Smlouvy uzavřené mezi jediným společníkem a společností, za niž jedná, musí být uvedeny v zápisu nebo pořízeny písemně.

2.   Členské státy nejsou povinny uplatňovat odstavec 1 na běžné operace uzavřené za obvyklých podmínek.

Článek 6

Povolí-li členský stát společnost jedné osoby ve smyslu čl. 2 odst. 1 také u akciové společnosti, vztahuje se na ni tato směrnice.

Článek 7

Členský stát nemusí povolit společnost jedné osoby, jestliže jeho vnitrostátní právní předpisy umožňují jednotlivým podnikatelům zakládat podniky, jejichž ručení je omezeno na majetek určený pro určitou činnost, jsou-li pro tyto podniky stanoveny záruky rovnocenné těm, které obsahuje tato směrnice a ostatní předpisy Společenství vztahující se na společnosti uvedené v článku 1.

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Směrnice 89/667/EHS ve znění aktů uvedených v části A přílohy II se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení zmíněných směrnic ve vnitrostátním právu a jejich použitelnost uvedených v části B přílohy II.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Článek 10

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 16. září 2009.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předsedkyně

C. MALMSTRÖM


(1)  Úř. věst. C 77, 31.3.2009, s. 42.

(2)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 18. listopadu 2008 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2009.

(3)  Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 40.

(4)  Viz část A přílohy II.

(5)  Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.

(6)  Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

(7)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 295, 20.10.1978, s. 36.

(10)  Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 47.


PŘÍLOHA I

Formy společností uvedené v článku 1

Belgie:

société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Bulharsko:

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество,

Česká republika:

společnost s ručením omezeným,

Dánsko:

anpartsselskaber,

Německo:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Estonsko:

aktsiaselts, osaühing,

Irsko:

private company limited by shares or by guarantee,

Řecko:

εταιρεία περιορισμένης ευδύνης,

Španělsko:

sociedad de responsabilidad limitada,

Francie:

société à responsabilité limitée,

Itálie:

società a responsabilità limitata,

Kypr:

Iδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

Lotyšsko:

sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

Litva:

uždaroji akcinė bendrovė,

Lucembursko:

société a responsabilité limitée,

Maďarsko:

korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

Malta:

kumpannija privata/private limited liability company,

Nizozemsko:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Rakousko:

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Polsko:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Portugalsko:

sociedade por quotas,

Rumunsko:

societate cu răspundere limitată,

Slovinsko:

družba z omejeno odgovornostjo,

Slovensko:

spoločnosť s ručením obmedzeným,

Finsko:

osakeyhtiö/aktiebolag,

Švédsko:

aktiebolag,

Spojené království:

private company limited by shares or by guarantee.


PŘÍLOHA II

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 9)

Směrnice Rady 89/667/EHS

(Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 40)

 

Příloha I bod XI.A aktu o přistoupení z roku 1994

(Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 194)

 

Příloha II bod 4.A aktu o přistoupení z roku 2003

(Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 338)

 

Směrnice Rady 2006/99/ES

(Úř. věst. L 363, 20.12.2006, s. 137)

pouze bod A.4 přílohy

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a použitelnost

(uvedené v článku 9)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

89/667/EHS

31. prosince 1991

nejpozději 1. ledna 1993, pokud jde o společnosti již existující k 1. lednu 1992

2006/99/ES

1. ledna 2007

 


PŘÍLOHA III

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 89/667/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 návětí

Článek 1

Čl. 1 první až dvacátá sedmá odrážka

Příloha I

Články 2 až 7

Články 2 až 7

Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Článek 8

Článek 9

Článek 10

Článek 9

Článek 11

Příloha I

Příloha II

Příloha III


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU