2009/65/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32-96 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. července 2009 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. prosince 2009 Nabývá účinnosti: 7. prosince 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES

ze dne 13. července 2009

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (2) byla několikrát podstatně změněna (3). Vzhledem k tomu, že mají být provedeny další změny, měla by být uvedená směrnice z důvodu přehlednosti přepracována.

(2)

Směrnice 85/611/EHS značně přispěla k rozvoji a úspěchu odvětví investičních fondů v Evropě. Navzdory zlepšením zavedeným od jejího přijetí a zejména v roce 2001 se však jasně ukázalo, že do právního rámce SKIPCP je třeba zavést změny, aby byl přizpůsoben finančním trhům 21. století. Zelenou knihou Komise ze dne 12. července 2005 o zlepšení rámce EU pro investiční fondy byla zahájena veřejná diskuse o způsobu, jakým by směrnice 85/611/EHS měla být změněna, aby odpovídala těmto novým výzvám. Intenzivní proces konzultací vedl k široce přijímanému závěru, že jsou zapotřebí podstatné změny uvedené směrnice.

(3)

Vnitrostátní právní předpisy týkající se subjektů kolektivního investování by měly být koordinovány s cílem sbližovat podmínky hospodářské soutěže těchto subjektů na úrovni Společenství a současně zajistit účinnější a jednotnější ochranu pro podílníky. Taková koordinace usnadní odstraňování omezení volného pohybu podílových jednotek SKIPCP ve Společenství.

(4)

S ohledem na tyto cíle je žádoucí, aby byla stanovena společná obecná pravidla pro povolování SKIPCP, které jsou usazeny v členských státech, dohled nad nimi, jejich strukturu a činnost a pro informace, které musí zveřejňovat.

(5)

Koordinace právních předpisů členských států by se měla omezit na SKIPCP jiné než uzavřeného typu, které nabízejí své podílové jednotky ke koupi veřejnosti ve Společenství. Je žádoucí, aby byly SKIPCP v rámci svého investičního cíle oprávněny investovat do jiných dostatečně likvidních finančních nástrojů, než jsou převoditelné cenné papíry. Finanční nástroje, které mohou být investičními aktivy portfolia SKIPCP, by měly být uvedeny v této směrnici. Výběr investic pro portfolio pomocí indexu je technikou řízení.

(6)

Jestliže některé z ustanovení této směrnice vyžaduje, aby SKIPCP přijímal opatření, je třeba v případech, kdy je SKIPCP zřízen jako podílový fond spravovaný správcovskou společností a kdy podílový fond nemá možnost jednat za sebe, protože nemá vlastní právní subjektivitu, chápat toto ustanovení tak, že se vztahuje na správcovskou společnost.

(7)

Podílové jednotky SKIPCP jsou pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů (4) považovány za finanční nástroje.

(8)

Povolení vydané správcovské společnosti v jejím domovském členském státě by mělo zajišťovat ochranu investorů a solventnost správcovských společností, aby se tak přispělo ke stabilitě finančního systému. Přístup zvolený v této směrnici má zajistit základní harmonizaci nezbytnou a dostatečnou pro vzájemné uznávání povolení a systémů obezřetnostního dohledu, čímž umožní vydávání jediného povolení, které bude platné v celém Společenství, a uplatňování zásady dohledu domovského členského státu.

(9)

Aby bylo zajištěno, že správcovská společnost bude schopna plnit povinnosti vyplývající z jejích činností, a aby tak byla zajištěna její stabilita, je požadován počáteční kapitál a dodatkový kapitál. Jelikož je třeba brát v úvahu vývoj uvnitř Společenství a na jiných mezinárodních fórech zejména u kapitálových požadavků v souvislosti s obchodními riziky, měly by být tyto požadavky, a to včetně uplatňování záruk, přezkoumány.

(10)

Pro ochranu investorů je nezbytné, aby byla zaručena vnitřní kontrola každé správcovské společnosti zejména prostřednictvím dvoučlenného vedení a vhodnými mechanismy vnitřní kontroly.

(11)

Na základě zásady dohledu domovského členského státu by měly být správcovské společnosti povolené ve svém domovském členském státě oprávněny poskytovat služby, na které dostaly povolení, v celém Společenství prostřednictvím zřizování poboček nebo v rámci volného pohybu služeb.

(12)

Pokud jde o kolektivní správu portfolií (správa podílových fondů nebo investičních společností), měla by správcovská společnost být na základě povolení, které jí bylo vydáno v domovském členském státě, oprávněna vykonávat v hostitelských členských státech tyto činnosti, aniž je dotčena kapitola XI: šířit prostřednictvím zřízení pobočky podílové jednotky harmonizovaných podílových fondů, které tato společnost spravuje ve svém domovském členském státě; šířit prostřednictvím zřízení pobočky akcie harmonizovaných investičních společností, které tato společnost spravuje; šířit podílové jednotky harmonizovaných podílových fondů nebo akcie harmonizovaných investičních společností, které spravují jiné správcovské společnosti; vykonávat všechny další úkoly a činnosti spadající do činnosti kolektivní správy portfolií; spravovat aktiva investičních společností založených v jiných členských státech než v jejím domovském členském státě; vykonávat, na základě pověření, jménem správcovských společností založených v jiných členských státech než v jejím domovském členském státě, některou z činností kolektivní správy portfolií. Pokud správcovská společnost šíří jednotky vlastních harmonizovaných podílových fondů nebo akcie vlastních harmonizovaných investičních společností v hostitelských členských státech, aniž by zřídila pobočku, měla by podléhat pouze pravidlům pro přeshraniční uvádění na trh.

(13)

S ohledem na rozsah činnosti správcovských společností a s cílem vzít v úvahu vnitrostátní právní předpisy a umožnit takovým společnostem, aby dosáhly významných úspor z rozsahu, je žádoucí, aby tyto společnosti mohly vykonávat rovněž správu investičních portfolií jednotlivých klientů (individuální správu portfolií) včetně správy penzijních fondů, jakož i některé specifické vedlejší činnosti spojené s hlavní činností, aniž by byla ohrožena jejich stabilita. Měla by však být stanovena zvláštní pravidla, aby se předcházelo střetu zájmů pro případ, že by byly správcovské společnosti oprávněny vykonávat jak kolektivní, tak i individuální správu portfolií.

(14)

Správa individuálních investičních portfolií je investiční službou, na niž se vztahuje směrnice 2004/39/ES. Aby byl v této oblasti zajištěn homogenní regulační rámec, je žádoucí, aby se na správcovské společnosti, jejichž povolení zahrnuje rovněž tuto službu, vztahovaly podmínky pro výkon činnosti stanovené v uvedené směrnici.

(15)

Domovský členský stát by měl mít možnost v zásadě stanovit pravidla, která jsou přísnější než pravidla stanovená v této směrnici, zejména pokud jde o podmínky pro vydání povolení, požadavky týkající se obezřetnostního dohledu a pravidla ohlašování a prospektů.

(16)

Je žádoucí, aby byla stanovena pravidla vymezující podmínky, za nichž může správcovská společnost na základě pověření přenášet konkrétní úkoly a činnosti na třetí osoby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti. Aby bylo zajištěno správné uplatňování zásady dohledu domovského členského státu, měl by členský stát, který takové přenesení úkolů a činností umožňuje, zajistit, aby správcovská společnost, jíž vydal povolení, nepřenášela všechny své úkoly na jednu nebo několik třetích osob s cílem stát se subjektem typu „poštovní schránka“ a aby existence pověření nebránila účinnému dohledu nad správcovskou společností. Skutečnost, že správcovská společnost přenesla své úkoly na třetí osobu, by však neměla mít dopad na její závazky ani na závazky depozitáře vůči podílníkům a příslušným orgánům.

(17)

S cílem zajistit z dlouhodobého hlediska rovné podmínky a patřičný dohled by měla mít Komise možnost přezkoumat možnosti harmonizace předpisů upravujících na úrovni Společenství přenášení úkolů a činností SKIPCP na třetí osoby.

(18)

Zásada dohledu domovského členského státu vyžaduje, aby příslušné orgány odejmuly nebo nevydaly povolení, pokud faktory, jako je obsah obchodních plánů, zeměpisné rozšíření nebo skutečně prováděné činnosti, jasně ukazují, že se správcovská společnost rozhodla pro právní systém jednoho členského státu za účelem vyhnout se přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území hodlá provádět nebo již provádí větší část svých činností. Pro účely této směrnice by měla být správcovská společnost povolena v členském státě, v němž má své sídlo. V souladu se zásadou dohledu domovského členského státu by měly být pouze příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti považovány za příslušné k dohledu nad organizací správcovské společnosti včetně všech postupů a zdrojů k výkonu administrativních činností uvedených v příloze II, které by měly podléhat právním předpisům domovského členského státu správcovské společnosti.

(19)

V případě, že správu SKIPCP vykonává správcovská společnost, jež získala povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, měla by tato správcovská společnost přijmout a stanovit vhodné postupy a opatření k řešení stížností investorů, například prostřednictvím příslušných ustanovení v distribučních opatřeních nebo určením kontaktní adresy v domovském členském státě SKIPCP, jež nemusí být zároveň adresou správcovské společnosti. Správcovská společnost by měla rovněž stanovit vhodné postupy a opatření k podávání informací, které si vyžádá veřejnost nebo příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, například určením kontaktní osoby z řad zaměstnanců správcovské společnosti, která se bude žádostmi o informace zabývat. Právní předpisy domovského členského státu SKIPCP by však správcovské společnosti neměly ukládat povinnost mít v daném členském státě za účelem plnění těchto povinností místního zástupce.

(20)

Příslušné orgány, které povolují SKIPCP, by měly také vzít v úvahu statut podílového fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti, volbu depozitáře a schopnost správcovské společnosti spravovat SKIPCP. Pokud je správcovská společnost usazena v jiném členském státě, měly by mít příslušné orgány možnost opírat se o osvědčení vydané příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti, pokud jde o druh SKIPCP, jehož správu má správcovská společnost povolenu. Udělení povolení SKIPCP by nemělo být podmíněno žádným požadavkem dalšího kapitálu na úrovni správcovské společnosti, požadavkem na umístění sídla správcovské společnosti v domovském členském státě SKIPCP ani umístěním jakýchkoli činností správcovské společnosti v domovském členském státě SKIPCP.

(21)

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP by měly být příslušné k dohledu nad dodržováním statutu, pokud jde o zřízení a fungování SKIPCP, který by se měl řídit právními předpisy domovského členského státu SKIPCP. Za tímto účelem by měly mít příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP možnost získávat informace přímo od správcovské společnosti. Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti zejména mohou od správcovských společností vyžadovat, aby poskytovaly informace o transakcích týkajících se investic SKIPCP povolených v tomto členském státě, včetně informací obsažených v účetních knihách a záznamech ohledně těchto transakcí a účtů fondů. Aby napravily případné porušování ustanovení statutu, která spadají do jejich odpovědnosti, měly by mít příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti možnost opírat se o spolupráci s příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti a v případě potřeby možnost přijmout opatření přímo vůči správcovské společnosti.

(22)

Domovský členský stát SKIPCP by měl mít možnost stanovit pravidla týkající se obsahu registru podílníků SKIPCP. Organizace správy a umístění tohoto registru by však měly být i nadále součástí organizačních opatření správcovské společnosti.

(23)

Domovskému členskému státu SKIPCP je nutno poskytnout veškeré prostředky, jež mohou napravit každé porušení statutu SKIPCP. Za tímto účelem by měly být příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oprávněny přijímat preventivní opatření a ukládat sankce správcovským společnostem. Příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP by mělo být umožněno, aby v krajním případě nařídily správcovské společnosti, aby ukončila správu SKIPCP. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, jež by v takovém případě zajistila řádnou správu či likvidaci SKIPCP.

(24)

S cílem předcházet „regulatorním arbitrážím“ a podporovat důvěru v účinnost dohledu, který vykonávají příslušné orgány domovského členského státu, by povolení nemělo být SKIPCP uděleno tehdy, pokud není možné uvádění jeho podílových jednotek na trh v domovském členském státě. SKIPCP by měl mít po svém povolení možnost se svobodně rozhodovat o tom, ve kterém členském státě budou, v souladu s touto směrnicí, jeho podílové jednotky uváděny na trh.

(25)

Pro zabezpečení zájmů akcionářů a zajištění rovných tržních podmínek pro harmonizované subjekty kolektivního investování musí mít investiční společnosti počáteční kapitál. Na investiční společnosti, které ustanovily správcovskou společnost, se však bude vztahovat dodatkový kapitál správcovské společnosti.

(26)

Pokud je správcovské společnosti právními předpisy jejího domovského členského státu umožněno pověřit výkonem úkolů nebo činností třetí osobu, měly by být příslušná vnitřní pravidla jednání a uvedené předpisy dodržovány povolenými investičními společnostmi obdobně, a to buď přímo, pokud nepověřily správcovskou společnost povolenou v souladu s touto směrnicí, nebo nepřímo, pokud pověřily takto povolenou správcovskou společnost.

(27)

I přes potřebu konsolidace SKIPCP narážejí fúze SKIPCP ve Společenství na mnoho právních a správních obtíží. Pro lepší fungování vnitřního trhu je proto nezbytné přijmout ustanovení Společenství usnadňující fúze mezi SKIPCP (a jejich investičními obory). Ačkoli některé členské státy mohou povolit pouze smluvní fondy, měly by všechny členské státy povolovat a uznávat přeshraniční fúze mezi všemi typy SKIPCP (smluvními, korporátními a „unit trusts“), aniž by se vyžadovalo zavádění nových právních forem SKIPCP do vnitrostátních právních předpisů členských států.

(28)

Tato směrnice se vztahuje na formy fúze, které se nejběžněji používají v členských státech. Nepožaduje, aby členské státy zavedly všechny tři formy do svých vnitrostátních právních předpisů, ale každý členský stát by měl uznávat převod aktiv, k němuž dochází na základě těchto forem fúzí. Tato směrnice nebrání SKIPCP, aby na čistě vnitrostátním základě používal jiné formy fúze v situacích, kdy žádný ze SKIPCP, jichž se fúze týká, nebyl oznámen pro přeshraniční uvádění svých podílových jednotek na trh. Tyto fúze však budou i nadále podléhat příslušným ustanovením vnitrostátního práva. Vnitrostátní pravidla upravující usnášeníschopnost by neměla činit rozdíl mezi vnitrostátními a přeshraničními fúzemi ani by neměla být přísnější než pravidla stanovená pro fúze společností.

(29)

Za účelem ochrany zájmů investorů by členské státy měly vyžadovat, aby navrhované vnitrostátní nebo přeshraniční fúze mezi SKIPCP podléhaly povolení ze strany jejich příslušných orgánů. U přeshraničních fúzí by příslušné orgány SKIPCP, který přestane existovat (zanikající SKIPCP), měly fúzi schvalovat, aby zajistily patřičnou ochranu zájmů podílníků, kteří se fakticky stanou podílníky jiného SKIPCP. Pokud fúze zahrnuje více než jeden zanikající SKIPCP a dotyčné SKIPCP mají sídlo v různých členských státech, budou muset fúzi schválit v úzké vzájemné spolupráci příslušné orgány každého zanikajícího SKIPCP, přičemž tato spolupráce bude zahrnovat i výměnu vhodných informací. Jelikož musí být přiměřeně chráněny také zájmy podílníků SKIPCP, který po fúzi nadále existuje (nástupnický SKIPCP), měly by je příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP zohledňovat.

(30)

Podílníci zanikajícího a nástupnického SKIPCP by měli mít také možnost požadovat odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek nebo případně jejich přeměnu na podílové jednotky v jiném SKIPCP s podobnými investičními politikami spravovaném toutéž správcovskou společností nebo jinou společností, s níž je správcovská společnost spjata. Toto právo by nemělo podléhat žádným dalším poplatkům, kromě poplatků, které si ponechává příslušný SKIPCP na pokrytí nákladů na snížení míry investic ve všech situacích, jak je stanoveno v prospektech zanikajícího a nástupnického SKIPCP.

(31)

Je třeba rovněž zajistit kontrolu fúzí prováděnou třetími osobami. Depozitáři každého SKIPCP zapojeného do fúze by měli ověřit soulad společného návrhu podmínek fúze s příslušnými ustanoveními této směrnice a statutem fondu SKIPCP. Depozitář nebo nezávislý auditor by měli jménem všech SKIPCP zapojených do fúze vypracovat zprávu o ověření metod oceňování aktiv a pasiv těchto SKIPCP a způsobu výpočtu směnného poměru stanoveného ve společném návrhu podmínek fúze i aktuálního směnného poměru a případně plateb za jednu podílovou jednotku. Za účelem omezení nákladů spojených s přeshraničními fúzemi by mělo být možné vypracovat jedinou zprávu pro všechny dotyčné SKIPCP a statutární auditor zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP by měl mít možnost tak učinit. Z důvodů ochrany investorů by měla být podílníkům nabídnuta možnost tuto zprávu získat na požádání a bezplatně.

(32)

Je obzvláště důležité, aby byli podílníci o navrhované fúzi přiměřeně informováni a aby byla jejich práva dostatečně chráněna. Ačkoli jsou fúzí nejvíce dotčeny zájmy podílníků zanikajícího SKIPCP, chráněny by měly být rovněž zájmy podílníků nástupnického SKIPCP.

(33)

Ustanoveními o fúzích v této směrnici není dotčeno použití právních předpisů o kontrole spojování podniků, zejména nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojování) (5).

(34)

Volné uvádění na trh podílových jednotek emitovaných SKIPCP oprávněnými investovat až 100 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů emitovaných týmž emitentem (státem, místním orgánem atd.) by nemělo přímo ani nepřímo narušit fungování kapitálového trhu nebo ztížit financování členských států.

(35)

Definice převoditelných cenných papírů obsažená v této směrnici se použije pouze pro účely této směrnice a nemá vliv na různé definice, které jsou používány ve vnitrostátních právních předpisech za jiným účelem, například pro daňové účely. V důsledku toho se tato definice nevztahuje na akcie a jiné cenné papíry rovnocenné akciím, které emitovaly subjekty typu „building societies“ a „industrial and provident societies“, u nichž může být vlastnictví prakticky převedeno pouze tím, že je emitent odkoupí zpět.

(36)

Mezi nástroje peněžního trhu patří ty převoditelné nástroje, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu spíše než na regulovaných trzích, jako například státní a obecní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty, obchodní cenné papíry, střednědobé směnky a bankovní akcepty.

(37)

Pojem regulovaného trhu použitý v této směrnici odpovídá tomuto pojmu použitému ve směrnici 2004/39/ES.

(38)

Je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly investovat svá aktiva do podílových jednotek SKIPCP a jiných subjektů kolektivního investování otevřeného typu, které rovněž investují do likvidních finančních aktiv uvedených v této směrnici a které fungují na principu rozložení rizika. Je nezbytné, aby SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, do nichž SKIPCP investují, podléhaly účinnému dohledu.

(39)

Rozvoj příležitostí SKIPCP investovat do SKIPCP a jiných subjektů kolektivního investování by měl být usnadněn. Je tedy nezbytné zajistit, aby takové investiční aktivity nesnižovaly ochranu investorů. Z důvodu rozšířených možností SKIPCP investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP a subjektů kolektivního investování je nezbytné, aby byla stanovena určitá pravidla ohledně kvantitativních omezení, zveřejňování údajů a ochrany před kaskádovým efektem.

(40)

Pro zohlednění vývoje na trhu a vzhledem k potřebě dotvoření hospodářské a měnové unie je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly investovat do bankovních vkladů. Aby byla zajištěna přiměřená likvidita investic do vkladů, mělo by se jednat o vklady splatné na požádání nebo o vypověditelné vklady. Jestliže se vklady nacházejí u úvěrové instituce se sídlem ve třetí zemi, měla by tato úvěrová instituce podléhat pravidlům obezřetnostního dohledu, která odpovídají pravidlům stanoveným právními předpisy Společenství.

(41)

Kromě SKIPCP, které v souladu se svým statutem nebo zakládacími dokumenty investují do bankovních vkladů, by mělo být možné umožnit všem SKIPCP držet doplňková likvidní aktiva, jako jsou bankovní vklady na viděnou. Držení takových doplňkových likvidních aktiv může být odůvodněno mimo jiné za účelem krytí běžných nebo mimořádných plateb; v případě prodeje na dobu nezbytnou k reinvestování do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo jiných finančních aktiv podle této směrnice; nebo na naprosto nezbytnou dobu, pokud by z důvodu nepříznivých tržních podmínek měla být investice do převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo jiných finančních aktiv pozastavena.

(42)

Z důvodu obezřetnosti je třeba zabránit SKIPCP v nadměrné koncentraci jejich investic spojených s rizikem selhání protistrany u jednoho a téhož subjektu, případně subjektů patřících do téže skupiny.

(43)

SKIPCP by mělo být v rámci jejich obecné investiční politiky nebo za účelem zajištění při dosahování stanoveného finančního cíle nebo rizikového profilu uvedeného v prospektu výslovně umožněno investovat do finančních derivátových nástrojů. Pro zajištění ochrany investorů je nezbytné omezit maximální možnou expozici vůči derivátovým nástrojům tak, aby nepřekračovala celkovou čistou hodnotu portfolia SKIPCP. Aby bylo zachováno stálé vědomí rizika a závazků vyplývajících z derivátových transakcí a aby bylo ověřováno dodržování investičních omezení, měly by být tato rizika a závazky hodnoceny a sledovány průběžně. Konečně s cílem zajistit ochranu investorů prostřednictvím zveřejňování informací, by měly SKIPCP popsat své strategie, postupy a investiční limity, jimiž se jejich derivátové transakce řídí.

(44)

Opatření k řešení možného nesouladu zájmů, pokud jde o produkty, u nichž se úvěrové riziko převádí sekuritizací, uvedená v souvislosti se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (6) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/49/ES ze dne 14. června 2006 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (7), mají být konsistentní a navzájem provázaná ve všech příslušných předpisech týkajících se finančního odvětví. Aby byla zajištěna tato konzistence a provázanost, Komise předloží příslušné legislativní návrhy, včetně návrhů týkajících se této směrnice, poté, co řádně vyhodnotí všechny jejich dopady.

(45)

Pokud jde o mimoburzovní (OTC) deriváty, měly by být stanoveny požadavky týkající se způsobilosti protistran a nástrojů, likvidity a průběžného hodnocení pozice. Účelem takových požadavků je zajistit přiměřenou úroveň ochrany investorů blížící se úrovni, jež je investorům poskytována při pořizování derivátů obchodovaných na regulovaných trzích.

(46)

Operace s deriváty by neměly být nikdy použity k obcházení zásad a pravidel stanovených v této směrnici. Pokud jde o OTC deriváty, měly by se na angažovanost vůči jedné protistraně nebo skupině protistran uplatňovat další pravidla rozložení rizika.

(47)

Některé postupy správy portfolia pro subjekty kolektivního investování, které investují v první řadě do akcií nebo dluhových cenných papírů, se opírají o kopírování akciových indexů nebo indexů dluhových cenných papírů. Je žádoucí umožnit, aby SKIPCP mohly kopírovat známé a uznávané akciové indexy nebo indexy dluhových cenných papírů. Může být tedy za tímto účelem nezbytné zavést pružnější pravidla rozložení rizika pro SKIPCP, které investují do akcií nebo dluhových cenných papírů.

(48)

Subjekty kolektivního investování, na něž se vztahuje tato směrnice, by měly být používány pouze pro účely kolektivního investování kapitálu získaného od veřejnosti v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici. V případech uvedených touto směrnicí by mělo být umožněno, aby SKIPCP měl dceřiné společnosti pouze tehdy, pokud je to nezbytné k účinnému provádění určitých činností jeho jménem, které jsou rovněž vymezeny v této směrnici. Je nezbytné zajistit účinný dohled nad SKIPCP. Zřízení dceřiné společnosti ve třetí zemi by mělo být SKIPCP povoleno pouze v případech a za podmínek, které jsou v této směrnici uvedeny. Všeobecná povinnost jednat výlučně v zájmu podílníků, a zejména cíl zvyšovat efektivnost nákladů nemohou v žádném případě ospravedlňovat taková opatření SKIPCP, která by příslušným orgánům bránila v účinném provádění dohledu.

(49)

Původní verze směrnice 85/611/EHS dovolovala odchylku od omezení procenta aktiv, které SKIPCP může investovat do převoditelných cenných papírů téhož emitenta, uplatňovanou v případě dluhopisů vydaných nebo zaručených členským státem. Tato odchylná úprava umožnila SKIPCP investovat až do výše 35 % svých aktiv do takových dluhopisů. Podobná odchylná úprava, ale v omezenějším rozsahu, je opodstatněná ve vztahu k dluhopisům soukromého sektoru, které však i při absenci státní záruky nabízejí investorovi speciální záruky na základě zvláštních pravidel, která se na ně vztahují. Je proto nutné rozšířit takovou odchylnou úpravu na všechny dluhopisy soukromého sektoru, které společně splňují stanovená kritéria, a přitom ponechat na členských státech sestavení seznamu dluhopisů, pro které zamýšlí ve vhodných případech povolení výjimky.

(50)

Několik členských států přijalo ustanovení, která umožňují nekoordinovaným subjektům kolektivního investování sdružovat svá aktiva v jednom takzvaném „master“ fondu. Aby bylo SKIPCP umožněno využívat tyto struktury, je nezbytné vyjmout „feeder“ SKIPCP, které si přejí sdružit svá aktiva v „master“ SKIPCP, ze zákazu investovat více než 10 %, případně 20 % svých aktiv do jednoho subjektu kolektivního investování. Tato výjimka je opodstatněná, protože „feeder“ SKIPCP investuje všechna nebo téměř všechna svá aktiva do diverzifikovaného portfolia „master“ SKIPCP, který sám podléhá diverzifikačním pravidlům SKIPCP.

(51)

Aby se usnadnilo účinné fungování vnitřního trhu a zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, měly by být povoleny obě „master-feeder“ struktury, tedy případ, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v témže členském státě, a případ, kdy jsou „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP usazeny v různých členských státech. Aby se investorům umožnilo lépe chápat „master-feeder“ struktury a regulačním orgánům snadněji na ně dohlížet, zejména v přeshraničních případech, žádný „feeder“ SKIPCP by neměl smět investovat do více než jednoho „master“ SKIPCP. Aby se zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, sám „master“ subjekt by měl být povoleným SKIPCP. Aby se zamezilo nepřiměřené administrativní zátěži, neměla by se ustanovení týkající se podávání sdělení o přeshraničním uvádění na trh uplatňovat, pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než ve kterém je usazen, ale má v tomto jiném členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP.

(52)

Aby byli chráněni investoři „feeder“ SKIPCP, měly by investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP podléhat předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP. Schválení by měla podléhat pouze počáteční investice do „master“ SKIPCP, kterou „feeder“ SKIPCP přesáhne limity stanovené pro investice do jiného SKIPCP. Aby se usnadnilo účinné fungování vnitřního trhu a zajistila stejná úroveň ochrany investorů v celém Společenství, měly by být podmínky, jež musí být splněny, a dokumenty a informace, jež musí být předloženy, aby bylo možné schválit investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP, vyčerpávající.

(53)

Aby se „feeder“ SKIPCP umožnilo jednat v nejlepším zájmu svých podílníků a zejména se mu umožnilo získat od „master“ SKIPCP všechny informace a dokumenty nezbytné k plnění jeho povinností, měly by „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP uzavřít závaznou a vynutitelnou smlouvu. Pokud však oba „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP spravuje stejná správcovská společnost, mělo by být dostačující, že si „master“ SKIPCP stanoví vnitřní pravidla jednání. Smlouva o výměně informací mezi depozitáři nebo auditory „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP by měla zajistit tok informací a dokumentů, který depozitář nebo auditor „feeder“ SKIPCP potřebují k plnění svých povinností. Tato směrnice by měla zajistit, aby depozitáři nebo auditoři nebyli za dodržování těchto požadavků shledáni odpovědnými za porušení jakéhokoli omezení týkajícího se zveřejňování informací nebo ochrany osobních údajů.

(54)

Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany zájmů investorů „feeder“ SKIPCP, měly by být prospekt, klíčové informace pro investory a všechna propagační sdělení přizpůsobeny zvláštnostem „master-feeder“ struktur. Investice „feeder“ SKIPCP do „master“ SKIPCP by neměly ovlivnit schopnost „feeder“ SKIPCP odkoupit nebo vyplatit podílové jednotky na žádost podílníků či jednat v nejlepším zájmu svých podílníků.

(55)

V rámci této směrnice by měli být podílníci chráněni před neodůvodněnými dodatečnými náklady zákazem toho, aby „master“ SKIPCP účtoval „feeder“ SKIPCP poplatky za upsání a vyplacení. „Master“ SKIPCP by však měl mít možnost účtovat poplatky za upsání nebo vyplacení ostatním investorům v „master“ SKIPCP.

(56)

Pravidla pro přeměnu by měla umožnit stávajícím SKIPCP přeměnit se na „feeder“ SKIPCP. Zároveň by měla dostatečně chránit podílníky. Jelikož přeměna je zásadní změnou investiční politiky, mělo by se od přeměňujícího se SKIPCP vyžadovat, aby svým podílníkům poskytl dostatek informací, aby se mohli rozhodnout, zda zachovají svou investici, nebo ne. Příslušné orgány by neměly od „feeder“ SKIPCP vyžadovat poskytování více informací nebo jiných informací než těch, které jsou stanoveny v této směrnici.

(57)

Pokud jsou příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP informovány o nějaké nesrovnalosti týkající se tohoto „master“ SKIPCP nebo zjistí, že „master“ SKIPCP nedodržuje ustanovení této směrnice, mohou se případně rozhodnout přijmout příslušné opatření k zajištění toho, aby o tom podílníci „master“ SKIPCP byli informováni.

(58)

Členské státy by měly jasně rozlišovat mezi propagačními sděleními a povinně zveřejňovanými informacemi pro investory stanovenými v rámci této směrnice. Povinně zveřejňované informace pro investory zahrnují klíčové informace pro investory, prospekt a výroční a pololetní zprávy.

(59)

Klíčové informace pro investory by se měly jako specifický dokument poskytovat investorům bezplatně, a to v dostatečném časovém předstihu před upisováním SKIPCP, s cílem pomoci jim činit zasvěcená investiční rozhodnutí. Tyto klíčové informace pro investory by měly obsahovat pouze prvky podstatné pro přijímání těchto rozhodnutí. Povaha informací, které mají být obsaženy v klíčových údajích pro investory, by měla být plně harmonizována, aby byla zajištěna dostatečná ochrana investorů a srovnatelnost. Klíčové informace pro investory by měly stručné. Nejvhodnějším způsobem, jak dosáhnout jasnosti a srozumitelnosti předkládaných informací, které požadují běžní investoři, je zavedení jednotného dokumentu omezeného rozsahu, který obsahuje informace ve stanoveném pořadí a který měl by umožňovat užitečná srovnání, zejména nákladů a rizikového profilu, jež jsou relevantní pro investiční rozhodnutí.

(60)

Příslušné orgány každého členského státu mohou ve vyhrazené části na svých internetových stránkách zpřístupnit veřejnosti klíčové informace pro investory týkající se všech SKIPCP povolených v tomto členském státě.

(61)

Klíčové informace pro investory by se měly vytvářet pro všechny SKIPCP. Správcovské společnosti, případně investiční společnosti by měly poskytovat klíčové informace pro investory příslušným subjektům v souladu s použitým způsobem distribuce (přímý prodej nebo zprostředkovaný prodej). Zprostředkovatelé by měli poskytovat klíčové informace pro investory stávajícím a potenciálním klientům.

(62)

SKIPCP by mělo být umožněno uvádět na trh své podílové jednotky v jiných členských státech s výhradou příslušného oznámení založeného na lepší výměně informací mezi příslušnými orgány členských států. Po předání úplné dokumentace v rámci procesu oznamování od příslušných orgánů domovského členského státu SKIPCP hostitelskému členskému státu SKIPCP by hostitelský členský stát SKIPCP neměl mít možnost bránit přístupu na svůj trh SKIPCP usazenému v jiném členském státě ani zpochybňovat povolení vydané tímto jiným členským státem.

(63)

SKIPCP by měly mít možnost uvádět na trh své podílové jednotky, pokud přijmou nezbytná opatření, jež zajistí, aby bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek, a zpřístupnit informace, které musí SKIPCP poskytovat.

(64)

Aby bylo usnadněno přeshraniční uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh, měla by se provádět kontrola souladu opatření přijatých pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh s právními a správními předpisy použitelnými v hostitelském členském státě SKIPCP poté, co SKIPCP vstoupil na trh v uvedeném členském státě. Tato kontrola se může vztahovat na přiměřenost opatření týkajících se uvádění na trh, zejména přiměřenost distribučních opatření a povinnost předkládat propagační sdělení pravdivým, jasným a nezavádějícím způsobem. Tato směrnice by neměla bránit příslušným orgánům hostitelského členského státu v tom, aby kontrolovaly, zda jsou propagační sdělení, která však nezahrnují klíčové informace pro investory, prospekt a výroční a pololetní zprávy, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, ještě předtím než je SKIPCP smí použít, avšak tato kontrola nesmí být diskriminační povahy a bránit SKIPCP v přístupu na trh.

(65)

Pro účely zvýšení právní jistoty je třeba zajistit, aby SKIPCP, který uvádí své podílové jednotky na trh na přeshraničním základě, měl snadný přístup, v podobě elektronického zveřejnění a v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, k úplným informacím o právních a správních předpisech použitelných v hostitelském členském státě SKIPCP, které se vztahují k opatřením pro uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh. Odpovědnost za tato zveřejnění by měla být upravena vnitrostátními právními předpisy.

(66)

K usnadnění přístupu SKIPCP na trhy jiných členských států by od SKIPCP mělo být vyžadováno, aby přeložil pouze klíčové informace pro investory, a to do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo jazyka schváleného jeho příslušnými orgány. Klíčové informace pro investory by měly uvádět jazyk nebo jazyky, v nichž jsou dostupné další dokumenty s povinně zveřejňovanými informacemi a další informace. Za vypracování překladů by měl odpovídat SKIPCP, který by měl rozhodnout, zda je třeba běžný nebo úředně ověřený překlad.

(67)

Aby se usnadnil přístup na trhy ostatních členských států, je důležité, aby byly zveřejněny poplatky za oznamování.

(68)

Členské státy by měly přijmout nezbytná správní a organizační opatření, kterými umožní spolupráci vnitrostátních orgánů a příslušných orgánů jiných členských států, mimo jiné prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných dohod mezi těmito orgány, čímž by se mohlo umožnit dobrovolné delegování úkolů.

(69)

Je nutné posílit sbližování pravomocí příslušných orgánů tak, aby byly vytvořeny předpoklady k dosažení stejné úrovně při provádění této směrnice ve všech členských státech. Účinnost dohledu by měl zaručit společný minimální soubor pravomocí, který odpovídá pravomocím svěřeným příslušným orgánům jinými právními předpisy Společenství týkajícími se finančních služeb. Členské státy by kromě toho měly stanovit sankce, včetně trestních a správních sankcí, a správní opatření použitelná v případě porušení ustanovení této směrnice. Členské státy by měly rovněž přijmout nezbytná opatření k zajištění uplatňování těchto sankcí a správních opatření.

(70)

Je nezbytné posílit ustanovení o výměně informací mezi příslušnými vnitrostátními orgány a posílit povinnost pomoci a spolupráce mezi nimi.

(71)

Aby nedocházelo k mezerám či k překrývání, je pro účely přeshraničního poskytování služeb třeba, aby byly příslušným orgánům svěřeny jasné pravomoci v souladu s příslušnými právními předpisy.

(72)

Ustanovení této směrnice týkající se náležitého výkonu funkcí dohledu příslušnými orgány se vztahuje i na dohled na konsolidovaném základě, který se musí vykonávat nad SKIPCP nebo podnikem podílejícím se na činnosti SKIPCP tam, kde to stanoví právní předpisy Společenství. V těchto případech musí mít orgány, kterým se podává žádost o povolení, možnost určit, které orgány jsou příslušné k výkonu dohledu na konsolidovaném základě nad tímto SKIPCP nebo podnikem podílejícím se na činnosti SKIPCP.

(73)

Zásada výkonu dohledu domovským členským státem vyžaduje, aby příslušné orgány odnímaly nebo nevydávaly povolení, pokud taková hlediska jako obsah plánů činnosti, zeměpisné rozvržení nebo skutečně prováděná činnost zřetelně naznačují, že si daný SKIPCP nebo podnik podílející se na činnosti SKIPCP zvolil právní řád určitého členského státu proto, aby se vyhnul přísnějším normám platným v jiném členském státě, na jehož území provozuje nebo zamýšlí provozovat převážnou část své činnosti.

(74)

Určitá protiprávní jednání, jako například podvody a zneužívání vnitřních informací, mohou ovlivnit stabilitu i integritu finančního systému také v případech, kdy se jedná o jiné subjekty než SKIPCP nebo podniky podílející se na činnosti SKIPCP.

(75)

Je vhodné, aby byla zajištěna možnost výměny informací mezi příslušnými orgány a orgány nebo subjekty, jež vzhledem ke své funkci pomáhají posilovat stabilitu finančního systému. Pro zachování důvěrné povahy sdělovaných informací by však měl být úzce vymezen okruh jejich příjemců.

(76)

Je nutno stanovit podmínky, na jejichž základě je uvedená výměna informací přípustná.

(77)

Pokud je stanoveno, že informace je možno poskytnout pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, mohou tyto orgány případně podmínit svůj souhlas splněním přesně vymezených podmínek.

(78)

Měla by být také povolena výměna informací mezi příslušnými orgány na straně jedné a centrálními bankami a jinými subjekty s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, případně dalšími veřejnými orgány příslušnými pro dohled nad platebními systémy na straně druhé.

(79)

Tato směrnice by měla pro orgány pověřené povolováním SKIPCP a dohledem nad nimi a pro podniky podílející na tomto povolování a dohledu stanovit stejnou povinnost zachovávat služební či profesní tajemství a stejné možnosti výměny informací, jaké jsou poskytovány orgánům pověřeným povolováním úvěrových institucí, investičních podniků a pojišťoven a dohledem nad nimi.

(80)

Za účelem posílení obezřetnostního dohledu nad SKIPCP nebo podniky podílejícími se na činnosti SKIPCP a ochrany klientů SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP by auditoři měli mít povinnost bezodkladně informovat příslušné orgány ve všech případech, které stanoví tato směrnice, o některých skutečnostech, které zjistí při výkonu své činnosti a které mohou mít vážný dopad na finanční situaci nebo na řídící a účetní organizaci daného SKIPCP nebo podniku podílejícího se na činnosti SKIPCP.

(81)

Za účelem dosažení cíle této směrnice je žádoucí, aby členské státy stanovily, že tato povinnost by se měla vztahovat na všechny případy, kdy auditor zjistí uvedené skutečnosti při výkonu své činnosti v podniku, který má úzké vazby se SKIPCP nebo podnikem podílejícím se na jeho činnosti.

(82)

Povinnost auditorů sdělovat příslušným orgánům případně některé skutečnosti a rozhodnutí týkající se SKIPCP nebo podniku podílejícího se na jeho činnosti, které zjistí při výkonu svých povinností v subjektu, který není SKIPCP ani podnikem podílejícím se na činnosti SKIPCP, sama o sobě nemění povahu jejich povinností v takovém subjektu ani způsob, kterým musí tyto povinnosti v uvedeném subjektu vykonávat.

(83)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny vnitrostátní předpisy v oblasti zdanění ani opatření, která mohou členské státy přijímat k zajištění dodržování těchto předpisů na svém území.

(84)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (8).

(85)

Zejména je třeba zmocnit Komisi k přijetí následujících prováděcích opatření. Pokud jde o správcovské společnosti, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, která stanoví podrobnosti týkající se organizačních požadavků, řízení rizik, střetu zájmů a pravidel jednání. Pokud jde o depozitáře, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, která upřesní opatření, jež mají depozitáři přijmout při plnění svých povinností ve vztahu k SKIPCP spravovanému správcovskou společností usazenou v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP, a která stanoví podrobnosti týkající se smlouvy mezi depozitářem a správcovskou společností. Tato prováděcí opatření by měla usnadnit jednotné uplatňování povinností správcovských společností a depozitářů, avšak neměla by být podmínkou pro to, aby správcovské společnosti mohly vykonávat činnosti, pro které obdržely povolení ve svém domovském členském státě, v celém Společenství prostřednictvím zřizování poboček nebo v rámci volného pohybu služeb, včetně správy SKIPCP v jiném členském státě.

(86)

Pokud jde o fúze, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, jejichž účelem je stanovit podrobný obsah, formát a způsob poskytování informací podílníkům.

(87)

Pokud jde o „master-feeder“ struktury, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, jejichž účelem je stanovit obsah smlouvy mezi „master“ a „feeder“ SKIPCP nebo způsob vnitřního uplatňování obchodních pravidel, obsah smlouvy o sdílení informací mezi jejich depozitáři nebo auditory, opatření vhodná ke koordinaci doby výpočtu a zveřejnění čisté hodnoty jejich aktiv s cílem zabránit praktikám „market timing“, dopad fúze „master“ SKIPCP na povolení „feeder“ SKIPCP, druh nesrovnalostí vzniklých u „master“ SKIPCP, které se mají sdělovat „feeder“ SKIPCP, formu a způsob poskytování informací podílníkům v případě přeměny ze SKIPCP na „feeder“ SKIPCP, postup pro ocenění a audit převodu aktiv z „feeder“ SKIPCP na „master“ SKIPCP a úlohu depozitáře „feeder“ SKIPCP v tomto procesu.

(88)

Pokud jde o ustanovení týkající se zveřejňování informací, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, jejichž účelem je stanovit zvláštní podmínky, které mají být splněny, pokud je prospekt poskytován na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem, podrobný a vyčerpávající obsah, formu a předkládání klíčových informací pro investory s přihlédnutím k různé povaze nebo složkám dotčených SKIPCP a zvláštní podmínky pro poskytování klíčových informací pro investory na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem.

(89)

Pokud jde o oznamování, je třeba zmocnit Komisi k přijetí opatření, jejichž účelem je stanovit rozsah informací o příslušných místních předpisech, které mají zveřejnit příslušné orgány hostitelského členského státu, a technické údaje o přístupu příslušných orgánů hostitelského členského státu k uložené a aktualizované dokumentaci SKIPCP.,

(90)

Komisi je třeba také zmocnit mimo jiné k vyjasnění definic a k přizpůsobení terminologie a rámcových definic následným právním aktům týkajícím se SKIPCP a souvisejících otázek.

(91)

Jelikož opatření uvedená v 85. a 90. bodě odůvodnění mají obecný význam a jejich účelem je změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním o nové jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou stanoveným v článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(92)

Jelikož cílů této směrnice nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, pokud jde o přijetí společných pravidel použitelných na úrovni Společenství, a proto jich může být z důvodů rozsahu a účinku těchto pravidel lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(93)

Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na ustanovení, která v porovnání se směrnicemi, které přepracovává, představují podstatnou změnu. Povinnost provést ve vnitrostátním právu nepozměněná ustanovení totiž vyplývá z dřívějších směrnic.

(94)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III ve vnitrostátním právu a jejich použitelnosti.

(95)

Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (9) jsou členské státy vybízeny k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Společenství sestavily vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

OBSAH

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

KAPITOLA II

POVOLOVÁNÍ SKIPCP

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVCOVSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

ODDÍL 2

Vztahy se třetími zeměmi

ODDÍL 3

Podmínky provozování činnosti

ODDÍL 4

Svoboda usazování a volný pohyb služeb

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE DEPOZITÁŘŮ

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

ODDÍL 2

Podmínky provozování činnosti

ODDÍL 3

Povinnosti týkající se depozitářů

KAPITOLA VI

FÚZE SKIPCP

ODDÍL 1

Zásady, povolení a schválení

ODDÍL 2

Kontrola třetími osobami, informace pro podílníky a další práva podílníků

ODDÍL 3

Náklady a nabytí účinnosti

KAPITOLA VII

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ POLITIKY SKIPCP

KAPITOLA VIII

STRUKTURY„MASTER-FEEDER“

ODDÍL 1

Oblast působnosti a schválení

ODDÍL 2

Společná ustanovení pro „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP

ODDÍL 3

Depozitáři a auditoři

ODDÍL 4

Povinné údaje a propagační sdělení „feeder“ SKIPCP

ODDÍL 5

Přeměna stávajícího SKIPCP na „feeder“ SKIPCP a změna „master“ SKIPCP

ODDÍL 6

Povinnosti a příslušné orgány

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH INVESTORŮM

ODDÍL 1

Zveřejnění prospektu a pravidelné zprávy

ODDÍL 2

Zveřejňování dalších informací

ODDÍL 3

Klíčové informace pro investory

KAPITOLA X

OBECNÉ POVINNOSTI SKIPCP

KAPITOLA XI

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ UVÁDĚJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY NA TRH V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY

KAPITOLA XII

USTANOVENÍ O ORGÁNECH PŘÍSLUŠNÝCH K POVOLOVÁNÍ A DOHLEDU

KAPITOLA XIII

EVROPSKÝ VÝBOR PRO CENNÉ PAPÍRY

KAPITOLA XIV

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Zvláštní ustanovení

ODDÍL 2

Přechodná a závěrečná ustanovení

PŘÍLOHA I

Seznam A a B

PŘÍLOHA II

Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia

PŘÍLOHA III

 

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a pro použití

PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

KAPITOLA I

PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje na subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „SKIPCP“), které jsou usazeny na území členských států.

2.   Pro účely této směrnice a s výhradou článku 3 se za SKIPCP považují subjekty:

a)

jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů nebo do jiných likvidních finančních aktiv podle čl. 50 odst. 1 a které provozují svou činnost na základě zásady rozložení rizika a

b)

jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů. Za rovnocenné odkupu nebo vyplacení se považuje jednání ze strany SKIPCP k zajištění toho, aby se hodnota jejich podílových jednotek na burze významně nelišila od čisté hodnoty jejich aktiv.

Členské státy mohou povolit, aby byly SKIPCP tvořeny více podfondy.

3.   Subjekty uvedené v odstavci 2 mohou být zřizovány podle smluvního práva (jako podílové fondy spravované správcovskou společností) nebo podle trustového práva (jako „unit trusts“) nebo podle práva společností (jako investiční společnosti).

Pro účely této směrnice

a)

se „podílovými fondy“ rozumí rovněž „unit trusts“;

b)

se „podílovými jednotkami“ SKIPCP rozumí rovněž akcie SKIPCP.

4.   Tato směrnice se nevztahuje na investiční společnosti, jejichž aktiva jsou investována prostřednictvím dceřiných společností převážně jinak než do převoditelných cenných papírů.

5.   Členské státy zakážou SKIPCP, na něž se vztahuje tato směrnice, aby se přeměnily na subjekty kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje.

6.   S výhradou ustanovení práva Společenství o pohybu kapitálu a článků 91 a 92 a čl. 108 odst. 1 druhého pododstavce nesmí žádný hostitelský členský stát SKIPCP uplatňovat na SKIPCP, které jsou usazeny v jiném členském státě, ani pro podílové jednotky emitované těmito SKIPCP žádné další předpisy v oblasti působnosti této směrnice, pokud tyto SKIPCP uvádějí své podílové jednotky na trh na území uvedeného hostitelského členského státu.

7.   Aniž je dotčena tato kapitola, může kterýkoli členský stát stanovit pro SKIPCP, které jsou usazeny na jeho území, přísnější nebo dodatečné požadavky, než které jsou stanoveny v této směrnici, za podmínky, že jsou obecně závazné a nejsou v rozporu s touto směrnicí.

Článek 2

1.   Pro účely této směrnice se rozumí

a)

„depozitářem“ instituce pověřená povinnostmi stanovenými v článcích 22 a 32, a na niž se vztahují ostatní ustanovení kapitoly IV a oddílu 3 kapitoly V;

b)

„správcovskou společností“ společnost, jejíž obvyklou činností je správa SKIPCP ve formě podílových fondů nebo investičních společností (kolektivní správa portfolií SKIPCP);

c)

„domovským členským státem správcovské společnosti“ členský stát, v němž má správcovská společnost své sídlo;

d)

„hostitelským členským státem správcovské společnosti“ členský stát, jiný než domovský členský stát, na jehož území má správcovská společnost pobočku nebo poskytuje služby;

e)

„domovským členským státem SKIPCP“ členský stát, v němž je SKIPCP povolen podle článku 5;

f)

„hostitelským členským státem SKIPCP“ členský stát, jiný než domovský členský stát SKIPCP, v němž jsou uváděny podílové jednotky SKIPCP na trh;

g)

„pobočkou“ provozovna, která je součástí správcovské společnosti, nemá právní subjektivitu a poskytuje služby, pro něž správcovská společnost získala povolení;

h)

„příslušnými orgány“ orgány, které každý členský stát určí podle článku 97;

i)

„úzkými vazbami“ stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob spojeny

i)

účastí, čímž se rozumí držení, přímé nebo kontrolou, nejméně 20 % hlasovacích práv nebo základního kapitálu některého podniku, nebo

ii)

kontrolou, čímž se rozumí vztah mezi „mateřským“ a „dceřiným“ podnikem, jak je stanoveno v článcích 1 a 2 sedmé směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983, založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o konsolidovaných účetních závěrkách (10), a ve všech případech uvedených v čl. 1 odst. 1 a 2 směrnice 83/349/EHS, nebo obdobný vztah mezi fyzickou či právnickou osobou a podnikem;

j)

„kvalifikovanou účastí“ přímá či nepřímá účast ve správcovské společnosti, která představuje alespoň 10 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv nebo umožňuje uplatnění podstatného vlivu na řízení správcovské společnosti, v níž je tato účast držena;

k)

„počátečním kapitálem“ prostředky vymezené v čl. 57 písm. a) a b) směrnice 2006/48/ES;

l)

„kapitálem“ kapitál, jak je vymezen v hlavě V kapitole 2 oddílu 1 směrnice 2006/48/ES;

m)

„trvalým nosičem“ každý nástroj, který umožňuje investorovi ukládat informace určené jemu osobně způsobem vhodným pro jejich pozdější využití po dobu odpovídající účelu těchto informací a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněném stavu;

n)

„převoditelnými cennými papíry“

i)

akcie společností a další cenné papíry rovnocenné akciím společností (akcie),

ii)

dluhopisy a jiné formy dluhových cenných papírů (dluhové cenné papíry) a

iii)

všechny ostatní obchodovatelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo nabýt takové převoditelné cenné papíry upisováním nebo výměnou;

o)

„nástroji peněžního trhu“ ty typy nástrojů, s nimiž se běžně obchoduje na peněžním trhu, jež jsou likvidní a mají hodnotu, kterou je možno kdykoli přesně stanovit;

p)

„fúzemi“ operace:

i)

při níž dochází k převodu všech aktiv a pasiv jednoho nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“) na jiný existující SKIPCP nebo jeho podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“) proti vydání podílových jednotek nástupnického SKIPCP podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně proti platbě nepřekračující 10 % čisté hodnoty aktiv připadajících na dané podílové jednotky,

ii)

při níž dochází k převodu všech aktiv a pasiv dvou nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“) na jimi zřizovaný SKIPCP nebo podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“) proti vydání podílových jednotek nástupnického SKIPCP podílníkům zanikajícího SKIPCP a případně proti platbě nepřekračující 10 % čisté hodnoty aktiv připadajících na dané podílové jednotky,

iii)

při níž dochází k převodu aktiv dvou nebo více SKIPCP či jejich podfondů rušených bez likvidace (dále jen „zanikající SKIPCP“), které budou i nadále existovat do okamžiku vypořádání jejich závazků, na jiný podfond stejného SKIPCP, na SKIPCP, který zřizují, nebo na jiný existující SKIPCP nebo jeho podfond (dále jen „nástupnický SKIPCP“);

q)

„přeshraniční fúzí“ fúze SKIPCP:

i)

z nichž nejméně dva jsou usazeny v různých členských státech, nebo

ii)

usazených v témže členském státě do nově zakládaného SKIPCP usazeného v jiném členském státě;

r)

„vnitrostátní fúzí“ fúze SKIPCP uskutečněná v témže členském státě, pokud alespoň jeden ze zúčastněných SKIPCP byl oznámen podle článku 93.

2.   Pro účely odst. 1 písm. b) patří k obvyklé činnosti správcovské společnosti funkce uvedené v příloze II.

3.   Pro účely odst. 1 písm. g) se všechny provozovny zřízené v témže členském státě správcovskou společností se správním ústředím v jiném členském státě považují za jedinou pobočku.

4.   Pro účely odst. 1 písm. i) bodu ii) se použijí tato ustanovení:

a)

jakýkoli dceřiný podnik dceřiného podniku se rovněž považuje za dceřiný podnik mateřského podniku, který stojí nad těmito podniky;

b)

stav, kdy jsou dvě nebo více fyzických či právnických osob trvale vázány k téže osobě vztahem kontroly, se rovněž považuje za úzké vazby mezi těmito osobami.

5.   Pro účely odstavce 1 písm. j) se berou v úvahu hlasovací práva podle článků 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu (11).

6.   Pro účely odst. 1 písm. l) se použijí obdobně články 13 až 16 směrnice 2006/49/ES.

7.   Pro účely odst. 1 písm. n) se za převoditelné cenné papíry nepovažují postupy a nástroje uvedené v článku 51.

Článek 3

Tato směrnice se nevztahuje na

a)

subjekty kolektivního investování uzavřeného typu;

b)

subjekty kolektivního investování získávající kapitál bez propagace prodeje svých podílových jednotek veřejnosti ve Společenství nebo kterékoli jeho části;

c)

subjekty kolektivního investování, jejichž podílové jednotky mohou být podle statutu fondu nebo podle zakládacích dokumentů investiční společnosti prodávány výhradně veřejnosti ve třetích zemích;

d)

kategorie subjektů kolektivního investování stanovené právními předpisy členských států, v nichž jsou dané subjekty kolektivního investování usazeny, pro něž jsou pravidla stanovená v kapitole VII a článku 83 nepřiměřená z důvodu jejich investiční a úvěrové politiky.

Článek 4

Pro účely této směrnice se má za to, že SKIPCP je usazen ve svém domovském členském státě.

KAPITOLA II

POVOLOVÁNÍ SKIPCP

Článek 5

1.   Aby mohl SKIPCP provozovat svou činnost, musí být povolen v souladu s touto směrnicí.

Toto povolení je platné ve všech členských státech.

2.   Podílový fond se povolí pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí žádost správcovské společnosti, jež má tento podílový fond spravovat, statut fondu a volbu depozitáře. Investiční společnost se povolí pouze tehdy, jestliže příslušné orgány jejího domovského členského státu schválí zakládací dokumenty i volbu depozitáře, případně také žádost ustanovené správcovské společnosti, která má tuto investiční společnost spravovat.

3.   Aniž je dotčen odstavec 2, jestliže SKIPCP není usazen v domovském členském státě správcovské společnosti, rozhodují o žádosti správcovské společnosti, jež má spravovat SKIPCP, podle článku 20 příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP. Podmínkou povolení nesmí být, aby SKIPCP byl spravován správcovskou společností se sídlem v domovském členském státě SKIPCP ani aby správcovská společnost v domovském členském státě SKIPCP vykonávala jakékoli činnosti nebo jimi v tomto státě někoho pověřila.

4.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP neudělí povolení SKIPCP, pokud

a)

tyto orgány konstatují, že investiční společnost nesplňuje podmínky stanovené v kapitole V, nebo

b)

správcovská společnost nemá povolení ke správě SKIPCP ve svém domovském členském státě.

Aniž je dotčen článek 29 odst. 2, správcovská společnost, nebo případně investiční společnost, obdrží do dvou měsíců po předložení úplné žádosti informaci o tom, zda bylo nebo nebylo povolení SKIPCP uděleno.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nepovolí SKIPCP, pokud ředitelé depozitáře nemají dostatečně dobrou pověst nebo nemají dostatečné zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který má být spravován. Za tímto účelem se jména ředitelů depozitáře, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělí příslušným orgánům.

„Řediteli“ se rozumějí osoby, které podle zákona nebo zakládacích dokumentů zastupují depozitáře nebo které skutečně určují směr činnosti depozitáře.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP nevydají povolení, pokud SKIPCP nemůže ze zákonných důvodů (například podle statutu fondu nebo zakládacích dokumentů) uvádět své podílové jednotky na trh ve svém domovském členském státě.

6.   Změna správcovské společnosti nebo depozitáře nebo změna statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti musí být schválena příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP.

7.   Členské státy zajistí snadnou dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech provádějících tuto směrnici ve vnitrostátním právu, které se týkají zřízení a fungování SKIPCP, a to prostřednictvím dálkového přístupu nebo elektronickými prostředky. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné alespoň v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, aby byly poskytovány jasným a jednoznačným způsobem a aby byly průběžně aktualizovány.

KAPITOLA III

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SPRÁVCOVSKÝCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

Článek 6

1.   Přístup k činnosti správcovských společností podléhá předchozímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti. Povolení vydané správcovské společnosti v souladu s touto směrnicí je platné pro všechny členské státy.

2.   Správcovská společnost nesmí vykonávat jiné činnosti než správu SKIPCP povolených podle této směrnice, s výjimkou další správy jiných subjektů kolektivního investování, na něž se tato směrnice nevztahuje a v souvislosti s nimiž podléhá správcovská společnost obezřetnostnímu dohledu, jejichž podílové jednotky však nemohou být podle této směrnice uváděny na trh v jiných členských státech.

Správa SKIPCP zahrnuje pro účely této směrnice funkce uvedené v příloze II.

3.   Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy vydat správcovské společnosti povolení k tomu, aby vedle správy SKIPCP poskytovala tyto služby:

a)

správu jednotlivých investičních portfolií, včetně portfolií penzijních fondů, s prostorem pro vlastní uvážení v rámci pověření od investorů, pokud taková portfolia zahrnují jeden nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2004/39/ES, a

b)

jako vedlejší služby

i)

investiční poradenství ohledně jednoho nebo více nástrojů vyjmenovaných v příloze I oddílu C směrnice 2004/39/ES,

ii)

úschovu a správu v souvislosti s podílovým jednotkami subjektů kolektivního investování.

Správcovským společnostem nesmí být v žádném případě podle této směrnice povoleno poskytovat pouze služby uvedené v tomto odstavci nebo poskytovat vedlejší služby bez povolení k poskytování služeb podle prvního pododstavce písm. a).

4.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 a články 12, 13 a 19 směrnice 2004/39/ES se použijí na poskytování služeb uvedených v odstavci 3 tohoto článku správcovskými společnostmi.

Článek 7

1.   Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátním právem, vydají příslušné orgány správcovské společnosti povolení, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

správcovská společnost má počáteční kapitál alespoň ve výši 125 000 EUR, přičemž se zohledňují následující skutečnosti:

i)

jestliže hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje 250 000 000 EUR, musí správcovská společnost zajistit dodatkový kapitál, který se rovná 0,02 % částky, o niž hodnota portfolií správcovské společnosti přesahuje částku 250 000 000 EUR; požadovaná celková výše počátečního kapitálu a dodatkového kapitálu však nesmí přesáhnout 10 000 000 EUR,

ii)

pro účely tohoto odstavce se za portfolia správcovské společnosti považují tato portfolia:

podílové fondy spravované správcovskou společností včetně portfolií, jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s výjimkou portfolií, která na základě pověření třetí osoby spravuje sama,

investiční společnosti, pro které je správcovská společnost ustanovenou správcovskou společností,

jiné subjekty kolektivního investování spravované správcovskou společností včetně portfolií, jejichž správou pověřila třetí osobu, avšak s výjimkou portfolií, která na základě pověření třetí osoby spravuje sama,

iii)

bez ohledu na výši těchto požadavků nesmí být kapitál správcovské společnosti nikdy nižší, než jak je stanoveno v článku 21 směrnice 2006/49/ES;

b)

osoby, které skutečně řídí činnost správcovské společnosti, mají dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem SKIPCP, který správcovská společnost spravuje; za tímto účelem musí být jména těchto osob, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti správcovské společnosti musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují;

c)

k žádosti o povolení je přiložen plán obchodních činností, který stanovuje alespoň organizační strukturu správcovské společnosti;

d)

jak správní ústředí, tak i sídlo správcovské společnosti se nacházejí ve stejném členském státě.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) mohou členské státy správcovským společnostem povolit, že nemusí zajistit až 50 % dodatkového kapitálu podle písm. a) bodu i), pokud mají k dispozici záruku ve stejné výši, kterou poskytla úvěrová instituce nebo pojišťovna, které mají své sídlo v členském státě nebo ve třetí zemi, pokud zde podléhají pravidlům obezřetnostního dohledu, jež příslušné orgány považují za rovnocenná s pravidly, která stanovuje právo Společenství.

2.   Pokud existují mezi správcovskou společností a jinými fyzickými či právnickými osobami úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění dohledu.

Příslušné orgány rovněž odmítnou vydat povolení, pokud právní a správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž má správcovská společnost úzké vazby, anebo potíže při jejich uplatňování brání účinnému provádění dohledu.

Příslušné orgány stanoví, aby jim správcovské společnosti poskytovaly údaje, jež vyžadují k průběžnému sledování plnění podmínek uvedených v tomto odstavci.

3.   Příslušné orgány sdělí žadateli do šesti měsíců od podání úplné žádosti, zda mu bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být odůvodněno.

4.   Správcovská společnost může zahájit činnost, jakmile získá povolení.

5.   Příslušné orgány mohou správcovské společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout povolení pouze v případě, kdy tato společnost

a)

nevyužije povolení do dvanácti měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo více než šest měsíců nevykonává činnost, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že povolení v takových případech zaniká;

b)

získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;

c)

nadále již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení vydáno;

d)

nadále již nesplňuje ustanovení směrnice 2006/49/ES, pokud se její povolení vztahuje i na správu portfolií na základě vlastní úvahy podle čl. 6 odst. 3 písm. a) této směrnice;

e)

závažným způsobem nebo systematicky porušila ustanovení přijatá podle této směrnice nebo

f)

nastane případ, pro který vnitrostátní právní předpisy stanovují odnětí povolení.

Článek 8

1.   Příslušné orgány nevydají povolení k zahájení činnosti správcovským společnostem, dokud nebudou informovány o totožnosti přímých či nepřímých akcionářů nebo společníků, kteří jako fyzické nebo právnické osoby mají ve správcovské společnosti kvalifikovanou účast, a o výši těchto účastí.

Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, pokud s přihlédnutím k potřebě zajistit řádné a obezřetné řízení správcovské společnosti nejsou přesvědčeny o vhodnosti akcionářů nebo společníků uvedených v prvním pododstavci.

2.   V případě poboček správcovských společností, které mají sídlo mimo území Společenství a zahajují činnost nebo ji již vykonávají, neuplatňují členské státy ustanovení, jejichž výsledkem je příznivější zacházení než zacházení s pobočkami správcovských společností, které mají sídlo v členských státech.

3.   Před vydáním povolení správcovské společnosti musí být konzultovány příslušné orgány jiného dotčeného členského státu, pokud je tato správcovská společnost jedním z těchto podniků nebo společností:

a)

dceřiným podnikem jiné správcovské společnosti, investičního podniku, úvěrové instituce nebo pojišťovny, které jsou povoleny v jiném členském státě;

b)

dceřiným podnikem mateřského podniku jiné správcovské společnosti, investičního podniku, úvěrové instituce nebo pojišťovny, které jsou povoleny v jiném členském státě, nebo

c)

společností kontrolovanou týmiž fyzickými nebo právnickými osobami jako jiná správcovská společnost, investiční podnik, úvěrová instituce nebo pojišťovna, které jsou povoleny v jiném členském státě.

ODDÍL 2

Vztahy se třetími zeměmi

Článek 9

1.   Vztahy se třetími zeměmi se řídí příslušnými pravidly, která jsou stanovena v článku 15 směrnice 2004/39/ES.

Pro účely této směrnice se výrazy „investiční podnik“ a „investiční podniky“ uvedenými v článku 15 směrnice 2004/39/ES rozumějí výrazy „správcovská společnost“ a „správcovské společnosti“; výrazem „poskytování investičních služeb“ uvedeným v čl. 15 odst. 1 směrnice 2004/39/ES se rozumí výraz „poskytování služeb“.

2.   Členské státy informují Komisi o všech obecných obtížích, kterým musí SKIPCP čelit při uvádění svých podílových jednotek na trh v třetí zemi.

ODDÍL 3

Podmínky provozování činnosti

Článek 10

1.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti požadují, aby správcovská společnost, které vydaly povolení, vždy splňovala podmínky stanovené v článku 6 a čl. 7 odst. 1 a 2.

Kapitál správcovské společnosti nesmí klesnout pod úroveň určenou v čl. 7 odst. 1 písm. a). Pokud se tak však stane, mohou příslušné orgány, pokud to okolnosti ospravedlňují, poskytnout takovým společnostem přesně vymezenou lhůtu, během níž mají svou situaci napravit anebo ukončit činnost.

2.   Za obezřetnostní dohled nad správcovskou společností odpovídají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti bez ohledu na to, zda tato správcovská společnost zřizuje pobočku nebo poskytuje služby v jiném členském státě, aniž jsou tím dotčena ta ustanovení této směrnice, která svěřují odpovědnost příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Článek 11

1.   Kvalifikované účasti ve správcovských společnostech se řídí pravidly, která jsou stanovena v článcích 10, 10a a 10b směrnice 2004/39/ES.

2.   Pro účely této směrnice se výrazy „investiční podnik“ a „investiční podniky“ uvedenými v článku 10 směrnice 2004/39/ES rozumějí výrazy „správcovská společnost“ a „správcovské společnosti“.

Článek 12

1.   Každý členský stát stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí správcovské společnosti povolené v daném členském státě v souvislosti se správou SKIPCP povolených podle této směrnice za všech okolností dodržovat.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti rovněž s ohledem na charakter SKIPCP řízeného správcovskou společností zejména vyžadují, aby každá taková společnost

a)

používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do finančních nástrojů s cílem investovat na vlastní účet, a které přinejmenším zajišťují, aby každá transakce, do níž je SKIPCP zapojen, mohla být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva SKIPCP spravovaná správcovskou společností byla investována v souladu se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy;

b)

byla strukturována a organizována tak, aby se minimalizovalo riziko střetu zájmů mezi společností a jejími klienty, mezi klienty společnosti navzájem, mezi jedním z jejích klientů a SKIPCP nebo mezi dvěma SKIPCP.

2.   Správcovská společnost, jejíž povolení se vztahuje rovněž na správu portfolií na základě volné úvahy podle čl. 6 odst. 3 písm. a):

a)

nesmí investovat celé portfolio investora nebo jeho část do podílových jednotek subjektu kolektivního investování, které spravuje, pokud k tomu klient předem nedal všeobecný souhlas;

b)

se řídí, pokud jde o služby podle čl. 6 odst. 3, ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (12).

3.   Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise do 1. července 2010 prováděcí opatření, jimiž stanoví postupy a opatření uvedené v odst. 1 druhém pododstavci písm. a), a požadavky na strukturu a organizaci, jimiž se zajistí minimalizace střetu zájmů v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem písm. b).

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 13

1.   Pokud právní předpisy domovského členského státu správcovské společnosti umožňují správcovským společnostem, aby s cílem zvýšit efektivnost své činnosti pověřily výkonem jedné nebo několika ze svých činností třetí osobu, musí být splněny všechny tyto podmínky:

a)

správcovská společnost musí příslušné orgány svého domovského členského státu náležitým způsobem informovat; příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti tyto informace neprodleně předají příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP;

b)

pověření nesmí mařit účinnost dohledu nad správcovskou společností, a zejména nesmí správcovské společnosti bránit v jednání a v řízení SKIPCP v zájmu jejích investorů;

c)

jestliže se pověření týká správy investic, mohou být jejím výkonem pověřeny pouze podniky, které jsou povoleny nebo zaregistrovány pro účely správy majetku a podléhají obezřetnostnímu dohledu; pověření musí být v souladu s kritérii rozložení investic, která správcovské společnosti pravidelně stanovují;

d)

pokud se pověření týká správy investic a je uděleno podnikům ze třetích zemí, musí být zajištěna spolupráce mezi příslušnými orgány dohledu;

e)

pověření ohledně základní funkce správy investic nesmí být uděleno depozitáři nebo jinému podniku, jejichž zájmy se mohou dostat do střetu se zájmy správcovské společnosti nebo podílníků;

f)

existují opatření umožňující osobám, které řídí činnost správcovské společnosti, kdykoli náležitě sledovat činnost podniku, jemuž bylo dáno pověření;

g)

pověření nesmí bránit osobám, které řídí činnost správcovské společnosti, aby kdykoli daly podniku, který byl pověřen určitými činnostmi, další pokyny a aby v zájmu investorů s okamžitou účinností pověření zrušily;

h)

s ohledem na povahu činností, které jsou přenášeny, musí být podnik, který má být pověřen výkonem určitých činností, kvalifikován a schopen provádět dotyčné činnosti;

i)

prospekty SKIPCP musí uvádět činnosti, jejichž přenesení na třetí osobu je v souladu s tímto článkem správcovské společnosti umožněno.

2.   Odpovědnost správcovské společnosti ani depozitáře není ovlivněna skutečností, že správcovská společnost pověřila jakoukoli činností třetí osoby. Správcovská společnost nesmí přenášet své činnosti v takovém rozsahu, aby se stala subjektem typu „poštovní schránka“.

Článek 14

1.   Každý členský stát stanoví pravidla jednání, která správcovské společnosti povolené v daném členském státě za všech okolností dodržují. Tato pravidla musí přinejmenším provádět zásady stanovené v tomto odstavci. Uvedené zásady zajišťují, aby správcovská společnost

a)

jednala čestně a spravedlivě při provozování svých obchodních činností v nejlepším zájmu SKIPCP, který spravuje, a v zájmu integrity trhu;

b)

jednala s patřičnou dovedností, péčí a opatrností v nejlepším zájmu SKIPCP, který či které spravuje, a v zájmu integrity trhu;

c)

měla a skutečně využívala prostředky a postupy, které jsou nezbytné pro řádný výkon obchodní činnosti;

d)

se snažila vyhnout střetům zájmů, a v případě, že se jim vyhnout nelze, aby zajistila, že SKIPCP, který spravuje, bude poskytnuto spravedlivé zacházení a

e)

dodržovala všechny předpisy vztahující se na provozování její obchodní činnosti v nejlepším zájmu svých investorů a integrity trhu.

2.   Aniž je dotčen článek 116, přijme Komise do 1. července 2010 prováděcí opatření, jimiž zajistí, aby správcovská společnost dodržovala povinnosti stanovené v odstavci 1, přičemž zejména

a)

stanoví příslušná kritéria pro čestné a spravedlivé jednání v nejlepším zájmu SKIPCP vyznačující se patřičnou dovedností, péčí a opatrností;

b)

stanoví zásady nezbytné k zajištění toho, že správcovské společnosti skutečně využijí prostředky a postupy, které jsou pro řádný výkon jejich obchodních činností nezbytné, a

c)

vymezí opatření, jejichž přijetí se od správcovských společností logicky očekává a jejichž účelem je rozpoznat střety zájmů, předcházet jim a řešit je nebo zveřejňovat, ale také stanovit příslušná kritéria, kterými se určí takové typy střetů zájmů, jejichž výskyt by mohl poškodit zájmy SKIPCP.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 15

Správcovské společnosti, nebo případně investiční společnosti, přijmou opatření v souladu s článkem 92 a stanoví vhodné postupy a opatření, jež zajistí řádné projednání stížností investora a odstranění veškerých omezení pro investory při uplatňování jejich práv v případě, že správcovská společnost získala povolení v jiném členském státě, než je domovský členský stát SKIPCP. Tato opatření musí investorům umožnit podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu.

Správcovské společnosti by měly rovněž stanovit vhodné postupy a opatření k podávání informací, které si vyžádá veřejnost nebo příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP.

ODDÍL 4

Svoboda usazování a volný pohyb služeb

Článek 16

1.   Členské státy zajistí, aby správcovská společnost povolená svým domovským členským státem mohla vykonávat svou činnost, pro kterou získala povolení, na jejich území buď zřízením pobočky, nebo v rámci volného pohybu služeb.

Pokud takto povolená správcovská společnost pouze navrhne uvést podílové jednotky SKIPCP, jež spravuje v souladu s přílohou II, na trh v jiném než domovském členském státě SKIPCP, aniž by zřídila pobočku nebo aniž by navrhla, že bude vykonávat další činnosti či služby, mělo by se toto uvedení na trh řídit pouze požadavky uvedenými v kapitole XI.

2.   Členské státy nesmějí zřízení pobočky nebo poskytování služeb podmiňovat žádnými požadavky na vydání povolení či požadavky na dotační kapitál ani jinými opatřeními s rovnocenným účinkem.

3.   Na základě splnění podmínek uvedených v tomto článku si SKIPCP může volně určovat správcovskou společnost nebo se nechat spravovat jakoukoli správcovskou společností povolenou v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP v souladu s příslušnými ustanoveními této směrnice v případě, že tato správcovská společnost dodržuje ustanovení

a)

článku 17 nebo článku 18 a

b)

článků 19 a 20.

Článek 17

1.   Kromě splnění podmínek podle článků 6 a 7 oznámí každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu za účelem provozování činností, pro něž získala povolení, tuto skutečnost příslušným orgánům svého domovského členského státu.

2.   Členské státy vyžadují, aby každá správcovská společnost, která má v úmyslu zřídit pobočku na území jiného členského státu, poskytla v oznámení podle odstavce 1 tyto údaje a dokumenty:

a)

členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost zřídit pobočku;

b)

plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a služby podle čl. 6 odst. 2 a 3 a organizační struktura pobočky, která obsahuje popis postupu pro řízení rizik stanoveného správcovskou společností. Dále obsahuje popis postupů a opatření přijatých podle článku 15;

c)

adresu v hostitelském členském státě správcovské společnosti, na které lze obdržet dokumentaci, a

d)

jména osob odpovědných za vedení pobočky.

3.   Pokud příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti nemají s přihlédnutím k plánované činnosti žádný důvod pochybovat o přiměřenosti řídící struktury nebo finanční situaci správcovské společnosti, sdělí tuto skutečnost do dvou měsíců ode dne, kdy obdrží veškeré údaje uvedené v odstavci 2, příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti a informují v tomto smyslu dotyčnou správcovskou společnost. Rovněž sdělí podrobnosti o případných systémech pro odškodnění určených na ochranu investorů.

Odmítnou-li příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti sdělit údaje uvedené v odstavci 2 příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti, zdůvodní své odmítnutí dotyčné správcovské společnosti do dvou měsíců ode dne, kdy obdržely veškeré údaje. V případě takového odmítnutí nebo neposkytnutí odpovědi se lze obracet na soudy v domovském členském státě správcovské společnosti.

Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti osvědčení o tom, že správcovské společnosti bylo uděleno povolení v souladu s ustanoveními této směrnice, a popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti, včetně podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

4.   Správcovská společnost, která vykonává činnosti prostřednictvím pobočky na území hostitelského členského státu, postupuje v souladu s pravidly hostitelského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.

5.   Příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti odpovídají za dohled nad dodržováním odstavce 4.

6.   Dříve než pobočka správcovské společnosti zahájí svou činnost, zajistí příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti do jednoho měsíce od obdržení údajů uvedených v odstavci 2 dohled nad tím, jak dodržuje správcovská společnost pravidla, za něž tyto orgány odpovídají.

7.   Po obdržení sdělení příslušných orgánů hostitelského členského státu správcovské společnosti nebo, nebylo-li takové sdělení obdrženo, po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 6 může být pobočka zřízena a může zahájit činnost.

8.   V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 2 písm. b), c) nebo d) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti nejméně jeden měsíc před uskutečněním této změny tak, aby příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti mohly o této změně rozhodnout podle odstavce 3 a příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti tak mohly rozhodnout podle odstavce 6.

9.   V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 3 prvního pododstavce uvědomí o této skutečnosti příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti aktualizují informace obsažené v osvědčení uvedeném v odst. 3 třetím pododstavci a informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Článek 18

1.   Každá správcovská společnost, která hodlá provozovat činnosti, pro které získala povolení, na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb poprvé, sdělí příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti tyto údaje:

a)

členský stát, na jehož území hodlá správcovská společnost působit, a

b)

plán obchodní činnosti, v němž jsou uvedeny předpokládané činnosti a služby podle čl. 6 odst. 2 a 3, který obsahuje popis postupu pro řízení rizik stanoveného správcovskou společností. Dále obsahuje popis postupů a opatření přijatých v souladu s článkem 15.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti předají údaje uvedené v odstavci 1 do jednoho měsíce od jejich obdržení příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti rovněž sdělí podrobnosti o případných systémech pro odškodnění určených na ochranu investorů.

Pokud má správcovská společnost v úmyslu vykonávat činnost kolektivní správy portfolií uvedenou v příloze II, příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti připojí k dokumentaci zaslané příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti osvědčení, že správcovská společnost byla povolena v souladu s ustanoveními této směrnice, popis oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti a podrobnosti ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Bez ohledu na články 20 a 93 může správcovská společnost poté zahájit činnost v hostitelském členském státě správcovské společnosti.

3.   Správcovská společnost, která vykonává činnosti v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu správcovské společnosti podle článku 14.

4.   V případě změny údajů sdělovaných podle odst. 1 písm. b) uvědomí správcovská společnost o této změně písemně příslušné orgány domovského i hostitelského členského státu správcovské společnosti před uskutečněním této změny. Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti aktualizují informace obsažené v osvědčení uvedeném v odstavci 2 a informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, jakmile dojde ke změně týkající se oblasti působnosti povolení správcovské společnosti nebo podrobností ohledně případných omezení, pokud jde o druhy SKIPCP, jež je správcovská společnost oprávněna spravovat.

Článek 19

1.   Správcovská společnost, která vykonává přeshraniční činnost kolektivní správy portfolií zřízením pobočky nebo v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu správcovské společnosti, která se týkají organizace správcovské společnosti, včetně pověřovacích opatření, postupů pro řízení rizik, pravidel obezřetnostního dohledu, postupů uvedených v článku 12 a požadavků na podávání zpráv správcovské společnosti. Tato pravidla nesmí být přísnější než pravidla vztahující se na správcovské společnosti, které své činnosti provozují pouze ve svém domovském členském státě.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za dohled nad dodržováním odstavce 1.

3.   Správcovská společnost, která vykonává přeshraniční činnost kolektivní správy portfolií zřízením pobočky nebo v rámci volného pohybu služeb, postupuje v souladu s pravidly domovského členského státu SKIPCP, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP a vztahují se na

a)

založení a povolení SKIPCP;

b)

emise a vyplácení podílových jednotek a akcií;

c)

investiční politiky a omezení investic, včetně výpočtu celkového rizika a pákového efektu;

d)

omezení týkající se výpůjček, půjček a nekrytých prodejů;

e)

oceňování aktiv a účetnictví SKIPCP;

f)

výpočet emisní ceny nebo ceny vyplacení, a na chyby ve výpočtu čistého obchodního jmění a související odškodnění investorů;

g)

rozdělení nebo zpětnou investici výnosů;

h)

požadavky na zveřejňování a na podávání zpráv SKIPCP, včetně prospektů, klíčových informací pro investory a pravidelných zpráv;

i)

opatření týkající se uvádění na trh;

j)

vztahy s podílníky;

k)

fúze a restrukturalizace SKIPCP;

l)

rušení a likvidaci SKIPCP;

m)

případně na obsah registru podílníků;

n)

poplatky za udělení licence a za dohled týkající se SKIPCP a

o)

uplatnění hlasovacích práv podílníků a dalších jejich práv v souvislosti s písmeny a) až m).

4.   Správcovská společnost plní povinnosti stanovené ve statutu fondu nebo zakládacích dokumentech a povinnosti stanovené v prospektu, jež jsou v souladu s příslušnými právními předpisy, jak je uvedeno v odstavcích 1 a 3.

5.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP jsou odpovědné za dohled nad dodržováním odstavců 3 a 4.

6.   Správcovská společnost rozhoduje o přijetí a provádění opatření a organizačních rozhodnutí, která jsou nezbytná k zajištění souladu s pravidly, která se týkají zřízení a fungování SKIPCP, s povinnostmi stanovenými ve statutu fondu nebo v zakládacích dokumentech a povinnostmi stanovenými v prospektu, a za tato opatření a rozhodnutí nese odpovědnost.

7.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti odpovídají za dohled nad přiměřeností těchto opatření a nad organizací správcovské společnosti, aby tak správcovská společnost byla schopna plnit povinnosti a dodržovat pravidla týkající se zřízení a fungování všech SKIPCP, které spravuje.

8.   Nestanoví-li tato směrnice výslovně jinak, zajistí členské státy, aby jakákoli správcovská společnost povolená v členském státě nepodléhala žádným dalším požadavkům stanoveným v domovském členském státě SKIPCP, pokud jde o skutečnosti, na které se vztahuje tato směrnice.

Článek 20

1.   Aniž je dotčen článek 5, správcovská společnost, která žádá o správu SKIPCP usazeného v jiném členském státě, poskytne příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP následující dokumentaci:

a)

písemnou smlouvu s depozitářem podle článků 23 a 33 a

b)

informace o pověřovacích opatřeních v případě činnosti správy investic a administrativních činností uvedených v příloze II.

Jestliže správcovská společnost již v domovském členském státě SKIPCP spravuje stejný druh SKIPCP, postačí odkaz na již poskytnutou dokumentaci.

2.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou v míře nezbytné pro zajištění dodržování pravidel, za něž jsou odpovědné, vyžadovat od příslušných orgánů domovského členského státu správcovské společnosti vysvětlení a informace týkající se dokumentů uvedených v odstavci 1, a na základě osvědčení uvedeného v článcích 17 a 18, také informaci o tom, zda druh SKIPCP, pro který je povolení žádáno, spadá do oblasti působnosti povolení uděleného správcovské společnosti. V takovém případě vydají příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti své stanovisko do deseti pracovních dnů od obdržení první žádosti.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou zamítnout žádost správcovské společnosti pouze v případě, že

a)

správcovská společnost nedodržuje pravidla, která se na ni podle článku 19 vztahují;

b)

správcovská společnost nezískala povolení příslušných orgánů svého domovského státu ke správě takového typu SKIPCP, pro který se žádá o povolení, nebo

c)

správcovská společnost neposkytla dokumentaci uvedenou v odstavci 1.

Dříve než žádost odmítnou, konzultují příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti.

4.   Správcovská společnost oznámí příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP každé následné podstatné změny v dokumentaci uvedené v odstavci 1.

Článek 21

1.   Hostitelský členský stát správcovské společnosti může pro statistické účely vyžadovat od všech správcovských společností s pobočkami na svém území, aby o své činnosti vykonávané v tomto hostitelském členském státě podávaly příslušným orgánům tohoto hostitelského členského státu pravidelně zprávy.

2.   Hostitelský členský stát správcovské společnosti může od správcovských společností provozujících činnost na jeho území v rámci volného pohybu služeb nebo zřízením pobočky vyžadovat, aby rovněž poskytovaly údaje nezbytné ke kontrole dodržování pravidel v rámci odpovědnosti hostitelského členského státu správcovské společnosti, která se na ně vztahují.

Tyto požadavky nesmí být přísnější než ty, které tentýž členský stát ukládá správcovským společnostem povoleným v daném členském státě při kontrole dodržování stejných norem.

Správcovské společnosti zajistí, aby postupy a opatření uvedené v článku 15 umožňovaly příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP získávat informace uvedené v tomto odstavci přímo od správcovské společnosti.

3.   Pokud příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti shledají, že správcovská společnost, která má pobočku nebo poskytuje služby na jeho území, porušuje některá z pravidel, která se na ni vztahují, vyžadují tyto orgány, aby dotčená správcovská společnost toto porušování ukončila, a informují příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti.

4.   Pokud dotčená správcovská společnost odmítne poskytnout hostitelskému členskému státu správcovské společnosti informace, které má poskytnout, nebo neučiní nezbytné kroky k ukončení porušování uvedeného v odstavci 3, sdělí tuto skutečnost příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti. Příslušné orgány domovského státu správcovské společnosti učiní při nejbližší příležitosti veškerá vhodná opatření, aby zajistily, že dotčená správcovská společnost bude poskytovat informace požadované hostitelským členským státem správcovské společnosti podle odstavce 2 nebo uvedené porušování ukončí. Povaha těchto opatření bude oznámena příslušným orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti.

5.   Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu správcovské společnosti nebo proto, že se tato opatření ukážou v daném členském státě jako nedostatečná nebo neproveditelná, správcovská společnost i nadále odmítá poskytovat informace požadované hostitelským členským státem správcovské společnosti podle odstavce 2 nebo nadále porušuje právní nebo správní předpisy uvedené v tomtéž odstavci, platné v hostitelském členském státě správcovské společnosti, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti poté, co informují příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti, přijmout příslušná opatření k zabránění dalšímu porušování nebo k postižení dalšího porušování, včetně podle článků 98 a 99, a pokud je to nutné, k zabránění správcovské společnosti uskutečnit další transakce na svém území. Členské státy zajistí, aby na jejich území mohly být správcovským společnostem doručeny právní dokumenty nezbytné k těmto opatřením. Pokud je službou poskytovanou v hostitelském členském státě správcovské společnosti správa SKIPCP, může hostitelský členský stát správcovské společnosti požadovat, aby správcovská společnost od správy tohoto SKIPCP odstoupila.

6.   Každé opatření přijaté podle odstavců 4 nebo 5, jež zahrnuje opatření či sankce, musí být řádně odůvodněno a oznámeno dané správcovské společnosti. Proti každému takovému opatření se lze obracet na soud v členském státě, který opatření přijal.

7.   V naléhavých případech mohou příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti před zahájením postupu podle odstavců 3, 4 nebo 5 učinit předběžná opatření nezbytná k ochraně zájmů investorů a dalších osob, kterým jsou služby poskytovány. Komise a příslušné orgány ostatních dotčených členských států jsou o těchto opatřeních co nejdříve informovány.

Po konzultaci příslušných orgánů dotčených členských států může Komise rozhodnout, že daný členský stát musí tato opatření změnit nebo zrušit.

8.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti konzultují příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předtím, než správcovské společnosti odejmou povolení. V takových případech přijmou příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP příslušná opatření, aby ochránily zájmy investorů. Tato opatření mohou zahrnovat rozhodnutí, která zabrání dotčené správcovské společnosti v uskutečnění dalších transakcí na jeho území.

Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.

9.   Členské státy informují Komisi o počtu a druhu případů, v nichž neudělily povolení podle článku 17 nebo zamítly žádost podle článku 20, a o opatřeních přijatých v souladu s odstavcem 5 tohoto článku.

Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.

KAPITOLA IV

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE DEPOZITÁŘŮ

Článek 22

1.   Aktiva podílového fondu musí být svěřena depozitáři za účelem úschovy.

2.   Na odpovědnost depozitáře podle článku 24 nemá vliv skutečnost, že všechna nebo některá aktiva svěří do úschovy třetí straně.

3.   Depozitář

a)

zajišťuje, aby prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových jednotek byly prováděny jménem podílového fondu nebo správcovské společnosti v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu;

b)

zajišťuje, aby hodnota podílových jednotek byla vypočítávána v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu;

c)

plní pokyny správcovské společnosti, pokud nejsou v rozporu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy nebo statutem fondu;

d)

zajišťuje, aby u operací zahrnujících aktiva fondu byla protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách;

e)

zajišťuje, aby byl příjem fondu využit v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy a statutem fondu.

Článek 23

1.   Depozitář musí mít sídlo v domovském členském státě SKIPCP nebo v něm musí být usazen.

2.   Depozitářem smí být jen instituce, která podléhá obezřetnostní správě a průběžnému dohledu. Musí rovněž poskytovat dostatečné finanční a odborné záruky pro to, aby mohla náležitě vykonávat činnost depozitáře a plnit závazky, které z toho vyplývají.

3.   Členské státy určí kategorie institucí uvedených v odstavci 2, které jsou způsobilé být depozitářem.

4.   Depozitář umožní příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, aby na vyžádání obdržely veškeré informace, které depozitář získal při plnění svých úkolů a jež jsou nezbytné k tomu, aby příslušné orgány dohlížely na dodržování této směrnice ze strany SKIPCP.

5.   Jestliže domovský členský stát správcovské společnosti není domovským členským státem SKIPCP, depozitář uzavře písemnou smlouvu se správcovskou společností o předávání informací, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohl depozitář vykonávat všechny funkce stanovené v článku 22 a dalších právních předpisech, nařízeních a správních ustanoveních, které se týkají depozitářů v domovském členském státě SKIPCP.

6.   Komise může přijmout prováděcí opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usazenou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat depozitář a správcovská společnost v souladu s odstavcem 5.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 24

Depozitář je, v souladu s vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu SKIPCP, odpovědný správcovské společnosti a podílníkům za veškerou újmu utrpěnou v důsledku jeho neodůvodnitelného neplnění nebo nesprávného plnění svých povinností.

Odpovědnost vůči podílníkům může být přímá, nebo nepřímá prostřednictvím správcovské společnosti, podle právní povahy vztahů mezi depozitářem, správcovskou společností a podílníky.

Článek 25

1.   Žádná společnost nesmí působit jako správcovská společnost a zároveň jako depozitář.

2.   Při výkonu svých úkolů jednají správcovská společnost a depozitář nezávisle a výhradně v zájmu podílníků.

Článek 26

Podmínky pro změnu správcovské společnosti a depozitáře a pravidla pro zajištění ochrany podílníků v případě změny stanoví zákon nebo statut fondu.

KAPITOLA V

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍCH SPOLEČNOSTÍ

ODDÍL 1

Podmínky přístupu k činnosti

Článek 27

Přístup k činnosti investiční společnosti podléhá předchozímu úřednímu povolení, které vydávají příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti.

Členské státy stanoví právní formu, kterou investiční společnost musí mít.

Investiční společnost musí mít sídlo v domovském členském státě investiční společnosti.

Článek 28

Investiční společnost smí vykonávat výhradně činnosti uvedené v čl. 1 odst. 2.

Článek 29

1.   Aniž jsou dotčeny ostatní obecně závazné podmínky stanovené vnitrostátními právními předpisy, vydají příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti povolení investiční společnosti, pouze pokud stanovila správcovskou společnost nebo pokud má dostatečný počáteční kapitál alespoň ve výši 300 000 EUR.

Kromě toho, pokud investiční společnost nestanovila správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, uplatní se tyto podmínky:

a)

povolení se nevydá, pokud k žádosti o povolení není přiložen plán obchodních činností, který přinejmenším stanoví organizační strukturu investiční společnosti;

b)

ředitelé investiční společnosti musí mít dostatečně dobrou pověst a postačující zkušenosti i v souvislosti s typem činnosti, kterou investiční společnost vykonává; za tímto účelem musí být jména ředitelů, jakož i všech osob, které je ve funkci nahradí, neprodleně sdělena příslušným orgánům; o řízení činnosti investiční společnosti musí rozhodovat alespoň dvě osoby, které takové podmínky splňují; řediteli se rozumějí osoby, které na základě zákona nebo zakládacích dokumentů investiční společnost zastupují nebo které skutečně určují směr činnosti společnosti;

c)

jestliže mezi investiční společností a jinými fyzickými či právnickými osobami existují úzké vazby, vydají příslušné orgány povolení pouze tehdy, pokud jim tyto úzké vazby nebudou bránit v účinném provádění dohledu.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti rovněž odmítnou vydat povolení, pokud právní a správní předpisy třetí země, jimiž se řídí jedna nebo více fyzických či právnických osob, s nimiž má investiční společnost úzké vazby, anebo potíže při jejich uplatňování brání účinnému provádění dohledu.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti stanoví, aby jim investiční společnosti poskytovaly údaje, jež potřebují.

2.   V případě, že investiční společnost nestanovila správcovskou společnost, je investiční společnosti do šesti měsíců od podání úplné žádosti sděleno, zda bylo povolení vydáno. Zamítnutí žádosti musí být zdůvodněno.

3.   Investiční společnost může zahájit činnost, jakmile získá povolení.

4.   Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti mohou investiční společnosti, na kterou se tato směrnice vztahuje, odejmout povolení pouze v případě, kdy tato společnost

a)

nevyužije povolení do dvanácti měsíců, výslovně se povolení vzdá nebo více než šest měsíců nevykonává činnost, na niž se tato směrnice vztahuje, pokud dotyčný členský stát nestanoví, že povolení v takových případech zaniká;

b)

získala povolení na základě nepravdivého prohlášení nebo pomocí jakýchkoli jiných protiprávních prostředků;

c)

nadále již nesplňuje podmínky, za nichž bylo povolení vydáno;

d)

závažným způsobem nebo systematicky porušila ustanovení přijatá podle této směrnice nebo

e)

nastane případ, pro který vnitrostátní právní předpisy stanovují odnětí povolení.

ODDÍL 2

Podmínky provozování činnosti

Článek 30

Na investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, se obdobně použijí články 13 a 14.

Pro účely článků uvedených v prvním pododstavci se výrazem „správcovská společnost“ rozumí výraz „investiční společnost“.

Investiční společnosti mohou spravovat pouze aktiva svého vlastního portfolia a za žádných okolností nesmějí přijímat pověření ke správě aktiv pro třetí strany.

Článek 31

Každý domovský členský stát investiční společnosti stanoví pravidla obezřetnostního dohledu, která musí investiční společnosti, které nestanovily správcovskou společnost povolenou podle této směrnice, za všech okolností dodržovat.

Příslušné orgány domovského členského státu investiční společnosti, rovněž s ohledem na charakter investiční společnosti, zejména stanoví, aby taková společnost používala řádné administrativní a účetní postupy a kontrolní a ochranná opatření při elektronickém zpracovávání dat, jakož i příslušné mechanismy vnitřní kontroly, mezi něž patří zejména pravidla pro osobní transakce prováděné jejími zaměstnanci a pro držení nebo správu investic do finančních nástrojů s cílem investovat kapitál, a které přinejmenším zajišťují, aby každá transakce, do níž je společnost zapojena, mohla být rekonstruována podle svého původu, podle zúčastněných stran, povahy a doby a místa, kdy a kde byla uskutečněna, a aby aktiva investiční společnosti byla investována v souladu se zakládacími dokumenty a platnými právními předpisy.

ODDÍL 3

Povinnosti týkající se depozitářů

Článek 32

1.   Aktiva investiční společnosti jsou svěřena depozitáři za účelem úschovy.

2.   Na odpovědnost depozitáře podle článku 34 nemá vliv skutečnost, že depozitář svěří všechna nebo některá aktiva do úschovy třetí straně.

3.   Depozitář zajišťuje:

a)

aby prodej, emise, odkup, vyplacení a zrušení podílových jednotek byly prováděny investiční společností nebo jejím jménem v souladu se zákonem a zakládacími dokumenty investiční společnosti;

b)

aby u operací zahrnujících aktiva investiční společnosti byla protiplnění poskytována v obvyklých lhůtách a

c)

aby byl příjem investiční společnosti využit v souladu se zákonem a zakládacími dokumenty společnosti.

4.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a uvádějí své podílové jednotky na trh výhradně prostřednictvím jedné nebo více burz, kde jsou jejich podílové jednotky kotovány, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice.

Na tyto investiční společnosti se nevztahují články 76, 84 a 85. Pravidla pro oceňování aktiv takových investičních společností však stanoví příslušné vnitrostátní právní předpisy nebo zakládací dokumenty.

5.   Domovský členský stát investiční společnosti může rozhodnout, že investiční společnosti, které jsou usazeny na jeho území a uvádějí alespoň 80 % svých podílových jednotek na trh prostřednictvím jedné nebo více burz uvedených v jejich zakládacích dokumentech, nejsou povinny mít depozitáře ve smyslu této směrnice, jsou-li jejich podílové jednotky přijaty ke kotování na burzách členských států, na jejichž území jsou tyto podílové jednotky uváděny na trh, a uskutečňují-li se jakékoli mimoburzovní operace investiční společnosti pouze za ceny uvedené na burze.

Zakládací dokumenty investiční společnosti určí burzu cenných papírů v zemi, v níž jsou podílové jednotky uváděny na trh, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací investiční společnosti.

Členský stát využije zvláštní ustanovení prvního pododstavce pouze tehdy, má-li za to, že podílníci mají ochranu rovnocennou ochraně, kterou mají podílníci SKIPCP s depozitáři ve smyslu této směrnice.

Investiční společnosti uvedené v tomto odstavci a odstavci 4 zejména:

a)

nestanoví-li tak vnitrostátní právo, stanoví ve svých zakládacích dokumentech metody výpočtu čisté hodnoty aktiv připadajících na jejich podílovou jednotku;

b)

intervenují na trhu s cílem zabránit tomu, aby se hodnota jejich podílových jednotek na burze lišila více než o 5 % od jejich čistých hodnot aktiv;

c)

stanoví čistou hodnotu aktiv připadajících na jejich podílovou jednotku, informují o ní příslušné orgány alespoň dvakrát týdně a zveřejňují ji dvakrát měsíčně.

Alespoň dvakrát měsíčně ověří nezávislý auditor, že výpočet hodnoty podílových jednotek je prováděn v souladu se zákonem a zakládacími dokumenty investiční společnosti.

Při této příležitosti ověří, že aktiva investiční společnosti byla investována v souladu s pravidly stanovenými zákonem a zakládacími dokumenty investiční společnosti.

6.   Členské státy sdělí Komisi totožnost investičních společností, na které se vztahují zvláštní ustanovení odstavců 4 a 5.

Článek 33

1.   Depozitář musí mít sídlo ve stejném členském státě jako investiční společnost nebo v něm musí být usazen.

2.   Depozitářem smí být jen instituce, která podléhá obezřetnostní správě a průběžnému dohledu.

3.   Členské státy určí kategorie institucí uvedených v odstavci 2, které jsou způsobilé být depozitářem.

4.   Depozitář umožní příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, aby na vyžádání obdržely veškeré informace, které depozitář získal při plnění svých úkolů a jež jsou nezbytné k tomu, aby příslušné orgány dohlížely na dodržování této směrnice ze strany SKIPCP.

5.   Jestliže domovský členský stát správcovské společnosti není domovským členským státem SKIPCP, depozitář uzavře písemnou smlouvu se správcovskou společností o předávání informací, jež jsou nezbytné k tomu, aby mohl depozitář vykonávat všechny funkce stanovené v článku 32 a dalších právních předpisech, nařízeních a správních ustanoveních, které se týkají depozitářů v domovském členském státě SKIPCP.

6.   Komise může přijmout prováděcí opatření týkající se opatření, která má přijmout depozitář za účelem plnění svých povinností, pokud jde o SKIPCP spravovaný správcovskou společností usazenou v jiném členském státě, včetně podrobností, které je nutné zahrnout do standardní smlouvy, již má používat depozitář a správcovská společnost v souladu s odstavcem 5.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 34

Depozitář je, v souladu s vnitrostátními právními předpisy domovského členského státu investiční společnosti, odpovědný investiční společnosti a podílníkům za veškerou újmu utrpěnou v důsledku jeho neodůvodnitelného neplnění nebo nesprávného plnění svých povinností.

Článek 35

1.   Žádná společnost nesmí působit jako investiční společnost a zároveň jako depozitář.

2.   Při výkonu svých úkolů jedná depozitář výhradně v zájmu podílníků.

Článek 36

Podmínky pro změnu depozitáře a pravidla pro zajištění ochrany podílníků v případě změny stanoví zákon nebo zakládací dokumenty společnosti.

KAPITOLA VI

FÚZE SKIPCP

ODDÍL 1

Zásady, povolení a schválení

Článek 37

Pro účely této kapitoly se výrazem „SKIPCP“ rozumí také podfondy SKIPCP.

Článek 38

1.   Za podmínek vymezených v této kapitole a bez ohledu na způsob zřízení SKIPCP stanovený v čl. 1 odst. 3 umožní členské státy přeshraniční a vnitrostátní fúze, jak jsou stanoveny v čl. 2 odst. 1 písm. q) a r), v souladu s jednou či více formami fúze uvedenými v čl. 2 odst. 1 písm. p).

2.   Formy fúze používané pro přeshraniční fúze, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 písm. q), musí být upraveny právními předpisy domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.

Formy fúze použité pro vnitrostátní fúze, jak jsou vymezeny v čl. 2 odst. 1 písm. r), musí být upraveny právními předpisy členského státu, v kterém jsou dotčené SKIPCP usazeny.

Článek 39

1.   Fúze podléhají předchozímu povolení příslušných orgánů domovského členského státu zanikajícího SKIPCP.

2.   Zanikající SKIPCP poskytne příslušným orgánům svého domovského členského státu níže uvedené informace:

a)

společný návrh podmínek fúze řádně schválený zanikajícím i nástupnickým SKIPCP;

b)

aktuální znění prospektu a klíčových informací pro investory nástupnického SKIPCP podle článku 78, je-li usazen v jiném členském státě;

c)

prohlášení každého z depozitářů zanikajícího a nástupnického SKIPCP, že v souladu s článkem 41 ověřili soulad údajů stanovených v čl. 40 odst. 1 písm. a), f) a g) s požadavky této směrnice a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů jejich SKIPCP, a

d)

informace o navrhované fúzi, které hodlá zanikající a nástupnický SKIPCP poskytnout svým příslušným podílníkům.

Tyto informace jsou poskytovány tak, aby je příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího i nástupnického SKIPCP mohly číst v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků tohoto členského státu nebo těchto členských států nebo v jazyce odsouhlaseném příslušnými orgány.

3.   Jakmile je dokumentace úplná, příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP bezodkladně předají kopie informací uvedených v odstavci 2 příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického SKIPCP. Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a nástupnického SKIPCP posoudí možný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího i nástupnického SKIPCP a zhodnotí, zda jsou podílníkům poskytnuty dostatečné informace.

Považují-li to příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP za nezbytné, mohou písemně požadovat objasnění informací pro podílníky zanikajícího SKIPCP.

Pokud to příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP považují za nezbytné, mohou nejpozději do patnácti pracovních dnů po obdržení kopií úplných informací uvedených v odstavci 2 písemně požadovat, aby nástupnický SKIPCP upravil informace poskytnuté jeho podílníkům.

V takovém případě zašlou příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP informaci o své nespokojenosti příslušným orgánům domovského členského státu zanikajícího SKIPCP. Do dvaceti pracovních dnů od oznámení upravených informací, které mají být poskytnuty podílníkům nástupnického SKIPCP, informují příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP, zda jsou s těmito informacemi spokojeny.

4.   Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP povolí navrhovanou fúzi, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

navrhovaná fúze vyhovuje všem požadavkům článků 39 až 42;

b)

nástupnický SKIPCP byl podle článku 93 oznámen k uvedení svých podílových jednotek na trh ve všech členských státech, v nichž bylo zanikajícímu SKIPCP buď uděleno povolení, nebo v nichž byl SKIPCP oznámen podle článku 93 k uvádění svých podílových jednotek na trh, a

c)

příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího a nástupnického SKIPCP považují informace navržené k poskytnutí podílníkům za dostatečné, nebo příslušné orgány domovského členského státu nástupnického SKIPCP neprojevily žádnou známku nespokojenosti podle odst. 3 čtvrtého pododstavce.

5.   Pokud se příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP domnívají, že dokumentace není úplná, požadují dodatečné informace nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení informací uvedených v odstavci 2.

Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP oznámí zanikajícímu SKIPCP nejpozději do dvaceti pracovních dnů od obdržení úplných informací uvedených v odstavci 2, zda byla fúze povolena či nikoliv.

Příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP své rozhodnutí oznámí rovněž příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického SKIPCP.

6.   Členské státy mohou v souladu s čl. 57 odst. 1 druhým pododstavcem povolit nástupnickým SKIPCP výjimku z článků 52 až 55.

Článek 40

1.   Členské státy požadují, aby zanikající a nástupnické SKIPCP vypracovaly společný návrh podmínek fúze.

Společný návrh podmínek fúze stanoví tyto údaje:

a)

určení formy fúze a dotyčných SKIPCP;

b)

okolnosti a důvody navrhované fúze;

c)

očekávaný dopad navrhované fúze na podílníky zanikajícího i nástupnického SKIPCP;

d)

přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k datu pro výpočet směnného poměru, jak je uvedeno v čl. 47 odst. 1;

e)

metodu výpočtu směnného poměru;

f)

plánované datum účinnosti fúze;

g)

pravidla pro přenos aktiv a směnu jednotek a

h)

v případě fúze podle čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu ii) nebo případně podle čl. 2 odst. 1 písm. p) bodu iii) statut fondu nebo zakládací dokumenty nově zřízeného nástupnického SKIPCP.

Příslušné orgány nesmí požadovat, aby do společného návrhu podmínek fúze byly začleněny jakékoli dodatečné informace.

2.   Společný návrh podmínek fúze může obsahovat další údaje na základě rozhodnutí zanikajícího a nástupnického SKIPCP.

ODDÍL 2

Kontrola třetími osobami, informace pro podílníky a další práva podílníků

Článek 41

Členské státy požadují, aby depozitáři zanikajícího a nástupnického SKIPCP ověřili soulad údajů stanovených v čl. 40 odst. 1 písm. a), f) a g) s požadavky této směrnice a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů svých SKIPCP.

Článek 42

1.   Právní předpisy domovských členských států zanikajících SKIPCP pověří buď depozitáře, nebo nezávislého auditora schváleného v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek (13), aby ověřil

a)

přijatá kritéria pro ocenění aktiv a případně pasiv k datu pro výpočet směnného poměru podle čl. 47 odst. 1;

b)

případně platby v hotovosti za jednu podílovou jednotku;

c)

metodu výpočtu směnného poměru a rovněž aktuálního směnného poměru stanoveného k datu pro výpočet tohoto poměru uvedenému v čl. 47 odst. 1.

2.   Pro účely odstavce 1 se auditoři provádějící povinný audit zanikajícího SKIPCP a auditoři provádějící povinný audit nástupnického SKIPCP považují za nezávislé auditory.

3.   Kopie zpráv nezávislého auditora či případně depozitáře musí být bezplatně na žádost poskytnuta podílníkům zanikajícího SKIPCP i nástupnického SKIPCP a jejich příslušným orgánům.

Článek 43

1.   Členské státy požadují, aby zanikající a nástupnický SKIPCP poskytl svým příslušným podílníkům náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby mohli informovaně posoudit dopad návrhu na svou investici.

2.   Podílníci zanikajícího i nástupnického SKIPCP obdrží tyto informace poté, co příslušné orgány domovského členského státu zanikajícího SKIPCP navrhovanou fúzi podle článku 39 povolí.

Informace budou poskytnuty nejméně 30 dní před posledním dnem pro uplatnění práva na bezplatný odkup nebo vyplacení nebo, je-li to umožněno, na jejich výměnu, podle čl. 45 odst. 1.

3.   Informace poskytnuté podílníkům zanikajícího a nástupnického SKIPCP obsahují náležité a přesné informace o navrhované fúzi, aby mohli podílníci na základě těchto informací posoudit možný dopad fúze na svou investici a uplatnit svá práva podle článků 44 a 45.

Informace zahrnují

a)

okolnosti a důvody navrhované fúze;

b)

možný dopad navrhované fúze na podílníky, mimo jiné informace o případných podstatných rozdílech v investiční politice a strategii, nákladech, očekávaném výsledku, pravidelném podávání zpráv, možném zeslabení výkonnosti investice, a případně výrazné upozornění pro investory o možném dopadu fúze na jejich daňovou úpravu;

c)

zvláštní práva podílníků v souvislosti s navrhovanou fúzí, mimo jiné právo na dodatečné informace, právo obdržet na žádost kopii zprávy nezávislého auditora nebo depozitáře a právo podat žádost o odkup nebo vyplacení či případně přeměnu podílových jednotek bez poplatku v souladu s čl. 45 odst. 1 včetně lhůty pro uplatnění tohoto práva;

d)

příslušné procesní otázky a plánované datum účinnosti fúze;

e)

kopie klíčových informací pro investory, uvedených v článku 78, týkajících se nástupnického SKIPCP.

4.   Jestliže byl zanikající nebo nástupnický SKIPCP oznámen podle článku 93, poskytují se informace uvedené v odstavci 3 v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu příslušného SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány. Překlad zajistí SKIPCP, který má poskytnout informace. Překlad musí věrně zachycovat obsah originálu.

5.   Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví podrobný obsah, formu a způsob poskytnutí informací uvedených v odstavcích 1 a 3.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 44

Pokud vnitrostátní právní předpisy členských států vyžadují schvalování fúzí mezi SKIPCP podílníky, zajistí členské státy, aby k takovému schválení nebylo třeba více než 75 % hlasů skutečně odevzdaných podílníky přítomnými nebo zastoupenými na shromáždění podílníků.

Prvním pododstavcem není dotčeno kvorum stanovené vnitrostátními právními předpisy. Členské státy nesmí stanovit, pokud jde o přítomnost, přísnější kvorum pro přeshraniční fúze než pro vnitrostátní fúze ani přísnější kvorum pro fúze SKIPCP než pro fúze korporací.

Článek 45

1.   Právní předpisy členských států stanoví, že podílníci zanikajícího i nástupnického SKIPCP mají bez jakéhokoli poplatku, kromě poplatku, který si ponechává SKIPCP ke krytí nákladů snížení míry investic, právo na odkup nebo výplatu podílových jednotek, případně jejich přeměnu na podílové jednotky jiného SKIPCP s podobnými investičními politikami a spravovaného toutéž správcovskou společností nebo jakoukoli jinou společností, s níž je správcovská společnost spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo přímé či nepřímé kvalifikované účasti. Toto právo lze uplatnit od okamžiku, kdy byli podílníci zanikajícího nebo nástupnického SKIPCP informováni o chystané přeměně podle článku 43, a lze ho uplatnit nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy se vypočítává směnný poměr podle čl. 47 odst. 1

2.   Aniž je dotčen odstavec 1 a odchylně od čl. 84 odst. 1 mohou členské státy v případě fúzí mezi SKIPCP povolit příslušným orgánům, aby požadovaly nebo povolily dočasné pozastavení upisování, odkupu nebo výplaty podílových jednotek, je-li takové pozastavení odůvodněno ochranou podílníků.

ODDÍL 3

Náklady a nabytí účinnosti

Článek 46

S výjimkou případů, kdy si SKIPCP nestanovily vlastní správcovskou společnost, členské státy zajistí, aby náklady na právní a poradenské služby a administrativní náklady spojené s přípravou a provedením fúze nebyly účtovány na vrub zanikajícího ani nástupnického SKIPCP ani žádného jejich podílníka.

Článek 47

1.   U vnitrostátních fúzí stanoví právní předpisy členských států datum, ke kterému fúze nabývá účinnosti, a rovněž datum rozhodné pro výpočet směnného poměru pro výměnu podílových jednotek zanikajícího SKIPCP za podílové jednotky nástupnického SKIPCP, a případně pro určení příslušné čisté hodnoty aktiv pro platby v hotovosti.

U přeshraničních fúzí stanoví tato data právní předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP. Členské státy zajistí, že tato data budou případně stanovena poté, co fúzi schválí podílníci nástupnického SKIPCP nebo zanikajícího SKIPCP.

2.   Nabytí účinnosti fúze se zveřejní všemi vhodnými prostředky způsobem předepsaným právními předpisy domovského členského státu nástupnického SKIPCP a oznámí se příslušným orgánům domovského členského státu nástupnického i zanikajícího SKIPCP.

3.   Fúzi, která nabyla účinnosti podle odstavce 1, nelze prohlásit na neplatnou.

Článek 48

1.   Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem i) má tyto důsledky:

a)

všechna aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b)

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nástupnického SKIPCP a mají případně nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv jejich podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP a

c)

zanikající SKIPCP přestává existovat nabytím účinnosti fúze.

2.   Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem ii) má tyto důsledky:

a)

všechna aktiva a pasiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nově zřízený nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b)

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nově zřízeného nástupnického SKIPCP a mají případně nárok na platbu v hotovosti nepřevyšující 10 % čisté hodnoty aktiv jejich podílových jednotek v zanikajícím SKIPCP;

c)

zanikající SKIPCP přestává existovat nabytím účinnosti fúze.

3.   Fúze provedená v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. p) bodem iii) má tyto důsledky:

a)

veškerá čistá aktiva zanikajícího SKIPCP jsou převedena na nástupnický SKIPCP nebo případně na depozitáře nástupnického SKIPCP;

b)

podílníci zanikajícího SKIPCP se stávají podílníky nástupnického SKIPCP a

c)

zanikající SKIPCP existuje do okamžiku vypořádání veškerých závazků.

4.   Členské státy se zasadí o zavedení postupu, jímž správcovská společnost nástupnického SKIPCP stvrzuje depozitáři nástupnického SKIPCP, že převod aktiv, a případně pasiv, byl dokončen. Pokud nástupnický SKIPCP neurčil správcovskou společnost, vydá toto potvrzení depozitáři nástupnického SKIPCP.

KAPITOLA VII

POVINNOSTI V OBLASTI INVESTIČNÍ POLITIKY SKIPCP

Článek 49

V případě SKIPCP, které jsou tvořeny více než jedním podfondem, je pro účely této kapitoly každý podfond považován za samostatný SKIPCP.

Článek 50

1.   Investice SKIPCP musí být tvořeny výhradně jedním nebo více z těchto nástrojů:

a)

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých k obchodování nebo obchodovaných na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 14 směrnice 2004/39/ES;

b)

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu obchodovaných na jiném regulovaném trhu v členském státě, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost;

c)

převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých ke kótování na burze cenných papírů ve třetí zemi nebo obchodovaných na jiném regulovaném trhu ve třetí zemi, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, jestliže výběr burzy nebo trhu schválily příslušné orgány nebo jej stanoví zákon, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti;

d)

nově emitovaných převoditelných cenných papírů, za předpokladu, že

i)

podmínky emise zahrnují závazek, že bude podána žádost o přijetí ke kótování na burze cenných papírů nebo na jiném regulovaném trhu, který funguje pravidelně, je uznávaný a otevřený pro veřejnost, jestliže výběr burzy nebo trhu schválily příslušné orgány nebo jej stanoví zákon, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti, a

ii)

přijetí podle bodu i) se uskuteční do jednoho roku od emise;

e)

podílových jednotek SKIPCP povolených podle této směrnice nebo jiných subjektů kolektivního investování ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b), ať jsou usazeny v členském státě či nikoliv, za předpokladu, že

i)

jsou tyto jiné subjekty kolektivního investování povoleny podle právních předpisů, které stanovují, že podléhají dohledu považovanému příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP za rovnocenný dohledu podle právních předpisů Společenství a že je dostatečně zajištěna spolupráce mezi orgány,

ii)

úroveň ochrany podílníků v jiných subjektech kolektivního investování je rovnocenná úrovni jejich ochrany v SKIPCP, a zejména že pravidla pro oddělení aktiv, přijímání a poskytování úvěrů nebo půjček a nekryté prodeje převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu odpovídají požadavkům této směrnice,

iii)

obchodní činnost jiných subjektů kolektivního investování je vykazována v pololetních a výročních zprávách, jež umožňují hodnotit aktiva a pasiva, příjmy a operace během vykazovaného období, a

iv)

SKIPCP nebo jiné subjekty kolektivního investování, jejichž podíly mají být pořízeny, mohou v souladu se svým statutem fondu nebo zakládacími dokumenty investovat do podílových jednotek jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování celkem nejvýše 10 % svých aktiv;

f)

vkladů splatných na požádání nebo vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle dvanáct měsíců u úvěrových institucí, pokud má tato úvěrová instituce sídlo v členském státě nebo, má-li sídlo ve třetí zemi, pokud podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP považují za rovnocenná pravidlům podle právních předpisů Společenství;

g)

finančních derivátových nástrojů, včetně rovnocenných nástrojů, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu podle písmen a), b) a c); nebo finančních derivátových nástrojů, s nimiž se neobchoduje na regulovaných trzích (dále jen „OTC deriváty“), za předpokladu, že

i)

podkladovým aktivem jsou nástroje podle tohoto odstavce, finanční indexy, úrokové sazby, směnné kurzy nebo měny, do kterých může SKIPCP investovat v souladu se svými investičními cíli uvedenými v jeho statutu nebo v zakládacích dokumentech,

ii)

protistranami transakcí s OTC deriváty jsou instituce, které podléhají obezřetnostnímu dohledu a které patří do kategorií schválených příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP, a

iii)

OTC deriváty podléhají spolehlivému a ověřitelnému ocenění, které se provádí každý den, a mohou být z podnětu SKIPCP kdykoli za spravedlivou cenu prodány, zrušeny nebo uzavřeny vzájemným započtením, nebo

h)

nástrojů peněžního trhu, s nimiž se neobchoduje na regulovaném trhu a na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 písm. o), pokud jsou emise nebo emitent takových nástrojů sami regulováni za účelem ochrany investorů a úspor, a za předpokladu, že

i)

je emitoval nebo se za ně zaručil ústřední, regionální nebo místní orgán nebo centrální banka členského státu, Evropská centrální banka, Společenství nebo Evropská investiční banka, třetí země nebo, v případě federativního státu, jeden z členů federace či veřejná mezinárodní instituce, k níž náleží jeden nebo více členských států,

ii)

je emitoval podnik, jehož cenné papíry jsou obchodovány na regulovaných trzích podle písmen a), b) nebo c),

iii)

je emitoval nebo se za ně zaručil subjekt, který v souladu s kritérii stanovenými právními předpisy Společenství podléhá obezřetnostnímu dohledu, nebo subjekt, který podléhá pravidlům obezřetnostního dohledu, která jsou podle názoru příslušných orgánů alespoň stejně přísná jako pravidla stanovená právními předpisy Společenství, a dodržuje je nebo

iv)

je emitovali jiní emitenti patřící do kategorií, které schválily příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, za předpokladu, že se na investice do takových nástrojů vztahuje ochrana investorů rovnocenná ochraně investorů podle bodů i), ii) nebo iii) a že emitentem je společnost, jejíž základní kapitál a rezervy činí nejméně 10 000 000 EUR a která sestavuje a zveřejňuje svou roční účetní závěrku v souladu se čtvrtou směrnicí Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založenou na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (14), nebo subjekt, který v rámci skupiny společností zahrnující jednu nebo několik společností kótovaných na burze odpovídá za financování skupiny, nebo subjekt, který má financovat zajištění závazků pomocí úvěrové linky poskytnuté bankou.

2.   SKIPCP však nesmí

a)

investovat více než 10 % svých aktiv do jiných převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu než těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, ani

b)

získávat drahé kovy ani certifikáty, které je zastupují.

SKIPCP mohou držet doplňková likvidní aktiva.

3.   Investiční společnost smí získávat movitý a nemovitý majetek, který nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti.

Článek 51

1.   Správcovská nebo investiční společnost musí uplatňovat postupy pro řízení rizik, které jí umožní sledovat a v kterémkoli okamžiku posuzovat riziko otevřených pozic a jejich podíl na celkovém rizikovém profilu portfolia.

Musí uplatňovat postupy pro přesné a nezávislé ohodnocování OTC derivátů.

Příslušným orgánům svého domovského členského státu musí pravidelně sdělovat za každý SKIPCP, který spravuje, typy derivátových nástrojů, podkladová rizika, kvantitativní omezení a metody, které byly vybrány k provedení odhadu rizika spojeného s derivátovými transakcemi.

2.   Členské státy mohou SKIPCP povolit, aby za podmínek a v mezích, které stanoví, využívaly techniky a nástroje vztahující se k převoditelným cenným papírům a k nástrojům peněžního trhu, pokud jsou takové techniky a nástroje využívány k účinné správě portfolia.

Pokud se tyto operace týkají používání derivátových nástrojů, musí být tyto podmínky a limity v souladu s ustanoveními této směrnice.

Za žádných okolností nesmějí tyto operace způsobit, že se SKIPCP odkloní od svých investičních cílů určených ve statutu fondu, zakládacích dokumentech nebo prospektu SKIPCP.

3.   SKIPCP zajistí, že celkové riziko spojené s derivátovými nástroji nepřekročí celkovou čistou hodnotu jeho portfolia.

Při výpočtu rizika se bere v úvahu současná hodnota podkladových aktiv, riziko selhání protistrany, budoucí pohyby na trhu a doba potřebná k uzavření pozic. To platí rovněž pro třetí a čtvrtý pododstavec.

SKIPCP může v rámci své investiční politiky a v mezích stanovených v čl. 52 odst. 5 investovat do finančních derivátových nástrojů za předpokladu, že riziko spojené s podkladovými aktivy nepřekročí souhrnně investiční limity podle článku 52. Členské státy mohou stanovit, aby v případě, kdy SKIPCP investuje do finančních derivátových nástrojů založených na indexu, nemusely být tyto investice započítávány do limitů podle článku 52.

Pokud převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu zahrnují derivát, je tento derivát brán v úvahu při plnění požadavků tohoto článku.

4.   Aniž je dotčen článek 116, Komise do 1. července 2010 přijme prováděcí opatření, která podrobněji stanoví

a)

kritéria pro posouzení přiměřenosti postupů pro řízení rizik uplatňovaných správcovskou společností v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem;

b)

podrobná pravidla pro přesný a nezávislý odhad hodnoty OTC derivátů a

c)

podrobná pravidla pro obsah a způsob sdělování informací uvedených v odst. 1 třetím pododstavci příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 52

1.   SKIPCP může investovat nejvýše

a)

5 % svých aktiv do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu téhož emitenta nebo

b)

20 % svých aktiv do vkladů u téhož subjektu.

Riziko selhání protistrany při transakcích SKIPCP s OTC deriváty nesmí překročit ani jeden z těchto procentních podílů:

a)

10 % jeho aktiv, pokud je protistranou úvěrová instituce podle čl. 50 odst. 1 písm. f), nebo

b)

5 % jeho aktiv v ostatních případech.

2.   Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 10 %. Pokud tak učiní, nesmí celková hodnota převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které SKIPCP drží v emitentech, do nichž investuje více než 5 % svých aktiv, překročit 40 % hodnoty jeho aktiv. Toto omezení se netýká vkladů nebo transakcí s OTC deriváty, které se realizují s finančními institucemi podléhajícími obezřetnostnímu dohledu.

Bez ohledu na jednotlivé meze stanovené v odstavci 1 nesmí SKIPCP jakkoli kombinovat níže uvedené, jestliže by tím investoval u jednoho subjektu více než 20 % svých aktiv:

a)

investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které tento subjekt emitoval;

b)

vklady u tohoto subjektu nebo

c)

rizika vyplývající z transakcí s OTC deriváty s tímto subjektem.

3.   Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 35 %, pokud jsou převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu emitovány nebo zaručeny členským státem, orgány jeho územní samosprávy, třetí zemí nebo veřejnou mezinárodní organizací, k níž náleží jeden nebo více členských států.

4.   Členské státy mohou limit ve výši 5 % stanovený v odst. 1 prvním pododstavci zvýšit nejvýše na 25 % v případě dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí se sídlem v členském státě, která na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu určenému na ochranu držitelů dluhopisů. Zejména musí být výnosy z emise těchto dluhopisů investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky spojené s těmito dluhopisy a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.

Pokud SKIPCP investuje více než 5 % svých aktiv do dluhopisů podle prvního pododstavce, které emitoval jeden emitent, nesmí celková hodnota těchto investic překročit 80 % hodnoty aktiv SKIPCP.

Členské státy zašlou Komisi seznam kategorií dluhopisů uvedených v prvním pododstavci a emitentů, kteří jsou v souladu s právními předpisy a předpisy o dohledu podle uvedeného pododstavce oprávněni emitovat dluhopisy splňující kritéria stanovená v tomto článku. K těmto seznamům připojí oznámení o statusu nabízených záruk. Komise tyto informace společně s případnými poznámkami předá neprodleně ostatním členským státům a zpřístupní je veřejnosti. Tato sdělení mohou být předmětem výměny názorů v rámci Evropského výboru pro cenné papíry uvedeného v čl. 112 odst. 1.

5.   Pro účely uplatnění meze 40 % stanovené v odstavci 2 se neberou v úvahu převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu uvedené v odstavcích 3 a 4.

Meze stanovené v odstavcích 1 až 4 nesmí být kombinovány, a tudíž investice do převoditelných cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu emitovaných týmž subjektem nebo do vkladů u tohoto subjektu či do derivátových nástrojů tohoto subjektu, uskutečněné v souladu s odstavci 1 až 4, nesmí překročit celkem 35 % aktiv SKIPCP.

Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice 83/349/EHS, nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v tomto článku považují za jeden subjekt.

Členské státy mohou povolit kumulované investice do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu v rámci téže skupiny až do výše 20 %.

Článek 53

1.   Aniž jsou dotčena omezení stanovená v článku 56, mohou členské státy zvýšit limity podle článku 52 až na 20 % u investic do akcií nebo dluhových cenných papírů téhož emitenta, pokud v souladu se statutem fondu nebo zakládacími dokumenty je účelem investiční politiky SKIPCP kopírovat složení určitého akciového indexu a indexu dluhových cenných papírů, které uznávají příslušné orgány, a to za předpokladu, že

a)

složení indexu je v dostatečné míře diverzifikováno;

b)

index představuje odpovídající vztažný bod pro trh, na který se vztahuje, a

c)

index je náležitým způsobem zveřejňován.

2.   Členské státy mohou mez stanovenou v odstavci 1 zvýšit nejvýše na 35 %, pokud to ospravedlňují mimořádné tržní podmínky zejména na regulovaných trzích, kde silně převládají určité převoditelné cenné papíry nebo nástroje peněžního trhu. Investice až do výše této meze je povolena pouze pro jediného emitenta.

Článek 54

1.   Odchylně od článku 52 mohou členské státy povolit SKIPCP investovat podle zásady rozložení rizika až 100 % jejich aktiv do různých převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu emitovaných nebo zaručených členským státem, jeho jedním nebo více územními samosprávnými celky, třetí zemí nebo veřejnou mezinárodní organizací, k níž jeden nebo více členských států náleží.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP povolí tuto výjimku pouze tehdy, mají-li za to, že podílníci SKIPCP požívají ochrany rovnocenné ochraně podílníků SKIPCP, které dodržují omezení stanovená v článku 52.

Tyto SKIPCP musí držet cenné papíry z alespoň šesti různých emisí a cenné papíry kterékoli z nich nesmí přesáhnout 30 % jejich celkových aktiv.

2.   SKIPCP uvedené v odstavci 1 výslovně uvedou ve statutu fondu nebo v zakládacích dokumentech investiční společnosti, které členské státy, územní samosprávné celky nebo veřejné mezinárodní organizace emitují nebo zaručují cenné papíry, do nichž zamýšlejí investovat více než 35 % svých aktiv.

Takový statut fondu nebo zakládací dokumenty společnosti musí být schváleny příslušnými orgány.

3.   SKIPCP uvedené v odstavci 1 ve svém prospektu a propagačních sděleních výrazně uvedou prohlášení o takovém schválení a uvedou členské státy, územní samosprávné celky nebo veřejné mezinárodní organizace, do jejichž cenných papírů zamýšlejí investovat nebo investovaly více než 35 % svých aktiv.

Článek 55

1.   SKIPCP může nabývat podílové jednotky jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e) za předpokladu, že do podílových jednotek jednoho SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování investuje nejvýše 10 % svých aktiv. Členské státy mohou tuto mez zvýšit nejvýše na 20 %.

2.   Investice do podílových jednotek subjektů kolektivního investování jiných než SKIPCP nesmí překročit celkem 30 % aktiv SKIPCP.

Členské státy mohou povolit, aby v případě, kdy SKIPCP nabyl podílové jednotky jiného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování, nemusela být aktiva příslušného SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování zohledňována pro účely limitů podle článku 52.

3.   Jestliže SKIPCP investuje do podílových jednotek jiných SKIPCP nebo subjektů kolektivního investování, které spravuje přímo nebo na základě pověření tatáž správcovská společnost nebo jakákoli jiná společnost, s níž je správcovská společnost spjata prostřednictvím společného řízení nebo kontroly nebo přímé či nepřímé kvalifikované účasti, nesmí si tato správcovská společnost nebo jiná společnost účtovat za investici SKIPCP do podílových jednotek takových jiných SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování poplatky za upsání nebo vyplacení.

SKIPCP, který investuje podstatnou část svých aktiv do jiných SKIPCP nebo jiných subjektů kolektivního investování, zveřejní ve svém prospektu maximální výši poplatků za správu, které mohou být účtovány jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP nebo jiným subjektům kolektivního investování, do nichž hodlá investovat. Ve své výroční zprávě uvede maximální podíl poplatků za správu účtovaných jak samotnému SKIPCP, tak i jiným SKIPCP nebo subjektům kolektivního investování, do nichž investuje.

Článek 56

1.   Investiční společnost nebo správcovská společnost jednající za všechny podílové fondy, které spravuje a na které se vztahuje tato směrnice, nesmí nabýt akcie s hlasovacími právy, které by jí umožňovaly uplatňovat významný vliv na řízení emitenta.

Až do doby další koordinace členské státy přihlížejí ke stávajícím právním předpisům ostatních členských států, které vymezují zásadu uvedenou v prvním pododstavci.

2.   SKIPCP nesmějí nabýt více než

a)

10 % akcií bez hlasovacích práv téhož emitenta;

b)

10 % dluhových cenných papírů téhož emitenta;

c)

25 % podílových jednotek téhož SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování ve smyslu čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) nebo

d)

10 % nástrojů peněžního trhu téhož emitenta.

Omezení stanovená v písmenech b), c) a d) nemusí být dodržena v okamžiku nabytí, pokud v té době nelze vypočítat hrubý objem dluhových cenných papírů či nástrojů peněžního trhu nebo čistý objem emitovaných cenných papírů.

3.   Členský stát nemusí trvat na uplatňování odstavců 1 a 2, pokud se jedná o

a)

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené členským státem nebo jeho územními samosprávnými celky;

b)

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované nebo zaručené třetí zemí;

c)

převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu emitované veřejnou mezinárodní organizací, k níž jeden nebo více členských států náleží;

d)

podíly držené SKIPCP na základním kapitálu společnosti se sídlem ve třetí zemi, která investuje svá aktiva převážně do cenných papírů emitentů se sídlem v dané zemi, pokud podle právních předpisů dané země představuje taková majetková účast jediný způsob, jak může SKIPCP investovat do cenných papírů emitentů dané země, nebo

e)

podíly držené investiční společností, případně investičními společnostmi, na základním kapitálu dceřiných společností, které provozují řídící, poradenskou nebo obchodní činnost v zemi, kde je tato dceřiná společnost usazena, v souvislosti s odkupem podílových jednotek na žádost podílníků výhradně ve prospěch dané investiční společnosti, případně investičních společností.

Odchylná úprava uvedená v prvním pododstavci písm. d) se však uplatní pouze za podmínky, že investiční politika společnosti ze třetí země dodržuje omezení stanovená v článcích 52 a 55 a v odstavcích 1 a 2 tohoto článku. Pokud jsou omezení stanovená v článcích 52 a 55 překročena, použije se obdobně článek 57.

Článek 57

1.   SKIPCP nemusí dodržovat omezení stanovená v této kapitole při výkonu upisovacích práv spojených s převoditelnými cennými papíry nebo nástroji peněžního trhu, které tvoří součást jejich aktiv.

Zajistí-li dohled nad dodržováním zásady rozložení rizika, mohou členské státy dovolit, aby nově povolené SKIPCP jednaly odchylně od článků 52 až 55 po dobu šesti měsíců od jejich povolení.

2.   Pokud jsou omezení uvedená v odstavci 1 překročena nezávisle na vůli SKIPCP nebo v důsledku uplatňování upisovacích práv, stanoví SKIPCP jako přednostní cíl pro své prodejní operace nápravu tohoto stavu, přičemž vezme v úvahu zájmy svých podílníků.

KAPITOLA VIII

STRUKTURY „MASTER-FEEDER“

ODDÍL 1

Oblast působnosti a schvalování

Článek 58

1.   „Feeder“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho podfond, jemuž bylo povoleno investovat, odchylně od čl. 1 odst. 2 písm. a), článků 50, 52 a 55 a čl. 56 odst. 2 písm. c), nejméně 85 % aktiv do podílových jednotek jiného SKIPCP nebo jeho podfondu (dále jen „master“ SKIPCP).

2.   „Feeder“ SKIPCP může držet až 15 % svých aktiv v jedné nebo více z následujících forem:

a)

doplňková likvidní aktiva v souladu s čl. 50 odst. 2;

b)

finanční derivátové nástroje, které lze použít pouze pro účely zajištění („hedging“), v souladu s čl. 50 odst. 1 písm. g) a čl. 51 odst. 2 a 3, nebo

c)

movitý a nemovitý majetek, který „feeder“ SKIPCP nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti, je-li investiční společností.

Pro účely souladu s čl. 51 odst. 3 musí „feeder“ SKIPCP vypočítat svou celkovou expozici vůči finančním derivátovým nástrojům součtem své vlastní přímé expozice podle prvního pododstavce písm. b) buď se

a)

skutečnou expozicí „master“ SKIPCP vůči finančním derivátovým nástrojům, a to poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP, nebo

b)

maximální možnou expozicí vůči finančním derivátovým nástrojům, stanovenou ve statutu nebo v zakládacích listinách „master“ SKIPCP, a to poměrně k výši investice „feeder“ SKIPCP v „master“ SKIPCP.

3.   „Master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho podfond, jenž

a)

má mezi svými podílníky alespoň jeden „feeder“ SKIPCP;

b)

není sám „feeder“ SKIPCP a

c)

nedrží podílové jednotky žádného „feeder“ SKIPCP.

4.   Pro „master“ SKIPCP se použijí tyto výjimky:

a)

pokud má „master“ SKIPCP mezi svými podílníky nejméně dva „feeder“ SKIPCP, čl. 1 odst. 2 písm. a) a čl. 3 písm. b) se nepoužijí, přičemž „master“ SKIPCP se může rozhodnout, zda získá kapitál od dalších investorů;

b)

pokud „master“ SKIPCP nezískává kapitál od veřejnosti v jiném členském státě, než kde je usazen, ale má v tomto členském státě pouze jeden nebo více „feeder“ SKIPCP, nepoužije se kapitola XI a čl. 108 odst. 1 druhý pododstavec.

Článek 59

1.   Členské státy zajistí, aby investice „feeder“ SKIPCP do určitého „master“ SKIPCP, které přesahují omezení stanovené v čl. 55 odst. 1 pro investice do jiných SKIPCP, podléhaly předchozímu schválení příslušnými orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

2.   Příslušné orgány sdělí „feeder“ SKIPCP do patnácti pracovních dnů od předložení úplné dokumentace, zda jeho investici do „master“ SKIPCP schválily či nikoliv.

3.   Pokud „feeder“ SKIPCP, jeho depozitář a auditor, jakož i „master“ SKIPCP splňují všechny požadavky této kapitoly, udělí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP souhlas. Za tímto účelem poskytne „feeder“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu tyto dokumenty:

a)

statut nebo zakládací dokumenty „feeder“ a „master“SKIPCP;

b)

prospekt a klíčové informace pro investory podle článku 78 za „feeder“ SKIPCP i za „master“ SKIPCP;

c)

smlouvu mezi „feeder“ a „master“ SKIPCP nebo vnitřní pravidla jednání podle čl. 60 odst. 1;

d)

případně informace, které mají být poskytnuty podílníkům podle čl. 64 odst. 1;

e)

mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé depozitáře, smlouvu o výměně informací mezi jejich depozitáři podle čl. 61 odst. 1, a

f)

mají-li „master“ SKIPCP a „feeder“ SKIPCP různé auditory, smlouvu o sdílení informací mezi jejich auditory podle čl. 62 odst. 1.

Pokud je „feeder“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než v domovském členském státě „master“ SKIPCP, „feeder“ SKIPCP předloží také osvědčení příslušných orgánů domovského členského státu „master“ SKIPCP, že tento „master“ SKIPCP je SKIPCP nebo jeho investičním oborem, který splňuje podmínky stanovené v čl. 58 odst. 3 písm. b) a c). Dokumenty předkládá „feeder“ SKIPCP v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány.

ODDÍL 2

Společná ustanovení pro „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP

Článek 60

1.   Členské státy musí požadovat, aby „master“ SKIPCP poskytl „feeder“ SKIPCP veškeré dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohl „feeder“ SKIPCP splnit požadavky stanovené touto směrnicí. Za tímto účelem uzavřou „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP smlouvu.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP v míře přesahující omezení podle čl. 55 odst. 1, dokud smlouva podle prvního pododstavce nenabude účinnosti. K této smlouvě musí mít na žádost a bezplatně přístup všichni podílníci.

Pokud jsou „master“ a „feeder“ SKIPCP spravovány stejnou správcovskou společností, může být smlouva nahrazena vnitřními pravidly jednání zajišťujícími plnění požadavků uvedených v tomto odstavci.

2.   „Master“ a „feeder“ SKIPCP přijmou vhodná opatření, na jejichž základě budou časově koordinovat výpočet a zveřejnění čisté hodnoty svých aktiv s cílem zabránit načasování nákupu a prodeje („market timing“) svých podílových jednotek a předejít tak možnostem svévolných operací.

3.   Aniž je dotčen článek 84, pokud „master“ SKIPCP z vlastní vůle nebo na žádost příslušných orgánů dočasně pozastaví odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek, může každý z jeho „feeder“ SKIPCP pozastavit odkup, vyplácení nebo upisování svých podílových jednotek bez ohledu na podmínky stanovené v čl. 84 odst. 2 na stejnou dobu jako „master“ SKIPCP.

4.   Je-li „master“ SKIPCP v likvidaci, musí být zrušen s likvidací také „feeder“ SKIPCP, ledaže příslušné orgány jeho domovského členského státu schválí

a)

investici ve výši nejméně 85 % aktiv „feeder“ SKIPCP do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP nebo

b)

změnu statutu nebo zakládacích dokumentů „feeder“ SKIPCP tak, aby se „feeder“ SKIPCP mohl přeměnit na SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP.

Aniž jsou dotčena specifická vnitrostátní ustanovení o nuceném zrušení společnosti s likvidací, může „master“ SKIPCP vstoupit do likvidace až tři měsíce poté, co oznámil všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovského členského státu svého „feeder“ SKIPCP existenci závazného rozhodnutí o zrušení s likvidací.

5.   Dojde-li k fúzi „master“ SKIPCP s jiným SKIPCP nebo k rozdělení „master“ SKIPCP na dva či více SKIPCP, vstoupí „feeder“ SKIPCP do likvidace, ledaže příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP vydají souhlas, aby „feeder“ SKIPCP

a)

zůstal nadále „feeder“ SKIPCP svého „master“ SKIPCP nebo jiného SKIPCP vzniklého na základě této fúze či rozdělení „master“ SKIPCP;

b)

investoval nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného „master“ SKIPCP, který nevznikl na základě této fúze či rozdělení, nebo

c)

změnil svůj statut nebo zakládací dokumenty tak, aby se mohl přeměnit na SKIPCP, který není „feeder“ SKIPCP.

Fúze ani rozdělení „master“ SKIPCP nesmí nabýt účinnosti, pokud „master“ SKIPCP neposkytne všem svým podílníkům a příslušným orgánům domovských členských států svého „feeder“ SKIPCP informace uvedené v článku 43 nebo informace s nimi srovnatelné, a to nejméně 60 dnů před navrhovaným datem účinnosti fúze.

Pokud příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP nevydaly souhlas podle prvního pododstavce písm. a), „master“ SKIPCP umožní „feeder“ SKIPCP odkoupení nebo vyplacení všech podílových jednotek v „master“ SKIPCP předtím, než fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP nabude účinnosti.

6.   Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví:

a)

obsah smlouvy nebo vnitřních pravidel jednání podle odstavce 1;

b)

která opatření podle odstavce 2 se považují za vhodná, a

c)

postupy pro vydání souhlasu podle odstavců 4 a 5 v případě likvidace, fúze nebo rozdělení „master“ SKIPCP.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

ODDÍL 3

Depozitáři a auditoři

Článek 61

1.   Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ SKIPCP a „feeder““ SKIPCP mají různé depozitáře, tito depozitáři uzavřeli smlouvu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou depozitářů.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek „master“ SKIPCP, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

Plněním požadavků stanovených v této kapitole neporušuje depozitář „master“ SKIPCP ani depozitář „feeder“ SKIPCP pravidla omezující zveřejňování informací nebo pravidla o ochraně osobních údajů stanovená ve smlouvě nebo v právním nebo správním předpise. Plnění těchto požadavků nemůže ani založit žádnou formu odpovědnosti těchto depozitářů ani osob jednajících jejich jménem.

Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP nebo případně správcovská společnost „feeder“ SKIPCP sdělovaly depozitáři „feeder“ SKIPCP všechny informace o „master“ SKIPCP, jež jsou požadovány pro splnění povinností depozitáře „feeder“ SKIPCP.

2.   Depozitář „master“ SKIPCP neprodleně informuje příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP, „feeder“ SKIPCP, případně správcovskou společnost a depozitáře „feeder“ SKIPCP, o skutečnostech zjištěných ve vztahu k „master“ SKIPCP, o nichž se domnívá, že by mohly mít negativní dopad na „feeder“ SKIPCP.

3.   Komise může přijmout prováděcí opatření, která podrobněji stanoví

a)

informace, které mají být uvedeny ve smlouvě podle odstavce 1, a

b)

druhy nesrovnalostí podle odstavce 2, které se považují za nesrovnalosti s nepříznivým dopadem na „feeder“ SKIPCP.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 62

1.   Členské státy požadují, aby v případě, že „master“ a „feeder“ SKIPCP mají různé auditory, auditoři uzavřeli smlouvu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou auditorů, včetně opatření přijatých s cílem splnit požadavky odstavce 2.

„Feeder“ SKIPCP nesmí investovat do podílových jednotek „master“ SKIPCP, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

2.   Auditor „feeder“ SKIPCP ve své zprávě o auditu zohlední zprávu o auditu „master“ SKIPCP. Nejsou-li účetní období „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP totožná, vypracuje auditor „master“ SKIPCP ad hoc zprávu ke stejnému dni účetní závěrky, který platí pro „feeder“ SKIPCP.

Auditor „feeder“ SKIPCP upozorní zejména na nesrovnalosti uvedené ve zprávě o auditu „master“ SKIPCP a na jejich dopad na „feeder“ SKIPCP.

3.   Plněním požadavků stanovených v této kapitole neporušuje auditor „master“ SKIPCP ani auditor „feeder“ SKIPCP pravidla omezující zveřejňování informací nebo pravidla o ochraně osobních údajů stanovená ve smlouvě nebo v právním či správním předpise. Plnění těchto požadavků nemůže ani založit žádnou formu odpovědnosti těchto auditorů ani osob jednajících jejich jmény.

4.   Komise může přijmout prováděcí opatření, kterými se podrobněji stanoví obsah smlouvy podle odst. 1 prvního pododstavce.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

ODDÍL 4

Povinné údaje a propagační sdělení „feeder“ SKIPCP

Článek 63

1.   Členské státy požadují, aby prospekt „feeder“ SKIPCP kromě údajů stanovených v seznamu A přílohy I obsahoval následující údaje:

a)

prohlášení, že „feeder“ SKIPCP je „feeder“ SKIPCP určitého „master“ SKIPCP a jako takový trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP;

b)

informace o cíli a politice investování, včetně rizikového profilu, a o tom, zda se výkonnost „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP shodují, nebo do jaké míry a z jakých důvodů se liší, včetně popisu investicí učiněných v souladu s čl. 58 odst. 2;

c)

stručný popis „master“ SKIPCP, jeho vnitřní organizace, cíle a politiky investování včetně rizikového profilu a informace o tom, kde lze získat prospekt „master“ SKIPCP;

d)

shrnutí smlouvy mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP nebo vnitřního uplatňování obchodních pravidel podle čl. 60 odst. 1;

e)

způsob, jakým podílníci mohou obdržet další informace o „master“ SKIPCP a smlouvě mezi „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP podle čl. 60 odst. 1;

f)

popis všech odměn nebo náhrad nákladů, které platí „feeder“ SKIPCP v souvislosti s investicí do podílových jednotek „master“ SKIPCP, a celkové náklady „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP;

g)

popis daňových dopadů investování do „master“ SKIPCP pro „feeder“ SKIPCP.

2.   Kromě informací uvedených v seznamu B přílohy I obsahuje výroční zpráva „feeder“ SKIPCP výkaz celkových poplatků „feeder“ SKIPCP a „master“ SKIPCP.

Ve výroční a pololetní zprávě „feeder“ SKIPCP se uvede, kde lze získat výroční a pololetní zprávu „master“ SKIPCP.

3.   Kromě požadavků stanovených v článcích 74 a 82 zašle „feeder“ SKIPCP prospekt, klíčové informace pro investory podle článku 78 a jejich případné změny, jakož i výroční a pololetní zprávu „master“ SKIPCP příslušným orgánům svého domovského členského státu.

4.   „Feeder“ SKIPCP uvádí ve všech významných propagačních sděleních, že trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP.

5.   Na vyžádání poskytne „feeder“ SKIPCP investorům bezplatně papírovou kopii prospektu a výroční a pololetní zprávy „master“ SKIPCP.

ODDÍL 5

Přeměna stávajícího SKIPCP na „feeder“ SKIPCP a změna „master“ SKIPCP

Článek 64

1.   Členské státy požadují, aby „feeder“ SKIPCP, který již vykonává činnost jako SKIPCP, případně i jako „feeder“ SKIPCP jiného „master“ SKIPCP, poskytl všem svým podílníkům následující informace:

a)

prohlášení, že příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP schválily investici „feeder“ SKIPCP do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP;

b)

klíčové informace pro investory podle článku 78 týkající se „feeder“ i „master“ SKIPCP;

c)

datum, od kterého má „feeder“ SKIPCP zahájit investování v „master“ SKIPCP, nebo pokud v „master“ SKIPCP již investuje, datum, kdy jeho investice překročí omezení podle čl. 55 odst. 1;

d)

prohlášení, že podílníci mají právo požádat do 30 dnů o odkup nebo vyplacení svých podílových jednotek bez jakéhokoli poplatku, s výjimkou poplatku, jejž si ponechává SKIPCP na pokrytí nákladů za snížení velikosti investic; toto právo lze uplatnit od okamžiku poskytnutí informací podle tohoto odstavce.

Informace musí být poskytnuty nejméně 30 dní před datem uvedeným v prvním pododstavci písm. c).

2.   Jestliže byl „feeder“ SKIPCP oznámen podle článku 93, budou informace uvedené v odstavci 1 poskytnuty v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků hostitelského členského státu „feeder“ SKIPCP nebo v jazyce schváleném jeho příslušnými orgány. Za vyhotovení překladu odpovídá „feeder“ SKIPCP. Tento překlad musí věrně zachycovat obsah originálu.

3.   Členské státy zajistí, aby „feeder“ SKIPCP neinvestoval do podílových jednotek daného „master“ SKIPCP v míře překračující omezení podle čl. 55 odst. 1 před uplynutím třicetidenní lhůty uvedené v odst. 1 druhém pododstavci.

4.   Komise může přijmout prováděcí opatření, která stanoví

a)

formu a způsob poskytnutí informací podle odstavce 1;

b)

pro případ, že „feeder“ SKIPCP převádí všechna svá aktiva nebo část svých aktiv na „master“ SKIPCP výměnou za podílové jednotky, postup ocenění a auditu takového majetkového vkladu a úlohu depozitáře „feeder“ SKIPCP v tomto procesu.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

ODDÍL 6

Povinnosti a příslušné orgány

Článek 65

1.   „Feeder“ SKIPCP musí náležitě sledovat činnost „master“ SKIPCP. Při plnění této povinnosti může „feeder“ SKIPCP vycházet z informací a dokumentů získaných od „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře a auditora, ledaže existuje důvod pochybovat o přesnosti těchto informací a dokumentů.

2.   Pokud v souvislosti s investováním do podílových jednotek „master“ SKIPCP obdrží „feeder“ SKIPCP, jeho správcovská společnost nebo jiná osoba jednající jménem „feeder“ SKIPCP nebo jeho správcovské společnosti poplatek za distribuci, provizi nebo jiné finanční plnění, jsou tento poplatek, provize nebo jiné finanční plnění vloženy do aktiv „feeder“ SKIPCP.

Článek 66

1.   „Master“ SKIPCP neprodleně sdělí příslušným orgánům svého domovského členského státu totožnost každého „feeder“ SKIPCP, který investuje do jeho podílových jednotek. Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně o takovém investování uvědomí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP.

2.   „Master“ SKIPCP si neúčtuje za investici „feeder“ SKIPCP do svých podílových jednotek ani za snížení velikosti této investice poplatky za upsání nebo vyplacení.

3.   „Master“ SKIPCP zajistí, aby byly „feeder“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, a příslušným orgánům, depozitáři a auditorovi „feeder“ SKIPCP včas dostupné veškeré informace požadované podle této směrnice, jiného právního předpisu Společenství, příslušného vnitrostátního práva, statutu nebo zakládacích dokumentů „feeder“ SKIPCP.

Článek 67

1.   Je-li „master“ SKIPCP usazen ve stejném členském státě jako „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 106 odst. 1, které se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora.

2.   Je-li „master“ SKIPCP usazen v jiném členském státě než „feeder“ SKIPCP, příslušné orgány domovského členského státu „master“ SKIPCP neprodleně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP o jakémkoli rozhodnutí, opatření, zjištění neplnění podmínek této kapitoly nebo o sdělení podle čl. 106 odst. 1, které se týkají „master“ SKIPCP, případně jeho správcovské společnosti, depozitáře nebo auditora. Příslušné orgány domovského členského státu „feeder“ SKIPCP následně neprodleně uvědomí „feeder“ SKIPCP.

KAPITOLA IX

POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ INVESTORŮM

ODDÍL 1

Zveřejnění prospektu a pravidelné zprávy

Článek 68

1.   Investiční společnost a správcovská společnost pro každý z podílových fondů, které spravuje, zveřejní

a)

prospekt;

b)

výroční zprávu za každé finanční období a

c)

pololetní zprávu zahrnující prvních šest měsíců finančního období.

2.   Výroční a pololetní zprávy jsou zveřejňovány v těchto lhůtách, počítáno od konce období, ke kterému se vztahují:

a)

čtyři měsíce v případě výroční zprávy nebo

b)

dva měsíce v případě pololetní zprávy.

Článek 69

1.   Prospekt musí obsahovat informace nezbytné pro investory, aby mohli zasvěceně posoudit investici, jež je jim nabízena, a zejména rizika s ní spojená.

Prospekt musí, bez ohledu na nástroje, do nichž se investuje, obsahovat jasné a srozumitelné vysvětlení rizikového profilu fondu.

2.   Prospekt musí obsahovat alespoň údaje uvedené v seznamu A přílohy I, pokud tyto údaje neobsahuje již statut fondu nebo zakládací dokumenty připojené k prospektu v souladu s čl. 71 odst. 1.

3.   Výroční zpráva musí obsahovat rozvahu nebo výkaz aktiv a pasiv, podrobný rozpis příjmů a výdajů za finanční období, zprávu o činnosti v daném finančním období a ostatní údaje uvedené v seznamu B přílohy I, jakož i všechny významné údaje, které umožní investorům zasvěceně posoudit vývoj činností SKIPCP a jeho výsledky.

4.   Pololetní zpráva musí obsahovat alespoň údaje uvedené v oddílech I až IV seznamu B přílohy I. Pokud SKIPCP vyplácely nebo nabízejí vyplacení záloh na dividendy, musí vyjádřit v číslech výsledky po zdanění za dané pololetí a vyplácené nebo navržené zálohy na dividendy.

Článek 70

1.   V prospektu musí být uvedeno, do jakých kategorií aktiv je SKIPCP oprávněn investovat. Dále v něm musí být uvedeno, zda jsou povoleny transakce s finančními derivátovými nástroji; v takovém případě je v prospektu výrazně uvedeno, zda mohou být tyto operace prováděny za účelem zajištění nebo za účelem splnění investičních cílů a jaký může být výsledek uplatnění finančních derivátových nástrojů na rizikový profil.

2.   Jestliže SKIPCP investuje v první řadě do některé kategorie aktiv podle článku 50, které nejsou převoditelnými cennými papíry ani nástroji peněžního trhu, nebo kopíruje akciový index nebo index dluhových cenných papírů v souladu s článkem 53, jeho prospekt a případně propagační sdělení musí výrazně upozornit na jeho investiční politiku.

3.   Je-li pravděpodobné, že se čistá hodnota aktiv SKIPCP bude z důvodu složení jeho portfolia nebo postupů správy portfolia, jež mohou být uplatňovány, vyznačovat značnou kolísavostí, jeho prospekt a případně propagační sdělení musí na tento jev výrazně upozornit.

4.   Na žádost investora správcovská společnost rovněž poskytne doplňkové informace týkající se kvantitativních omezení, která se uplatňují při řízení rizik SKIPCP, metod zvolených za tímto účelem a posledního vývoje rizik a výnosů hlavních kategorií nástrojů.

Článek 71

1.   Statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti tvoří nedílnou součást prospektu a jsou k němu připojeny.

2.   Dokumenty uvedené v odstavci 1 však nemusí být připojeny k prospektu, je-li investor informován, že mu tyto dokumenty budou na požádání zaslány, nebo je-li mu známo místo, kde do nich může v každém členském státě, v němž jsou podílové jednotky uváděny na trh, nahlédnout.

Článek 72

Podstatné náležitosti prospektu musí být průběžně aktualizovány.

Článek 73

Účetní údaje obsažené ve výroční zprávě musí být auditovány jednou nebo více osobami zmocněnými zákonem pro provádění auditu účtů podle směrnice 2006/43/ES. Zpráva auditora včetně případných výhrad se přetiskuje v plném znění v každé výroční zprávě.

Článek 74

SKIPCP zasílá svůj prospekt, jakékoli jeho změny a své výroční a pololetní zprávy příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP. SKIPCP poskytne tuto dokumentaci příslušným orgánům členského státu správcovské společnosti, které o ni požádají.

Článek 75

1.   Prospekt a poslední zveřejněná výroční a pololetní zpráva jsou na požádání bezplatně poskytnuty investorům.

2.   Prospekt může být poskytnut na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie.

3.   Výroční zpráva a pololetní zpráva je investorům dána k dispozici způsobem stanoveným v prospektu a v klíčových informacích pro investory podle článku 78. Na vyžádání se investorům bezplatně poskytne papírová kopie výroční a pololetní zprávy.

4.   Komise může přijmout prováděcí opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí prospektu na jiném než papírovém trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

ODDÍL 2

Zveřejňování dalších informací

Článek 76

SKIPCP vhodným způsobem zveřejňuje ceny emise, prodeje, odkupu nebo vyplacení svých podílových jednotek, kdykoli je emituje, prodává, odkupuje nebo vyplácí, nejméně však dvakrát měsíčně.

Příslušné orgány však mohou povolit, aby SKIPCP snížil tuto četnost na jedenkrát měsíčně za předpokladu, že snížení nepoškodí zájmy podílníků.

Článek 77

Veškerá propagační sdělení určená investorům musí být jako taková jasně označena. Musí být pravdivá, jasná a nezavádějící. Zejména pak jakékoli propagační sdělení obsahující výzvy k nákupu podílových jednotek SKIPCP a uvádějící konkrétní informace o SKIPCP nesmí obsahovat výroky popírající nebo snižující význam informací uvedených v prospektu a klíčových informacích pro investory podle článku 78. Musí v nich být uvedeno, že existuje prospekt a že jsou k dispozici klíčové informace pro investory podle článku 78. Musí v nich být rovněž uvedeno, na jakých místech a v jakých jazycích mohou investoři nebo potenciální investoři tyto informace nebo dokumenty získat nebo jak k nim mohou získat přístup.

ODDÍL 3

Klíčové informace pro investory

Článek 78

1.   Členské státy požadují, aby investiční společnost a správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, vyhotovily krátký dokument obsahující klíčové informace pro investory. V této směrnici se tento dokument označuje jako „klíčové informace pro investory“. Slova „klíčové informace pro investory“ musí být v tomto dokumentu jasně uvedena v jednom z jazyků uvedených v čl. 94 odst. 1 písm. b).

2.   Klíčové informace pro investory musí obsahovat náležité informace o základní charakteristice příslušného SKIPCP a jsou poskytovány investorům, aby byli v přiměřeném rozsahu schopni pochopit povahu a rizika nabízeného investičního produktu a poté činit investiční rozhodnutí na informovaném základě.

3.   Klíčové informace pro investory poskytují informace o následujících klíčových charakteristikách příslušného SKIPCP:

a)

označení SKIPCP;

b)

krátký popis jeho investičních cílů a investiční politiky;

c)

přehled dosavadní výkonnosti fondu, nebo případně budoucí výkonnostní scénáře;

d)

náklady a související poplatky;

e)

poměr rizika a výnosů u dané investice včetně přiměřených vysvětlení a upozornění týkajících se rizik spojených s investicí do příslušného SKIPCP.

Tyto podstatné charakteristiky musí být pro investora srozumitelné, aniž by nahlížel do dalších dokumentů.

4.   Klíčové informace pro investory musí jasně uvádět, kde a jakým způsobem lze získat další informace o navrhované investici, mimo jiné také kde a jak lze bezplatně a kdykoli získat na žádost prospekt a výroční a pololetní zprávu, jakož i v jakém jazyce jsou tyto informace a dokumenty pro investory k dispozici.

5.   Klíčové informace pro investory musí být psány stručně a v obecně srozumitelném, nikoli odborném jazyce. Musí být vypracovány ve společném formátu, umožňujícím srovnání, a koncipovány tak, aby jim běžní investoři snadno porozuměli.

6.   Klíčové informace pro investory se používají beze změn nebo dodatků, za které se nepovažují překlady, ve všech členských státech, kde je podle článku 93 oznámeno uvádění podílových jednotek SKIPCP na trh.

7.   Komise přijme prováděcí opatření, kterými se stanoví

a)

podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům podle odstavců 2, 3 a 4;

b)

podrobný a vyčerpávající obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům v těchto specifických případech:

i)

v případě SKIPCP tvořených více podfondy obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím určitý podfond včetně informace, jak přejít z jednoho podfondu do druhého a jaké náklady jsou s tím spojeny,

ii)

v případě SKIPCP s různými třídami akcií obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím konkrétní třídu akcií,

iii)

v případě fondu fondů obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím SKIPCP, který sám investuje do jiného SKIPCP nebo jiného subjektu kolektivního investování uvedeného v čl. 50 odst. 1 písm. e),

iv)

v případě „master-feeder“ struktur obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům upisujícím „feeder“ SKIPCP,

v)

v případě strukturovaných SKIPCP, SKIPCP s ochranou kapitálu nebo jiných srovnatelných SKIPCP obsah klíčových informací pro investory poskytovaných investorům, pokud jde o zvláštní charakteristiku těchto SKIPCP;

c)

podrobnosti o formátu a prezentování klíčových informací pro investory podle odstavce 5.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 79

1.   Klíčové informace pro investory představují předsmluvní informace. Musí být pravdivé, jasné a nezavádějící. Musí odpovídat příslušným částem prospektu.

2.   Členské státy zajistí, že žádné osobě nevznikne občanskoprávní odpovědnost pouze na základě klíčových informací pro investory včetně jejich překladu, pokud nejsou zavádějící, nepřesné nebo neodpovídají příslušným částem prospektu. Klíčové informace pro investory musí obsahovat v tomto směru jasné upozornění.

Článek 80

1.   Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, prodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná jejím jménem a na její plnou a nepodmíněnou odpovědnost, poskytla investorům klíčové informace pro investory daného SKIPCP v dostatečném časovém předstihu před navrženým upisováním podílových jednotek daného SKIPCP.

2.   Členské státy požadují, aby investiční společnost, jakož i správcovská společnost pro každý podílový fond, který spravuje, neprodávající SKIPCP investorům přímo nebo prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná jejím jménem a na její plnou a nepodmíněnou odpovědnost, na vyžádání poskytla klíčové informace pro investory tvůrcům produktů a zprostředkovatelům, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do daného SKIPCP. Členské státy stanoví požadavek, aby zprostředkovatelé, kteří investorům prodávají nebo doporučují potenciální investice do SKIPCP, poskytli svým stávajícím nebo potenciálním klientům klíčové informace pro investory.

3.   Klíčové informace pro investory se investorům poskytují bezplatně.

Článek 81

1.   Členské státy povolí investičním společnostem a správcovským společnostem pro každý podílový fond, který spravují, poskytovat klíčové informace pro investory na trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek. Na vyžádání se investorovi bezplatně poskytne papírová kopie.

Aktuální verze klíčových informací pro investory musí být zároveň k dispozici na internetových stránkách investiční nebo správcovské společnosti.

2.   Komise může přijmout prováděcí opatření stanovující konkrétní podmínky, jež musí být splněny při poskytnutí klíčových informací pro investory na jiném než papírovém trvalém nosiči nebo prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 82

1.   SKIPCP zašle klíčové informace pro investory a všechny jejich případné změny příslušným orgánům svého domovského členského státu.

2.   Podstatné náležitosti klíčových informací pro investory musí být průběžně aktualizovány.

KAPITOLA X

OBECNÉ POVINNOSTI SKIPCP

Článek 83

1.   Přijmout úvěr nebo půjčku nesmí

a)

investiční společnost, ani

b)

správcovská společnost, ani depozitář, pokud jedná jménem podílového fondu.

SKIPCP však může získávat cizí měnu pomocí úvěru mezi spojenými osobami („back-to-back“ úvěru).

2.   Odchylně od odstavce 1 může členský stát umožnit SKIPCP čerpat úvěry:

a)

jedná-li se o dočasný úvěr:

až do výše 10 % jejich aktiv v případě investiční společnosti nebo

až do výše 10 % hodnoty fondu v případě podílového fondu nebo

b)

až do výše 10 % jejich aktiv v případě investiční společnosti, pokud má úvěr umožnit nabytí nemovitého majetku, který nezbytně potřebuje pro přímé provozování své činnosti.

Může-li SKIPCP čerpat úvěry podle písmen a) nebo b), nesmí souhrn těchto úvěrů překročit 15 % jeho aktiv.

Článek 84

1.   SKIPCP na požádání odkoupí nebo vyplatí své podílové jednotky od kteréhokoli podílníka.

2.   Odchylně od odstavce 1

a)

může SKIPCP v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, statutem fondu nebo zakládacími dokumenty investiční společnosti dočasně pozastavit odkup nebo vyplácení svých podílových jednotek;

b)

může domovský členský stát SKIPCP povolit svým příslušným orgánům, aby požadovaly pozastavení odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti.

K dočasnému pozastavení uvedenému v prvním pododstavci písm. a) může dojít pouze ve výjimečných případech, pokud to okolnosti vyžadují a pokud je pozastavení oprávněné vzhledem k zájmům podílníků.

3.   V případě dočasného pozastavení podle odst. 2 písm. a) SKIPCP bezodkladně sdělí své rozhodnutí příslušným orgánům svého domovského členského státu a orgánům ostatních členských států, ve kterých uvádí své podílové jednotky na trh.

Článek 85

Pravidla pro oceňování aktiv a pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek SKIPCP stanoví příslušné vnitrostátní právní předpisy, statut fondu nebo zakládací dokumenty investiční společnosti.

Článek 86

Rozdělení nebo zpětná investice výnosů SKIPCP se provádí podle zákona a statutu fondu nebo zakládacích dokumentů investiční společnosti.

Článek 87

Podílové jednotky SKIPCP nesmí být emitovány, není-li ekvivalent čisté emisní ceny vložen do aktiv SKIPCP v obvyklých lhůtách. To nevylučuje rozdělování bonusových podílových jednotek.

Článek 88

1.   Aniž je dotčeno uplatňování článků 50 a 51, nesmí poskytovat úvěry nebo vystupovat jako ručitel třetí osoby

a)

investiční společnost, ani

b)

správcovská společnost, ani depozitář, pokud jednají jménem podílového fondu.

2.   Odstavec 1 nebrání tomu, aby tyto subjekty nabývaly převoditelné cenné papíry, nástroje peněžního trhu či jiné finanční nástroje uvedené v čl. 50 odst. 1 písm. e), g) a h), které nejsou plně splaceny.

Článek 89

Nekrytý prodej převoditelných cenných papírů, nástrojů peněžního trhu či jiných finančních nástrojů uvedených v čl. 50 odst. 1 písm. e), g) a h) nesmí provádět

a)

investiční společnost, ani

b)

správcovská společnost, ani depozitář jednající jménem podílového fondu

Článek 90

Zákon nebo statut fondu domovského členského státu SKIPCP musí stanovit odměny a výdaje, které může správcovská společnost účtovat podílovému fondu, a způsob jejich výpočtu.

Zákon nebo zakládací dokumenty investiční společnosti předepisují druh nákladů, které nese společnost.

KAPITOLA XI

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO SKIPCP, KTERÉ UVÁDĚJÍ SVÉ PODÍLOVÉ JEDNOTKY NA TRH V JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH, NEŽ VE KTERÝCH JSOU USAZENY

Článek 91

1.   Hostitelský členský stát SKIPCP zajistí, aby SKIPCP mohl uvádět své podílové jednotky na trh na území tohoto státu po oznámení podle článku 93.

2.   Hostitelský členský stát SKIPCP neklade na SKIPCP v případě podle odstavce 1 žádné další požadavky ani nestanoví další administrativní postupy v oblasti působnosti této směrnice.

3.   Členský stát zajistí dostupnost úplných informací o právních a správních předpisech, jež nespadají do oblasti působnosti této směrnice a souvisejí konkrétně s opatřeními pro uvádění podílových jednotek na trh na jeho území v případě SKIPCP usazeného v jiném členském státě, přičemž tyto informace musí být snadno dostupné prostřednictvím dálkového přístupu a elektronickou cestou. Členské státy zajistí, aby tyto informace byly dostupné v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí a byly jasné, jednoznačné a průběžně aktualizované.

4.   Pro účely této kapitoly se výrazem „SKIPCP“ rozumí také podfondy SKIPCP.

Článek 92

SKIPCP v souladu s právními a správními předpisy platnými v členském státě, ve kterém jsou jeho podílové jednotky uváděny na trh, učiní opatření, aby v tomto členském státě bylo možné provádět platby podílníkům, odkup nebo vyplácení podílových jednotek a zpřístupnit informace, které je SKIPCP povinen poskytovat.

Článek 93

1.   Pokud SKIPCP navrhuje uvést své podílové jednotky na trh v jiném než ve svém domovském členském státě, nejprve to oznámí příslušným orgánům svého domovského členského státu.

Oznámení obsahuje informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek SKIPCP na trh v hostitelském členském státě a případně také o třídách akcií. V případě uvedeném v čl. 16 odst. 1 obsahuje také informaci o tom, že SKIPCP je uváděn na trh správcovskou společností, která jej spravuje.

2.   K oznámení podle odstavce 1 připojí SKIPCP aktuální znění těchto dokumentů:

a)

svůj statut fondu nebo zakládací dokumenty, svůj prospekt a případně svou poslední výroční zprávu nebo jakoukoli následnou pololetní zprávu přeložené podle čl. 94 odst. 1 písm. c) a d);

b)

klíčové informace pro investory podle článku 78 přeložené podle čl. 94 odst. 1 písm. b) a d).

3.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP ověří úplnost dokumentace předložené SKIPCP podle odstavce 1 a 2.

Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP předají úplnou dokumentaci podle odstavců 1 a 2 příslušným orgánům členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, a to nejdéle deset pracovních dnů po přijetí oznámení, k němuž byla přiložena úplná dokumentace podle odstavce 2. K dokumentaci připojí osvědčení, že SKIPCP splňuje podmínky uložené touto směrnicí.

Bezprostředně po předání dokumentace příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP oznámí SKIPCP její předání. SKIPCP smí vstoupit na trh v hostitelském členském státě ode dne tohoto oznámení o předání dokumentace.

4.   Členské státy zajistí, aby oznámení podle odstavce 1 a osvědčení podle odstavce 3 byla vyhotovena v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí, ledaže se domovský a hostitelský členský stát SKIPCP dohodnou na tom, že toto oznámení a osvědčení budou vyhotoveny v úředním jazyce obou členských států.

5.   Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány umožnily předávání a uchovávání dokumentů podle odstavce 3 v elektronické podobě.

6.   Pro účely postupu pro oznamování stanoveného tímto článkem nepožadují příslušné orgány členského státu, v němž SKIPCP navrhuje uvést na trh své podílové jednotky, žádné další dokumenty, potvrzení či informace, než které stanoví tento článek.

7.   Domovský členský stát SKIPCP zajistí, aby příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP měly elektronický přístup k dokumentům podle odstavce 2 a případně k jejich překladům. Tento stát zajistí, aby SKIPCP tyto dokumenty a překlady aktualizoval. SKIPCP oznámí veškeré změny dokumentů uvedených v odstavci 2 příslušnému orgánu hostitelského členského státu SKIPCP a uvede, kde lze tyto dokumenty získat v elektronické podobě.

8.   V případě změny informací týkajících se opatření přijatých pro uvedení podílových jednotek na trh uvedených v oznámení podle odstavce 1 nebo změn ohledně tříd akcií, které mají být uvedeny na trh, uvědomí SKIPCP o této změně písemně příslušné orgány hostitelského členského státu před jejím provedením.

Článek 94

1.   Pokud SKIPCP uvádí své podílové jednotky na trh ve svém hostitelském členském státě, poskytne investorům na území tohoto členského státu veškeré informace a dokumenty, které je povinen poskytnout podle kapitoly IX investorům ve svém domovském členském státě.

Tyto informace a dokumenty jsou investorům poskytnuty v souladu s těmito podmínkami:

a)

aniž jsou dotčena ustanovení kapitoly IX, jsou tyto informace nebo dokumenty investorům poskytnuty způsobem, který ukládají právní a správní předpisy hostitelského členského státu SKIPCP;

b)

klíčové informace pro investory podle článku 78 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány uvedeného členského státu schválily;

c)

informace nebo dokumenty jiné než klíčové informace pro investory podle článku 78 se poskytují v překladu do úředního jazyka nebo jednoho z úředních jazyků hostitelského členského státu SKIPCP nebo do jazyka, který příslušné orgány uvedeného členského státu schválily, nebo jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí, a to podle volby SKIPCP, a

d)

za vyhotovení překladu informací nebo dokumentů podle písmen b) a c) odpovídá SKIPCP, přičemž překlad věrně zachycuje obsah originálu.

2.   Požadavky stanovené odstavcem 1 se vztahují rovněž na veškeré změny informací a dokumentů uvedených v daném odstavci.

3.   Četnost zveřejňování cen emise, prodeje, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek SKIPCP podle článku 76 se řídí právními a správními předpisy domovského členského státu SKIPCP.

Článek 95

1.   Komise může přijmout prováděcí opatření, kterými stanoví

a)

rozsah informací podle čl. 91 odst. 3;

b)

umožnění přístupu příslušných orgánů hostitelského členského státu SKIPCP k informacím nebo dokumentům podle čl. 93 odst. 1, 2 a 3, v souladu s čl. 93 odst. 7.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice jejím doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

2.   Komise může rovněž přijmout prováděcí opatření, kterými stanoví

a)

formu a obsah standardního vzorového oznámení, které SKIPCP použije pro účely oznámení podle čl. 93 odst. 1, včetně informace o tom, k jakým dokumentům se překlady vztahují;

b)

formu a obsah standardního vzorového osvědčení, které použijí příslušné orgány členského státu pro účely čl. 93 odst. 3;

c)

postup pro výměnu informací a používání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány pro účely oznamování podle ustanovení článku 93.

Tato opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 112 odst. 3.

Článek 96

Pro účely provozování své činnosti mohou SKIPCP používat v hostitelském členském státě ve svém označení stejný odkaz na svou právní formu (například investiční společnost nebo podílový fond), jaký používají v domovském členském státě.

KAPITOLA XII

USTANOVENÍ O ORGÁNECH PŘÍSLUŠNÝCH K POVOLOVÁNÍ A DOHLEDU

Článek 97

1.   Členské státy určí příslušné orgány příslušné k plnění úkolů stanovených v této směrnici. Uvědomí o tom Komisi, přičemž uvedou případné rozdělení jejich působnosti.

2.   Příslušné orgány jsou orgány veřejné správy nebo orgány jimi určené.

3.   Orgány domovského členského státu SKIPCP jsou příslušné k dohledu nad tímto SKIPCP, a to případně i podle článku 19. Orgány hostitelského členského státu SKIPCP jsou však příslušné k dohledu nad dodržováním ustanovení spadajících mimo oblast působnosti této směrnice a požadavků stanovených v článcích 92 a 94.

Článek 98

1.   Příslušným orgánům musí být svěřeny veškeré dohlížecí a vyšetřovací pravomoci, které jsou pro výkon jejich úkolů nezbytné. Pravomoci jsou vykonávány těmito způsoby:

a)

přímo;

b)

ve spolupráci s dalšími orgány;

c)

v rámci odpovědnosti příslušných orgánů přenesením na subjekty, na které byly přeneseny úkoly, nebo

d)

prostřednictvím dožádání u příslušných soudních orgánů.

2.   Příslušné orgány musí mít podle odstavce 1 alespoň tato oprávnění:

a)

mít přístup k jakémukoli dokumentu v jakékoli formě a obdržet jeho kopii;

b)

požadovat od kterékoli osoby, aby poskytla informace, a v případě nutnosti ji předvolat a vyslechnout za účelem získání informací;

c)

provádět kontroly na místě;

d)

požadovat existující telefonní záznamy a existující záznamy o datovém provozu;

e)

požadovat ukončení jakéhokoli jednání, které je v rozporu s předpisy přijatými k provedení této směrnice;

f)

požadovat zmrazení nebo obstavení majetku;

g)

požadovat dočasný zákaz výkonu profesionální činnosti;

h)

požadovat, aby povolené investiční společnosti, správcovské společnosti a depozitáři poskytovali informace;

i)

přijmout jakýkoli druh opatření k zajištění, aby investiční společnosti, správcovské společnosti nebo depozitáři nadále splňovali požadavky této směrnice;

j)

požadovat pozastavení emise, odkupu nebo vyplacení podílových jednotek v zájmu podílníků nebo veřejnosti;

k)

odejmout povolení udělené SKIPCP, správcovské společnosti nebo depozitáři;

l)

postoupit věci k trestnímu stíhání a

m)

umožnit auditorům nebo odborníkům provádět ověřování či vyšetřování.

Článek 99

1.   Členské státy stanoví opatření a sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Aniž jsou dotčeny postupy pro odebírání povolení nebo právo členských států ukládat trestněprávní sankce, zajistí členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zejména možnost přijímání přiměřených správních opatření nebo ukládání správních sankcí vůči osobám odpovědným za porušení ustanovení přijatých k provedení této směrnice.

Přijatá opatření a stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení o opatřeních a sankcích za porušení ostatních vnitrostátních předpisů přijatých podle této směrnice, členské státy především stanoví účinné, přiměřené a odrazující opatření a sankce, které se týkají povinnosti formulovat klíčové informace pro investory tak, aby jim běžní investoři snadno porozuměli podle čl. 78 odst. 5.

3.   Členské státy umožní příslušným orgánům zveřejnit jakékoli opatření nebo sankci, které budou uloženy za porušení předpisů přijatých při provádění této směrnice, ledaže by toto zveřejnění vážně ohrozilo finanční trhy, poškodilo zájmy investorů nebo způsobilo nepřiměřenou škodu dotčeným osobám.

Článek 100

1.   Členské státy zajistí zavedení účinných a účelných postupů vyřizování stížností a zjednávání nápravy pro účely mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souvislosti s činností SKIPCP, a to za využití existujících subjektů, je-li to vhodné.

2.   Členské státy zajistí, aby subjektům uvedeným v odstavci 1 nebránily právní předpisy v účinné spolupráci při řešení přeshraničních sporů.

Článek 101

1.   Příslušné orgány členských států vzájemně spolupracují, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice nebo pro výkon jejich pravomocí podle této směrnice nebo vnitrostátního práva.

Členské státy přijmou nezbytná správní a organizační opatření k usnadnění spolupráce podle tohoto odstavce.

Příslušné orgány využijí pro účely spolupráce svých pravomocí i v případech, kdy vyšetřované jednání nezakládá porušení předpisu platného v jejich členském státě.

2.   Příslušné orgány členských států si vzájemně neprodleně poskytnou informace požadované pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice.

3.   Pokud má příslušný orgán některého členského státu závažné důvody se domnívat, že subjekty, které nespadají pod jeho dohled, na území jiného členského státu jednají nebo jednaly v rozporu s touto směrnicí, informuje o tom co nejkonkrétněji příslušné orgány druhého členského státu. Přijímající orgány přijmou příslušná opatření. O výsledku těchto opatření a v co nejširším rozsahu také o významných skutečnostech průběžného vývoje situace uvědomí příslušný orgán, který informace předal. Tímto odstavcem nejsou dotčeny pravomoci příslušného orgánu, který informace předal.

4.   Příslušné orgány jednoho členského státu mohou požádat příslušné orgány jiného členského státu o spolupráci při dohledu nebo ověřování na místě nebo šetření na území onoho členského státu v rámci jejich pravomocí podle této směrnice. Pokud příslušný orgán obdrží žádost o ověření na místě nebo šetření, pak

a)

ověření nebo šetření provede sám;

b)

umožní provést ověření nebo šetření žádajícímu orgánu nebo

c)

umožní provést ověření nebo šetření auditorům nebo odborníkům.

5.   Pokud ověřování nebo šetření na území jednoho členského státu provádí příslušný orgán téhož členského státu, může příslušný orgán členského státu žádajícího o spolupráci požádat, aby pracovníky provádějící ověřování nebo šetření doprovodili jeho vlastní pracovníci. Ověřování nebo šetření však podléhá obecnému dohledu členského státu, na jehož území probíhá.

Pokud ověřování nebo šetření na území jednoho členského státu provádí příslušný orgán jiného členského státu, může příslušný orgán členského státu, na jehož území ověřování nebo šetření probíhá, požádat, aby pracovníky provádějící ověřování nebo šetření doprovodili jeho vlastní pracovníci.

6.   Příslušné orgány členského státu, v němž ověřování nebo šetření probíhá, mohou odmítnout poskytnout informace podle odstavce 2 nebo vyhovět žádosti o spolupráci při provádění šetření nebo ověřování na místě podle odstavce 4 pouze v případech, kdy

a)

by takové šetření, ověřování na místě nebo výměna informací mohly nepříznivě ovlivnit svrchovanost, bezpečnost nebo veřejný pořádek dožádaného členského státu;

b)

již bylo zahájeno soudní řízení proti stejným osobám za stejné činy před orgány daného členského státu;

c)

v daném členském státě již bylo ve vztahu ke stejným osobám za stejné činy vydáno pravomocné rozhodnutí.

7.   Příslušné orgány oznámí příslušným orgánům žádajícím o spolupráci všechna rozhodnutí přijatá podle odstavce 6. Oznámení obsahuje zdůvodnění těchto rozhodnutí.

8.   Příslušné orgány mohou upozornit Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry, zřízený rozhodnutím Komise 2009/77/ES (15), na situace, kdy

a)

žádosti o výměnu informací podle článku 109 nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo byla zamítnuta;

b)

žádosti o provedení šetření nebo ověření na místě podle článku 110 nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo byla zamítnuta nebo

c)

žádosti o povolení, aby vlastní pracovníci mohli doprovázet pracovníky příslušného orgánu druhého členského státu, nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo byla zamítnuta.

9.   Komise může přijmout prováděcí opatření týkající se postupů pro ověřování na místě a šetření.

Tato opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 112 odst. 3.

Článek 102

1.   Členské státy zajistí, aby všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro příslušné orgány, jakož i auditoři a znalci pověření příslušnými orgány byli vázáni služebním či profesním tajemstvím. Podstatou této povinnosti je, že žádné důvěrné informace, které se tyto osoby dozvědí při výkonu svých povinností, nesmějí sdělit žádné osobě ani orgánu s výjimkou souhrnné nebo obecné podoby, přičemž SKIPCP, jejich správcovské společnosti a depozitáři (dále jen „podniky podílející se na činnosti SKIPCP“) nesmějí být jednotlivě rozeznatelní, aniž jsou dotčeny případy, na něž se vztahuje trestní právo.

Je-li některý SKIPCP nebo podnik podílející se na činnosti SKIPCP v úpadku nebo v nucené likvidaci, mohou být důvěrné informace, které se netýkají třetích stran zúčastněných na pokusech o jeho záchranu, sděleny v občanském soudním řízení nebo v soudním řízení v obchodních věcech.

2.   Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům členských států ve výměně informací podle této směrnice nebo jiných právních předpisů Společenství o SKIPCP nebo podnicích podílejících se na činnosti SKIPCP. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1.

Příslušné orgány, jež si vyměňují informace s jinými příslušnými orgány podle této směrnice, mohou při jejich sdělení oznámit, že tyto informace nesmí být zveřejněny bez jejich výslovného souhlasu, a v takovém případě mohou být tyto informace vyměňovány pouze pro účely, pro které tyto orgány daly svůj souhlas.

3.   Členské státy mohou s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány nebo institucemi třetích zemí, jak jsou vymezeny v odstavci 5 tohoto článku a čl. 103 odst. 1, uzavírat dohody o spolupráci obsahující ustanovení o výměně informací pouze tehdy, pokud je ohledně sdělovaných informací zaručena ochrana profesního tajemství alespoň na stejné úrovni jako podle tohoto článku. Výměna informací musí sloužit k plnění úkolů dotyčných orgánů nebo institucí v oblasti dozoru.

Pocházejí-li informace z jiného členského státu, lze je předávat pouze s výslovným souhlasem příslušných orgánů, které je poskytly, a případně pouze pro účely, ke kterým tyto orgány udělily souhlas.

4.   Příslušné orgány, které přijímají důvěrné informace na základě odstavců 1 nebo 2, mohou tyto informace použít pouze při výkonu svých povinností k těmto účelům:

a)

prověření, zda jsou plněny podmínky pro přístup k činnosti SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP, a aby usnadnily kontrolu této činnosti, administrativních a účetních postupů a mechanismů vnitřní kontroly;

b)

ukládání sankcí;

c)

odvolání ve správním řízení proti rozhodnutím příslušných orgánů a

d)

v soudním řízení zahájeném na základě čl. 107 odst. 2.

5.   Odstavce 1 a 4 nevylučují výměnu informací v rámci členského státu nebo mezi členskými státy, pokud tato výměna probíhá mezi příslušným orgánem a

a)

veřejnými orgány příslušnými pro oblast dohledu nad úvěrovými institucemi, investičními podniky, pojišťovnami nebo jinými finančními institucemi nebo orgány příslušnými pro dohled nad finančními trhy;

b)

subjekty, které se zabývají likvidací nebo úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP nebo obdobnými řízeními, nebo

c)

osobami příslušnými pro provádění zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků nebo jiných finančních institucí.

Odstavce 1 a 4 zejména nevylučují výkon dohledu výše uvedenými příslušnými orgány, jakož i poskytování subjektům, které provozují systémy pro odškodňování, informací nezbytných k plnění jejich úkolů.

Na informace sdělované podle prvního pododstavce se vztahuje služební či profesní tajemství podle odstavce 1.

Článek 103

1.   Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 až 4 mohou členské státy povolit výměnu informací mezi příslušným orgánem a

a)

orgány příslušnými pro dohled nad subjekty, které se zabývají likvidací a úpadkem SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP, nebo nad subjekty zabývající se obdobnými postupy;

b)

orgány příslušnými pro dohled nad osobami pověřenými výkonem zákonem stanoveného auditu pojišťoven, úvěrových institucí, investičních podniků a jiných finančních institucí.

2.   Členské státy, které využijí zvláštní ustanovení v odstavci 1, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

a)

tyto informace se používají k výkonu kontroly nebo dohledu podle odstavce 1;

b)

získané informace podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1, a

c)

pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

3.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů, kterým mají být sdělovány informace podle odstavce 1.

4.   Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 až 4 mohou členské státy za účelem posílení stability a jednoty finančního systému povolit výměnu informací mezi svými příslušnými orgány a orgány nebo subjekty příslušnými ze zákona pro zjišťování a vyšetřování případů porušení práva obchodních společností.

5.   Členské státy, které využijí zvláštní ustanovení v odstavci 4, požadují splnění alespoň těchto podmínek:

a)

tyto informace se používají k výkonu kontroly nebo dohledu podle odstavce 4;

b)

získané informace podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1, a

c)

pocházejí-li informace z jiného členského státu, nesmějí být předány dále bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně pouze pro účely, pro které tyto orgány daly souhlas.

Pro účely písmene c) oznámí orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 4 příslušným orgánům, které sdělily dotyčnou informaci, jména a přesné pravomoci osob, jimž má být informace předána.

6.   Provádějí-li v některém členském státě orgány nebo subjekty uvedené v odstavci 4 své zjišťování nebo vyšetřování s pomocí pověřených odborně specializovaných osob, které nejsou veřejnými zaměstnanci, lze možnost stanovenou v uvedeném odstavci rozšířit na tyto osoby za podmínek uvedených v odstavci 5.

7.   Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům jména orgánů nebo subjektů, kterým mohou být sdělovány informace podle odstavce 4.

Článek 104

1.   Články 102 a 103 nebrání příslušnému orgánu, aby sděloval centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnými úkoly, které jednají jako měnové orgány, informace určené k výkonu jejich funkce, ani nebrání těmto orgánům nebo subjektům sdělovat příslušným orgánům informace, které mohou potřebovat pro účely čl. 102 odst. 4. Informace získané v této souvislosti podléhají profesnímu tajemství podle čl. 102 odst. 1.

2.   Články 102 a 103 nebrání příslušným orgánům sdělovat informace uvedené v čl. 102 odst. 1 až 4 zúčtovacímu středisku nebo obdobnému subjektu oprávněnému na základě vnitrostátního práva poskytovat zúčtovací nebo vypořádací služby pro některý trh jejich členských států, jsou-li toho názoru, že je nutné jim tyto informace sdělit, aby bylo zajištěno řádné fungování těchto orgánů v případě prodlení nebo možnosti prodlení ze strany hospodářských subjektů.

Na informace získané v této souvislosti se vztahuje profesní tajemství podle čl. 102 odst. 1.

Členské státy však zajistí, aby informace získané na základě čl. 102 odst. 2 nemohly být dále předány za okolností uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly.

3.   Bez ohledu na čl. 102 odst. 1 a 4 mohou členské státy zákonem povolit poskytování některých informací jiným orgánům své ústřední správy, jež odpovídají za právní předpisy týkající se dohledu nad SKIPCP a nad podniky podílejícími se na činnosti SKIPCP, úvěrovými institucemi, finančními institucemi, investičními podniky a pojišťovnami, jakož i inspektorům pověřeným těmito orgány.

Tyto informace lze však poskytovat jen tehdy, je-li to nezbytné pro účely obezřetnostního dohledu.

Členské státy nicméně zajistí, aby informace získané na základě čl. 102 odst. 2 a 5 nebyly dále předávány podle tohoto odstavce bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je poskytly.

Článek 105

Komise může přijmout prováděcí opatření týkající se postupů pro výměnu informací mezi příslušnými orgány.

Tato opatření se přijímají regulativním postupem podle čl. 112 odst. 3.

Článek 106

1.   Členské státy stanoví alespoň, aby každá osoba schválená v souladu se směrnicí 2006/43/ES, provádějící ve SKIPCP nebo podniku podílejícím se na činnosti SKIPCP zákonem stanovený audit uvedený v článku 51 směrnice 78/660/EHS, článku 37 směrnice 83/349/EHS nebo v článku 73 této směrnice anebo jiný zákonem stanovený úkol, musela bezodkladně sdělit příslušným orgánům každou skutečnost nebo rozhodnutí týkající se daného podniku, jež zjistila při plnění tohoto úkolu a jež by mohly zapříčinit některou z následujících situací:

a)

porušení právních nebo správních předpisů, které stanoví podmínky pro povolení nebo které konkrétně upravují provozování činnosti SKIPCP nebo podniků podílejících se na činnosti SKIPCP;

b)

narušení pokračování činnosti SKIPCP nebo podniku podílejícího se na činnosti SKIPCP nebo

c)

odmítnutí ověření účtů nebo vyslovení výhrad k účtům.

Tato osoba má povinnost oznamovat veškeré skutečnosti a rozhodnutí, jež zjistí při plnění úkolu podle písmene a) v podniku, který má úzké vazby plynoucí z kontrolního vztahu s SKIPCP nebo podnikem podílejícím se na činnosti SKIPCP, v němž plní uvedený úkol.

2.   Sdělí-li osoby schválené v souladu se směrnicí 2006/43/ES v dobré víře příslušným orgánům jakékoliv skutečnosti uvedené v odstavci 1, nepovažuje se to za porušení zákazu poskytování informací vyplývajícího ze smlouvy nebo právního či správního předpisu a u těchto osob takové jednání nezakládá žádnou formu odpovědnosti.

Článek 107

1.   Příslušné orgány písemně odůvodní každé rozhodnutí o zamítnutí povolení a každé zamítavé rozhodnutí učiněné při provádění obecných opatření přijatých k uplatňování této směrnice a sdělí je žadatelům.

2.   Členské státy stanoví, že jakékoli rozhodnutí podle právních a správních předpisů přijatých v souladu s touto směrnicí musí být řádně odůvodněné a že je lze napadnout u soudu rovněž v případě, kdy není přijato žádné rozhodnutí do šesti měsíců od podání žádosti o povolení obsahující všechny požadované informace.

3.   Členské státy stanoví, že jeden nebo více níže uvedených orgánů určených vnitrostátním právem můžou v zájmu spotřebitelů a v souladu s vnitrostátním právem podat žalobu u soudu nebo příslušných správních orgánů, aby zajistily uplatňování vnitrostátních předpisů přijatých k provedení této směrnice:

a)

orgány veřejné správy nebo jejich zástupci;

b)

organizace spotřebitelů s oprávněným zájmem na ochraně spotřebitelů nebo

c)

profesní organizace s oprávněným zájmem na ochraně svých členů.

Článek 108

1.   Pouze orgány domovského členského státu SKIPCP mají právo přijímat opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje některý právní nebo správní předpis nebo pravidla stanovená ve statutu fondu nebo zakládacích dokumentech investiční společnosti.

Orgány hostitelského členského státu SKIPCP však mají právo přijímat opatření proti tomuto SKIPCP, pokud porušuje právní a správní předpisy platné v tomto členském státě, které jsou mimo oblast působnosti této směrnice nebo požadavků stanovených v článcích 92 a 94.

2.   Každé rozhodnutí o odnětí povolení a každé jiné závažné opatření přijaté proti SKIPCP nebo každé pozastavení emise, odkupu nebo vyplácení jeho podílových jednotek, které mu je nařízeno, sdělí orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně orgánům hostitelských členských států SKIPCP, a pokud je správcovská společnost SKIPCP usazena v jiném členském státě, příslušným orgánům domovského členského státu správcovské společnosti.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti a příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP mohou přijmout opatření vůči správcovské společnosti, pokud tato společnost porušuje pravidla v rámci jejich působnosti.

4.   Pokud mají příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP jasné a prokazatelné důvody se domnívat, že SKIPCP, jehož podílové jednotky jsou uváděny na trh na území tohoto členského státu, porušuje povinnosti vyplývající z předpisů přijatých na základě této směrnice, které nesvěřují příslušným orgánům hostitelského členského státu SKIPCP příslušné pravomoci, postoupí tato zjištění příslušným orgánům domovského členského státu SKIPCP, jež přijmou vhodná opatření.

5.   Pokud i přes opatření přijatá příslušnými orgány domovského členského státu SKIPCP nebo proto, že se taková opatření ukážou jako nepřiměřená nebo že domovský členský stát SKIPCP nepřijme opatření v přiměřené lhůtě, jedná SKIPCP i nadále způsobem, který jasně poškozuje zájmy investorů hostitelského členského státu SKIPCP, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP následně učinit tyto kroky:

a)

přijmout poté, co uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP, veškerá vhodná opatření nezbytná k ochraně investorů, včetně možného zabránění dotyčnému SKIPCP pokračovat v dalším uvádění svých podílových jednotek na trh na území hostitelského členského státu SKIPCP, nebo

b)

pokud je to nezbytné, upozornit Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry.

Komisi je bezodkladně oznámeno každé opatření přijaté podle prvního pododstavce písm. a).

6.   Členské státy zajistí, aby na jejich území bylo právně možné SKIPCP doručovat písemnosti nezbytné pro případná opatření přijatá hostitelským členským státem SKIPCP podle odstavců 2 až 5.

Článek 109

1.   Pokud je poskytováním služeb nebo zřizováním poboček správcovská společnost činná v jednom nebo více hostitelských členských státech správcovské společnosti, pak příslušné orgány všech dotčených členských států úzce spolupracují.

Na požádání si vzájemně poskytují veškeré údaje o vedení a vlastnictví těchto správcovských společností, které mohou usnadňovat dohled nad těmito společnostmi, a veškeré údaje, které mohou usnadňovat jejich kontrolu. Orgány domovského členského státu správcovské společnosti zejména spolupracují na tom, aby umožnily orgánům hostitelského členského státu správcovské společnosti získání všech údajů uvedených v čl. 21 odst. 2.

2.   Pokud je to pro výkon pravomocí týkajících se dohledu domovského členského státu nezbytné, informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o veškerých opatřeních přijatých hostitelským členským státem správcovské společnosti podle čl. 21 odst. 5, jež zahrnují opatření nebo sankce uložené správcovské společnosti nebo omezení její činnosti.

3.   Příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti bezodkladně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP o veškerých problémech zjištěných na úrovni správcovské společnosti, které by mohly mít dopad na schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti vůči SKIPCP, a o jakémkoli porušení povinností podle kapitoly III.

4.   Příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP bezodkladně uvědomí příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti o veškerých problémech zjištěných na úrovni SKIPCP, které by mohly mít dopad na schopnost správcovské společnosti řádně plnit své povinnosti nebo požadavky této směrnice, které spadají do působnosti domovského členského státu SKIPCP.

Článek 110

1.   Každý hostitelský členský stát správcovské společnosti zajistí, aby v případě správcovské společnosti povolené v jiném členském státě, která provozuje činnost na jeho území prostřednictvím pobočky, mohly příslušné orgány domovského členského státu správcovské společnosti poté, co informují příslušné orgány hostitelského členského státu správcovské společnosti, samy nebo prostřednictvím osob za tímto účelem určených ověřit na místě údaje uvedené v článku 109.

2.   Odstavcem 1 nejsou dotčena práva příslušných orgánů hostitelského členského státu správcovské společnosti při plnění jejich povinností podle této směrnice prověřovat na místě pobočky zřízené na území tohoto členského státu.

KAPITOLA XIII

EVROPSKÝ VÝBOR PRO CENNÉ PAPÍRY

Článek 111

Komise může přijímat technické změny této směrnice v těchto oblastech:

a)

objasnění definic s cílem zajistit jednotné používání této směrnice v celém Společenství a

b)

přizpůsobení terminologie a vypracování definic v souladu s následnými předpisy týkajícími se SKIPCP a souvisejících otázek.

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné než podstatné prvky této směrnice, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 112 odst. 2.

Článek 112

1.   Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry, zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES (16).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

KAPITOLA XIV

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ODDÍL 1

Zvláštní ustanovení

Článek 113

1.   „Pantebreve“ vydané v Dánsku se výhradně pro účely dánských SKIPCP považují za rovnocenné převoditelným cenným papírům uvedeným v čl. 50 odst. 1 písm. b).

2.   Odchylně od čl. 22 odst. 1 a čl. 32 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit SKIPCP, které ke dni 20. prosince 1985 měly dva nebo více depozitářů v souladu s vnitrostátním právem, aby zachovaly tento počet depozitářů, pokud je těmto orgánům zaručeno, že úkoly, které mají být plněny podle čl. 22 odst. 3 a čl. 32 odst. 3, budou skutečně plněny.

3.   Odchylně od článku 16 mohou členské státy povolit správcovským společnostem, aby vydávaly cenné papíry znějící na doručitele představující cenné papíry jiných společností znějící na jméno.

Článek 114

1.   Investiční podniky, jak jsou vymezeny v čl. 4 odst. 1 bodu 1 směrnice 2004/39/ES, které mají povolení pouze k poskytování služeb uvedených v oddíle A bodech 4 a 5 přílohy uvedené směrnice, mohou získat povolení podle této směrnice ke správě SKIPCP jako „správcovské společnosti“. V takovém případě se musejí investiční podniky vzdát povolení získaného podle směrnice 2004/39/ES.

2.   Správcovské společnosti, kterým bylo již před 13. únorem 2004 vydáno v jejich domovském členském státě povolení podle směrnice 85/611/EHS ke správě SKIPCP, se pro účely tohoto článku považují za povolené, pokud právní předpisy tohoto členského státu stanoví, že k zahájení této činnosti musí splňovat podmínky rovnocenné podmínkám stanoveným v článcích 7 a 8.

ODDÍL 2

Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 115

Komise do 1. července 2013 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice.

Článek 116

1.   Členské státy do 30. června 2011 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 2 druhým pododstavcem, čl. 1 odst. 3 písm. b), čl. 2 odst. 1 písm. e), m), p), q) a r), čl. 2 odst. 5, článkem 4, čl. 5 odst. 1 až 4, 6 a 7, čl. 6 odst. 1, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 1 návětím, čl. 13 odst. 1 písm. a) a i), článkem 15, čl. 16 odst. 1 a 3, čl. 17 odst. 1, čl. 17 odst. 2 písm. b), čl. 17 odst. 3 prvním a třetím pododstavcem, čl. 17 odst. 4 až 7, čl. 17 odst. 9 druhým pododstavcem, čl. 18 odst. 1 návětím, čl. 18 odst. 1 písm. b), čl. 18 odst. 2 třetím a čtvrtým pododstavcem, čl. 18 odst. 3 a 4, články 19 a 20, čl. 21 odst. 2 až 6, 8 a 9, čl. 22 odst. 1, čl. 22 odst. 3 písm. a), d) a e), čl. 23 odst. 1, 2, 4 a 5, čl. 27 třetím pododstavcem, čl. 29 odst. 2, čl. 33 odst. 2, 4 a 5, články 37 až 42, čl. 43 odst. 1 až 5, články 44 až 49, čl. 50 odst. 1 návětím, čl. 50 odst. 3, čl. 51 odst. 1 třetím pododstavcem, čl. 54 odst. 3, čl. 56 odst. 1, čl. 56 odst. 2 prvním pododstavcem návětím, články 58 a 59, čl. 60 odst. 1 až 5, čl. 61 odst. 1 a 2, čl. 62 odst. 1, 2 a 3, článkem 63, čl. 64 odst. 1, 2 a 3, články 65 až 67, čl. 68 odst. 1 návětím a písm. a), čl. 69 odst. 1 a 2, čl. 70 odst. 2 a 3, články 71, 72 a 74, čl. 75 odst. 1, 2 a 3, články 77 až 82, čl. 83 odst. 1. písm. b), čl. 83 odst. 2 písm. a) druhou odrážkou, článkem 86, čl. 88 odst. 1 písm. b), čl. 89 písm. b), články 90 až 94, články 96 až 100, čl. 101 odst. 1 až 8, čl. 102 odst. 2 druhým pododstavcem, čl. 102 odst. 5, články 107 a 108, čl. 109 odst. 2 až 4, článkem 110 a přílohou I. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2011.

Uvedené předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici 85/611/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a formulaci prohlášení si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 117

Směrnice 85/611/EHS ve znění směrnic uvedených v části A přílohy III se zrušuje s účinkem ode dne 1. července 2011, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy III ve vnitrostátním právu a lhůt pro jejich použití.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze IV.

Odkazy na zjednodušený prospekt se považují za odkazy na klíčové informace pro investory podle článku 78.

Článek 118

1.   Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 1 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 1 odst. 3 písm. a), čl. 1 odst. 4 až 7, čl. 2 odst. 1 písm. a) až d), f) až l), n) a o), čl. 2 odst. 2, 3 a 4, 6 a 7, článku 3, čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 2, 3 a 4, článků 7 až 11, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 1 písm. b) až h), čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 1, čl. 16 odst. 2, čl. 17 odst. 2 písm. a), c) a d), čl. 17 odst. 3 druhého pododstavce, čl. 17 odst. 8, čl. 17 odst. 9 prvního pododstavce, čl. 18 odst. 1 kromě návětí a písmene a), čl. 18 odst. 2 prvního a druhého pododstavce, čl. 21 odst. 1 a 7, čl. 22 odst. 2, čl. 22 odst. 3 písm. b) a c), čl. 23 odst. 3, článků 24, 25 a 26, čl. 27 prvního a druhého pododstavce, článku 28, čl. 29 odst. 1, 3 a 4, článků 30, 31 a 32, čl. 33 odst. 1 a 3, článků 34, 35 a 36, čl. 50 odst. 1 písm. a) až h), čl. 50 odst. 2, čl. 51 odst. 1 prvního a druhého pododstavce, čl. 51 odst. 2 a 3, článků 52 a 53, čl. 54 odst. 1 a 2, článku 55, čl. 56 odst. 2 prvního a druhého pododstavce, čl. 56 odst. 3, článku 57, čl. 68 odst. 2, čl. 69 odst. 3 až 4, čl. 70 odst. 1 a 4, článků 73 a 76, čl. 83 odst. 1 vyjma písmene b), čl. 83 odst. 2 písm. a) vyjma druhé odrážky, článků 84, 85 a 87, čl. 88 odst. 1 vyjma písmene b), čl. 88 odst. 2, článku 89 vyjma písmene b), čl. 102 odst. 1, čl. 102 odst. 2 prvního pododstavce, čl. 102 odst. 3 a 4, článků 103 až 106, čl. 109 odst. 1, článků 111, 112, 113 a 117 a příloh II, III a IV se použijí ode dne 1. července 2011.

2.   Členské státy zajistí, aby SKIPCP co nejdříve, avšak do 12 měsíců ode dne, kdy uplyne lhůta pro provedení ve vnitrostátním právu všech prováděcích opatření uvedených v čl. 78 odst. 7, nahradily své zjednodušené prospekty vyhotovené podle ustanovení směrnice 85/611/EHS klíčovými informacemi pro investory vyhotovenými podle článku 78. Během uvedeného období příslušné orgány hostitelského členského státu SKIPCP nadále přijímají zjednodušené prospekty SKIPCP uváděných na trh na území těchto členských států.

Článek 119

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. července 2009.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

E. ERLANDSSON


(1)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. ledna 2009 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. června 2009.

(2)  Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3.

(3)  Viz část A přílohy III.

(4)  Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 201.

(8)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38.

(12)  Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22.

(13)  Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 87.

(14)  Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

(15)  Úř. věst. L 25, 29.1.2009, s. 18.

(16)  Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45.


PŘÍLOHA I

SEZNAM A

1.

Údaje týkající se podílového fondu

1.

Údaje týkající se správcovské společnosti, včetně informace o tom, zda je správcovská společnost usazena v jiném členském státě než v domovském členském státě SKIPCP

1.

Údaje týkající se investiční společnosti

1.1

Název

1.1

Jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla

1.1

Jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla

1.2

Datum vzniku podílového fondu. Doba trvání, je-li omezena

1.2

Datum vzniku společnosti. Doba trvání, je-li omezena

1.2

Datum vzniku společnosti. Doba trvání, je-li omezena

 

1.3

Pokud společnost spravuje jiné podílové fondy, názvy těchto jiných fondů

1.3

U investičních společností, které mají různé investiční obory, označení těchto oborů

1.4

Označení místa, kde může být získán statut podílového fondu, pokud není připojen, a pravidelné zprávy

 

1.4

Označení místa, kde mohou být získány zakládací dokumenty, pokud nejsou připojeny, a pravidelné zprávy

1.5

Stručné informace o daňovém systému, který se na podílový fond vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda jsou činěny srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených podílovým fondem podílníkům

 

1.5

Stručné informace o daňovém systému, který se na společnost vztahuje, mají-li pro podílníky význam. Informace o tom, zda jsou činěny srážky z příjmů a kapitálových zisků vyplácených společností podílníkům

1.6

Datum účetní uzávěrky a datum rozdělení výnosů

 

1.6

Datum účetní uzávěrky a datum rozdělení výnosů

1.7

Jména osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73

 

1.7

Jména osob odpovědných za audit účetnictví podle článku 73

 

1.8

Jména a funkce členů správních, řídících a dozorčích orgánů ve společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost, pokud mají ve vztahu ke společnosti význam

1.8

Jména a funkce členů správních, řídících a dozorčích orgánů ve společnosti. Jejich hlavní činnosti mimo společnost, pokud mají ve vztahu ke společnosti význam

 

1.9

Výše upsaného základního kapitálu a údaj o splaceném základním kapitálu

1.9

Základní kapitál

1.10

Druhy a hlavní vlastnosti podílových jednotek, zejména:

povaha práva (věcné, ze závazku nebo jiné),

původní cenné papíry nebo osvědčení prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu,

forma podílových jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité hodnoty,

hlasovací práva podílníků, pokud existují,

okolnosti, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci podílového fondu, a postup likvidace, zejména pokud se týče práv podílníků

 

1.10

Druhy a hlavní vlastnosti podílových jednotek, zejména:

původní cenné papíry nebo osvědčení prokazující vlastnické právo; zápis v registru nebo na účtu,

forma podílových jednotek: na jméno nebo na doručitele. Případné stanovené jmenovité hodnoty,

hlasovací práva podílníků, pokud existují,

okolnosti, za kterých může být rozhodnuto o likvidaci společnosti, a postup likvidace, zejména pokud se týče práv podílníků

1.11

Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové jednotky kotovány nebo obchodovány

 

1.11

Případné burzy nebo trhy, na nichž jsou podílové jednotky kotovány nebo obchodovány

1.12

Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek

 

1.12

Postupy a podmínky emise a prodeje podílových jednotek

1.13

Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny

 

1.13

Postupy a podmínky pro odkup nebo vyplacení podílových jednotek a okolnosti, za kterých můžou být odkup nebo vyplacení pozastaveny. U investičních společností, které mají různé investiční obory, poučení o tom, jak může podílník přestoupit z jednoho oboru do druhého, a o nákladech s tím spojených

1.14

Pravidla pro určování výnosů a nakládání s nimi

 

1.14

Pravidla pro určování výnosů a nakládání s nimi

1.15

Investiční cíle podílového fondu, včetně jeho finančních cílů (např. nárůst kapitálu nebo příjmů), investiční politika (zaměření na zeměpisné oblasti nebo průmyslové odvětví), případná omezení této investiční politiky a způsoby a nástroje nebo pravomoci přijímat úvěry, které mohou být použity při řízení podílového fondu

 

1.15

Investiční cíle společnosti, včetně jejích finančních cílů (např. nárůst kapitálu nebo příjmů), investiční politika (zaměření na zeměpisné oblasti nebo průmyslové odvětví), případná omezení této investiční politiky a způsoby a nástroje nebo pravomoci přijímat úvěry, které mohou být použity při řízení společnosti

1.16

Pravidla oceňování aktiv

 

1.16

Pravidla oceňování aktiv

1.17

Pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek, zejména:

způsob a četnost výpočtu uvedených cen,

informace o poplatcích za prodej nebo emisi a odkup nebo vyplacení podílových jednotek,

prostředky, místa a četnost zveřejňování uvedených cen

 

1.17

Pravidla pro výpočet prodejní nebo emisní ceny a ceny odkupu nebo vyplacení podílových jednotek, zejména:

způsob a četnost výpočtu uvedených cen,

informace o poplatcích za prodej nebo emisi a odkup nebo vyplacení podílových jednotek,

prostředky, místa a četnost zveřejňování uvedených cen (1)

1.18

Údaje o způsobu, částce a výpočtu odměny poskytované podílovým fondem správcovské společnosti, depozitáři nebo třetím osobám a náhrada výdajů podílovým fondem správcovské společnosti, depozitáři nebo třetím osobám

 

1.18

Údaje o způsobu, částce a výpočtu odměny poskytované společností jejím ředitelům, členům správních, řídících a dozorčích orgánů, depozitáři nebo třetím osobám a náhrada výdajů společností jejím ředitelům, depozitáři nebo třetím osobám

Údaje týkající se depozitáře:

2.1   jméno nebo obchodní firma, právní forma, sídlo a správní ústředí, pokud se liší od sídla;

2.2   hlavní činnost.

Údaje týkající se poradenských firem nebo externích investičních poradců, kteří vykonávají poradní činnost na základě smlouvy, která je placena z aktiv SKIPCP:

3.1   jméno nebo obchodní firma poradenské firmy nebo jméno poradce;

3.2   základní ustanovení smlouvy se správcovskou společností nebo investiční společností, která mohou mít význam pro podílníky, s výjimkou ustanovení týkajících se odměn;

3.3   jiné významné činnosti.

4.   Informace týkající se opatření pro uskutečňování plateb podílníkům, odkup nebo vyplacení podílových jednotek a zpřístupňování informací týkajících se SKIPCP. Tyto informace musí být v každém případě přístupné v členském státě, ve kterém je SKIPCP usazen. Kromě toho, pokud jsou podílové jednotky uváděny na trh v jiném členském státě, zpřístupní se tyto informace, pokud se týče daného členského státu, v prospektu zde zveřejněném.

Jiné investiční údaje:

5.1   případně dosavadní výkonnost SKIPCP – tyto údaje mohou být buď zahrnuty do prospektu, nebo k němu připojeny;

5.2   profil typického investora, pro něhož jsou SKIPCP určeny.

Hospodářské údaje:

6.1   možné výdaje nebo poplatky, s výjimkou nákladů uvedených v bodě 1.17, rozlišující mezi výdaji nebo poplatky, které má zaplatit podílník, a výdaji nebo poplatky, které mají být zaplaceny z aktiv SKIPCP.

SEZNAM B

Informace, které je třeba uvést v pravidelných zprávách

I.   Výkaz aktiv a pasiv:

převoditelné cenné papíry,

bankovní zůstatky,

ostatní aktiva,

celková aktiva,

pasiva,

čistá hodnota aktiv.

II.   Počet podílových jednotek v oběhu.

III.   Čistá hodnota aktiv na jednu podílovou jednotku.

IV.   Portfolio s rozlišením na:

a)

převoditelné cenné papíry přijaté ke kotování na burze cenných papírů;

b)

převoditelné cenné papíry obchodované na jiných regulovaných trzích;

c)

nedávno emitované převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 50 odst. 1 písm. d);

d)

jiné převoditelné cenné papíry ve smyslu čl. 50 odst. 2 písm. a),

s analýzou podle nejvhodnějších kritérií s ohledem na investiční politiku SKIPCP (např. podle hospodářských, zeměpisných a měnových kritérií) a procentuálním vyjádřením čistých aktiv; u každého z uvedených druhů cenných papírů se uvádí jeho podíl na celkových aktivech SKIPCP.

Údaje o změnách v portfoliu za období, k němuž se zpráva vztahuje.

V.   Údaje o vývoji aktiv SKIPCP za období, k němuž se zpráva vztahuje, včetně těchto údajů:

výnos z investic,

ostatní výnosy,

náklady na správu,

náklady depozitáře,

ostatní náklady, daně a poplatky,

čistý výnos,

přerozdělené a reinvestované výnosy,

změny na kapitálovém účtu,

zhodnocení a znehodnocení investic,

všechny ostatní změny týkající se aktiv a pasiv SKIPCP,

transakční náklady, což jsou náklady vzniklé SKIPCP v souvislosti s transakcemi v jeho portfoliu.

VI.   Srovnávací tabulka za tři uplynulá finanční období, za každé finanční období k jeho konci, včetně:

celkového čistého obchodního jmění,

čistého obchodního jmění na jednu podílovou jednotku.

VII.   Údaje o výsledném objemu závazků, kategorizované podle operací ve smyslu článku 51 uskutečněných SKIPCP v průběhu období, k němuž se zpráva vztahuje.


(1)  Investiční společnosti ve smyslu čl. 32 odst. 5 této směrnice rovněž označí

způsob a četnost výpočtu čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

způsob, místo a četnost zveřejňování výše čisté hodnoty aktiv na podílovou jednotku,

burzu cenných papírů v zemi, ve které jsou podílové jednotky uváděny na trh, na základě jejíž kotace se v dané zemi určují ceny mimoburzovních operací společnosti.


PŘÍLOHA II

Funkce, které jsou součástí činnosti kolektivní správy portfolia:

správa investic,

administrativní činnosti:

a)

právní služby a účetní služby v rámci správy fondu;

b)

vyřizování žádostí o informace od zákazníků;

c)

oceňování a stanovování cen (včetně daňových přiznání);

d)

sledování dodržování právních předpisů;

e)

vedení registru podílníků;

f)

rozdělování zisku;

g)

emitování a vyplácení podílových jednotek;

h)

smluvní vyrovnání (včetně odeslání osvědčení);

i)

vedení záznamů,

obchodování.


PŘÍLOHA III

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 117)

Směrnice Rady 85/611/EHS

(Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3)

 

Směrnice Rady 88/220/EHS

(Úř. věst. L 100, 19.4.1988, s. 31)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/26/ES

(Úř. věst. L 168, 18.7.1995, s. 7)

Pouze čl. 1 čtvrtá odrážka, čl. 4 odst. 7 a čl. 5 pátá odrážka

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/64/ES

(Úř. věst. L 290, 17.11.2000, s. 27)

Pouze článek 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 20)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES

(Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 35)

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES

(Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1)

Pouze článek 66

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES

(Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9)

Pouze článek 9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/18/ES

(Úř. věst. L 76, 19.3.2008, s. 42)

 

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a pro použití

(uvedené v článku 117)

Směrnice

Lhůta pro provedení

Datum použitelnosti

85/611/EHS

1. října 1989

88/220/EHS

1. října 1989

95/26/ES

18. července 1996

2000/64/ES

17. listopadu 2002

2001/107/ES

13. srpna 2003

13. února 2004

2001/108/ES

13. srpna 2003

13. února 2004

2004/39/ES

30. dubna 2006

2005/1/ES

13. května 2005


PŘÍLOHA IV

Srovnávací tabulka

Směrnice 85/611/EHS

Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 návětí

Čl. 1 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 1 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 3 první pododstavec

Čl. 1 odst. 3 první pododstavec

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 1 odst. 3 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 1 odst. 4 až 7

Čl. 1 odst. 4 až 7

Čl. 1 odst. 8 návětí

Čl. 2 odst. 1 písm. n) návětí

Čl. 1 odst. 8 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 2 odst. 1 písm. n) body i), ii) a iii)

Čl. 1 odst. 8 poslední věta

Čl. 2 odst.7

Čl. 1 odst. 9

Čl. 2 odst.1 písm. o)

Čl. 1a návětí

Čl. 2 odst.1 návětí

Čl. 1a bod 1)

Čl. 2 odst.1 písm. a)

Čl. 1a bod 2) první část věty

Čl. 2 odst. 1 písm. b)

Čl. 1a bod 2) druhá část věty

Čl. 2 odst. 2

Čl. 1a body 3) až 5)

Čl. 2 odst. 1 písm. c) až e)

Čl. 1a bod 6)

Čl. 2 odst. 1 písm. f)

Čl. 1a bod 7) první část věty

Čl. 2 odst. 1 písm. g)

Čl. 1a bod 7) druhá část věty

Čl. 2 odst. 3

Čl. 1a body 8) až 9)

Čl. 2 odst. 1 písm. h) až i)

Čl. 1a bod 10) první pododstavec

Čl. 2 odst. 1 písm. j)

Čl. 1a bod 10) druhý pododstavec

Čl. 2 odst. 5

Čl. 1a bod 11)

Čl. 1a body 12) a 13) první věta

Čl. 2 odst. 1 body i) a ii)

Čl. 1a bod 13) druhá věta

Čl. 2 odst. 4 písm. a)

Čl. 1a body 14) a 15) první věta

Čl. 2 odst. 1 písm. k) a l)

Čl. 1a bod 15) druhá věta

Čl. 2 odst. 6

Čl. 2 odst. 1 písm. m)

Čl. 2 odst.1 návětí

Čl. 3 návětí

Čl. 2 odst. 1 první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 3 písm. a), b), c) a d)

Čl. 2 odst. 2

Článek 3

Článek 4

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3

Čl. 4 odst. 3 první pododstavec

Čl. 5 odst. 4 první pododstavec body a) a b)

Čl. 5 odst. 4 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec

Čl. 4 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 5 odst. 4 čtvrtý pododstavec

Čl. 4 odst. 3 písm. a)

Čl. 5 odst. 5

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 6

Čl. 5 odst. 7

Čl. 5 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec návětí

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. a)

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec bod a)

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. b) návětí

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec písm. b) návětí

Čl. 5 odst. 3 první pododstavec písm. b) první a druhá odrážka

Čl. 6 odst. 3 první pododstavec písm. b) body i) a ii)

Čl. 5 odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 3 druhý pododstavec

Článek 5 odst. 4

Článek 6 odst. 4

Čl. 5a odst. 1 návětí

Čl. 7 odst. 1 návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 7 odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) první odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod i)

Čl. 5a odst. 1 písm. a) druhá odrážka návětí

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod ii) návětí

Čl. 5a odst. 1 písm. a) druhá odrážka body i), ii) a iii)

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod ii) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 5a odst. 1 písm. a) třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 7 odst. 1 písm. a) bod iii)

Čl. 5a odst. 1 písm. a) pátá odrážka

Čl. 5a odst. 1 písm. b) až d)

Čl. 7 odst. 1 písm. b) až d)

Čl. 5a odst. 2 až 5

Čl. 7 odst. 2 až 5

Článek 5b

Článek 8

Článek 5c

Článek 9

Článek 5d

Článek 10

Článek 5e

Článek 11

Čl. 5f odst. 1 první pododstavec

Čl. 12 odst. 1 první pododstavec

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. a)

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. b) první věta

Čl. 12 odst. 1 druhý pododstavec písm. b)

Čl. 5f odst. 1 druhý pododstavec písm. b) poslední věta

Čl. 5f odst. 2 návětí

Čl. 12 odst. 2 návětí

Čl. 5f odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 12 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 12 odst. 3

Článek 5g

Článek 13

Článek 5h

Čl. 14 odst. 1

Čl. 14 odst. 2

Článek 15

Čl. 6 odst. 1

Čl. 16 odst. 1 první pododstavec

Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Čl. 16 odst. 2

Čl. 16 odst. 3

Čl. 6a odst. 1

Čl. 17 odst. 1

Čl. 6a odst. 2

Čl. 17 odst. 2

Čl. 6a odst. 3

Čl. 17 odst. 3 první a druhý pododstavec

Čl. 17 odst. 3 třetí pododstavec

Čl. 17 odst. 4 až 5

Čl. 6a odst. 4 až 6

Čl. 17 odst. 6 až 8

Čl. 6a odst. 7

Čl. 17 odst. 9 první pododstavec

Čl. 17 odst. 9 druhý pododstavec

Čl. 6b odst. 1

Čl. 18 odst. 1

Čl. 6b odst. 2

Čl. 18 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 6b odst. 3 první pododstavec

Čl. 18 odst. 2 čtvrtý pododstavec

Čl. 6b odst. 3 druhý pododstavec

Čl. 18 odst. 3

Čl. 6b odst. 4

Čl. 18 odst. 4

Čl. 6b odst. 5

Články 19 až 20

Čl. 6c odst. 1

Čl. 21 odst. 1

Čl. 6c odst. 2 první pododstavec

Čl. 6c odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 první a druhý pododstavec

Čl. 21 odst. 2 třetí pododstavec

Čl. 6c odst. 3 až 5

Čl. 21 odst. 3 až 5

Čl. 6c odst. 6

Čl. 6c odst. 7 až 10

Čl. 21 odst. 6 až 9

Článek 7

Článek 22

Článek 8

Čl. 23 odst. 1 až 3

Čl. 23 odst. 4 až 6

Článek 9

Článek 24

Článek 10

Článek 25

Článek 11

Článek 26

Článek 12

Čl. 27 první a druhý pododstavec

Čl. 27 třetí pododstavec

Článek 13

Článek 28

Čl. 13a odst. 1 první pododstavec

Čl. 29 odst. 1 první pododstavec

Čl. 13a odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 13a odst. 1 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 29 odst. 1 druhý pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 13a odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 29 odst. 1 třetí a čtvrtý pododstavec

Čl. 13a odst. 2, 3 a 4

Čl. 29 odst. 2, 3 a 4

Článek 13b

Článek 30

Článek 13c

Článek 31

Článek 14

Článek 32

Článek 15

Čl. 33 odst. 1 to 3

Čl. 33 odst. 4 to 6

Článek 16

Článek 34

Článek 17

Článek 35

Článek 18

Článek 36

Články 37 až 49

Čl. 19 odst. 1 návětí

Čl. 50 odst. 1 návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. a) až c)

Čl. 50 odst. 1 písm. a) až c)

Čl. 19 odst. 1 písm. d) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. d) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. d) první a druhá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. d) body i) a ii)

Čl. 19 odst. 1 písm. e) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. e) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. e) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. e) body i), ii), iii) a iv)

Čl. 19 odst. 1 písm. f)

Čl. 50 odst. 1 písm. f)

Čl. 19 odst. 1 písm. g) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. g) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. g) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. g) body i), ii) a iii)

Čl. 19 odst. 1 písm. h) návětí

Čl. 50 odst. 1 písm. h) návětí

Čl. 19 odst. 1 písm. h) první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 50 odst. 1 písm. h) body i), ii), iii) a iv)

Čl. 19 odst. 2 návětí

Čl. 50 odst. 2 návětí

Čl. 19 odst. 2 písm. a)

Čl. 50 odst. 2 písm. a)

Čl. 19 odst. 2 písm. c)

Čl. 50 odst. 2 písm. b)

Čl. 19 odst. 2 písm. d)

Čl. 50 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 19 odst. 4

Čl. 50 odst. 3

Čl. 21 odst. 1 až 3

Čl. 51 odst. 1 až 3

Čl. 21 odst. 4

Čl. 51 odst. 4

Čl. 22 odst. 1 první pododstavec

Čl. 52 odst. 1 první pododstavec

Čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 52 odst. 1 druhý pododstavec návětí

Čl. 22 odst. 1 druhý pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 52 odst. 1 druhý pododstavec body a) a b)

Čl. 22 odst. 2 první pododstavec

Čl. 52 odst. 2 první pododstavec

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 52 odst. 2 druhý pododstavec návětí

Čl. 22 odst. 2 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 52 odst. 2 druhý pododstavec body a), b) a c)

Čl. 22 odst. 3 až 5

Čl. 52 odst. 3 až 5

Čl. 22a odst. 1 návětí

Čl. 53 odst. 1 návětí

Čl. 22a odst. 1 první, druhá a třetí odrážka

Čl. 53 odst. 1 písm. a), b) a c)

Čl. 22a odst. 2

Čl. 53 odst. 2

Článek 23

Článek 54

Článek 24

Článek 55

Článek 24a

Článek 70

Čl. 25 odst. 1

Čl. 56 odst. 1

Čl. 25 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 56 odst. 2 první pododstavec návětí

Čl. 25 odst. 2 první pododstavec první, druhá třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 56 odst. 2 první pododstavec body a), b), c) a d)

Čl. 25 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 56 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 25 odst. 3

Čl. 56 odst. 3

Článek 26

Článek 57

Články 58 až 67

Čl. 27 odst. 1 návětí

Čl. 68 odst. 1 návětí

Čl. 27 odst. 1 první odrážka

Čl. 27 odst. 1 druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 68 odst. 1 písm. a), b), c)

Čl. 27 odst. 2 návětí

Čl. 68 odst. 2 návětí

Čl. 27 odst. 2 první a druhá odrážka

Čl. 68 odst. 2 písm. a) a b)

Čl. 28 odst. 1 a 2

Čl. 69 odst. 1 a 2

Čl. 28 odst. 3 a 4

Čl. 28 odst. 5 a 6

Čl. 69 odst. 3 a 4

Článek 29

Článek 71

Článek 30

Článek 72

Článek 31

Článek 73

Článek 32

Článek 74

Čl. 33 odst. 1 první pododstavec

Čl. 33 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 75 odst. 1

Čl. 33 odst. 2

Čl. 75 odst. 1

Čl. 33 odst. 3

Čl. 75 odst. 3

Čl. 75 odst. 4

Článek 34

Článek 76

Článek 35

Článek 77

Články 78 až 82

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec první a druhá odrážka

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec písm. a) a b)

Čl. 36 odst. 1 první pododstavec závěrečná slova

Čl. 83 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 36 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 83 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 36 odst. 2

Čl. 83 odst. 2

Článek 37

Článek 84

Článek 38

Článek 85

Článek 39

Článek 86

Článek 40

Článek 87

Čl. 41 odst. 1 návětí

Čl. 88 odst. 1 návětí

Čl. 41 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 88 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 41 odst. 1 poslední věta

Čl. 88 odst. 1 návětí

Čl. 41 odst. 2

Čl. 88 odst. 2

Čl. 42 návětí

Čl. 89 návětí

Čl. 42 první a druhá odrážka

Čl. 89 písm. a) a b)

Čl. 42 poslední věta

Čl. 89 návětí

Článek 43

Článek 90

Čl. 44 odst. 1 až 3

Čl. 91 odst. 1 až 4

Článek 45

Článek 92

Čl. 46 první pododstavec návětí

Čl. 93 odst. 1 první pododstavec

Čl. 93 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 46 první pododstavec první odrážka

Čl. 46 první pododstavec druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 93 odst. 2 písm. a)

Čl. 46 první pododstavec pátá odrážka

Čl. 46 druhý pododstavec

Čl. 93 odst. 2 písm. b)

Čl. 93 odst. 3 až 8

Článek 47

Článek 94

Článek 95

Článek 48

Článek 96

Čl. 49 odst. 1 až 3

Čl. 97 odst. 1 až 3

Čl. 49 odst. 4

Články 98 až 100

Čl. 50 odst. 1

Čl. 101 odst. 1

Čl. 101 odst. 2 až 9

Čl. 50 odst. 2 až 4

Čl. 102 odst. 1 až 3

Čl. 50 odst. 5 návětí

Čl. 102 odst. 4 návětí

Čl. 50 odst. 5 první, druhá, třetí a čtvrtá odrážka

Čl. 102 odst. 4 písm. a), b), c) a d)

Čl. 50 odst. 6 návětí a písm. a) a b)

Čl. 102 odst. 5 první pododstavec návětí

Čl. 50 odst. 6 písm. b) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 102 odst. 5 první pododstavec body a), b) a c)

Čl. 50 odst. 6 písm. b) poslední věta

Čl. 102 odst. 5 druhý a třetí pododstavec

Čl. 50 odst. 7 první pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 1 návětí

Čl. 50 odst. 7 první pododstavec, první a druhá odrážka

Čl. 103 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 50 odst. 7 druhý pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 2 návětí

Čl. 50 odst. 7 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 103 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 50 odst. 7 třetí pododstavec

Čl. 103 odst. 3

Čl. 50 odst. 8 první pododstavec

Čl. 103 odst. 4

Čl. 50 odst. 8 druhý pododstavec návětí

Čl. 103 odst. 5 první pododstavec návětí

Čl. 50 odst. 8 druhý pododstavec první, druhá a třetí odrážka

Čl. 103 odst. 5 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 50 odst. 8 třetí pododstavec

Čl. 103 odst. 6

Čl. 50 odst. 8 čtvrtý pododstavec

Čl. 103 odst. 5 druhý pododstavec

Čl. 50 odst. 8 pátý pododstavec

Čl. 103 odst. 7

Čl. 50 odst. 8 šestý pododstavec

Čl. 50 odst. 9 až 11

Čl. 104 odst. 1 až 3

Článek 105

Čl. 50a odst. 1 návětí

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 50a odst. 1 písm. a) návětí

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec návětí

Čl. 50a odst. 1 písm. a) první, druhá a třetí odrážka

Čl. 106 odst. 1 první pododstavec písm. a), b) a c)

Čl. 50a odst. 1 písm. b)

Čl. 106 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 50a odst. 2

Čl. 106 odst. 2

Čl. 51 odst. 1 a 2

Čl. 107 odst. 1 a 2

Čl. 107 odst. 3

Čl. 52 odst. 1

Čl. 108 odst. 1 první pododstavec

Čl. 52 odst. 2

Čl. 108 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 52 odst. 3

Čl. 108 odst. 2

Čl. 108 odst. 3 až 6

Článek 52a

Čl. 109 odst. 1 a 2

Čl. 109 odst. 3 a 4

Čl. 52b odst. 1

Čl. 110 odst. 1

Čl. 52b odst. 2

Čl. 52b odst. 3

Čl. 110 odst. 2

Článek 53a

Článek 111

Čl. 53b odst. 1

Čl. 112 odst. 1

Čl. 53b odst. 2

Čl. 112 odst. 2

Čl. 112 odst. 3

Článek 54

Čl. 113 odst. 1

Článek 55

Čl. 113 odst. 2

Čl. 56 odst. 1

Čl. 113 odst. 3

Čl. 56 odst. 2

Článek 57

Článek 114

Článek 58

Čl. 116 odst. 2

Článek 115

Čl. 116 odst. 1

Články 117 a 118

Článek 59

Článek 119

Příloha I, seznamy A a B

Příloha I, seznamy A a B

Příloha I, seznam C

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU